Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водитестраница9/9
Дата13.10.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Наличие в близост до находището на:

да / не

Разстояние до находищато [в м]

Туристически пътекиГорски пътищаПотоциРекиОбработваеми местаНаселени местаПостройкиПътищаФлористичен район: [подчертава се]

Беласица, Витошки район, Дунавска равнина, Западни гранични планини, Знеполски район, Долината на р. Места, Пирин, Предбалкан, Рила, Родопи (Западни, Средни, Източни), Средна гора (Западна, Средна, Източна), Струмска долина, Странджа, Североизточна България, Славянка, Стара планина (Западна, Средна, Източна), Софийски район, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Черноморско крайбрежие (северно, южно)Отчетна единица : [подчертава се]

дърво, храст, храстче, отделно тревисто растение, туфа, цветоносен стрък,


вегетативни листни розетки, вегетативен летораст, генеративен летораст

Фенологична фаза:

Вегетативно развитие на популацията: [отбелязва се с +]

Поници, пъпки

Начало на вегетация

Вегетация

Край на вегетация

Отмиране

Генеративно развитие на популацията: [отбелязва се с +]

Появяване на съцветия /спороносните листа

Бутонизация /начало на спорообразуване

Начало на цъфтежа /спорообразуване

Пълен цъфтеж /спороносене

Край на цъфтежа/ спороносенето

Узряване на плодовете/спорангиите

Зрели плодове/спорангии

Няма признаци на генеративни органи


GPS координати на популацията (WGS 84): Longitude Latitude

Longitude

Longitude

Longitude

Longitude

Latitude

Latitude

Latitude

Latitude

Характеристика на местообитанието:

Изложение: N, S, E, W, NE, NW, SE, SW

Форма на релефа:

Наклон в градуси: [отбелязва се с +]

Основна скала: [отбелязва се с +]

15˚
силикат
610˚
варовик
1115˚
льос
1620˚
пясъчник
2125˚
неразкрито
2630˚
друга основна скала:
3135˚


3640˚


Почва:

Тип: [отбелязва се с +]

Мощност: [отбелязва се с +]

Смолници
плитки
Метаморфни
средномощни
Черноземи
мощни
Файоземи
Ерозия: [отбелязва се с +]

Лесивирани
неерозирано
Планосоли
слабо ерзирано
Жълтоземи
силно ерозирано
Торфенисти


Влажност: [отбелязва се с +] [отбелязва се с +]

Сухи
преовлажнени
умерено влажни
заливни
Влажни
с променлива влажност
Категория природно формирование: [отбелязва се с +]

Морски местообитания
Крайбрежни местообитания
Блата, торфища и мочурища
Тревни съобщества и съобщества на мъхове и лишеи
Храстови, храстчеви и тундрови съобщества
Гори, горски и други залесени територии
Скални местообитания
Общо проективно покритие на растителността в %:

Тип растителност: [отбелязва се с +]

Широколистни летезелени листопадни гори от средноевропейски тип
Степна растителост
Бореално-планинска растителост
Аркто-алпийска растителост
Средиземноморска растителост
Водна растителост
Проективно покритие на дървесните видове в %:Дървесни видове (латинско име)

1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
Проективно покритие на храстите в %:Храсти (латинско име)

1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.Проективно покритие на тревистите видове в %:Тревисти видове
(латинско име)

1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.


Други консервационно значими видове (латинско име)

1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.


Конкуриращи видове (латинско име)

1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
Площ на популацията в hа:

Плътност на популацията (брой отчетни единици / m2):

Вегетативни:

Генеративни:

Общо:


Проективно покритие на наблюдавания вид в %:

Брой отчетни площадки:Наличие на инвазивни видове:

% на засегната популация:

1.2.3.

Заплахи и природни явления:

% на засегната
площ / популация:


1.2.3.

Взeти мерки за опазване и възстновяване:


1.
2.
3.
Бележки:


Снимки [отбелязва се с + наличието на снимки, направени по време на наблюдението]
Карти [отбелязва се с + наличието на карта/ карти на мястото за наблюдение]  1. Кратки отчети по научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на плана за действие

В резултат на работата по плана за действие е представен постер „Occurrence and conservation of Salix rosmarinifolia in Bulgaria“ на Семинар по екология – 2013, 25–26 април 2013 г., София, с авторски колектив – Nikolay Velev, Vladimir Vladimirov, Iva Apostolova & Hristo Pedashenko.
  1. Обща карта, на която са означени всички известни находища на вида в ГИС формат – ArcGis съвместим файлов формат (UTM WGS84 zone 35N)

  1. Индикативни карти за всяко находище в ГИС формат – ArcGis съвместим файлов формат (UTM WGS84 zone 35N)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница