Министерство на регионалното развитие и благоустройствотостраница1/18
Дата02.03.2017
Размер3.64 Mb.
#16057
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


министерство на регионалното развитие и благоустройството
Сдружение „Информационни системи, Териториално планиране, Екология, Консултации и квалификация” (ИТЕК)

ASSOCIATION “Information systems, Territorial planning, Ecology, Consultations and qualification” – ITEC


Д О К Л А Д

за резултатите от Изследване на тема

Анкетно проучване и анализ за използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за по-добро управление в общините – капацитет, проблеми и препоръки”


София


м. декември 2008 г.
Темата „Анкетно проучване и анализ за използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за по-добро управление в общините – капацитет, проблеми и препоръки” е възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Изпълнени задачи:

– Създаване на анкетна карта;

– Организиране и провеждане на анкетно проучване;

– Обработка и анализ на резултатите от анкетното проучване;

– Обобщаване на резултатите, изводи и препоръки.

Срок за изпълнение на задачата: 20.12.2008 г.

Изследователски екип при Сдружение ИТЕК:
доц. д-р Оля Харизанова

доц. д-р Желю Владимиров

доц. д-р инж. Йордан Ботев

Иванка Митова

Елена Топалова

Станимир Йорданов

технически сътрудници
София, 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Методологически бележки 5

І.1. Цел и задачи на изследването 5

І.2. Извършени дейности 6

(1) Създаване на анкетна карта в съответствие с ключови индикатори на eEUROPE+ за провеждане на теренно проучване в 264 общини в страната 6

(2) Организиране на анкетно проучване в съответствие със съгласуваната анкетна карта в 264-те общини в страната 6

6


(3) Обработване на събраните емпирични данни и тяхното анализиране 6

(4) Изготвяне на доклад за направеното проучване 7

І.3. Провеждане на емпирично изследване 7

ІІ. Политика на Европейския съюз за развитие на Е-правителството и включеност на общините в информационното общество 13

ІІІ. Резултати от проведеното изследване за ИКТ състоянието и е-услугите на общините в България (ноември–декември 2008) 28

ІІI.1. Характеристика на изследваните общини 28

ІІІ.2. Персонал на общините 36

III.3. Услуги за физически и юридически лица 41

ІІІ.4. Техническо и технологично оборудване 49

ІІІ.5. Охрана и сигурност 56

ІІI.6. Приходи и разходи на общините 57

ІІІ. 7. Обобщени данни за ИКТ състоянието на изследваните общини 60

ІV. Изводи и препоръки 68

П р и л о ж е н и я 74

74

Приложение 1 – ИКТ състояние на изследваните общини според категорията 75Приложение 2 – Електронни адреси на изследваните общини, изписани в анкетните карти 96

Приложение 3 – Взаимодействие с публичните власти в ЕС 101

І. Методологически бележки


Съгласно възложената поръчка от МРРБ и техническото задание към нея, екипът извърши проучване и анализ на получените резултати за състоянието и проблемите при използването на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от местната власт в страната.І.1. Цел и задачи на изследването

Основната цел на изследването е да се регистрира степента на включеност на органите на местната власт в информационното общество (ИО) в България чрез идентифицирането на общините и кметствата според готовността им за прилагане на съвременни ИКТ в процесите на вътрешна и външна комуникация, както и степента на удовлетвореност на европейските стандарти в тази област.


За постигането на целта са предвидени следните задачи:


 • Създаване на система от индикатори за периодична количествена и качествена оценка на ИКТ състоянието и практиките в дейността на органите на местната власт.

 • Създаване на анкетна карта за събиране на актуални данни по проблематиката.

 • Събиране на емпирични данни за техническото и технологично състояние на общините и кметствата в страната, както и за подготвеността на персонала за използване на съвременни ИКТ в практиката.

 • Количествена и качествена оценка на предлаганите онлайн услуги за гражданите и юридическите лица.

 • Съпоставителен анализ на констатираната наситеност с компютърна техника, интернет свързаност и услуги спрямо европейските индикатори за включеност в информационното общество.

 • Идентифициране на факторите за успешно технологично модернизиране на органите на местната власт.І.2. Извършени дейности


(1) Създаване на анкетна карта в съответствие с ключови индикатори на eEUROPE+ за провеждане на теренно проучване в 264 общини в страната

 • Проучване на индикаторите на eEUROPE+ и определяне на тези от тях, които са от съществено значение за тематичното анкетно проучване в общините.

 • Проучване на други проведени в страната сродни анкетни изследвания във връзка със спецификите на индикаторите на eEUROPE+ и постигнатите резултати.

 • Разработване на проект на анкетна карта в съответствие с ключовите индикатори на eEUROPE+ за проучване в общините относно:

  • наличната компютърна техника и компютъризирани работни места;

  • използваните софтуерни продукти;

  • интернет свързаността на общините и използването на мрежовата комуникация;

  • предоставянето на публични услуги чрез съвременни мрежови технологии;

  • компютърните умения на персонала.

 • Съгласуване на разработения проект на анкетна карта с МРРБ.


(2) Организиране на анкетно проучване в съответствие със съгласуваната анкетна карта в 264-те общини в страната


 • Разработване на указания за начина на попълване на анкетната карта.

 • Подготвяне на писмо от МРРБ до общините в страната, с което да се подкрепи провежданото изследване и да се изиска от местната администрация качественото и срочно попълване на анкетата, съгласно указанията в тази връзка.

 • Изпращане по e-mail и пощата на анкетната карта и указанията за нейното попълване до общините в страната, заедно с писмото за подкрепа от МРРБ (електронен вариант).


(3) Обработване на събраните емпирични данни и тяхното анализиране

 • Отстраняване на допуснати пропуски и неточности при попълване на анкетната карта от общините.

 • Въвеждане и обработка на събраните данни чрез софтуерния пакет SPSS.

 • Анализиране на емпиричните данни относно:

  • нивото на електронизация на дейността на общините;

  • прилаганите съвременни ИКТ както за вътрешна комуникация, така и за връзка с други органи на местно ниво и обществеността;

  • формите за ИКТ обслужване на потребителите на услуги, извършвани от месната власт;

  • количествените и качествените характеристики на предлаганите услуги, в т.ч. и за онлайн услугите;

  • ИКТ квалификацията на персонала.(4) Изготвяне на доклад за направеното проучване

 • Обобщаване на резултатите от анкетното проучване.

 • Анализ на данните и извеждане на изводи и препоръки за развитие на ИКТ средата в общините.

 • Подготвяне на доклад за направеното проучване, съдържащ оценка за включеност на общините в информационното общество в съответствие с европейските индикатори.


І.3. Провеждане на емпирично изследване(1) За целите на проучването екипът разработи специфична система от индикатори (табл. 1). Приложеният инструментариум е свързан с утвърдената концепция за изследване на включеност в информационното общество (ИО). В проучената и приложена методика („Методика за оценка на състоянието и развитието на информационното общество в България”)1 инструментариумът е адаптиран към ключовите индикатори на eEUROPE+, но е съобразен със специфичните български условия. Това позволява, от една страна, идентифициране на състоянието и потребностите на изследваните обекти, а от друга – сравнимост на данните с тези за останалите страни членки на ЕС. Важно е да се подчертае, че избраната методика е изградена на модулен принцип и предоставя система от индикатори за количествена и качествена оценка, чрез които се измерва готовността за интегриране и степента на развитие на изследваните обекти в сферите на ИКТ. Тя позволява съчетаване на данни от различни източници по непротиворечив начин, което служи като допълнителен критерий за валидността на резултатите.

Следва да се отбележи още, че изборът на индикатори от eEUROPE+ не е случаен – въпреки приключването на този план за действие през 2005 г. и активирането на стратегията i2010, той все още е актуален за изследване на развитието на ИО в България.


Таблица 1. ИКТ състояние и е-услуги на общините в България
Група
Индикатор

1

Телематика


Общини със СОТ

Общини с пожарна система

Общини с видеонаблюдение

2

Компютъризация


Общ брой компютри в общините

Общ брой нови компютри в общината

Дял на новите компютри в общините от общия брой компютри

Общо КРМ* за служители в общинската администрация

КРМ за служители в общата общинска администрация

КРМ за служители в специализираната общинска администрация

КРМ за служители в общинската администрация, непосредствено извършващи административни услуги

КРМ на 100 служители в общината

КРМ с нов компютър на 100 служители в общината

Общо компютри в Център за информация и административно обслужване

Компютри в общината за обществен достъп

Компютри за обществен достъп в Център за информация и административно обслужване

3

Софтуер


Преобладаваща базова операционна система Windows

Наличие на друга операционна система

КРМ със специален софтуер

Дял на КРМ със специализиран софтуер от общия брой КРМ

Общини с функционираща ГИС

4

Мрежова свързаност


Компютри в общинската администрация с осигурен достъп до интернет

Общини с високоскоростен интернет2

Компютри в общинската администрация с осигурен достъп до интернет на 100 служители

Общински центрове с изградена локална мрежа (LAN)

Кметства с изградена локална мрежа (LAN)

Общини с екстранет

5

Онлайн услуги


Общини, използващи собствен LAN за обмен на информация и комуникация между структурните звена

Общини със собствен уеб сайт

Общини със собствен уеб сайт на чужд език

Общини с осигурен онлайн достъп до архивите им

Общини със собствен уеб сайт, даващ възможност за вътрешна комуникация и обмен на информация между структурните звена

Посещения в уеб сайтовете на общините средно на месец

Онлайн достъпни услуги за физически лица, предлагани от общините

Онлайн достъпни услуги за юридически лица, предлагани от общините

Общини с електронен подпис

Общини, използващи интернет за електронен обмен на данни и информация с:

- образователни и културни институции

- неправителствени организации

- бизнес организации

- финансови организации

- ресорно министерство

- други министерства

- други организации

6

Персонал


Общо персонал, зает в общинската администрация към момента

Общо персонал в специализираната администрация

Общо персонал в общата администрация

Общински служители, непосредствено извършващи административни услуги

Общински служители с базова компютърна грамотност

Общински служители, непосредствено извършващи административни услуги, с базова компютърна грамотност

Общински служители със специална ИТ подготовка

Общински служители с ИТ сертификат

Служители в общинската администрация със служебен e-mail адрес

Служители в общата администрация на общината със служебен e-mail адрес

Служители в специализираната администрация на общината със служебен e-mail адрес

Кметове със служебен e-mail адрес

Служители в специализираната администрация с КРМ

Служители в общата администрация с КРМ

Служители в общинската администрация, непосредствено извършващи административни услуги с КРМ

* КРБ – компютъризирани работни места
(2) След създаването на анкетната карта и съгласуването й с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тя е разпратена до всички общини в България (264 броя). За целта са използвани два подхода:

- изпращане на електронни писма до идентифицирани e-mail адресите на общините;

- изпращане на анкетна карта в плик до пощенските адреси на общините.

Тук следва да се отбележи, че екипът срещна значителни затруднения с идентифицирането на e-mail адресите на общините и кметовете. Направено е специално проучване на уеб сайтовете на общините и където това беше възможно, са регистрирани техните e-mail адреси. На всеки един от адресите е изпратено електронно писмо, съдържащо анкетната карта и разяснение за целите на провежданото проучване. Общият брой на изпратените мейли е 183.

Предвид крайния срок за предаване на отчетен доклад по изпълнение на поръчката (20 декември 2008 г.), в придружително писмо към анкетната карта като срок за получаване на попълнени карти от общините е обявен 25 ноември 2008 г.

Към 10 декември 2008 г. са получени 142 попълнени анкетни карти, от които 61 по e-mail, 81 – по пощата, а 10 от тях – и по e-mail, и по пощата. Следва да се посочи, че все още продължават да се получават попълнени анкетни карти. Отчитайки значимостта на изследването, както и оригиналността на получаваните данни, екипът предложи и МРРБ разреши да се продължи събирането на попълнени анкетни карти до 15 декември 2008 г. След този срок данните са актуализирани (новопостъпилите са въведени и обработени), а резултатите – обобщени и анализирани отново.

Резултатите относно попълнените анкетни карти (получени до 16.12.2008 г.) и разпределението на общините по административна област и категория са представени в табл. 2, 3 и 4. Макар все още да пристигат попълнени анкетни карти, дори и към настоящия момент, получените осигуряват представителност на данните, тъй като са обхванати 61,2% от всички 263 общини (без Столична община).

Тук следва да се направи и уточнението, че според екипа Столична община е с особени функции и обхват (видно и от Заповед № РД-02-14-256 от 31 май 2004 на МРРБ, ДВ бр. 52 от 2004, според която тази община е категория 0). Ето защо е целесъобразно тя да бъде изследвана самостоятелно.


Таблица 2. Разпределение на изследваните общини според областта


Административна област

Брой изследвани общини

Брой общини

Дял на изследваните общини (%)

Бургас

7

13

54

Благоевград

6

14

43

Варна

9

12

75

Велико Търново

7

10

70

Видин

5

11

45

Враца

7

10

70

Габрово

4

4

100

Добрич

5

8

62

Кърджали

3

7

43

Кюстендил

6

9

67

Ловеч

4

8

50

Монтана

8

11

73

Пазарджик

10

11

91

Перник

2

6

33

Плевен

9

11

82

Пловдив

15

18

83

Разград

5

7

71

Русе

6

8

75

Силистра

4

7

57

Сливен

2

4

50

Смолян

6

10

60

Софийска

8

22

36

Стара Загора

4

11

36

Търговище

1

5

20

Хасково

8

11

73

Шумен

6

10

60

Ямбол

4

5

80

Общо

161

263

61

Таблица 3. Категория на изследваните общини
Категория №

Посочено от общините

Категория според Заповед № РД-02-14-256

от 31 май 2004 на МРРБ (ДВ бр. 52, 2004)Брой

%

Брой

%

1

6

3,7

18

11,2

2

8

5,0

18

11,2

3

24

14,9

50

31,1

4

47

29,2

48

29,8

5

12

7,5

27

16,8

8 (!)

1

0,6Без отговор

63

39,1Общо

161

100


Таблица 4. Общини с попълнени анкетни карти и обхванати от изследването към 16.12.2008 г.(по азбучен ред)Община

Процент от общия

брой анкетирани

Община

Процент от общия

брой анкетирани

Аврен

0,6

Марица

0,6

Алфатар

0,6

Медковец

0,6

Асеновград

0,6

Мизия

0,6

Балчик

0,6

Минерални бани

0,6

Баните

0,6

Монтана

0,6

Банско

0,6

Невестино

0,6

Белене

0,6

Несебър

0,6

Белово

0,6

Никола Козлево

0,6

Белослав

0,6

Никопол

0,6

Бобов дол

0,6

Нова Загора

0,6

Божурище

0,6

Опан

0,6

Бойчиновци

0,6

Оряхово

0,6

Болярово

0,6

Павликени

0,6

Борино

0,6

Пазарджик

0,6

Борован

0,6

Панагюрище

0,6

Борово

0,6

Перущица

0,6

Брацигово

0,6

Петрич

0,6

Брегово

0,6

Пещера

0,6

Брезник

0,6

Пирдоп

0,6

Брусарци

0,6

Плевен

0,6

Бургас

0,6

Пловдив

0,6

Бяла, обл. Варна

0,6

Полски Тръмбеш

0,6

Бяла, обл. Русе

0,6

Пордим

0,6

Варна

0,6

Приморско

0,6

Велики Преслав

0,6

Провадия

0,6

Велинград

0,6

Първомай

0,6

Венец

0,6

Раднево

0,6

Ветрино

0,6

Радомир

0,6

Враца

0,6

Разград

0,6

Върбица

0,6

Ракитово

0,6

Вършец

0,6

Раковски

0,6

Габрово

0,6

Рила

0,6

Генерал Тошево

0,6

Роман

0,6

Годеч

0,6

Руен

0,6

Гоце Делчев

0,6

Ружинци

0,6

Две могили

0,6

Русе

0,6

Девин

0,6

Садово

0,6

Девня

0,6

Сандански

0,6

Джебел

0,6

Свиленград

0,6

Димитровград

0,6

Свищов

0,6

Добрич

0,6

Своге

0,6

Долна Митрополия

0,6

Севлиево

0,6

Долни дъбник

0,6

Септември

0,6

Драгоман

0,6

Силистра

0,6

Дряново

0,6

Симеоновград

0,6

Дулово

0,6

Сливница

0,6

Дългопол

0,6

Смолян

0,6

Елхово

0,6

Созопол

0,6

Завет

0,6

Сопот

0,6

Златарица

0,6

Стамболийски

0,6

Ивайловград

0,6

Стражица

0,6

Иваново

0,6

Стралджа

0,6

Искър

0,6

Стрелча

0,6

Каварна

0,6

Струмяни

0,6

Казанлък

0,6

Суворово

0,6

Калояново

0,6

Суходол

0,6

Карлово

0,6

Съединение

0,6

Карнобат

0,6

Твърдица

0,6

Каспичан

0,6

Тополовград

0,6

Кирково

0,6

Трекляно

0,6

Козлодуй

0,6

Троян

0,6

Копривщица

0,6

Трявна

0,6

Кочериново

0,6

Тутракан

0,6

Кресна

0,6

Търговище

0,6

Кричим

0,6

Угърчин

0,6

Крумовград

0,6

Хайредин

0,6

Крушари

0,6

Хисаря

0,6

Кубрат

0,6

Цар Калоян

0,6

Куклен

0,6

Ценово

0,6

Кула

0,6

Чавдар

0,6

Кюстендил

0,6

Чепеларе

0,6

Левски

0,6

Червен бряг

0,6

Лесичово

0,6

Чипровци

0,6

Ловеч

0,6

Чирпан

0,6

Лозница

0,6

Чупрене

0,6

Лом

0,6

Шумен

0,6

Любимец

0,6

Ябланица

0,6

Лясковец

0,6

Якимово

0,6

Мадан

0,6

Якоруда

0,6

Маджарово

0,6

Ямбол

0,6

Макреш

0,6

Общо

100,0

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
attachments -> Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница