Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водите


Данни за отглеждане на вида в контролирани условиястраница5/9
Дата13.10.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.6. Данни за отглеждане на вида в контролирани условия


Няма данни за отглеждане на вида в контролирани условия.

5. ЗАПЛАХИ И ЛИМИТИРАЩИ ФАКТОРИ

5.1. Неподлежащи на управление фактори

5.1.1. Популационно-биологични фактори


Съотношението на мъжките и женските индивиди в популацията на Salix rosmarinifolia е приблизително 1:1. Вегетативното размножаване е добре застъпено, особено в частта от популацията, която е под сенокосен режим. Трябва да се подчертае, че вегетативното размножаването чрез вкореняване на клонки е характерно за целия род Salix (Велчев 1984).

5.1.2. Конкуренция от страна на други видове


Розмаринолистната върба за момента не изпитва конкурентен натиск от други видове на съобществата, в които се среща. Това до голяма степен се обуславя от начина на ползване на земите. Сенокосният режим на ползване възпрепятства развитието на по-едри храстови и дървесни видове, които биха изиграли конкурента роля.

5.1.3. Климатични промени – уязвимост на вида


Основен сред естествените фактори, оказващи влияние върху състоянието на популацията на вида е влажността на субстрата. Засушаването на климата оказва негативно влияние върху популацията на Розмаринолистната върба, тъй като то се развива на влажни и преовлажнени местообитания.

5.1.4. Съществени социално-икономически промени


Съществени заплахи и лимитиращи фактори в резултат на социално-икономически промени за момента не се наблюдават.

5.2. Подлежащи на управление фактори

5.2.1. Влошаване и разрушаване на местообитания


За момента не се наблюдават процеси на физическо унищожаване на местообитанията на вида. Влошаване състоянието на местообитанието на Розмаринолистната върба може да се очаква в бъдеще време като резултат от засушаване на климата, съпроводено с настъплението на храсти.

5.2.2. Пряко унищожаване


Пряко унищожаване на индивиди на вида може да се получи при опожаряване на терените. Такова нарушение в популацията на Розмаринолистната върба беше констатирано през 2011 г. Механизираното отстраняване на храсти „остъргва“ растителността до почва и това нанася преки щети върху популацията на вида (констатирано през 2013 г.).

5.2.3. Причинени от човешка дейност


Основните антропогенни фактори, оказващи влияние върху състоянието на популацията на Розмаринолистната върба са коситбата, опожаряването на терените и механизираното почистване на терените от храсти. Коситбата оказва влияние върху цъфтежа на индивидите. Онези части от популацията, които попадат в тревни съобщества под сенокосен режим, имат по-малко цъфтящи индивиди. Цъфтят само някои отделни клонки, които са прилежащи към земята. Опожаряването оказва крайно негативно влияние върху популацията, тъй като туфите на Розмаринолистната върба изгарят.

5.2.4. Въздействие на социално икономически фактори от управляем характер


Реализирането на инвестиционни намерения в рамките на находището е потенциална заплаха, която може да причини необратими негативни последици както за вида, така и за неговото местообитание. Съществува реалната опасност сенокосните ливади да бъдат разорани и превърнати в земеделски култури, при което популацията на вида ще бъде унищожена. Реализирането на инвестиционни намерения, водещи до промяна във водния режим на местообитанията също ще се отрази пагубно върху популацията на Розмаринолистната върба.

5.2.5. Инвазивни чужди видове


За момента не се наблюдава конкурентен натиск от инвазивни видове върху популацията на Розмаринолистната върба.

5.2.6. Случайни фактори


До момента не са констатирани случайни фактори, оказващи негативно влияние върху популацията на Розмаринолистната върба.

6. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ

6.1. Опазване на местообитания


Находището попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007г. на Министерския съвет (обн., ДВ бр.21/2007г.) както и в BG0002001 „Раяновци“ – за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 569/2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр.84/2008г.). Местоположението на вида в рамките на НАТУРА 2000 зони не е достатъчно само по себе си за опазването на вида, тъй като той се намира в район с изразено антропогенно влияние. От своя страна режимът на зоните допринася за опазването на вида, тъй като евентуална промяна в начина на трайно ползване (НТП) на земите или наличие на инвестиционни намерения преминават задължително през Оценка за съвместимост (ОС), при която ще се прецени влиянието върху популацията на вида.

6.2. Преки природозащитни мерки, изследователски мерки и мониторинг


  • Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие (защитен вид, Приложение 3);

  • Видът е оценен като Критично застрашен (CR) на национално ниво и е включен във второто издание на Червена книга на Р България, т. 1. Растения и гъби;

  • Разработен е и се прилага дългосрочен (10 годишен) мониторингов план за популацията на Розмаринолистната върба (Приложено);

  • Разработен е настоящият проект на план за действие за опазването на вида.

6.3. Повишаване осведомеността за вида и необходимостта от опазването му


Провеждане на информационни срещи с цел повишаване на природозащитната култура на местната общност. Изготвяне и разпространение на брошури и плакати, поставяне на информационно табло в близост до находището и съответната община.

7. НЕОБХОДИМИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙСТВИЯ


  1. Политики и законодателство

Необходимо е обявяване на находището на Розмаринолистната върба за ЗТ с категория ЗМ.

  1. Пряко опазване и възстановяване на вида и местообитанията му - in situ и ex situ

За ex situ опазване на вида е необходимо събиране и съхранение на семенен материал в Националната семенна ген-банка (Институт за растителни генетични ресурси, Садово). In situ дейности понастоящем не са необходими.

  1. Изследвания и мониторинг

Изготвен е дългосрочен (10 годишен) мониторингов план за популацията на Розмаринолистната върба. Необходимо е проучване биологията и екологията на вида, както и динамиката на неговата популация. Също така и проучване на динамиката на растителността, в която участва популацията на вида.

  1. Повишаване осведомеността, природозащитната култура и уменията за опазване на вида

Провеждане на информационни срещи с цел повишаване на природозащитната култура на местната общност. Изготвяне и разпространение на брошури и плакати, поставяне на информационно табло в близост до находището и съответната община. Разясняване на местните стопани за вредите от опожаряването и механизираното почистване на храсти върху популацията на Розмаринолистната върба.

  1. Адаптивни и смекчаващи меркиПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница