Министерство на отбраната на република българия информационен център на министерство на отбранатастраница1/5
Дата08.05.2018
Размер0.56 Mb.
#68054
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Утвърдил:

Владислав Прелезов

Директор ,,Информационен център на Министерство на отбраната’’
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА 3G УСТРОЙСТВО ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИНА И ЗВУК ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО’’ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА”

ГР. СОФИЯ, 2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 1. Описание на предмета на поръчката

 2. Техническо задание

 3. Количествена сметка

 4. Указания за подготовка на офертата

 5. Условия за участие в процедурата

 6. Оферта ( Приложение № 1)

 7. Предлагана цена (Приложение № 2);

 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

 9. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 4);

 10. Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 5);

 11. Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 6);

 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 7);

 13. Протокол за извършен оглед (Приложение № 8);

 14. Административни сведения за участника (Приложение № 9);

 15. Проект на договор ( приложение № 10)

 16. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- оригинал ( Приложение № 11)

 17. Декларация по чл.4 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- оригинал ( Приложение № 12)

 18. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 13)

 19. Декларация за осигуряване на гаранционното обслужване ( Приложение № 14)

 20. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.Раздел I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осигури ,,ДОСТАВКА НА 3G УСТРОЙСТВО ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИНА И ЗВУК ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО’’, за нуждите на ,,Информационен център на Министерството на отбраната’’ при условията и сроковете на публичната покана и техническото задание.1. Предмет на поръчката – Доставка на ,,3G устройство за директно предаване на картина и звук от мястото на събитието’’, детайлно посочена в техническите спецификации по-долу. Предоставяне на услуги по доствка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализираното оборудване. Системата е предназначена за заснемане и предаване на живо на събития от отдалечени локации посредством пренос по 3G мрежата на мобилните оператори.

Системата се състои от предавателно и приемно устройство, камери, стативи, карти за запис, накамерно осветление, безжичен микрофон, батерии, чанта и аксесоари, подробно описани по-долу в техническата спецификация.2. Технически спецификации:

Участникът следва да предложи да извърши: доставка на ,,3G устройство за директно предаване на картина и звук от мястото на събитието’’, съгласно техническите изисквания, въвеждане в експлоатация, обучение на технически лица, профилактика и гаранционно обслужване на специализираното оборудване, като предлаганата техника, хардуер и софтуер, да е оригинална, лицензирана, нова, неупотребявана, с гарантиран произход и да фигурира в официалната продуктова листа на производителя към момента на подаване на офертата.

Всеки отделен артикул от техниката, обект на доставка по настоящата обществена поръчка, да е придружен с документ, доказващ произхода на стоката: писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точният й произход, или сертификат за качество на стоката, или друг документ, от който може да се установи произходът на стоката. Също така се изисква всеки артикул от предлаганата техника да е придружен с Евросертификат (CE Marking) или еквивалент.

Доставеното оборудване трябва да бъде придружено с необходимата документация за ползване и сервизна документация (упътвания, указания за поддръжка, ремонт, монтаж и други еквивалентни, гаранционни карти) на български език и/или на английски език, като задължително условие е упътванията за експлоатация на всеки от артикулите да са на български език.

Окомплектоване на техниката с всички необходими интерфейсни и захранващи кабели по БДС или еквивалент.

Доставяната техника да е с минимално гаранционно обслужване 1 година и възможност за продължаване на извънгаранционното обслужване.

Предложената техника трябва да е съвместима с наличното техническо оборудване във ,,Военния телевизионен канал'' и да работи в единна система, по модел предложен от участника в поръчката, за обезпечаване информационните нужди на проекта.

Изпълнителят трябва да достави, инсталира и приведе в експлоатация устройствата, описани подробно в техническото задание. Пускането в експлоатация обхваща цялата последователност на инсталиране на всички компоненти на артикулите, от разопаковане на стоките до пълното окабеляване, инсталиране и провеждане на 72-часови тестове за доказване на нормалното функциониране на техниката.

Участникът следва да предложи да отстранява за своя сметка всички недостатъци и дефекти по доставяната техника, които се проявят в гаранционния срок.

Всеки участник в офертата си трябва да предложи:

- време за реакция на сервизната група не по-малко от 24 часа след уведомяване по телефон или факс от страна на Възложителя.

- Възможност за отстраняване на повредата на място при Възложителя в рамките на 3 дни.

- при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата – да бъде предоставяна временно друга, оборотна, съвместима техника със същите или по-добри параметри.

Всеки участник следва да посочи в офертата си конкретните технически характеристики на всяка една от предлаганите от него техники, включени в обхвата на специализираното оборудване, включително безопасност на труда, противопожарна и аварийна безопасност, сертификат за съответствие и качество, които следва да съответстват на следните минимални количества и изисквания:Техническо задание за 3G система с две HD камерни комплекта:
Системата е предназначена за заснемане и предаване на живо на събития от отдалечени локации посредством пренос по 3G мрежата на мобилните оператори.

Системата се състои от предавателно и приемно устройство, камери, стативи, карти за запис, накамерно осветление, безжичен микрофон, батерии, чанта и аксесоари.

Доставчика на оборудването трябва да е оторизиран представител на производителите за България и да осигурява сертифициран сервиз като доказва това с документ от производителяТехнически изисквания към компонентите на системата

 1. 3G система 1 бр.

 1. Предавателно устройство

Наличност на поне 6 3G модема за предаване на данни, отговарящи на изискванията на националните мобилни оператори.

Поддръжка на HD/SD видео формат

Вход HD/SD-SDI и възможност за поддръжка на DV източник

Кодиране на сигнала във формат H.264 с възможност на постигане на ниска латентност при прилагане на FEC

Броудкаст качество при нисък битрейт

Управление чрез сензорен екран ≥ 5”

Работа с 2 батерии тип GoldMount или чрез преобразувател 220V AC /24V DC

Предавателя да бъде тип раница за гръб с интегрирано охлаждане от производителя

 1. Приемно устройство

Размери 1U за монтаж в 19“ шкаф за апаратура

Да работи под операционна система Windows

Изходи HD/SD-SDI

 1. HD камерен комплект 2бр. 1. HD камера, съвместима с използвания във ВКТ формат на работен процес и монтаж DVCPRO/DVCPRO100/AVCHD

- Сензор 1/3" 2.2 MP 3MOS

- Формат на запис

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/

AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12

DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV

- Поддържани видео формати

1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/23.98PsF,

720/59.94p, 480/59.94i,

1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i

- Управление на фокуса Focus Assist

- Интегриран 22x обектив с моторизирано мащабиране

- Бленда F1.6 до F3.2 (f=3.9 mm до 86 mm)

- Визьор 0,5” OLED

- Монитор 3,5” LCD

- Запис на видео с променлива кадрова честота с поддръжка на 1080p

- Видео изходи:

SDI: BNC × 1, HD (3G/1.5G), SD: 0.8 V [p-p], 75 Ω

VIDEO: BNC × 1, композитен 1.0 V [p-p], 75 Ω, използва се и за GENLOCK вход, превключваем избор на Вх/Изх

HDMI: HDMI × 1

- Три слота за карти с полупроводникова памет – 1 x P2, 2 x micro P2

Батерия: 2 броя Li-ion батерии

- номинален волтаж 7.2V

- капацитет 6Wh / 5.1Ah

- индикатор за заряд

 1. Статив

Флуидна глава с база 100 mm

Товароносимост: 0-10 кг.

Степени на противотежест 5

Диапазон на хоризонтално и вертикално позициониране: 360 / +90/-75

Нивелир

Едностепенна тринога

 1. Накамерно осветление

Тип: LED

Интензитет: 650lux/0.5m, регулируем 10-100%

Регулируема цветна температура: 3200-5600K

Захранване: Батерия 9V

 1. Безжичен микрофон

Предавател тип handheld

Портативен приемник

Честотен обхват UHF

 1. Чанта за камера

- подплатена с 1000D Cordura

- Подходяща за камери с дължина до 50 см и тегло до 10 кг.

5. Аксесоари за камерата

- зарядно

- кабели
3. Срок за изпълнение на поръчката: до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора.

Срокът за доставка, инсталиране, конфигуриране и привеждане в експлоатация на техниката е до 5 (пет) работни дни, от датата на сключване на договора.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осигури минимално гаранционно обслужване 1 година и възможност за продължаване на извънгаранционното обслужване на доставената техника. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия по направената рекламация не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от предявяването й. Срокът за изпълнение на рекламацията е до 3 (три) работни дни от предявяването й, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя в двустранен протокол за предаване на техниката, предмет на рекламацията, в който случай Изпълнителят предоставя за временно ползване (до отстраняване на проблема) функционално еквивалентно оборотно устройство. Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, транспортът на техниката до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя. В случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на периода на гаранционна поддръжка, поради внедряване на нови технологии, Изпълнителят е длъжен да предложи доставка на продукти, със същите или по-добри характеристики, при същите цени и условия.

4. Място за изпълнение на поръчката – Информационен център на Министерство на отбраната, гр. София, ул.”Г.С. Раковски” № 106.

5. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

6. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 59500 лв. (петдесет и девет хиляди и петстотин) лева без ДДС, за целия обем на поръчката, включително доствка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване.

7. Начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, с банков превод по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30-то число на месеца, следващ този през който са налице кумулативно следните условия:

- подписан приемо–предавателен протокол за доставената и инсталирана техника;

- проведени 72-часови тестове за доказване на нормалното функциониране на техниката;

- предоставена оригинална фактура за извършената доставка и услуги и съдържаща необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството.

Ценовите предложения на участниците посочват цена по елементи съобразно образеца на предлагана цена в Приложение № 2 и обща цена за изпълнение, която е крайна и трябва да включва всички разходи за пълно изпълнение на предмета на поръчката, включително и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката, стойностите на лицензи, предоставени права, разходи за данък при източника, както и услуги по доствка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика, гаранционно обслужване други съпътстващи дейности.

РАЗДЕЛ ІI: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА
1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана, техническото задание и настоящите указания за подготовка на офертата. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия. Офертите на участиците ще се приемат в сградата на Възложителя, находяща се в гр. София, ул. ”Г.С. Раковски” № 106 , всеки работен ден от 9 ч. до 17.30 ч. в отдел „ ОАМФА” в сроковете посочени в публичната покана.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:
”Информационен център на Министерство на отбраната”, гр. София, ул. ”Г.С. Раковски” № 106, за участие в обществена поръчка с предмет: ,,ДОСТАВКА НА 3G УСТРОЙСТВО ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИНА И ЗВУК ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО’'

_______________________________________________________________________________


име на участника

_______________________________________________________________________________


адрес за кореспонденция

_______________________________________________________________________________


лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес


 1. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.1 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


 1. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- Текста “Вярно с оригинала”;

- Собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
 1. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.
 1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана, техническото задание, пълното описание на обекта на поръчката и указанията за подготовка на офертата и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница