Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие


Списък на използваните съкращениястраница2/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Списък на използваните съкращения
АМ

Автомагистрали

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БИ

Биотичен индекс

БПК

Биохимична потребност от кислород

БСК

Българска стопанска камара

БТПП

Българска търговско промишлена палата

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ДГ

Детска градина

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕВРОСТАТ

Статистическа служба към Европейската комисия

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕК

Европейската комисия

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитени територии

ИАОС

Изпълнителната агенция по околната среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КЦМ

Комбинат за цветни метали

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

MK

Министерство на културата

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МРР

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НЕМ

Националната екологична мрежа

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НИЦ

Научно-изследователски център

НМБР

Национална мрежа за бизнес развитие

НПО

Неправителствени организации

НПР

Национална програма за реформи

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ООН

Организация на обединените нации

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПИК

Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

ОЦК

Оловно – цинков комбинат

ПАВ

Полициклични ароматни въглеводороди

ПАВЕЦ

Помпено-акумулаторни водноелектрически централи

ПГ

Парникови газове

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРООН

Програма на ООН за развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУРБ

Планове за управление на речните басейни

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РИКС

Индекс за регионална климатична сигурност

РОУКАВ

Райони и агломерации за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средногодишна норма

СДН

Среднодневна норма

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СПМН

Средства за подслон и места за настаняване

СЦР

Северен централен район

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

УХТ

Университет по хранителни технологии

ФПЧ

Фини прахови ч астици

ХПК

Химична потребност от кислород

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

IUCN

International Union for Conservation of Nature

Международен съюз за защита на природата и природните ресурсиNUTS

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели

PPS

Стандарт на покупателна способност
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница