Министерство на отбраната информационен център на министерство на отбранатаДата15.10.2018
Размер175 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел.02 9531207

Утвърдил:

Любомир Денов

Директор ,,Информационен център на Министерство на отбраната’’
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘

гр. София, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
  1. Описание на предмета на поръчката, техническа спецификация и проект на договор.

  2. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (Образец № 1)

  3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2)

  4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 3)

  5. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 4)

  6. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- оригинал ( Образец № 5)

  7. Ценово предложение (Образец № 6)

  8. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя


Раздел I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осигури „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘ , при условията и сроковете на настоящата обществена поръчка и техническата спецификация.1. Предмет на поръчката – „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘ “

2. Технически спецификации:

Участникът следва да предложи да извърши: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘, като предлаганата техника, да е оригинална, лицензирана, нова, неупотребявана, с гарантиран произход и да фигурира в официалната продуктова листа на производителя към момента на подаване на офертата.

Доставеното оборудване трябва да бъде придружено с необходимата документация за ползване и сервизна документация (упътвания, указания за поддръжка, ремонт, монтаж и други еквивалентни, гаранционни карти) на български език и/или на английски език, като задължително условие е упътванията за експлоатация на всеки от артикулите да са на български език.

Окомплектоване на техниката с всички необходими интерфейсни и захранващи кабели по БДС или еквивалент.

Доставената техника да е с минимално гаранционно обслужване 1 (една) година от датата на пускането и в експлоатация и възможност за продължаване на извънгаранционното обслужване.

Предложената техника трябва да е 100 % съвместима с наличното техническо оборудване във ,,Военния телевизионен канал'' и да работи в единна система, по модел предложен от участника в поръчката, за обезпечаване информационните нужди на проекта.

Изпълнителят трябва да достави, инсталира и приведе в експлоатация устройствата, описани подробно в техническата спецификация. Пускането в експлоатация обхваща цялата последователност на инсталиране на всички компоненти на артикулите, от разопаковане на стоките до пълното окабеляване, инсталиране и провеждане на 72-часови тестове за доказване на нормалното функциониране на техниката.

Участникът следва да предложи да отстранява за своя сметка всички недостатъци и дефекти по доставяната техника, които се проявят в гаранционния срок.

Всеки участник в офертата си трябва да предложи:

- време за реакция на сервизната група не повече от 24 часа след уведомяване по телефон или друг начин от страна на Възложителя.

- възможност за отстраняване на повредата на място при Възложителя до 3 (три) работни дни от предявяването и.

- при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата – да бъде предоставяна временно друга, оборотна, съвместима техника със същите или по-добри параметри.

Всеки участник следва да посочи в офертата си конкретните технически характеристики на всяка една от предлаганите от него техники, включени в обхвата на специализираното оборудване, включително безопасност на труда, противопожарна и аварийна безопасност, сертификат за съответствие и качество, които следва да съответстват на следните минимални количества и изисквания:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДЕО СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ С ДВА СМЕСИТЕЛНИ ЕФЕКТА

Контролен панел за управление на наличен видеосмесителен пулт HVS-390HS

Да е 100% съвместим с наличния в Информационен Център на Министерството на отбраната видео смесителен пулт HVS-390HS и да позволява достъп до и управление на всичките му функционалности.

Да има възможност за управление на две шини със смесителни ефекти с общо 20 източника.

Да отговаря и на следните допълнителни условия:

1. Дисплей за управление на менюта снабден с бутони за навигация и бутони за избор на функционалност.

2. Многофункционална клавиатура за бърз достъп до менютата.

3. Отделен бутон за затъмнение на картината.

4. Вход за USB памет за зареждане на настройки и обмен на видео и графично съдържание.

5. Група от поне 2 програмируеми от потребителя бутона.

6. Група бутони за избор на шина.

7. Група от 20 бутона за избор на видео в избраната шина.

8. Група от 20 бутона за избор на източници за смесване на първата шина за ефекти.

9. Група от 20 бутона за избор на източници за смесване на втората шина за ефекти.

10. Джойстик.

11. Блок за управление на прехода на първата шина за смесителни ефекти със самостоятелна ръчка за плавен преход.

12. Блок за управление на прехода на втората шина за смесителни ефекти със самостоятелна ръчка за плавен преход.

13. Блок за настройка на ефектите на врязване.

14. Индикатори за захранване и аларма.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПНЕВМАТИЧЕН СТАТИВ

Хидравличен пиедестал с плоска база:

• Товароносимост – минимум 55 кг.

• База - плоска

• Кормилен пръстен – до 45 см

• Минимална Височина – до 75 см

• Максимална височина – до 140 см

• Тегло – не повече от 28 кг.

• Степени – едностепенен

• Количка с широчина до 100 см, снабдена с колела до 125 мм


Флуидна глава за камера с плоска база:

• Минимален Товар – над 5 кг.

• Максимален Товар – до 35 кг.

• Тегло – до 8.5 кг.

• База – плоска

• Хоризонтална панорама - 360°

• Вертикално отклонение - +/-90°

• Работна температура - -40°/+60°
3. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за доставка, инсталиране, конфигуриране и привеждане в експлоатация на техниката е до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осигури минимално гаранционно обслужване 1 (една) година и възможност за продължаване на извънгаранционното обслужване на доставената техника. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по направената рекламация не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от предявяването й. Срокът за изпълнение на рекламацията е до 3 (три) работни дни от предявяването й, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя в двустранен протокол за предаване на техниката, предмет на рекламацията, в който случай Изпълнителят предоставя за временно ползване (до отстраняване на проблема) функционално еквивалентно оборотно устройство. Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на техниката до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя. В случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на периода на гаранционна поддръжка, поради внедряване на нови технологии, Изпълнителят е длъжен да предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики, при същите цени и условия.4. Място за изпълнение на поръчката – Телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал'' в Информационен център на Министерство на отбраната, гр. София, ул.”Г.С. Раковски” № 106.

5. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

6. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 31600 лв. (тридесет и една хиляди и шесттотин) лева без ДДС, за целия обем на поръчката, включително доствка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване.

7. Начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, с банков превод по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30-то число на месеца, следващ този през който са налице кумулативно следните условия:

- подписан приемо–предавателен протокол за доставената и инсталирана техника;

- проведени 72-часови тестове за доказване на нормалното функциониране на техниката;

- предоставена оригинална фактура за извършената доставка и услуги и съдържаща необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството.

Ценовите предложения на участниците посочват цена по елементи и обща цена за изпълнение, която е крайна и трябва да включва всички разходи за пълно изпълнение на предмета на поръчката, включително и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката, стойностите на лицензи, предоставени права, разходи за данък при източника, както и услуги по доствка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика, гаранционно обслужване други съпътстващи дейности.

ПРОТОКОЛ
Днес, .............................................................. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето ................................................................................................................. – представител на участника ................................................................................ посети:

Информационен център на Министерството на отбраната,


и извърши оглед на обект: сутерен в сградата на Информационен център на Министерството на отбраната, за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране оферти с обява с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘

Представител на Възложителя: Представител на участника:


................................................................ .................................................................

/име, фамилия и длъжност, подпис/ /име, фамилия и длъжност, подпис/

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘
Днес, ………………….2017 г., в гр. София между:
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА” със седалище и адрес на управление в гр. София – п.к.1000, ул. „ Г. С Раковски № 106, ЕИК 129010545, представлявано от Любомир Денов – директор и Георги Попов – служител по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

..................................................................................., ЕИК .................., със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................................, представлявано от......................................................................................................................


наричан за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Протокол № …………/ от дата ………………..утвърден от възложителя,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘


Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложениe № 1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложениe № 2), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Видът на телевизионната техника която следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

(3) Доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация и профилактиката на телевизионната техника по чл. 1, ал. 1 се осъществяват и организират от Изпълнителя до мястото, посочено в този договор и са изцяло за негова сметка.

(4) Изпълнителят осигурява обучение на посочени от Възложителя лица за работа с доставената телевизионна техника по чл. 1, ал. 1.

(5) Профилактиката и обхватът на гаранционното обслужване е изчерпателно посочено в Техническото предложение на Изпълнителя, подадено за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘ “
II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2 (1) Мястото на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на телевизионна техника по чл. 1, ал. 1 и обучение е Република България, гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 106 – телевизионно студио на ,,ВТК''.

(2) Място на осъществяване на профилактиката и гаранционното обслужване на телевизионната техника по чл. 1, ал. 1 – на място, при Възложителя, а при наличие на дефекти, които не могат да бъдат отстранени на място, то със съгласието на Възложителя, даден компонент от съоръжение на доставената техника или цялата такава, се отремонтират в оторизираната/ите от съответния производител сервизна/и база/и на територията на страната. Разходите за транспорт са изцяло за сметка на Изпълнителя.


III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 3 (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

(2) Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на телевизионната техника по чл. 1, ал. 1 е 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на договора.

(3) Доставката на телевизионната техника се извършва на определена от Изпълнителя дата, в срока, посочен в предходната алинея. Изпълнителят уведомява Възложителя за точната дата на доставката в срок не по-кратък от 1 работен ден преди извършването й.

(4) Срокът за обучение на лица, посочени от Възложителя е до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на доставката на техниката предмет на договора.

(5) Срок на профилактика и гаранционно обслужване на телевизионната техника по чл. 1, ал. 1, т. 2 – е ………………………….., считано от датата на въвеждане в експлоатацията й.

Чл. 4 (1) Изпълнителят доставя, монтира и въвежда в експлоатация телевизионната техника по чл. 1, ал. 1, като за целта се подписва приемо-предавателен протокол между страните (ако дейностите се извършват на различни дати, се съставят и подписват отделни протоколи; отделни протоколи се съставят и ако доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на всяко едно съоръжение, включено в обхвата на поръчката се извършват на различни дати). От датата на подписване на протокола по предходното изречение (или от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на техниката, ако дейностите се извършват на различни дати, или от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на последното съоръжение от подлежащата на доставка телевизионна техника). Изпълнителят прехвърля собствеността върху техниката, като до момента на подписване на протокола по предходното изречение (или на протокола за въвеждане в експлоатация на телевизионната техника, ако дейностите се извършват на различни дати, или на протокола за въвеждане в експлоатация на последното съоръжение от подлежащата на доставка телевизионна техника) рискът от погиване на техниката предмет на обществената поръчка е за сметка на Изпълнителя.

(2) При доставяне на техниката по чл. 1, ал. 1 Изпълнителят е длъжен да представи подписан от него списък на същата с описание на техническите характеристики на всяка една нейна съставна част - съоръжение, както и придружаващите ги документации /съответни гаранционни карти документи за експлоатация и поддръжка; сертификати и др./.

(3) При извършване на обучение за работа с доставената техника по чл. 1, ал. 1, както и при осъществяване на услуга по гаранционното й обслужване, се съставят протоколи.

(4) Всеки един от протоколите по предходните алинеи се съставя в два екземпляра и се подписват от упълномощени представители на страните.


IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5 (1) Общата сума дължима от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договореното съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 2), неразделна част от настоящия Договор, възлиза на ……………………………………………. лв. без ДДС, която сума включва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика, гаранционно обслужване на телевизионното оборудване, транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката, стойностите на лицензи, предоставени права, разходи за данък при източника и др.п.

(2) Отделните елементи на сумата по алинея 1, са посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя, подадена за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘

(3) Плащането по ал.1 се извършва в български лева, с банков превод по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30-то число на месеца, следващ този през който са налице кумулативно следните условия:

- подписан приемо–предавателен протокол за доставената и инсталирана техника;

- проведени 72-часови тестове за доказване на нормалното функциониране на техниката;

- предоставена оригинална фактура за извършената доставка и услуги, съдържаща необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството.

(4) Всички плащания по този договор се извършват по банков път, по сметките, посочени от страните в чл. 30, ал. 3 на този договор.

(5) За дата на плащането се счита датата на извършване на нареждането за плащане от страна на наредителя.


V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6.(1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два) процента от стойността на настоящия Договор.

(2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка.

(4) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: Набирателна сметка в ,,Уникредит Булбанк’’ АД:IBAN: BG51UNCR70003322373797

BIC: UNCRBGSF

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;


(5) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му и/или от гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (словом: тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.

(6) Страните се съгласяват, в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(7) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(8). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (словом: тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.7(1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в десетдневен срок след изтичане на гаранционния срок на доставената техника.

(2) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(3) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(4) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 2 (словом: два) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл.6, ал.1, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в чл.6, ал.1.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8 (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск телевизионната техника по чл. 1, ал. 1, и всяко едно съоръжение, включено в обхвата й, със съответните гаранционни карти, отразяващи договорните условия, документи за експлоатация и поддръжка, сертификати и др.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката на техниката по чл. 1, ал. 1 до местоизпълнението. За негова сметка е и евентуалният транспорт, необходим за извършване на гаранционното обслужване на телевизионната техника по чл. 1, ал. 1.

(3) Изпълнителят се задължава да монтира и въведе в експлоатация доставената техника по чл. 1, ал. 1 с нужното качество, съобразно посочените изисквания и установените нормативни стандарти като използва свои квалифицирани служители.

(4) Изпълнителят се задължава да обучи най-малко 2 (две) лица, посочени от Възложителя за експлоатация и поддръжка на доставената техника по чл. 1, ал. 1, съгласно представената от него програма за обучение. Извършеното обучение се удостоверява с подписване на двустранен протокол, съдържащ и подписите на обучителите и обучените лица.

(5) Изпълнителят се задължава да извършва профилактика и гаранционна поддръжка на техника по чл. 1, ал. 1 в уговорения срок и условия.

Чл. 9 (1) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване предмета на договора.

(2) Изпълнителят има право да иска приемане на доставената техника по чл. 1, ал. 1, ведно с придружаващата я документация, чрез определено от Възложителя лице.

(3) Изпълнителят има право да иска приемане чрез определено от Възложителя лице и на извършените от него /чрез негови служители/ други уговорени услуги – монтиране, въвеждане в експлоатация на доставената техника по чл. 1, ал. 1, извършени обучения, профилактика и гаранционно обслужване.

(4) Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършеното, съгласно чл. 5 от настоящия договор.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10 (1) Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за осъществяване предмета на договора.

(2) Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставената техника по чл. 1, ал. 1 чрез определено от него лице, ако същите отговарят на Техническата спецификация от Документацията за възлагане и Техническото предложение от оферта на Изпълнителя за участие в настоящата обществена поръчка.

(3) Възложителят е длъжен чрез определено от него лице да приеме и извършените от Изпълнителя /чрез негови служители/ – монтиране, въвеждане в експлоатация на доставената техника по чл. 1, ал. 1, извършени обучения, профилактика и гаранционно обслужване, ако същите съответстват на уговореното в договора и приложенията към него.

(4)Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение при пълно и точно изпълнение на предмета на договора, съгласно чл. 5 от настоящия договор.

Чл. 11 (1) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни уговореното с настоящия договор в срок, с нужното качество и без отклонения.

(2) Възложителят има право, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за изпълнение на настоящия договор, да откаже приемането на доставената техника по чл. 1, ал. 1 (на някое от видовете съоръжения или на всичките), както и да не заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора. Отклонение от възложеното се удостоверява с подписване на двустранен протокол, а ако Изпълнителят не изпрати свой представител за констатиране на това и за подписване на такъв документ в срок от 5 работни дни от писмена покана от Възложителя, то Възложителят сам изготвя и подписва такъв протокол и го изпраща на Изпълнителя. Наличието на протокол по предходното изречение освобождава Възложителя от изпадането му в забава спрямо Изпълнителя по отношение на съответна дължима сума, посочена в протокола.

(3) Възложителят има право да получи от Изпълнителя всички необходими документи за експлоатация и поддръжка, съответните гаранционни карти, сертификати и др. относно доставената техника по чл. 1, ал. 1 и всяко едно съоръжение, включено в обхвата й.

(6) Възложителят има право да получи качествено и точно монтиране и въвеждане в експлоатация на доставената техника по чл. 1, ал. 1.

(7) Възложителят има право да получи обучение на най-малко 2 (две) посочени от него лица, за експлоатация и поддръжка на доставената техника по чл. 1, ал. 1.

(8) Възложителят има право да получи профилактика и гаранционно обслужване на доставената техника по чл. 1, ал. 1 в уговорения срок и условия.VIII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 12 (1) Рекламации по количеството на доставената техника по чл. 1, ал.1, могат да се правят до 15 работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършването на доставката.

Чл. 13 Рекламации относно качеството и скрити дефекти на доставената техника по чл. 1, ал.1 се правят в срок от 10 работни дни от откриването им, но не по-късно от 10 дни след изтичане на срока за гаранционно обслужване, посочен в чл. 3, ал. 5 от договора.

Чл. 14 (1) В случай на рекламация, констатираното се удостоверява с подписване на двустранен протокол, а ако Изпълнителят не изпрати свой представител за констатиране на това и за подписване на такъв документ в срок от 10 работни дни от писмена покана от Възложителя, то Възложителят сам изготвя и подписва такъв протокол и го изпраща на Изпълнителя.

(2) Срокът за отстраняване на рекламация се уговаря (определя) в протокола по предходната алинея, като същият не може да е по-дълъг от 20 работни дни.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
Чл.15.(1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

(ii) с изтичане на уговорения срок;

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 14 дни;

(2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 7 (словом:седем) дни;

(ii) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Възложителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на Възложителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;

(iii) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;


Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

Чл.17. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.18. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.19. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.


X. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Чл. 20 (1) Изпълнителят се задължава да извършва профилактика и да поддържа гаранционно доставената, монтирана и въведена в експлоатация техника по чл. 1, ал. 1 в срока, посочен в чл. 3, ал. 5 от договора, а именно……………..месеца.

(2) Гаранционните срокове и тези за профилактика, започват да текат от датата на подписване на протокола, удостоверяващ въвеждане в експлоатация на последното съоръжение, включено в обхвата на телевизионна техника по чл. 1, ал. 1.

Чл. 21 Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на техниката по чл. 1, ал. 1 от датата на въвеждане в експлоатацията им, при спазване на изискванията на условията, описани в договора и в гаранционната карта.

Чл. 22 Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя се установяват и отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

Чл. 23 (1) В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по направената рекламация не по-късно от 24 часа. Ако е необходимо, Изпълнителят предоставя на Възложителя за временно ползване /до отстраняване на дефекта/ работещо съоръжение, от типа на съоръжение включено в обхвата на доставената техника по чл. 1, ал. 1, със същите или по-добри характеристики, в случай, че не може да отстрани дадена повреда до 3 (три) дни, в зависимост от вида на дефекта.

(2) Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспорта на съоръжение /негов елемент/, включено в обхвата на техниката по чл. 1, ал. 1, до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

Чл.24 (1) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото съоръжение, включено в обхвата на техниката по чл. 1, ал. 1 с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

(2) Други условия, извън посочените в този раздел и касаещи гаранционното обслужване, се определят в Техническата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. При противоречие между гаранционните условия описани в гаранционната карта и тези описани в договора се прилагат гаранционните условия описани в договора.


ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 25 (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен орган и се съставя протокол, подписан по упълномощени представители на страните от договора.

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила.ХII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.26 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включе

н по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.27 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.28 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по чл.28 (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по чл.28 (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 29 (1) Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършат приемане на техника по чл. 1, ал. 1, да подписват приемо–предавателните протоколи по този договор, да правят възражения за недостатъци по реда на договора, както и да извършват валидно всякакви други действия, относими към предмета на настоящия договор са, както следва:

1.

2.3.

(2) Лицата, упълномощени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършат предаване на техниката по чл. 1, ал. 1, да подписват приемо-предавателните протоколи по този договор, както и да извършват валидно всякакви други действия, относими към предмета на настоящия договор са, както следва:

1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….

Чл. 30 (1) Всички уведомления и съобщения по този договор ще се отправят от страните на адресите им, посочени в този договор, а именно:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. София – 1000 .....

ул. „Г.С. Раковски” № 106

тел. …………… тел. ......................

факс

(2) За дата на съобщението се смята: - датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на надлежно упълномощено лице;- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

(3) Банкови сметки, които страните ще използват за целите на този договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Набирателна сметка в ,,Уникредит Булбанк’’ АД:

IBAN: BG51UNCR70003322373797

BIC: UNCRBGSF


Чл. 31 (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация, която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, но не неограничено до финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени обстоятелства, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на компютърен диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”). Страните ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и неупълномощеното разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация, които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята собствена конфиденциална информация.

(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква за целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

Чл. 32 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от този договор.

Чл. 33 Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни упълномощени представители, в съответствие със Закона за обществените поръчки.

Чл. 34 За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, което е и приложимото право във връзка със сключването и изпълнението на този договор.

Чл. 35 Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд в гр. София.


Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

2. Приложение № 2- Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;


Настоящият Договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – 2 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…………………………………… ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Любомир Денов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ....................................../ Георги Попов/Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница