Министерство на регионалното развитие регионален план за развитиестраница3/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ВЪВЕДЕНИЕ

В Закона за регионалното развитие1 (ЗРР) се определя териториалният обхват на районите в България, в съответствие с изискванията на регламентите2 за Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в ЕС. Като териториална основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие са представени 3 нива райони: райони от ниво 1, ниво 2 и ниво 3. В България само районите от ниво 3 са административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области. За районите от ниво 1 се събира обобщена статистическа информация по определен набор общоприети от Националния статистически институт (НСИ) и ЕВРОСТАТ индикатори и те на практика не участват в процеса на планиране и програмиране на регионалното развитие. Районите от ниво 2, които не представляват обособени административно-териториално единици, както и районите от ниво 3 са обект на стратегически планови интервенции, насочени към постигане на балансирано и устойчиво развитие и преодоляване на неравенствата в степента на социално-икономическото и териториалното развитие, в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР), като един от шестте плана за развитие на ниво 2 за периода 2014–2020 г., е съществен елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.

РПР е разработен на основата на интегриран подход и като планов документ от междинно йерархично ниво, осъществява връзката и координацията между стратегическите документи за регионално развитие от другите териториални нива – Националната стратегия за регионално развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. Важна задача на РПР е да следва зададената в Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. (НСРР) обща стратегическа платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива.Изготвянето на РПР е осъществено при установени приоритети за страната, отразяващи основните постановки от важни политически и стратегически документи на ЕС, чрез Националната програма за реформи 2012-2015 г. и Националната програма за развитие “България 2020”, която като главен стратегически документ, интегрира приоритетите от различните секторни стратегии и определя насоките за постигането на заложените цели и приоритети за развитие на страната до 2020 г.

Водещ мотив в процеса на разработване на РПР на Южен централен район е новата роля на политиката на сближаване, ориентацията към изпълнение на целите на Стратегия “Европа 2020” с по-активното участие на регионите, и в същото време - със засилен акцент за териториално сътрудничество и подход, изискващ резултати и добавена стойност. Икономическото, социалното и териториалното сближаване са разгледани като равнопоставени, взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на единната интегрирана концепция за регионално развитие, която изключва секторното фрагментиране.

Национален ангажимент е и изпълнението на една от водещите инициативи на стратегията „Европа 2020” - „Цифрова програма за Европа”, чиито цели са: изграждането на единен цифров пазар; увеличаването на достъпа на европейците до бърз и свръхбърз интернет; подобряването на стандартизацията и оперативната съвместимост в областта на ИКТ и увеличаването на доверието и сигурността в интернет; стимулирането на изследователската и развойна дейност в областта на ИКТ; осигуряването на умения за боравене с цифрови технологии и на достъпни онлайн услуги за всички европейци и разгръщането на потенциала на ИКТ в полза на обществото

РПР е изготвен в съответствие с изискванията на ЗРР, Правилника за прилагането му, Техническото задание, предоставено от Възложителя, Министерство на регионалното развитие (МРР) и Методическите указания за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 23. Определеното в посочените документи съдържание на РПР е допълнително разширено с анализи, прогнози и предвиждания за специфичното териториално и урбанистичното развитие на района, в отговор на залегналите в редица европейски документи принципи и подходи, изискващи засилване на териториалните измерения на сближаването.

В процеса на разработване на РПР са взети предвид: Актуализирания документ за изпълнение на плана за развитие на Южен централен район 2011 – 2013 г., Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (2007 - 2013 г.), както и Междинната оценка на Регионалния план за развитие (2007 – 2013 г.). Отчетени са препоръките и насоките, съдържащи се в тези документи за разработване на РПР за периода след 2013 г.

При анализа на социално-икономическото развитие и екологическото състояние на района е използвана официална статистическа информация от: Национален статистически институт, Евростат, министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт и други официални източници.

РПР на ЮЦР 2014-2020 г. е разработен в сътрудничество с Регионалния съвет за развитие и при прилагане принципа на партньорство на всички негови етапи. Идентифицирани са ключовите заинтересовани страни и са проведени консултации с областните управители на територията на района, с представители на местната власт, на деконцентрирани структури на централната държавна администрация, синдикални и браншови организации, неправителствени организации и обединения на бизнеса.

Съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие и чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, проектът на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е обсъден и одобрен от Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, с протокол № 13.

В съответствие с чл.32, ал.1 от Закона за регионалното развитие, за разработения проект на РПР на ЮЦР е извършена предварителна оценка, която включва оценка за социално-икономическото въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите съгласува РПР на ЮЦР със становище № 3-1/2013 г. от дата 15.05.2013 г.

Съгласно чл. 49, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на ЮЦР одобри на заседание, проведено през м.май 2013 г. проекта на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г., в съответствие със становището по екологичната оценка на Министерството на околната среда и водите.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница