Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнениестраница3/22
Дата04.11.2017
Размер2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

РЕЗЮМЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД

В настоящия документ по подходящ начин е актуализирана аналитичната част на действащата Национална стратегия за регионално развитие за периода до 2015 г. С оглед на бъдещи оценки за ефективността и необходимите промени в регионалната политика на страната, анализът е адаптиран и в някои случай преработен, като е приложен новият териториален обхват на районите от ниво 1 и 2, съответстващ на регионалната класификация, използвана от Евростат – NUTS и на Закона за регионалното развитие и Регламент (ЕО) № 176/2008 г. При работата по актуализирания анализ е използвана както информация от Националния статистически институт и Евростат, така и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода след приемането на НСРР. Там, където е налице необходимата информация, е направено сравнение със средните стойности на индикаторите за ЕС или с други държави-членки.

В резултат на промяната преди всичко на териториалния обхват на районите на ниво 2 и в по-малка степен на протичащите процеси, актуализираният анализ показва някои изменения по отношение на направените изводи, на параметрите на развитието и на характеристиките на районите в сравнение с първоначалния документ – действащата Национална стратегия за регионално развитие на Република България, приета от Правителството през 2005 г. Стремежът е в анализа да се използва актуална информация, за да се установят различията по отношение на изводите, направени в първоначалния документ и да се направят съответните промени и доуточнения в стратегическата му част. Актуализираният анализ дава вярна и точна представа за проблемите и процесите на социално, икономическо, инфраструктурно и екологично развитие на районите на страната и за тяхното място в рамките на ЕС.

Направена е нова редакция на SWOT анализа на действащата НСРР, като са отразени изводите и оценките, съответстващи на актуалните социално-икономически процеси в регионите на страната.

Направените промени в стратегическата част на НСРР не са радикални, а по-скоро имат допълващ и доуточняващ характер на базата на постигнатите резултати и натрупан опит в прилагането, поставяйки нови акценти и интерпретации на определената вече стратегическа рамка до края на периода – 2015 г. Изводите в актуализирания анализ на социалното и икономическо развитие на районите, както и актуализираният SWOT анализ, са основата за очертаване на определени аспекти в развитието, допълнително акцентиране и приоритизиране от гледна точка на съвременните условия и тенденции, националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и на актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Постигнато е по-голямо съответствие на стратегията за развитие на регионите в България с конкретните териториални нужди на районите и насоките за териториална кохезия в ЕС.

Чрез актуализираната стратегическа рамка на действащата НСРР е създадена подобрена база за постигане на по-голямо взаимодействие между интегрираната система за стратегическо планиране и системата за наблюдение и оценка на регионалната политика.

Тъй като система за наблюдение в рамките на приетата НСРР 2005-2015 г. съдържа някои пропуски и неизяснени въпроси, причина за което е била липсата на капацитет и натрупан опит по отношение изграждането на системи за наблюдение и оценка на стратегически и планови документи, към момента на изготвянето и приемането на НСРР, тя не би могла да работи ефективно. Разработен е нов механизъм за наблюдение на прилагането на НСРР, който се основава на ясно дефинирани критерии относно целесъобразността, навременността, ефикасността и устойчивостта на очакваното въздействие върху процесите на развитие в районите на страната. Възприета е система, предвиждаща разработването на междинен и окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие, подготвяни съответно в средата на периода и след изтичането на срока на действие на документа. Системата за наблюдение и оценка предвижда Министерския съвет да изпълнява функциите на контролиращ/наблюдаващ орган относно изпълнението на НСРР.

Направените промени по отношение на подхода за наблюдение и оценка на прилагането на НСРР, като цяло ще подобрят процеса на планиране и управление на регионалното развитие и ще повишат ефективността на прилагането на регионалната политика. В Актуализирания документ за изпълнението на НСРР са отчетени препоръките и предложенията на Междинния доклад за изпълнението на НСРР, изготвен на основата на резултатите от изработената през м. ноември 2010 г. Междинна оценка за изпълнението на НСРР, съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и чл. 36 на ЗРР (2008) от независим консултантски екип на агенция СТРАТЕГМА ООД. Междинната оценка за изпълнението на НСРР съдържа преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на НСРР, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, както и препоръки за актуализацията на НСРР.

Направена е обща експертна оценка за необходимите финансови ресурси за реализация на целите на стратегията, което е нов момент в съдържанието на НСРР. Посочен е размерът на очакваното национално публично финансиране, на европейските средства, възможности за финансиране от международни финансови институции и финансиране от страна на частния сектор.

На основа на цялостните предвиждания на НСРР за периода до 2015 г. са подготвени основни насоки за разработване и приемане на актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2011-2013 г., които дават по-конкретни параметри и стратегически насоки относно прилагането на действащите планове в контекста на изискванията и нормативната рамка на структурните инструменти на регионалната политика през настоящия програмен период.

В отделна част в рамките на документа е представена визия за това, как ще се прилага принципа на партньорство и как ще се осигурява информация и публичност по отношение актуализираната стратегическа рамка за постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие за периода до 2015 г. 1. Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
  attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
  attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
  attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
  attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
  attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница