Министерство на околната среда и водитеДата14.07.2017
Размер45.87 Kb.
ПРОЕКТ!
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

(обн. ДВ, бр. 34 от 29.04.2011г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014г., в сила от 22.07.2014г.)


§1. В чл.15, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Приложими стандарти по ал.1:“

 1. Точка 1 се изменя така:

„1. стандарти за макробезгръбначни“

 1. Към точка 1, букви „а)“, „в)“ и „г)” се изменят така:

„а) БДС EN 16150:2012 - Качество на водата. Ръководство за вземане на пропорционални проби от мултихабитата на прикрепени макро-безгръбначни животни от плитки реки“

„в) БДС EN 15196:2006 - Качество на водата. Указания за вземане на проба и обработване на пашкул от какавида Chironomidae (Разред Двукрили) за екологична оценка“

„г) БДС EN ISO 19493:2007 - Качество на водата. Указания за морски биологични изследвания на твърдослойни колонии (ISO 19493:2007)“


 1. Към точка 1 се създава буква „д)“:

„д) БДС EN ISO 16665:2014 - Качество на водата. Указания за количествено вземане на проби и изследване на проби от морска плиткодънна макрофауна (ISO 16665:2014)“

 1. Toчка 2 се изменя така:

„2. стандарти за макрофити”

 1. Към точка 2 се създават букви „а)“ и „б)“:

„а) БДС EN 15460:2008 - Качество на водата. Основен стандарт за изследване на макрофити в езера“

„б) БДС EN 14184:2014 - Качество на водата. Указания за изследване на водни макрофити в течащи води“ 1. Точка 3 се изменя така:

„3. стандарти за риби”

 1. Към точка 3 се създават букви „а)”, „б)”, „в)” и „г)”:

„а) БДС EN 14962:2006 - Качество на водата. Указания за обхвата и подбора на методите за изследване на риба”

„б) БДС EN 14011:2004 - Качество на водата. Взeмане на проби от риба с електричество”

„в) БДС EN 15910:2014 - Качество на водата. Указания за оценяване на изобилието от риба чрез методи с мобилна хидроакустика”

„г) БДС EN 14757:2006 - Качество на водата. Изследване на риба с многобримкови мрежи” 1. Точка 4 се изменя така:

„4. стандарти за диатомови водорасли”

 1. Към точка 4 се създават букви „а)”, „б)” и „в)”:

„а)БДС EN 15708:2009 - Качество на водата. Ръководство за изследване, изпитване и лабораторни анализи на фитобентоси в плитки течащи води”

„б) БДС EN 13946:2014 - Качество на водата. Указания за рутинно вземане на проба и подготовка на бентосни диатомеи от реки и езера”

„в) БДС EN 14407:2014 - Качество на водата. Указания за идентификация и изброяване на проби от бентосни диатомеи от реки и езера”


 1. Точка 6 се изменя така:

„6. стандарти за хидроморфологичните параметри:”

 1. Към точка 6 се създават букви „а)” и „б)”:

„а) БДС EN 14614:2005 - Качество на водата. Указания за оценяване на хидроморфологични характеристики на реки”

„б) БДС EN 16039:2011 - Качество на водата. Стандарт с указания за определяне на хидроморфологичните свойства на езера” 1. Създава се точка 7:

„7. стандарти за фитопланктон”:

12. Към точка 7 се създават букви „а)”, „б)” и „в)”:

„а) БДС EN 15204:2006 - Качество на водата. Ръководство за изброяване на фитопланктон чрез използване на инвертна микроскопия (Utermöhl technique)”

„б) БДС EN 15972:2011 - Качество на водата. Указания за количествени и качествени изследвания на морския фитопланктон”

„в) БДС ISO 10260:2002 - Качество на водата. Определяне на биохимични параметри. Спектрометрично определяне на концентрацията на хлорофил-а”

13.Създава се точка 8:

„8. стандарти за пробовземане, консервиране и подготовка на пробите”

14. Към точка 8 се създава буква „а)”:„а) БДС EN ISO 5667-3:2012 - Качество на водата. Вземане на проба. Част 3: Ръководство за консервиране и подготовка на водните проби (ISO 5667-3:2012) ”
§2. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 1. Параграф 2 се изменя така:

„§2. Тази наредба въвежда изискванията на Приложение V, т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.4 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB, бр. L 327/1 от 22.12.2000 г.), Директива 2009/90/ЕО на ЕК от 31 юли 2009 г. за определяне съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ, бр. L 201/36 от 01.08.2009 г.) и Директива 2014/101/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB, бр. L 311/32 от 31.10.2014 г.).“
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник".

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ:
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВАостадинов, Зам. Министър на околната среда и водите


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница