Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на енергетиката и енергийните ресурси наредба №14 от 15 юни 2005 г


Обхват и съдържание на инвестиционните проектистраница3/3
Дата06.02.2018
Размер0.73 Mb.
1   2   3

Обхват и съдържание на инвестиционните проектиЧл. 149. Инвестиционното проектиране се извършва по реда на ЗУТ въз основа на задание за проектиране.

Чл. 150. Инвестиционните проекти за обектите и съоръженията по чл.148 се изготвят в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Чл. 151. (1) Идейният проект в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на обекта и подобектите се изработва в следните проектни части:

1. технологична;

2. архитектурна, конструктивна и инсталационни;

3. геодезическа;

4. техническа инфраструктура - за външните мрежи;

5. въздействие върху околната среда;

6. безопасност и здраве;

7. консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата, когато такива попадат в зоната на въздействие на обекта;

8. сметна документация по окрупнени показатели;

9. обща обяснителна записка и др., свързани със спецификата на обекта.

(2) Идейният проект се разработва във варианти на проектните решения, като всяка негова част включва:

1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в подходящи мащаби в зависимост от вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка на проектните решения;

3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта или се изискват със заданието или договора за проектиране.

(3) Едновременно с изготвянето на проекта по ал. 1 и 2 възложителят уведомява компетентните органи по околна среда за своето намерение с искане за уточняване на приложимите процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

Чл. 152. (1) Инвестиционният проект може да съдържа фаза технически проект, която се изработва въз основа на съгласувания идеен проект, когато такъв е разработен.

(2) Техническият проект по ал. 1 е основа за изработване на работния проект и може да е основание за издаване на разрешението за строеж.Чл. 153. Работният проект подлежи на съгласуване и одобряване и е основание за:

1. издаване на разрешение за строеж, ако такова не е получено на фаза технически проект;

2. възлагане и изпълнение на строителството.

Раздел ІІІ


Основни и специфични изисквания при проектиране на обектите и съоръженията
Чл. 154. За съставяне на заданието за изработване на инвестиционния проект възложителят възлага предварителни и обемноустройствени проучвания, които включват:

1. специфичните изисквания съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.);

2. конкретните условия на проектиране, свързани с изискванията на ЗУТ;

3. изискванията на възложителя, свързани със:

а) срока за изграждане и въвеждане в експлоатация;

б) начина на експлоатация;

в) степента на автоматизация;

г) ремонтната и амортизационната политика на спомагателните дейности;

д) рационалното и оптималното използване на площадката или трасето.

Чл. 155. При избора на площадка за обектите и съоръженията възложителят предоставя данни за:

1. сеизмичните, инженерно-геоложките, хидрогеоложките, климатичните и метеорологичните условия на района;

2. характера на почвата и растителността;

3. наличието на известни археологически обекти, на защитени територии и/или на територии със специален режим на защита;

4. други специфични характеристики, които могат да повлияят върху проекта, изграждането или експлоатацията на обекта;

5. извършените допълнителни проучвания - при необходимост;

6. избора на нова площадка или трасе при доказване, че е технически невъзможно или икономически неприемливо да се използват вече изградени площадки, трасета или други действащи или замразени подобекти, свързани с обектите по чл. 148.

Чл. 156. Сградите и съоръженията се разполагат съобразно предвижданията на подробните устройствени планове и при спазване на:

1. технологичните изисквания;

2. характеристиките на площадката;

3. нормите за пожарна и аварийна безопасност;

4. нормите за проектиране на промишлени предприятия;

5. хигиенните норми.Чл. 157. (1) Специфичните изисквания към проектите се определят в техническото задание, в което за всички машини и съоръжения са включени данни за:

1. местоположението;

2. начина за монтаж;

3. габаритите, които биха могли да ограничат размерите на носещите елементи.

(2) В техническото задание се посочват и нормативните натоварвания от съоръженията.

(3) В случай че в техническото задание не е посочено и друго, специфични изисквания се поставят към:

1. контрола на качеството;

2. техническото обслужване и ремонтопригодността;

3. управлението, техническата и оперативната документация;

4. автоматичните системи за управление;

5. метеорологичното осигуряване;

6. опазването на околната среда;

7. блоковите уредби;

8. електропроводите и арматурата;

9. контрола върху състоянието на метала;

10. спомагателните съоръжения.Чл. 158. При проектиране на обектите по чл. 148 се спазват изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Чл. 159. Съчетанията на товарните състояния, необходими за доказване сигурността на носещите конструкции на съоръженията към обектите по чл. 148, се съставят така, че да бъдат отчетени всички възможни неблагоприятни ситуации при едновременното действие на постоянните и временните натоварвания и въздействия.

Чл. 160. (1) Товарните състояния и режимите за работа на въздушните електропроводни линии се определят при спазване изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

(2) При авариен режим вследствие разкъсване на проводници към натоварванията по ал. 1 се включват и:

1. опорните реакции на оборудването от температурни въздействия;

2. вътрешните моменти и сили от температурни натоварвания на стоманобетонните конструкции;

3. натоварванията от разлики в налягането;

4. ударните натоварвания върху конструкцията.Чл. 161. Стоманорешетъчните стълбове за високо напрежение не се проверяват за съчетания от натоварвания при земетръс.

Чл. 162. (1) Стълбовете и порталите за високо напрежение, определени с Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, се проектират като пространствени, статически неопределими рамки.

(2) Конструкциите на съоръженията по ал. 1 могат да бъдат изпълнени изцяло от стоманени или стоманобетонни елементи и предварително се съгласуват с възложителя.

(3) Звената от стоманорешетъчните конструкции на стълбове и портали за високо напрежение се проектират с дължини, кратни на 6 m, като се допуска при съответна технико-икономическа обосновка те да се проектират и с по-големи дължини, кратни на 3 m.

Чл. 163. Хидроизолацията на подземните части на сградите се предвижда на 0,50 m над максималното възможно ниво на подпочвените води, като при възможност се избягват експлоатационни коти под кота  0,00 m.

Чл. 164. Тежките технологични съоръжения се проектират на кота  0,00 m. Изключения се допускат само при доказана необходимост и след обезпечаване на конструктивната и технологичната сигурност на съоръженията.

Чл. 165. (1) Порталите на носещите шини и на изводите се оразмеряват и изпълняват като крайни или междинни в съответствие с мястото им в уредбата и с изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

(2) За открити разпределителни уредби се използват:

1. изводни портали със и без връх за мълниезащитно въже;

2. шинни портали;

3. междинни портали;

4. трафопортали;

5. други портални конструкции и стойки.

(3) Товарните състояния и режимите за работа на порталните конструкции се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

(4) За авариен режим на работа порталите се оразмеряват, както следва:

1. на едностранно теглене от проводниците;

2. в процес на прехвърляне на окачванията от срещуположното поле, от които се получава най-голям огъващ или усукващ момент.

(5) Допуска се стоманорешетъчните портали да не се проверяват за съчетания от натоварвания при земетръс, когато нямат концентрирани маси.Чл. 166. (1) Носещите конструкции на стълбовите трансформаторни постове, използвани едновременно и за стълбове на електропроводите, се оразмеряват като опъвателни или крайни стълбове, като се отчитат натоварването от съоръженията и допълнителното натоварване при обслужването им.

(2) Стълбови (мачтови) трансформаторни постове се проектират при спазване изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.Чл. 167. (1) Не се допуска фундиране на съоръжения за пренос и разпределение на електрическа енергия в свлачищни райони.

(2) При наличие на високи подпочвени води фундаментите се проверяват за воден подем.

ЧАСТ ТРЕТА
Правила и нормативи за изграждане на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Чл. 168. (1) Обектите и съоръженията по чл. 2 се изграждат при спазване на одобрените проекти и на правилата и нормативите, които се изискват от съответните нормативни актове, български стандарти и други технически спецификации за извършване, контрол и приемане на строителните и монтажните работи при условията на чл. 169 ЗУТ.

(2) Несъществените отклонения от инвестиционния проект по чл. 154, ал. 3 ЗУТ, установени в процеса на изпълнение на СМР, както и измененията на проекта се отбелязват от проектанта в заповедната книга и в екзекутивната документация на обекта.Чл. 169. (1) Продуктите, предназначени за влагане при изграждането на обектите и съоръженията по чл. 2, които отговарят на техническите спецификации (български стандарти, български технически одобрения и др.), се счита, че отговарят на изискванията на тази наредба.

(2) Продуктите по ал. 1 трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 ЗТИП, или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и резултати от контрола на заваръчните работи и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП.

(3) Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.).

(4) Замяна на предвидените с инвестиционния проект продукти с равностойни на тях без промяна на проектите се допуска с писменото съгласие на проектанта или на лицето, упражняващо строителен надзор.Чл. 170. (1) Контролът по време на изпълнението на обектите и съоръженията по чл. 2 се осъществява от:

1. лицето, упражняващо строителен надзор, при условията на ЗУТ – за обектите, които подлежат на строителен надзор;

2. техническия ръководител;

3. проектанта - в съответствие с договора за авторски надзор;

4. други контролни органи, оправомощени със закон да извършват контрол по време на изпълнението на строителството.

(2) В процеса на изграждане на обектите и съоръженията по чл. 2 и при завършване на отделни етапи от него се извършват проверки и изпитвания в съответствие с изискванията на съответните нормативни актове и технически спецификации.

(3) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се извършва съгласно ЗТИП.

Чл. 171. (1) Преди въвеждането в експлоатация на обектите и съоръженията по чл. 2 се извършват необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение съгласно ЗУТ и в съответствие с изискванията на нормативните актове за контрол и приемане на СМР.

(2) При провеждане на изпитвания по ал. 1 за фотоволтаичните (слънчевите) системи се извършва контрол на хармониците в съответствие с БДС ЕN 61 000-4-7:2002 и БДС ЕN 61 000-3-2:2004.Чл. 172. По време на изграждането на обектите и съоръженията по чл. 2 се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд при условията и по реда на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).

Чл. 173. Обектите и съоръженията по чл. 2 се въвеждат в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на Наредба № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 99 от 2004 г.; попр. бр. 101 от 2004 г.).

Чл. 174. Съоръженията с повишена опасност, включени в обектите по чл. 2, се въвеждат в експлоатация при спазване на изискванията на ЗУТ и ЗТИП.

Чл. 175. Нови обекти се присъединяват към електропреносната или към съответната електроразпределителна мрежа по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

Правила и нормативи за ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия


Чл. 176. (1) Собствениците или ползвателите на обектите и съоръженията по чл. 2 ги експлоатират след получаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждане в експлоатация и след извършен първоначален технически преглед на съоръженията с повишена опасност от органите за технически надзор.

(2) Съоръженията с повишена опасност към обектите и съоръженията по чл. 2 се обслужват от персонал с необходимата квалификация, притежаващ документ за правоспособност.

(3) Собствениците или ползвателите на обектите и съоръженията по чл. 2 предават копие от екзекутивната документация на персонала, който ръководи и провежда техническата експлоатация.

Чл. 177. (1) Собствениците или ползвателите осигуряват дълготрайността и ефективността на ползването на обектите и съоръженията по чл. 2 по време на експлоатацията им, както и опазването на околната среда.

(2) При експлоатацията на обектите по чл. 2 се организира постоянен и периодичен контрол за състоянието на енергийните уредби и мрежи при спазване изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на Наредба № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и на нормативните актове за безопасност.

(3) При експлоатацията на съоръженията с повишена опасност освен контрола по ал. 2 се извършва и контрол съгласно ЗТИП.

Чл. 178. Отговорността за техническото състояние на обектите и съоръженията по чл. 2 се възлага на ръководителя на обекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Адитив” е добавъчен материал.

2. “Водноелектрическа централа” е комплекс от съоръжения и оборудване, който преобразува енергийния потенциал на водните ресурси в електрическа енергия.

3. “Големи язовирни стени” са:

а) язовирни стени с височина на стената, мерено от повърхността на фундиране до короната, по-голяма от 15 m;

б) язовирни стени с височина на стената 10 – 15 m, когато имат поне една от следните характеристики:

- обем на водохранилището, по-голям от 1 000 000 m3;

- пропускателна способност на облекчителните съоръжения, по-голяма от 2000 m3/s.

4. “Деаератор” е съоръжение за обезвъздушаване на водата.

5. “Дълбочинен репер” е репер, чиято основа е заложена върху практически непреместваем почвен пласт (на дълбочина 10 - 15 m под повърхността) и чиято функция е да бъде отправна точка за направа на геодезически измервания.

6. Дял на слънчевата енергия” е отношението на използваната слънчева енергия към общата енергийна консумация.

7. “Електролизерна станция” е сграда (помещение), в която посредством електролиза водата се разлага на водород и кислород, като водородът се използва за охлаждане.

8. “Кавитация” е явление, свързано с промяната на налягането във водните течения при изменение на скоростта им, при което се образуват каверни и корозия на материала.

9. “Компановка” е взаимното разположение на съоръженията.

10. “Котли утилизатори” са котли, които използват отпадъчната топлина от газове за повишаване на коефициента на полезно действие.

11. “Ниво на производителност” е отношението на използваната слънчева енергия към енергията, която теоретично може да произведе соларният генератор.

12. “Облекчителни съоръжения” са водопреливни и водоизпускателни съоръжения за провеждане на високи води и за източване на водохранилищата.

13. “Помпено-акумулираща водноелектрическа централа” е комплекс от съоръжения и оборудване, който позволява косвено съхраняване на електрическа енергия чрез двойно преобразуване, както следва:


а) в помпен режим – преобразуване на електрическата енергия в хидроенергиен потенциал и неговото съхраняване;

б) в генераторен режим – обратно преобразуване на съхранения хидроенергиен потенциал в електрическа енергия.

14. “Работни часове за ден” е отношението на използваното дневно количество слънчева енергия към инсталираната мощност на соларния генератор при стандартни тестови условия (1000 W/m² - слънчева радиация, 25 ºС – температура на слънчевата клетка, АМ 1,5 – слънчев спектър).

15. “Ретензия” е временно задържане във водохранилището на част от обема на високата вълна.

16. “Рисберма” е укрепен участък след енергогасител.

17. “Турбофундамент” е пространствена стоманобетонна конструкция, на която се монтират турбината, генераторът и възбудителната машина.

18. “Яз” е водопреградно съоръжение за отклоняване на води от речните течения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 83, ал. 3 ЗЕ във връзка с § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ.

§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в “Държавен вестник”.

§ 4. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на енергетиката и енергийните ресурси.

Министър на регионалното развитие

и благоустройството: В. Церовски
Министър на енергетиката

и енергийните ресурси: М. Севлиевски

- -

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница