Министерство на околната среда и водитестраница1/6
Дата09.07.2017
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


З А П О В Е Д

№ …………………….София, ………. 2014 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 14, ал. 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)


УТВЪРЖДАВАМ:

I. Методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране, както следва:
1. Методи за вземане на проби от отпадъци, съгласно приложение № 1 от настоящата заповед.

2. Методи за изпитване на отпадъци по компоненти, съгласно приложение № 2 от настоящата заповед.


ІІ. Ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби, както следва:
1. Ред за изготвяне на план за вземане на проби, съгласно приложение № 3 от настоящата заповед.

2. Структура и съдържание на план за вземане на проби, съгласно приложение № 4 от настоящата заповед.

3. Ред за съгласуване на план за вземане на проби, съгласно приложение № 5 от настоящата заповед.

Приложения:


  1. Приложение № 1 – Методи за вземане на проби от отпадъци;

  2. Приложение № 2 – Методи за изпитване на отпадъци по компоненти;

  3. Приложение № 3 – Ред за изготвяне на план за вземане на проби;

  4. Приложение № 4 - Структура и съдържание на план за вземане на проби;

  5. Приложение № 5 – Ред за съгласуване на план за вземане на проби.МИНИСТЪР:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
Приложение № 1

към Заповед №……………………………..

на министъра на околната среда и водите
МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ОТПАДЪЦИ
Вземането на проби се извършва в съответствие с чл. 12, ал. 1 и чл. 14 ал. 2 и 4 на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците ( Наредба № 2/2014 г.).

Методите за вземане на проби са посочени в таблицата по-долу. В съответствие с чл. 12, ал. 2 от Наредба № 2/2014 г. се изработва план за вземане на проби, в който се включат основните изисквания, посочени в стандарт БДС EN 14899Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Обща рамка за подготовка и прилагане на план за вземане на проби”.При изготвяне на плана за вземане на проби трябва да се определи количеството отпадък, което ще се охарактеризира с взетите проби и за което ще са валидни определените стойности на параметрите.
Стандартизационен документ

З а г л а в и е

1

2

3

Основни методи за вземане на пробиБДС EN 14899

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Обща рамка за подготовка и прилагане на план за вземане на пробиБДС EN 15002

Характеризиране на отпадъци. Подготвяне на порции за изпитване от лабораторната пробаСД СЕN/TR 15310-1

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 1: Ръководство за избора и прилагането на критерии за вземане на проба при различни условияСД СЕN/TR 15310 - 2

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 2: Указания относно техниките на вземане на пробиСД СЕN/TR 15310 – 4

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 4: Указания относно процедурите за опаковане, съхранение, консервиране, транспорт и доставка на пробитеСД СЕN/TR 15310 – 5

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 5: Указания относно процеса на определяне плана за вземане на пробаБДС ISO 8213

Методи за вземане на проби. Твърди химически продукти от прахове до големи късове.

Допълнителни методи за вземане на пробиБДС ЕN ISO 5667-13

Качество на водата. Вземане на проба. Част 13: Ръководство за вземане на проба от утайки (ISO 5667-13:2011)

1

2

3ÖNORM S 2127

Basic characterization of waste heaps or from solid waste from containers and transport vehiclesÖNORM S 2123-3

Sampling plans for waste – Part3: Sampling of solid waste out of material streams.ÖNORM S 2123-4

Sampling plans for waste – Part4: Sampling of liquid or paste like waste.ÖNORM S 2123-5

Sampling plans for waste – Part5: Sampling of lumpy waste.ASTM-D-5013

Вземане на проби от тръбни и други точкови изпускания на отпадъциASTM-D-5658

Вземане на проби от неконсолидирани (насипни) отпадъциASTM-D-5679

Вземане на проби от консолидирани (монолитни) твърди отпадъци в барабани или подобни контейнери.ASTM-D-5680

Вземане на проби от неконсолидирани (насипни) твърди материали в барабани или подобни контейнери.БДС IEC 60475

Метод за вземане на проби от течни диелектрици

Посочените в настоящата заповед методи за вземане на проби за изпитване на отпадъци с цел класифициране имат статут на референтни методи.МИНИСТЪР:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Приложение № 2

към Заповед №……………………………..

на министъра на околната среда и водите

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ПО КОМПОНЕНТИ
Стандартизираните методи, посочени в таблицата по-долу, могат да се използват за определяне съдържанието на компонентите от С1 до С51 по приложение № 4 на Наредба № 2/2014 г., чието съдържание би довело до свойство по приложение № 3 от ЗУО, определящо конкретния отпадък като опасен.
Компонент/ Характеристика

Стандартизационен документ

Заглавие

1

2

3

4

1.

Бензен, толуен, етилен, ксилен (BTEX)

БДС EN ISO 15009

Качество на почви. Определяне чрез газхроматография на съдържанието на летливи ароматни въглеводороди, нафталин и летливи халогенирани въглеводороди. Метод на продухване и улавяне с топлинна десорбция (ISO 15009:2012)

БДС EN ISO 22155

Качество на почви. Газхроматографско определяне на летливи ароматни и халогенирани въглеводороди и избрани етери. Статичен метод за горната част на колоната (ISO 22155:2011)

2.

Полихлорирани бифенили (PCBs)

БДС EN 15308

Характеризиране на отпадъци. Определяне на избрани полихлорирани бифенили (PCB) в твърди отпадъци с използване на капилярна газхроматография с електронно улавяне или масспектрометрично откриване.

БДС ISO 10382

Kaчество на почвата. Определяне на органохлорни пестициди полихлорирани бифенили. Газ хроматографски метод с детектор с електронно захващане.

3.

Въглеводороди (ТРН)

БДС EN 14039

Характеристика на отпадъци. Определяне съдържанието на въглеводороди в интервала C10 до C40 чрез газова хроматография

БДС EN 14345

Характеризиране на отпадъци. Определяне на съдържанието на въглеводороди чрез гравиметрия

4.

Полициклични ароматни въглеводороди (РАHs)

БДС EN 15527

Характеризиране на отпадъци. Определяне на полициклични ароматни въглеводороди ( РАН) в отпадъци с използване на газхроматографска масспектрометрия (GC / MS)

ISO 18287

Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection (GC-MS

5.

Методи за киселинна екстракция

БДС EN 13656

Характеристика на отпадъци. Гниене с помощта на микровълни и със смес от флуороводородна (HF), азотна (HNO3) и солна (HCL) киселина за последващо определяне на елементи в отпадъците

БДС EN 13657

Характеристика на отпадъци. Гниене за последващо определяне на тази част от елементите, които са разтворими в царска вода

6.

РСВ

БДС EN 12766-1

Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни продукти. Част 1: Разделяне и определяне на избрани PCB конгенери чрез газова хроматография (GC) с използване на електронно улавящ детектор (ECD)

БДС EN 12766-2

Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни продукти. Част2: Изчисляване съдържанието на полихлорирани бифенили (PCB)

БДС EN 12766-3

Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни продукти. Част 3: Определяне и установяване съдържанието на полихлорирани терфенили (PCT) и полихлорирани бензил толуени (PCBT) чрез газова хроматография (GC) с използване на електронно улавящ детектор (ECD)

БДС EN 61619

Изолационни течности. Примеси на полихлорирани бифенили (PCB). Метод за определяне чрез капилярна газхроматография (IEC 61619:1997)

7.

Общи и летливи цианиди

(CN-)ISO 17380:2004

Soil quality -Determination of total cyanide and easily released cyanide -- Continuous-flow analysis method

ISO 11262:2003

Soil quality - Determination of cyanide


Методи за определяне на метали и металоиди след киселинна екстракция на проби от отпадъци

8.

Кадмий ( Cd)

Хром (Cr)

Кобалт ( Co)

Мед (Cu)


Олово (Pb)

Манган (Mn)

Никел (Ni)

Цинк ( Zn)
ISO 11047:1998

Soil quality - Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods

Алуминий (Al)

Антимон (Sb)

Арсен ( As)

Барий(Ba)

Берилий(Be)

Бисмут(Bi)

Бор(B)

Кадмий(Cd)Калций(Ca)

Хром(Cr)


Кобалт(Co)

Мед(Cu)


Желязо(Fe)

Олово(Pb)

Литий(Li)

Магнезий(Mg)

Манган(Mn)

Молибден(Mo)

Никел(Ni)

Фосфор(P)

Калий(K)

Рубидий(Rb)

Селен(Se)

Силиций(Si)

Сребро(Ag)

Натрий(Na)

Стронций(Sr)

Сяра(S)


Талий(Tl)

Калай(Sn)

Титаний(Ti)

Ванадий(V)

Цинк(Zn)


ISO 22036:2008

Soil quality - Determination of trace elements in extracts of soil by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry (ICP - AES)

Арсен (As)

Антимон (Sb)

Селен (Se)


ISO 20280:2007

Soil quality - Determination of arsenic, antimony and selenium in aqua regia soil extracts with electrothermal or hydride-generation atomic absorption spectrometry

Живак (Hg)

ISO 16772:2004

Soil quality - Determination of mercury in aqua regia soil extracts with cold-vapour atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry

Талий (Tl)

ISO 20279:2005

Soil quality -Extraction of thallium and determination by electrothermal atomic absorption spectrometry

Определяне на експлозивни компоненти

9.
ISO/CD 11916-1

Soil quality - Determination of explosive compounds -Part 1: Method using HPLC

ISO/CD 11916-2

Soil quality - Determination of explosive compounds -- Part 2: Method using gas chromatography with electron capture detection (ECD) or mass spectrometric detection (MS)

Определяне на полиароматни въглеводороди (РАН)

10.

РАН

ISO 13877:1998

Soil quality - Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons - Method using high -performance liquid chromatography

11.

Диоксини

ISO/WD 13914

Soil quality - Determination of dioxines and furans and dioxin like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass spectrometry (GC/HRMS)

12.

Хербициди

ISO 11264:2005

Soil quality - Determination of herbicides -Method using HPLC with UV-detection

Изпитването на отпадъците се извършва съгласно съответните стандарти , като се спазва приоритетния ред по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 2/2014 г.

Посочените в настоящата заповед методи за изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране имат статут на референтни методи.

При позоваването на други аналитични методи, отличаващи се от референтните, е необходимо операторът да предостави на компетентния орган убедителни доказателства, че използваните аналитични методи са с доказана съпоставимост по отношение на граница на откриване, граница на определяне, възпроизводимост, повтаряемост, селективност и чувствителност с референтните.
МИНИСТЪР:___ИВЕЛИНА_ВАСИЛЕВА__Приложение_№_3__към_Заповед_№……………………………..__на_министъра_на_околната_среда_и_водите'>МИНИСТЪР:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
Приложение № 3

към Заповед №……………………………..

на министъра на околната среда и водите

РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
Планът за вземане на проби за класификация на отпадъците въз основа на изпитване се разработва от причинителя на отпадъка.

При разработването на плана за вземане на проби се вземат предвид задължителните елементи от рамковия стандарт БДС EN 14899 Характеризиране на отпадъци - Изпитване на отпадъчни материали - Работна програма за подготвяне и прилагане на План за изпитване.

В стандарта БДС EN 14899 е разписана рамката за съставяне на план за вземане на проби за изпитване на отпадъците, като първа стъпка от програмата за изпитване на отпадъците. При разработване на плана, в допълнение към изискванията на рамковия стандарт БДС EN 14899, се вземат предвид и изискванията на помощните стандарти, свързани с неговото прилагане, които дават насоки за изпълнение на конкретните стъпки при разработване на плана:

СД СЕN/TR 15310-1 Characterization of waste. - Sampling of waste materials –Part1: Guidance on selection and application of criteria for sampling under various conditions;

СД СЕN/TR 15310-2 Characterization of waste. - Sampling of waste materials – Part2: Guidiance on sampling techniques;

СД СЕN/TR 15310-3 Characterization of waste. - Sampling of waste materials – Part3: Guidiance on procedures for sub-sampling in the field;

СД СЕN/TR 15310-4 Characterization of waste. - Sampling of waste materials – Part4: Guidiance on procedures for sample packaging, storage, preservation, transport and delivery;

СД СЕN/TR 15310-5 Characterization of waste. - Sampling of waste materials – Part5: Guidiance on process of sample defining the sampling plan;

БДС EN 15002 Характеризиране на отпадъци - Подготвяне на порции за изпитване от лабораторната проба.

За определяне на броя и минималното количество на обединените проби от отпадъци може да се използва стандарта на Република Австрия - ÖNORMS 2123-3 Sampling of solid waste out of material streams.


Планът за вземане на проби за изпитване на отпадъка с цел класифициране се изготвя в съответствие със структурата и съдържанието, съгласно приложение № 4 от настоящата заповед.

Представената в приложение № 4 структура, съдържание и указания за изготвяне на плана за вземане на проби за изпитване на отпадъка с цел класифициране са съобразени с цитираните по-горе стандарти, но не може да се считат за изчерпателни, предвид на огромното разнообразие от видове отпадъци, начина на тяхното образуване, състав и свойства.


Вземането на проби от отпадъка и тяхното изпитване, следва да се извършва от акредитирани лаборатории по съответните стандарти за вземане на проби от отпадъка и/или изпитване на отпадъка по компоненти, посочени в приложение № 1 и приложение № 2 на настоящата заповед.

В случаите, когато разглеждания отпадък се образува редовно от един и същ процес в количество, надвишаващо 1000 тона на година, с цел намаляване на разходите се допуска до 50% от предвидените пробовземания да се извършат от причинителя на отпадъка, който да ги транспортира до избраната акредитирана лаборатория, при условие, че причинителя на отпадъка има въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001 и при условие, че обхвата на система за управление на качество включва дейността по вземане на проби, съхранение и транспорт на отпадъци.

В случай, че причинителя на отпадъка отговаря на съответните условия и реши част от предвидените вземания на проби и изпитвания да се извършват от собствена лаборатория, в плана за вземане на проби изрично се посочва кои вземания на проби и изпитвания ще се извършват от причинителя на отпадъка. Следва да се има предвид, че вземането и изпитването на трите дневни проби през първата седмица от първия месец от първото тримесечие задължително се извършва задължително от независими акредитирани лаборатории.
МИНИСТЪР:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Приложение № 4

към Заповед №……………………………..

на министъра на околната среда и водите

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
Причинител на отпадъка:

1. Име .....................................................................................................................................

2. ЕИК…….. ...........................................................................................................................

3. Пълен пощенски адрес:.....................................................................................................

4. Лице за контакти (име, длъжност, тел., факс, е-mail):...................................................

5. Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът или в чието владение се намира (адрес, телефон, факс и е-mail): .....................................................................................Въведение
Указания за попълване:

Посочва се като минимум основанието за разработване на плана, от кой е разработен и кои стандарти и нормативни документи са взети предвид при неговото изготвяне.

Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Press -> Konsultacii -> 2014
2014 -> Проект! Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води
2014 -> Министерство на околната среда и водите з а п о в е д №
Konsultacii -> Министерство на околната среда и водите
Konsultacii -> Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие
Konsultacii -> Доклад за изпълнение Моля да предоставите следните данни за произхода на този доклад
2014 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба № н- 4 от 14. 09. 2012 г. За характеризиране на повърхностните води


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница