Министерство на регионалното развитие и благоустройствотостраница1/39
Дата30.12.2017
Размер5.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоЕкологична оценка

на

Регионален план за развитие на

Северен централен район

за периода 2014 – 2020 г.

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. и връзката му с други съотносими планове и програми. 8

1.1 Съдържание на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. 8

1.2 Основна цел на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. 12

За всяка стратегическа цел са формулирани приоритети и специфични цели. 13

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство 13

Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии 13

Първият приоритет на регионалния план е насочен в три от основните направления, които са сред инвестиционните приоритети на Структурните и Кохезионния фонд за предстоящия програмен период (2014-2020 г) – „Заетост”, „НИРД, иновации и технологии” и „Конкурентоспособност на МСП”. Приоритетът фокусира усилията, насочени към икономическо развитие на района в инвестиции в нови технологии и иновации, както и в развойна дейност и подкрепа на партньорството между научните институции и бизнеса. 13

Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност 16

Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда 16

Приоритет 2.2. Подобряване на човешкия капитал 17

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места; 18

Приоритет 3.1. Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения 18

Приоритет 3.2. Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища 19

Приоритет 3.3. Подобряване на трансграничното сътрудничество 20

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ 20

Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност 21

Приоритет 4.2. Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени 22

1.3 Връзка на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. с други съотносими планове и програми 232. текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на РПР на СЦР 2014- 2020 29

2.1 Текущото състояние на околната среда 292.1.1 Въздух и климатични фактори 29

2.1.2 Води 35

2.1.2.1 Повърхностни води 36

2.1.2.2 Подземни води 50

2.1.3 Почви 52

2.1.4 Ландшафт 55

2.1.5 Биологично разнообразие, флора, фауна 57

2.1.5.1 Флора 57

2.1.5.2 Фауна 57

2.1.5.3 Национална екологична мрежа 582.1.6 Културно-историческо наследство 60

2.1.7 Материални активи 61

2.1.8 Рискови енергийни източници 64

2.1.9 Отпадъци 67

2.1.10 Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита 71

2.1.10.1 Разпределение на населението и демографски характеристики 72

2.1.10.2 Здравен статус и здравно (медицинско) обслужване на населението 86

2.2 Развитие на околната среда без прилагането на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. 932.2.1 Въздух и климатични фактори 93

2.2.2 Води 93

2.2.2.1 Повърхностни води 93

2.2.2.2 Подземни води 94

2.2.3 Почви 95

2.2.4 Ландшафт 95

2.2.5 Биологично разнообразие, флора, фауна 95

2.2.5.1 Флора 95

2.2.5.2 Фауна 96

2.2.5.3 Национална екологична мрежа 962.2.6 Културно – историческо наследство 97

2.2.7 Материални активи 97

2.2.8 Отпадъци 98

2.2.9 Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита 98

3. Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати 99

3.1 Територии, свързани с опазване на водите 99

3.2 Територии, свързани с опазване на биологичното разнообразие 103

3.3 Територии, свързани с опазване на културното наследство 1044. Съществуващите екологични проблеми, имащи отношение към Регионален план за развитие на СЦР 2014-2020 104

4.1 Въздух и климатични фактори 104

4.2 Води 105

4.2.1 Повърхностни води 105

4.2.2 Подземни води 107

4.3 Почви 107

4.4 Ландшафт 108

4.5 Биологичното разнообразие, флора, фауна 1084.5.1 Флора 108

4.5.2 Фауна 109

4.5.3 Национална екологична мрежа 109

4.6 Културно-историческо наследство 110

4.7 Отпадъци 111

4.8 Рискови енергийни източници 111

4.9 Материални активи 112

4.10 Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита 1135. Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към Регионален план за развитие на СЦР 2014-2020, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана 115

6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, ландшафт и връзките между тях 118

6.1 Въздействие на проекта на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 – 2020 г. на ниво стратегическа цел, приоритет и специфична цел 1186.1.1 Въздух и климатични фактори 118

6.1.2 Води 123

6.1.2.1 Повърхностни води 123

6.1.2.2 Подземни води 126

6.1.3 Почви 132

6.1.4 Ландшафт 136

6.1.5 Биологично разнообразие, фауна, флора 140

6.1.5.1 Флора 140

6.1.5.2 Фауна 144

6.1.5.3 Национална екологична мрежа 1476.1.6 Културно-историческо наследство 148

6.1.7 Отпадъци 151

6.1.8 Рискови енергийни източници 155

6.1.9 Материални активи 158

6.1.10 Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита 162

6.1.11 Кумулативно въздействие 167

6.1.11.1 Въздух и климатични фактори 167

6.1.11.2 Води 167

6.1.11.2.1. Повърхностни води 167

6.1.11.2.2. Подземни води 167

6.1.11.3 Почви 168

6.1.11.4 Ландшафт 168

6.1.11.5 Биологично разнообразие 168

6.1.11.2.3. Флора 168

6.1.11.2.4. Фауна 169

6.1.11.2.5. Национална екологична мрежа 169

6.1.11.6 Културно – историческо наследство 169

6.1.11.7 Материални активи 169

6.1.11.8 Рискови енергийни източници 169

6.1.11.9 Отпадъци 169

6.1.11.10 Население, човешко здраве и обекти, подлежащи на здравна защита 169

6.2 Въздействие на проекта на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 – 2020 г. на ниво допустими дейности за финансиране 170

6.3 Предполагаеми трансгранични въздействия 3237. Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда 324

7.1 Предвидени мерки в Регионален план за развитие на СЦР 2014 - 2020 324

7.2 Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия за отразяване в окончателния вариант на Регионален план за развитие на СЦР 2014 - 2020 326

7.3 Мерки за изпълнение при прилагане на Регионален план за развитие на СЦР 2014 – 2020 3288. Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау. 331

8.1 Мотиви за избор на разглежданите алтернативи 331

8.2 Методите на извършване на екологична оценка 332

8.3 Трудностите при събиране на необходимата информация 332

8.4 Проведени консултации 332

9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането Регионален план за развитие на СЦР 2014-2020 г. 333

10. Заключение 341

11. Приложения към екологичната оценка 342

Приложение 1 - Административна карта на Северен централен район 342

Приложение 2 - Използвана литература и източници на информация 342

Приложение 3 – Получена кореспонденция във връзка с разработването на Доклад за Екологична оценка на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 г. – 2020 г. 342

Приложение 4 – Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им 342

Приложение 5 – Списък с подписи на експертите, разработили ЕО на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 г. – 2020 г., декларации по чл. 83 от ЗООС и чл. 16 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 342Списък на използваните съкращения

БД

Басейнова Дирекция

БДДР

Басейнова Дирекция Дунавски район

БЕК

биологичните елементи за качество

БПК5

Биологично потребление на кислород

ВЕЕС

Висш екологичен експертен съвет

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДКН

Движимо културно наследство

ДРБУ

Дунавски район на басейново управление

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗЗ

Защитена зона

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗМ

Защитена местност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КН

Културно наследство

КЦ

Културни ценности

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

МК

Министерство на културата

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НДА

Научно-документален архив

НЕМ

Национална екологична мрежа

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НКН

Недвижимо културно наследство

НПР БГ 2020

Национална програма за развитие на Република България: България 2020

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъци

НСИ

Национален статистически институт

НСОС

Национална стратегия по околна среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка въздействието върху околната среда

ОС

Оценка за съвместимост

ОУ ПБЗН

Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението

ПВТ

Подземно водно тяло

ПДК

Пределно допустима концентрация

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПЧП

Публично – частно партньорство

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

СГК

Средногодишните концентрации

СГН

Средногодишна норма

СДН

Среднодневна норма

СМВТ

Силно модифицирани водни тела

СЦР

Северен централен район

ФПЧ10

Фини прахови частициКаталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница