Министерство на регионалното развитие регионален план за развитиестраница1/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕНА
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 2014-2020 г.


София

2013

СЪДЪРЖАНИЕСписък на използваните съкращения 5

ВЪВЕДЕНИЕ 7

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА 10

II. СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ТЕНДЕНЦИИ 14

2.1 Структура на икономиката 19

2.2 Инвестиции 21

2.2.1. Разходи за придобиване на ДМА 21

2.2.2. Преки чуждестранни инвестиции 25

2.3 Заетост и производителност на труда 28

2.4 Иновации и технологично развитие, изследвания и развойна дейност 31

2.5 Развитие на бизнес услугите 35

2.6 Предприемачество 37

2.7 Туризъм 42

2.8 Свързаност и достъпност 47

2.8.1 Транспортна инфраструктура и достъпност 47

2.8.1.1. Пътна мрежа 47

2.8.1.2. Железопътна инфраструктура 53

2.8.1.3.Въздушен транспорт 55

2.8.1.4.Воден транспорт 55

2.8.2 Енергийни мрежи, използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 58

2.8.2.1.Възобновяеми енергийни източници 60

2.8.2.2.Енергийна ефективност 61

2.8.3 Електронни съобщения и широколентов достъп 64

2.9 Опазване и подобряване на околната среда 68

2.9.1 Състояние на компонентите на околната среда 68

2.9.1.1.Въздух 68

2.9.1.2.Води 70

2.9.1.3.Почви и земни недра 72

2.9.1.4.Биоразнообразие 74

2.9.2 Инвестиции за опазване и подобряване на околната среда 76

2.9.3 Екологична инфраструктура 78

2.9.4.1.Температура, слънце и вятър 83

2.9.4.2.Климатични промени 84

2.9.4.3.Парникови газове 87

2.10 Развитие на човешките ресурси 90

2.10.1 Демографско състояние и тенденции 90

2.10.2 Образование и здравеопазване 98

2.10.2.1.Образование 98

2.10.2.2.Висше образование 103

2.10.2.3.Здравеопазване 105

2.10.3 Култура 109

2.10.4 Социални услуги 112

2.10.4.1.Социални услуги, извършвани в общността 112

2.10.4.2.Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 112

2.10.5 Трудов пазар и безработица 113

2.10.6Доходи на населението 117

2.11 Териториално развитие и перспективи 121

2.11.1 Използване на земята 123

2.11.2 Интегрирано градско възстановяване и развитие 123

2.11.3 Периферност 124

2.11.4 Центрове и оси на пространствено развитие 125

III. SWOT анализ 129

IV. Стратегия 131

4.1 Визия за бъдещо развитие на района 131

4.1.1 Обосновка за стратегическата рамка 131

4.1.2 Визия за бъдещо развитие на района 134

4.2 Стратегически цели 135

4.3 Приоритети 136

4.3.1 Приоритети по СЦ1 136

4.3.2 Приоритети по СЦ2 152

4.3.3 Приоритети по СЦ3 159

4.3.4 Приоритети по СЦ4 162

V. Обща оценка на необходимите ресурси 167

VI. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка 175

6.1. Наблюдение на Регионалния план за развитие 175

6.2. Оценка на Регионалния план за развитие 177

VII. Прилагане на принципа на партньорство И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 183

VIII. Резултати от предварителната оценка 186

IX. приложения 190СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1 Създаден Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 14

Таблица 2 Създаден Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 на България, спрямо водещия и последния в подреждането по райони от ниво 2 на ЕС 15

Таблица 3 Сравнителен регионален БВП/човек от нас. (PPS) (в %, ЕС 27=100%) 17

Таблица 4 Брутен вътрешен продукт по области на ЮЦР за 2007-2009 г. 17

Таблица 5 Структура на БДС по икономически сектори в ЮЦР спрямо общото за страната 19

Таблица 6 Относителен дял на БДС на областите, спрямо БДС на ЮЦР и страната по икономически сектори 20

Таблица 7 Разходи за придобиване на ДМА по области на ЮЦР 23

Таблица 8 ПЧИ в нефинансовите предприятия по райони от ниво 2 26

Таблица 9 Производителност на труда по текущи цени, по райони от ниво 2 29

Таблица 10 Производителност на труда по области на ЮЦР 30

Таблица 11 Разходи за НИРД по райони от ниво 2 31

Таблица 12 Разходи за НИРД към БВП, в % по райони от ниво 2 33

Таблица 13 Относителен дял на районите от ниво 2 по категории предприятия спрямо страната 38

Таблица 14 Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор в ЮЦР 39

Таблица 15 Средна гъстота на РПМ в км/хил. кв. км. за 2008 г. 49

Таблица 16 Гъстота на пътна мрежа към 31.12. 2010 г. 50

Таблица 17 Дължина на железопътните линии в километри към 31.12.2010 г 53

Таблица 18 Пощенски, телеграфни и телефонни станции и агентства през 2010 г. 64

Таблица 19 Дял на загубите на питейна вода при преноса (НСИ) 71

Таблица 20 Дял на разходите за опазване на околната среда в БВП 77

Таблица 21 Разходи за опазване на околната среда в хил. лв.за периода 2007г -2009г. 77

Таблица 22 Разходи за опазване и възстановяване на околната среда на 1 жител (лв.) 78

Таблица 23 Пречиствателни станции за отпадъчни води 78

Таблица 24 Депа, на които се извозват битови отпадъци чрез системата на организирано сметосъбиране 80

Таблица 25 Емисии на парникови газове на човек,2008 г. 88

Таблица 26 Интензитет на емисиите на парниковите газове 88

Таблица 27 Брой и гъстота на населението (НСИ, 2011 г.) 90

Таблица 29 Коефициент на възрастова зависимост-% ( Евростат, НСИ) 95

Таблица 30 Брой деца в една ДГ 98

Таблица 31 Брой деца на един учител 99

Таблица 32 Коефициент на достъпност на услугата ДГ 99

Таблица 33 Структура на основното и средно образование (НСИ) 100

Таблица 34 Сравнение на дела на завършилите средно и висше образование 101

Таблица 35 Дял на преждевременно напуснали ученици от 1-8 клас 102

Таблица 36 Структура на висшето образование 103

Таблица 37 Показател „Студент/население” 104

Таблица 38 Вътрешнорегионално разпределение на болничните заведения 106

Таблица 39 Брой болнични заведения на 100 хил. жители в ЕС-27. избрани страни от ЕС и райони в България 108

Таблица 40 Образователна структура на заетите 115

Таблица 41 Структура на безработните по възраст и продължителност на регистрация 116

Таблица 42 Реален брутен разполагаем доход на член от домакинство (в Паритет на покупателната способност- ППС) 118

Таблица 43 Равнище на бедност 119

Таблица 44 Средна работна заплата 120

Таблица 45 Индикативно разпределение на необходимите ресурси (млн. лева) 169

Таблица 46: Дялово разпределение на необходимите ресурси по стратегически цели и приоритети на РПР (в проценти) 171

Таблица 47 Индикативно разпределение на ресурсите по години (млн. лева) 173

Таблица 48 Срокове за разработване и одобряване на Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на РПР 176

Таблица 49. Индикатори по целите на Стратегия „Европа 2020” 180

Таблица 50. Ключови национални индикатори 180

Таблица 51. Специфични индикатори за проследяване реализацията на плана 180Таблица 52. Глобални екологични индикатори, Регионален индекс за климатична сигурност 182

СПИСЪК НА ГРАФИКИТЕ


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница