Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница1/5
Дата06.02.2018
Размер475.3 Kb.
  1   2   3   4   5

Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоЕкологична оценка

на

Регионален план за развитие

на Североизточен район за периода

2014 г. – 2020 г.

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. и връзката му с други съотносими планове и програми. 5

1.1 Съдържание на Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. 5

1.2 Основна цел на Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. 5

Специфичните цели в рамките на този приоритет, са ориентирани към насърчаване на научно-изследователската дейност и обвързването й с потребностите на бизнеса, към обща подкрепа на бизнеса с въвеждане на нови бизнес модели и към изграждането на инфраструктурата в индустриалните зони и бизнес парковете. Така ще се въздейства върху цялостната среда, така че тя да стане по-привлекателна за нови инвестиции, насочени към разширяване и обновяване на съществуващите и развитие на нови бизнес дейности. Това ще създаде възможност за разкриване на нови работни места и генериране на доходи, повишаващи жизнения стандарт на населението в района. Специфичният потенциал на местните икономики в общините може да бъде съживен и активизиран чрез подпомагане на малките и средни предприятия, които дават сериозен принос за развитието на регионалната икономика и са в състояние да генерират икономически растеж както на основата на традиционни, така и на основата на нови високотехнологични производства. Допустимите дейности за реализиране на специфичните цели са: 7

С извеждането на този приоритет се цели координирането и постигането на синергичен ефект от действията на отделните секторни политики за морското дело – морски наблюдения, събиране на данни и натрупване на познания за морската среда, морско пространствено планиране, дейности, свързани с морето като корабостроене, морски транспорт, круизен туризъм, добив на енергия от морето, рибарството, аквакултурите и др. 7

Специфичните цели в този приоритет са насочени към прилагане на мерки и действия за реално разнообразяване на туристическите дейности на брега на морето и в близкия му хинтерланд със спа-туризъм, голф-туризъм, подводни спортове, селски, приключенски, ловен, аграрен и др. видове туризъм. В по-далечния хинтерланд разнообразяването на туристическото предлагане ще се опира най-вече на богатото културно наследство и развитието на познавателен туризъм, подкрепен и от други рекреационно-туристически дейности в територията на по-отдалечените от брега общини. Допустимите дейности за изпълнение на специфичните цели са: 9

Приоритетът е насочен към подобряване на екологичните условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения, свлачища и абразия, които са много характерни, особено за крайбрежието. На риск е изложено материалното богатство и животът на много хора. Промените в климата могат да причиняват нови, дори по-екстремни климатични условия. Подобряването на координацията и управлението на превенциите на риска ще допринесе за осигуряване на устойчива и сигурна среда за живота и здравето на хората и за развитието на туризма и другите икономически дейности. 9

1.3 Връзка на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. с други съотносими планове и програми 162 текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на РПР на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. 16

3 Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати 17

4 Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г., включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие 19

5 Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г., и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана 24

6 Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици. 25

7 Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда 26

8 Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау. 26

9 Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. 29

10 Заключение 29

11 Приложения към екологичната оценка 30

Приложение 1 - Административна карта на Североизточен район 30Списък на използваните съкращения

АМ

Автомагистрала

БАН

Българска Академия на науките

БДДР

Басейнова дирекция Дунавски район

БДЧР

Басейнова дирекция Черноморски район

ВЕЕС

Висш екологичен експертен съвет

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ

Защитена зона

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

КН

Културно наследство

КЦ

Културни ценности

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКН

Недвижимо културно наследство

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НПР БГ 2020

Национална програма за развитие на Република България: България 2020

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

СИР

Североизточен районКаталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница