Министерство на околната среда и водите з а п о в е д №страница1/4
Дата09.07.2017
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


З А П О В Е Д

№ …………………….София, ………. 2014 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и параграф 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.80 от 2013г.)


ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Методи за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране и установяване на съответствието, както следва:
1. Методи за вземане на проби от отпадъци, съгласно Приложение № 1 от настоящата заповед.

2. Методи за излужване на отпадъците с цел последващо изпитване за основно охарактеризиране и изпитване за установяване на съответствието, съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед.

3. Методи за определяне на органични и неорганични компоненти в елуата от излужване на отпадъци, общо съдържание на органични вещества в отпадъците, допълнителни параметри за приеманe на отпадъците на депа и други методи за изпитване на отпадъци, съгласно Приложение № 3 на настоящата заповед.
ІІ. Опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци, както следва:
1. Опростени процедури за изпитване на отпадъци, съгласно Приложение № 4 от настоящата заповед.

2. Изисквания за проверка на място, съгласно Приложение № 5 от настоящата заповед.

3. Методи за бързо изпитване на отпадъци, съгласно Приложение № 6 от настоящата заповед.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-988/29.12.2006г., изм. със Заповед № РД-872/07.10.2010г. на министъра на околната среда и водите.

Приложения:


 1. Приложение № 1 – Методи за вземане на проби от отпадъци;

 2. Приложение № 2 – Методи за излужване на отпадъци;

 3. Приложение № 3 – Методи за определяне на органични и неорганични компоненти в елуата от излужване на отпадъци, общо съдържание на органични вещества в отпадъците, допълнителни параметри за приемане на отпадъците на депа и други методи за изпитване на отпадъци;

 4. Приложение № 4 – Опростени процедури за изпитване на отпадъци;

 5. Приложение № 5 – Изисквания за проверка на място;

 6. Приложение № 6 - Методи за бързо изпитване на отпадъци;

МИНИСТЪР:

СВЕТЛАНА ЖЕКОВА


Приложение № 1

към Заповед №……………………………..

на министъра на околната среда и водите

МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ОТПАДЪЦИ
Вземането на проби се извършва в съответствие с изискванията на Част I, Раздел 3 от Приложение № 1 на Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба № 6/2013 г.).

Методите за вземане на проби са посочени в таблицата по-долу. В съответствие с т. 3.4. от Част І, Раздел 3 на Приложение № 1 от Наредба № 6/2013 г. се изработва план за вземане на проби, в който се включат основните изисквания, посочени в стандарт БДС EN 14899Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Обща рамка за подготовка и прилагане на план за вземане на проби”.При изготвяне на плана за вземане на проби трябва да се определи количеството отпадък, което ще се охарактеризира с взетите проби и за което ще са валидни определените стойности на параметрите.

Стандартизационен документ

Заглавие

1

2

3

Основни методи за вземане на пробиБДС EN 14899

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Обща рамка за подготовка и прилагане на план за вземане на пробиБДС EN 15002

Характеризиране на отпадъци. Подготвяне на порции за изпитване от лабораторната пробаСД СЕN/TR 15310-1

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 1: Ръководство за избора и прилагането на критерии за вземане на проба при различни условияСД СЕN/TR 15310-2

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 2: Указания относно техниките на вземане на пробиСД СЕN/TR 15310–4

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 4: Указания относно процедурите за опаковане, съхранение, консервиране, транспорт и доставка на пробитеСД СЕN/TR 15310–5

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 5: Указания относно процеса на определяне плана за вземане на пробаБДС ISO 8213

Методи за вземане на проби. Твърди химически продукти от прахове до големи късове.

Допълнителни методи за вземане на пробиБДС ЕN ISO 5667-13

Качество на водата. Вземане на проба. Част 13: Ръководство за вземане на проба от утайки (ISO 5667-13:2011)
ÖNORM S 2127

Basic characterization of waste heaps or from solid waste from containers and transport vehiclesÖNORM S 2123-3

Sampling plans for waste – Part3: Sampling of solid waste out of material streams.ÖNORM S 2123-4

Sampling plans for waste – Part4: Sampling of liquid or paste like waste.ÖNORM S 2123-5

Sampling plans for waste – Part5: Sampling of lumpy waste.ASTM-D-5013

Вземане на проби от тръбни и други точкови изпускания на отпадъциASTM-D-5658

Вземане на проби от неконсолидирани (насипни) отпадъциASTM-D-5679

Вземане на проби от консолидирани (монолитни) твърди отпадъци в барабани или подобни контейнери.ASTM-D-5680

Вземане на проби от неконсолидирани (насипни) твърди материали в барабани или подобни контейнери.БДС IEC 60475

Метод за вземане на проби от течни диелектрици

МИНИСТЪР:

СВЕТЛАНА ЖЕКОВА

Приложение № 2

към Заповед №……………………………..

на министъра на околната среда и водите
Методи за излужване на отпадъци
Съгласно чл. 31 от Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба № 6/2013 г.), отпадъците се приемат за депониране, тогава когато се знаят състава и свойствата им, тяхната способност за излужване и промяната в състоянието им в дългосрочен аспект. Процедурите и критериите за приемане на отпадъците на различните класове депа са разписани в Приложение № 1 на Наредба № 6/2013 г.. За преценка на възможността за приемане на отпадъците за депониране на съответен клас депо се извършва изпитване на три етапа в следната последователност:

1. Основно охарактеризиране на отпадъците и изследване на поведението им чрез изпитване на краткосрочната и дългосрочната им способност за излужване като и/или състава и свойствата им в резултат на което се определят ключовите параметри, които ще се проверяват при последващи периодични изпитвания за установяване на съответствието.

2. Изпитване за установяване на съответствието, което се състои в периодично изпитване посредством опростени процедури за изпитване на определените ключови параметри за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране.

3. Проверка на място, която включва визуална проверка на всяка доставка отпадъци преди и след разтоварването им на депото, като и одобрени методи за бърза проверка , с която се потвърждава, че отпадъците са от същия вид като тези, които са били предмет на изпитването за установяване на съответствието и отговарят на отпадъците описани в придружаващите доставката документи.

Съгласно чл. 31 от Наредба № 6/2013 г. притежателят на отпадъци извършва основното охарактеризиране. Основното охарактеризиране на отпадъците включва:


 1. информация за отпадъка – вид, произход, технология на образуване, използвани суровини и материали, състав, код на отпадъка в съответствие Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.), свойства на отпадъка, които го определят като опасен (за опасните отпадъци), поведение при излужване и друга налична информация;

б) резултати от сравняване на характеристиките на отпадъка с граничните стойности за приемане на отпадъци на съответния клас депо;

в) определяне на ключови параметри.

За да се получи необходимата информация по буква ”б” за основното охарактеризиране, отпадъкът се подлага на изпитване чрез излужване.

В Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 от Наредба № 6/2013 г. са разписани критериите за приемане на зърнести отпадъци на различните класове депа (посочени са гранични стойности на излужване на компонентите, гранични стойности на органичните вещества и гранични стойности на определени допълнителни параметри). Зърнестите отпадъци включват всички отпадъци, които не са монолитни. Методите за излужване на зърнести отпадъци са посочени в т. 1 на настоящото приложение, а методите за излужване на монолитни отпадъци са посочени в т. 2 на Приложението. Методите са приложими за основно охарактеризиране на отпадъците и за установяване на съответствието.


1. методи за излужване на зърнести отпадъци

Изпитването на зърнестите отпадъци по един или няколко от основните методи за излужване в съчетание с някой/някои от допълнителните методи осигурява необходимата информация за основното охарактеризиране.


Стандартизационен документ

Заглавие

1

2

3

Основни методи за излужванеБДС EN 12457-1(1)

Характеристика на отпадъците. Излужване. Изпитване за съответствие при излужване на гранулирани отпадъчни материали и утайки. Част 1: едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество (L/S) 2 l/кg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm(без или със намаляване на големината)
БДС EN 12457-2

Характеристика на отпадъците. Излужване. Изпитване за съответствие при излужване на гранулирани отпадъчни материали и утайки. Част2: едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество (L/S) 10 l/кg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm(без или със намаляване на големината)БДС EN 12457-3

Характеристика на отпадъци. Излужване. Изпитване за съответствие при излужване на гранулирани отпадъчни материали и утайки. Част 3: двустепенно изпитване на определено количество при съотношение течност/твърдо вещество 2 l/kg и 8 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (без или със намаляване на големината)БДС EN 12457-4

Характеристика на отпадъци. Излужване. Изпитване за съответствие при излужване на гранулирани отпадъчни материали и утайки. Част 4: едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност/твърдо вещество 10 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 10 mm (без или със намаляване на големината)БДС EN

12920:2006+А1:2008(2)
Характеризиране на отпадъци. Методика за определяне поведението на отпадъците при филтруване при определени условия

Допълнителни методи за излужванеNEN 7371(3)

Determination of the availability of inorganic components for leaching solid earthy and stony materialsСД CEN/TS 15364(6)

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Изпитване на киселинния и неутрализационния капацитетСД CEN/TS 14405(4)

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Изпитване чрез възходящ перколационен поток (при определени условия)СД CEN/TS 14429 (5)

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с начално добавяне на киселина/основа.СД CEN/TS 14997(5)

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването при постоянен контрол на pH


Забележки:

 1. Излужването на отпадъците, съгласно стандартизираните методи от серията БДС EN 12457, части от 1 до 4 се извършва при меки (стайни) условия на екстракция в продължение на 24 часа и собствено рН на отпадъка. Методите се различават в степените на излужване и в съотношението течно/твърдо (L/S).

Препоръчително е да се използва двустепенно излужване с натрупване съгласно БДС EN 12457-3 , при техническа възможност за провеждане на изпитването. Този метод в комбинация с някои от допълнителните методи за излужване дава повече информация за вземане на решение за депониране или за избор на подходящ метод за предварително третиране с цел постигане на граничните стойности за депониране.

Изборът на метод на излужване зависи от вида и влагопоглъщаемостта на отпадъка, както и от техническата възможност за получаване на елуат. 1. Стандартизираният метод може да се използва за избор на метод за изпитване в зависимост от отпадъка и от целите на изпитването – изпитване с цел депониране или за проверка възможността за оползотворяване на материала или енергията от отпадъка. Може да се наложи провеждане на допълнително изпитване, например определяне на специфична топлопроводна способност на отпадъка за проверка способността за оползотворяване на енергията от отпадъка.

 2. Стандартизираният метод се използва за определяне на поведението на отпадъка при излужване в екстремни условия чрез двустепенно излужване при високи стойности на съотношение течно/твърдо (L/S 50 при рН 7 и L/S 100 с натрупване, при рН 4). По този начин се наподобява поведението на отпадъка при инцидентни случаи на силно агресивни условия на околната среда. Количеството киселина, което се употребява за установяване на необходимите за изпитването стойности до рН 7 и рН 4, може да се използва за изчисляване на показателя киселинен неутрализационен капацитет (ANK/BNK).

 3. Стандартизираният метод се използва за определяне на степента на излужване на зърнести отпадъци като функция на съотношението течно/твърдо.Отпадъкът се поставя във вертикална колона, през която в противоток преминава излужващия реагент. Резултатите от изпитването се определят при съотношение L/S – 0,1; 0,2;0,5; 1; 2; 5 и 10 с натрупване и биха могло да се сравнят с резултатите получени от изпитването по БДС EN 12457- части 1 и 4.

Ниските съотношения течно/твърдо наподобяват обичайно съществуващите условия в депата, а останалите - процесите, които биха протекли със зърнестите отпадъци при просмукване и циркулация на дъждовна вода или друга течност.

 1. Стандартизираните методи определят ефекта на изменение (намаление или увеличение) на рН върху степента на излужване на зърнести отпадъци и може да се използва за проучване поведението на отпадъка в случай на предварително химично третиране с киселини и основи преди депониране или след депониране т.е как би се променило излужването на отпадъка с промяната на рН.

(6) Стандартизираният метод се използва за определяне на поведението на отпадъка при излужване в екстремни условия с излугващи течности, съдържащи предварително избрани количества киселина или основа, с цел постигане на постоянни стойности на рН в края на периода на екстракция. Всяка излугваща течност се добавя на три етапа в началото на изпитването. Изискват се най-малко осем крайни стойности на рН, обхващащи минимум интервала от рН 4 до рН 12 ( включително и двете стойности ≤ 4 и най-високата ≥ 12). От количествата киселина или основа, необходими за обхващане на рН-интервала, се определя киселинния или основния неутрализационен капацитет ( ANC/BNC) на пробата за изпитване.

С помощта на посочените стандартизирани методи може да се определи пълният набор от стойности за киселинен неутрализационен капацитет (АNK) или основен неутрализационен капацитет (BNC) при неутрални и екстремни стойности на рН.

Получените резултати от изпитване на елуатите за съдържанието на РОВ/DОВ могат да се използват за сравнение с граничните стойности в съответствие със забележка 2 в Таблица 2 и забележка 1 в Таблици 4, 5 и 7 на Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 от Наредба № 6/2013г.Пояснение:

АNC – киселинен неутрализационен капацитет (КНК)

BNC - основен неутрализационен капацитет (ОНК)
2. методи за излужване на монолитни отпадъци

Критериите за монолитни отпадъци трябва да осигуряват еднаква степен на опазване на околната среда с тази, която се постига с граничните стойности за зърнести отпадъци.

За целите на приемането на отпадъците на депа, най-често монолитни са отпадъците, които са получени в резултат от предварително третиране на отпадъци чрез втвърдяване /солидидификация. Изискванията по отношение на приемане на отпадъците на депа се прилагат към всички монолитни материали, които са във вид на блок, плоча, със сърцевидна или друга подобна форма.

Методите за излужване на монолитни отпадъци са посочени в таблицата по-долу.


Стандартизационен документ

Заглавие

 1. 2.1

NEN 7375(1)

Leaching characteristics determination of the leaching of inorganic components from moulded or monolithic materials with a diffusion test. solid earthy and stony materials

 1. 2.2

NEN 7371(2)

Determination of the availability of inorganic components for leaching solid earthy and stony materials

 1. 2.3

СД CEN/TS 14429(3)

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с начално добавяне на киселина/основа

 1. 2.4

СД CEN/TS 14997(3)

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването при постоянен контрол на pHЗабележки:

 1. Изпитването за излужване на монолитни отпадъци съгласно посочения метод се провежда при големина на частиците на пробата над 40 mm и обем на излужващия реагент 5 кратно по-голям от обема на пробата. Излужването е 8 степенно, с натрупване и продължителност над 64 дни, в статични условия и неутрална среда на небуферирана дейонизирана вода. Резултатите се представят в mg/m2 т.е като mg излужен компонент за единица повърхност на пробата. Когато втвърдяването на отпадъка е с циментова матрица, изпитването се провежда след 28 дневно “узряване” на бетона, тъй като методът може да се използва и за оценка на дълготрайността на отпадъчната монолитна форма. Методът е приложим както за основно охарактеризиране на монолитните отпадъци, така и за установяване на съответствието. В случай на изпитване за установяване на съответствието по този стандарт елуатът се отделя и анализира след 4 дневно излужване.

 2. Стандартизираният метод се използва и за монолитни отпадъци за определяне на максималната степен на излужване при екстремни условия, чрез двустепенно излужване при високи стойности на съотношението течно/твърдо (L/S 50 при рН 7 и L/S 100 с натрупване, при рН 4). По този начин се наподобява поведението на отпадъка при инцидентни случаи на силно агресивни условия на околната среда. Количеството киселина, което се употребява за установяване на необходимите за изпитването стойности до рН7 и рН4, може да се използва за изчисляване на показателя киселинен неутрализационен капацитет АNK.

 3. Стандартизираните методи се използват и за монолитни отпадъци за определяне на ефекта от намаляване или увеличаване на рН върху степента на излужване и поведението на отпадъка.

С помощта на посочените стандартизирани методи може да се определи пълният набор от стойности за киселинен неутрализационен капацитет (АNK) или основен неутрализационен капацитет (BNC) при неутрални и екстремни стойности на рН.

Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Press -> Konsultacii -> 2014
2014 -> Проект! Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води
2014 -> Министерство на околната среда и водите
Konsultacii -> Министерство на околната среда и водите
Konsultacii -> Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие
Konsultacii -> Доклад за изпълнение Моля да предоставите следните данни за произхода на този доклад
2014 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба № н- 4 от 14. 09. 2012 г. За характеризиране на повърхностните води


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница