Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение


ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТстраница22/22
Дата04.11.2017
Размер2.9 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

6. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Разработването и прилагането на подобрен механизъм за осъществяване на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие и на актуализирания документ за нейното изпълнение за периода 2011-2015 г. има решаващо значение за постигането на целите и приоритетите на устойчивото интегрирано регионално развитие.

Актуализираният документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г. е обсъден и съгласуван в рамките на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Освен това проектът на актуализираният документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие по подходящ начин е съгласуван с партньорите в регионалните съвети за развитие – представители на министерства и ведомства, областните управители, представители на общините, национално представените социално-икономически партньори, физически лица и представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие. Получените в процеса на консултации аргументирани предложения, бележки и становища са отразени в окончателния документ преди неговото приемане от Министерския съвет.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява информация и публичност на актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г., като се предвижда публикуването му на Интернет страницата на МРРБ и на електронната страница за обществени консултации strategy.bg .

Органите на регионално ниво, в рамките на които се прилага принципа на партньорството в процеса на изпълнение на НСРР, са регионалните съвети за развитие и областните съвети за развитие. Значителна роля за ефективното и ефикасното изпълнение на стратегията ще имат регионалните координационни комитети в районите от ниво 2, свързани с наблюдението и оценката на териториалните аспекти и въздействието на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Специализираните комисии към регионалните съвети за развитие в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и опазването и подобряването на околната среда също ще имат значителен принос за мобилизиране на експертния потенциал на всички партньори за текущо консултиране, наблюдение и оценка на изпълнението на НСРР.

Важни инструменти за осигуряване на информация и публичност на извършените действия, реалните ползи и постигнатите резултати след актуализирането на Националната стратегия за регионално развитие за периода от 2010 до 2015 г. са междинният и окончателният доклад за нейното изпълнение, които ще бъдат публикувани на страницата на МРРБ в Интернет.За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие се изготвя междинен доклад, който съдържа:

 • постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през изтеклия период;

 • резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие;

 • резултатите от наблюдението и оценката на регионалните планове за развитие;

 • използваните за периода ресурси за постигане на целите на Националната стратегия за регионално развитие,

 • възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за тяхното преодоляване;

 • прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие до края на периода на действие,

 • предложения за актуализация на националната стратегия за регионално развитие.

За цялостното изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие се изготвя окончателен доклад, който съдържа информация относно:

 • ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през периода на действие на Националната стратегия за регионално развитие;

 • резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие;

 • резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие;

 • ефективността на използваните през периода на действие ресурси за постигане целите на Националната стратегия за регионално развитие;

 • изводи и предложения за изпълнението на дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие, включително за актуализация на Националната стратегия за регионално развитие.

Предложената по-долу матрица систематизира действията, документите и информацията, свързани с осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на наблюдение и оценка на регионалното и местното развитие, основани на принципа на партньорството.

Матрица за наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие

Дейност/документ

Стратегически документ

Срокове

НСРР

РПР

ОСР

ОПР

Междинен доклад за изпълнението

30.06.2010
30.06.2010
Окончателен доклад за изпълнението

30.06.2017
30.06.2015
Годишен доклад за наблюдението
30.06. на всяка следваща година
31.03. на всяка следваща година

Предварителна оценка
Паралелно с разработването
Паралелно с разработването

Доклади за наблюдение и контрол на екологичното въздействие
30.06. на всяка следваща година
В съответствие със становище на комп. орган

Междинна оценка

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2010

Последваща оценка

31.12.2016

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

Ad hoc оценки

х

х

х

х


1 Обн. ДВ., бр.42 от 17 май 2005 г.

2 Вж. ‘An Agenda for a Reformed Cohesion Policy’, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, април, 2009 г..

3 Обн. ДВ, бр.50 от 30 май 2008 г., в сила от 31 август 2008 г.


4 Обн. ДВ, бр.80 от 12 септември 2008 г., в сила от 31 август 2008 г.

5 Използваните в настоящия документ данни за основните демографски показатели са от преброяването на населението през 2011 г.

6 Броят на населението е представен на база данните от преброяването на населението,проведено през 2011г.,НСИ

7 По данни на Евростат

8 Източник Евростат, 2008 г.

9 Източник: Евростат, Данните са за 2008 г.

10 Национална програма за развитие на пристанищната за обществен транспорт 2010-2020 г.

11 Източник: електронна страница на пристанище Варна - http://www.port-varna.bg/statistics.php

13 Източник: Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения през 2009 година, НСИ 28.06.2010 г

14 Социалните услуги, извършвани в общността обхващат дневни центрове за деца и младежи, дневни центрове за възрастни хора с умствени увреждания, дневни центрове (включително за възрастни хора), домашен социален патронаж, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за временно настаняване и др.


15 Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции обхващат домове за стари хора, домове за деца или младежи с умствени увреждания, домове за възрастни хора с физически увреждания, домове за възрастни хора с умствени увреждания, домове за лица със сетивни увреждания, домове за деца, лишени от родителски грижи и др.


16 Източник: Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2009 година

17 В пари и в натура

18 Информацията е по прогнозни данни на Фонд ФЛАГ ЕАД към м.август 2011 г.

19 „Преглед на бюджета на ЕС“, COM(2010) 700, 19.10.2010 г.

21 Българските райони, заедно с останалите райони в Южна Европа ще бъдат засегнати в най-голяма степен от негативните въздействия, в резултат на климатичните промени, съгласно проучванията осъществени в рамките на ЕС.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница