Министерство на правосъдието агенция по вписваниятаДата18.03.2017
Размер148.27 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Пълно описание на предмета на обществената поръчка
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange”

Обща информация за Възложителя

1.1Създаване и правомощия


Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.). При създаването на новата институция към нея преминават 112-те Служби по вписванията към Районните съдилища. В настоящия момент Службите са 113. Техните служители обработват всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях се извършват справки, издават се удостоверения и се правят преписи. По този начин се дава публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира сигурност при извършване на сделки с недвижими имоти.

От създаването си Агенцията по вписванията получава правомощия да води имотния регистър. През 2006 г. са положени основите за цялостното му реформиране. Две години по-късно беше изградена и внедрена единна, централизирана и електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър“. По този начин се съкратиха сроковете за въвеждането и издаването на документи. Предимство на системата е, че дава възможност да се осъществява вътрешен и външен мониторинг на извършваните сделки на територията на цялата страна.

От 11 август 2005 г. Агенцията пое още един регистър – БУЛСТАТ. В него се вписват всички юридически лица и клоновете на чуждестранни лица, които не се търговци. На вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се занимават със занаятчийска дейност. До 1 януари 2008 г. търговците бяха задължени в 7-дневен срок да се регистрират в Булстат, след това тази дейност се пое от търговския регистър.

След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър премина в Агенцията по вписванията. Информационната система на търговския регистър е единна, централизирана база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики и заради защита на личните данни на търговските дружества. От 01.01.2013 г. АВ осигурява регистриран достъп до долето на търговеца съгласно чл. 11 ал. 2 и 3 от ЗТР.

От 1 октомври 2009 г. влезе в сила новият Семеен кодекс. Това е четвъртият национален електронен регистър, който администрира Агенцията по вписванията. Съгласно Наредба № 11 от 16.09.2009 г., чл. 3. (1) Регистърът на имуществените отношения на съпрузите, наричан по-нататък "регистъра", е единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите. (2) В регистъра се вписват и промените на режима на имуществените отношения между съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта за сключен граждански брак. Той е публичен, справки и удостоверения се правят за избрания режим на имуществени отношения.

1.2Структура и органи на управление
1.3Нормативна уредба


Закон за кадастъра и имотния регистър

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Правилник за вписванията

Закон за регистър Булстат

Закон за търговския регистър

Търговски закон

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път

Семеен кодекс

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Образец на уведомление към чл. 10 от НРВСДРИОС

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

Закон за електронния документ и електронния подпис

Закон за електронното управление

Указания за получаването и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от и към АВ.

Наредба №3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница.

Харта на клиента

Закон за счетоводството

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали и предложения за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Агенция по вписванията, както и за реда на регистрирането и разглеждането на предложенията и сигналите, подадени до административния орган.

Предмет, обект и цел на поръчката

1.4Предмет на поръчката


Предметът на поръчката е „Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange”.

1.5Обект на поръчката


Обектът на поръчката е предоставянето на услуга по предмета на поръчката, на Възложителя от стана на Изпълнителя.

1.6Цел на поръчката


Целта на поръчката е да се мигрират базовите инфраструктурни услуги Активна директория и услуга за обмен на електронни съобщения. Това е свързано с наближаващото излизане от поддръжка на продуктите на Microsoft Windows Server 2003 и Exchange 2003. Към момента върху тях са базирани настоящите инфраструктурни услуги в Агенция по вписвания (АВ). При изграждането на новата инфраструктура или подобряването на настоящата такава в АВ трябва да се използват актуалните версии на продуктите на Microsoft, като изпълнителя трябва да се придържа към най-добрите световни практики и да прилага управленските процеси на ITIL (IT Infrastructure Library). При планирането и изграждането на инфраструктурата участника трябва да вземе предвид необходимите основни и резервни капацитети, като натоварването трябва да се разпредели поне на две основни географски локации. Изпълнителя трябва да използва всички достъпни съвременни технологии за резервиране, управление, балансиране на натоварването и т.н. с цел рационалното и продуктивно използване на наличното оборудване. Избраният метод за миграция трабва да гарантира минимална необходимост от промяна на конфигурациите на останалата част от информационната инфраструктура.

1.7Място за изпълнение на поръчката


Мястото за изпълнение на поръчката е Централно управление на Агенция по вписванията. Всички дейности, без излючение, се извършват само на място, в присъствие на упълномощен домейн администратор на АВ.

1.8Срок за изпълнение на поръчката


Максималният срок за изпълнение на поръчката е не повече от 6 (шест) месеца от датата на влизането в сила на договора.

1.9Обхват на поръчката


Като минимум, в обхвата на поръчката се включва миграция на базови инфраструктурни услуги в Агенция по вписванията – „Активна директория” и „Система за електронна поща” към нови версии на платформите/продуктите.

Основните задачи, които трябва да извърши ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящата поръчка са: • Преглед на текущото състояние на инфраструктурата и определяне на подходящ сценарий за миграция към новия дизайн на инфраструктурата.

 • Мигриране на „Активна директория” към версия MS Windows Server 2012.

 • Преконфигуриране и настройки на други инфраструктурни услуги свързани/базирани на „Активна директория”.

 • Преглед на текущия дизайн, планиране и миграция на „Система за електронна поща” към версия MS Exchange 2013 и новата инфраструктура.

 • Това включва миграция на Еxchange, разпределение на сървърни роли и др. така, че да се гарантира висока наличност и отказоустойчивост на услугата за крайните клиенти.

 • Дизайн и имплементиране на решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на новите инфраструктурни услуги и услуги за електронна поща.

ЗАБЕЛЕЖКА: Извън минималния обхват на настоящата поръчка остава миграцията на крайните клиентски приложения – „Outlook клиент” на персоналните компютри на Агенция по вписванията.

1.10Гаранционен срок за извършените от изпълнителя дейности по поръчката


Минималният изискуем период на гаранционен срок за извършените от изпълнителя дейности е 12 (дванадесет) месеца.

Гаранционната поддръжка е безплатна и се извършва на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за реакция от страна на ИЗПЪНИТЕЛЯ, на заявката за гаранционна поддръжка подадена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е до 4 (четири) часа.

Гаранционният срок започва да тече от датата, следваща датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Организация и методология


В своето предложение участникът трябва да опише предлаганата от него организация и методология за изпълнение на проекта.

1.11Подход за реализация на дейностите по управлението на проекта


В своето предложение участникът трябва да опише подробно методологията за управление на проекта, която ще бъде използвана и следвана, както и подхода за управление и контрол на качеството на изпълнение.

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум иницииране, планиране, изпълнение, приключване, като за всяка фаза да се опишат включените в нея поддейности.

Участникът следва да използва добре позната и доказана методология за управление на проекти.

1.12Подход за извършване на „Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange” приложими към Агенция по вписванията


За извършване на основните дейности по проекта, свързани с „Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange”, приложими към Агенция по вписванията, участникът трябва да представи подробно описание на избрания от него подход за реализиране на тази дейност.

Описанието, в зависимост от избрания от участника подход, трябва да включва, като минимум, методология за изпълнението на дейностите, както и необходимите входни и изходни данни.


1.13Подход за управление на риска


Участникът трябва да опише подробно подхода и използваната методология за оценка и управление на рисковете по време на изпълнението на дейностите по проекта. Необходимо е да бъдат идентифицирани и предварителните рискове, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, като всеки риск да бъде оценен на база предложената методология и да бъдат предложени коригиращи действия за неговото отстраняване, минимизиране или приемане.

1.14Подход за управление на качеството


Участникът трябва да опише подробно подхода и използваната методология за управление на качеството по време на изпълнението на дейностите по проекта.

Участникът следва да използва добре позната и доказана методология за управление на качеството.


1.15График за изпълнение


Участникът трябва да дефинира етапите и контролните точки на проекта, както и график за изпълнението му.

Участникът следва да приложи план – график за изпълнение на дейностите по проекта (в GANTT CHART формат).


Техническо обезпечение и осигуряване


От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде предоставена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка необходима за изпълнението на проекта информация като: архитектурни документи, конфигурации и диаграми за текущото състояние на ИТ инфраструктурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще предостави необходимата техника или виртуална среда, която да отговаря на техническите изисквания за инсталация на новите операционнa системa Windows Server 2012 и система за електронни съобщения Exchange 2013.

Необходимите лицензи и продуктови ключове за активация на новите сървърни операционни системи и приложения също ще бъдат предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Описание на дейностите


Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени в обхвата на поръчката включват:

1.16Преглед на текущото състояние на инфраструктурата и определяне на подходящ сценарий за миграция към новия дизайн на инфраструктурата.


 • Цел

Целта е да се събере нужната информация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно текущото състояние на ИТ инфраструктурата, както и да се направи анализ на състоянието на услугите на „Активна директория” и системата за електронни съобщения базирана на MS Exchange. Това трябва да осигури необходимата входна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за да изпълни оптимално, с максимално качество и без излишни рискове сценария и стратегията за обновяване на инфраструктурните услуги така, че по възможност миграцията да премине без прекъсване на работата и незабележимо за крайните потребителите в АВ.

 • Обхват

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши детайлен преглед и анализ на текущото състояние и конфигурации на средата и услугите с цел да се определи най-подходящия сценарий за миграция към новия дизайн на инфраструктурата.

В рамките на цялостната ИТ инфраструктура на АВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се запознае и съобрази с другите услуги, свързани с тези, конкретно касаещи настоящата поръчка. Необходимо е да се анализира какви други ИТ услуги са интегрирани с тях, както и в каква зависимост са например от такива базови мрежови услуги като DNS, DHCP и т.н.

В тази връзка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави цялата налична информация и/или документация, която се отнася до ИТ инфраструктурата към настоящия момент и в основната си част засяга „Активна директория” и „Система за електронни съобщения”.


 • Резултати

Като резултат от дейността, трябва да бъде извършен редизайн на услугите, които ще бъдат засегнати от миграцията. Този редизайн трябва да удовлетворява всички най-добри практики и като следствие, да гарантира високо надеждна и безотказна среда, както и да покрива всички необходими изисквания за сигурност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да избере най-добрия сценарий за миграция, от гледна точка на плавна и непрекъсваема работа на процесите така, че миграцията да е прозрачна и незабележима за крайните потребители, без да нарушава нормалната им работа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултатите от прегледа на текущото състояние на инфраструктурата, стратегията за цялостната визия и обобщен дизайн на новата инфраструктура.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-график със сроковете за изпълнение на всяка една задача от поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува представените резултати от прегледа и план-графика за изпълнение на задачите по поръчката и ги утвърждава.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите съгласно утвърдения план и срокове за изпълнение на всяка една задача от поръчката и ги отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


1.17Миграция на „Активна директория”


 • Цел

Обновяване на версията на „Активна директория” до версия Windows Server 2012, без да се прекъсва работата и функционирането на услугите в работно за АВ време, като се запази възможността за удостоверяване и оторизацията на потребителите през „Активна директория” за всички интегрирани с нея други услуги.

 • Обхват

Като минимум, включва:

 • подмяна на всички стари домейн контролери Windows Server 2003 с домейн контролери Windows Server 2012 (актуалната версия на производителя Microsoft);

 • подмяна и разширяване на схемата на Активната директория;

 • превключване на работата на „гората” (Forest Level) на Активната директория към версия 2012;

 • прилагане на новия дизайн и конфигурации на Активната директория съгласно изготвен документ „Дизайн и план за миграция - Active Directory“.

 • Текущо състояние

В момента Активната директория в АВ се състои от гора с един домейн. Името на домейна е REGISTRYAGENCY.BG. Режима на работа на гората и домейна e Windows Server 2003 Native. Броят на домейн контролерите (всички Windows Server 2003) e четири. Физически те са разположени в два отделни Data Center-a. Активната директория е конфигурирана с два отделни сайта с множество конфигурирани подмрежи (subnets) към всеки сайт.

 • Резултати

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и приложи нов дизайн и конфигурация на Активната директория, така че да бъдат подменени с нови и премахнати старите домейн контролери версия Windows Server 2003. Схемата и версията на AD DS трябва да бъдат обновени така, че в нея да се включват само домейн контролери версия Windows Server 2012 (актуалната версия на производителя Microsoft). Да се извърши подобряване/оптимизация на конфигурацията и структурата на Активната директория, OU структурата, моделите за делегация на административни права, сайтове и репликации, политики за пароли, одит и т.н.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документа „Дизайн и план за миграция - Active Directory“.


1.18Преглед на текущия дизайн, планиране и миграция към новата инфраструктура за електронни съобщения - Exchange 2013


 • Цел

В момента системата за електронни съобщения се базира на Exchange 2003, който в най-близко бъдеще ще остане без гарантирана поддръжка от производителя Microsoft за отстраняване на грешки и уязвимости. С настоящия проект се цели услугата за електронни съобщения да се прехвърли на система, която да е последна, актуална версия на продукта, да се настрои и конфигурира според най-добрите практики, така че да се гарантира максимална наличност, надеждност и сигурност на предоставяните услуги.

 • Обхват

Като минимум, включва:

 • обновяване на версията на настоящата система за електронни съобщения до Exchange 2013 (актуалната версия на Microsoft);

 • изготвяне на дизайн на новата система съгласно най-добрите практики гарантиращи максимална наличност, надеждност и сигурност и т.н. на предоставяните услуги;

 • изготвяне и прилагане на план за мигриране на услугата така, че миграцията да бъде плавна (т.е. по възможност без никакво спиране на работата), без загуба на информация от старата система и напълно прозрачна за крайните потребители;

 • прилагане на новия дизайн и конфигурации на системата за електронни съобщения съгласно изготвен документ „Дизайн и план за миграция - Exchange“.

 • Текущо състояние

Към настоящия момент пощенската услуга на Агенция по вписванията е базирана върху две антиспам устройства и пощенски сървър Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2.


NAME

LOCATION

POURPOSE

SMTP1.REGISTRYAGENCY.BG

ИЦ

Mail traffic filtering

SMTP2.REGISTRYAGENCY.BG

РИЦ

Mail traffic filtering

Exchange 2003

ИЦ

Mail server

Във външната DNS зона за REGISTRYAGENCY.BG са дефинирани два MX записа с различна тежест: • SMTP1.REGISTRYAGENCY.BG MX 15 и

 • SMTP2.REGISTRYAGENCY.BG MX 20.

Дефинираните MX записи водят до външните интерфейси на двете антиспам устройства, които са с реални адреси IP адреси.

След сканирането на входящия трафик за зловредни съобщения той се препраща към пощенския сървър. Той отговаря за съхранение на входящите писма, осигурява достъп до пощенската услуга през OWA и MAPI и отговаря за изпращането на писма към външни получатели извън пощенската инфраструктура на „Агенция по вписванията“.

Достъпът до съдържанието на пощенските кутии се осъществява по MAPI и чрез OWA. Достъпът по POP3 и IMAP4 е изключен от съображения за сигурност.


 • Резултати

Изпълнителя трябва да изготви и приложи нов дизайн и конфигурация на услугата за електронни съобщения базирана на Exchange 2013. Услугата трябва да е конфигурирана в режим на дублиране и балансиране, така че да не е зависима от един конкретен сървър или локация. Необходимо е решението да предоставя резервираност и на ниво локация, така че дори при отпадане на единия DataCenter да може да работи безотказно за потребителите си. Услугата трябва да е конфигурирана според най-добрите световни практики за надеждност и сигурност. В резултат от изпълнението на дейността всички пощенски кутии и публични папки от старата система за електронни съобщения трябва да бъдат прехвърлени и запазени в своята цялост в новата система. Изпълнителя трябва да гарантира, че влиянието от процеса на миграция за крайните потребители ще бъде минимално.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документа „Дизайн и план за миграция - Exchange“.


1.19Дизайн и имплементиране на решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги и услуги за електронна поща.


 • Цел

Целта е да бъде изготвен дизайн и план за имплементиране на решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги и услуги за електронна поща, по разработена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура.

 • Обхват

Услугите, които трябва, като минимум, да се обхванат от плана за архивиране/възстановяване са: Активна директория Windows Server 2012 и Система за електронни съобщения Exchange Server 2013.

Планът за архивиране/възстановяване трябва да е изготвен така, че да се базира на най-добрите практики за архивиране и възстановяване за всяка от услугите. Процедурите за архивиране и възстановяване трябва да са разработени така, че да позволяват както частично възстановяване на обект (потребител, пощенска кутия, ел. съобщение или хранилище на пощенски кутии) така и цялостно възстановяване на сървър или услуга при тотално бедствие. • Резултати

В резултат от изпълнението на дейността, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва успешно да е приложил новосъздадения дизайн за архивиране/възстановяване на новите услуги върху обновената инфраструктура.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документ – „Дизайн, план и процедура за архивиране/възстановяване на инфраструктурни услуги – Active Directory и Exchange”.


Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange”Пълно описание Стр. от

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница