Министерство на регионалното развитие регионален план за развитиестраница7/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

2.2 Инвестиции

2.2.1. Разходи за придобиване на ДМА

Според основните икономически показатели от второто полугодие на 2008 г. до настоящия момент България, в това число и ЮЦР, са засегнати от световната криза, като това обхваща всички сфери на икономиката, сериозни проблеми възникват в реалния сектор, финансовия сектор и социалната сфера, като от второто тримесечие на 2009 г. българската икономика навлиза в рецесия, съпроводена със замразяване на инвестиционните програми.

Това се потвърждава от Графика1 и Таблица7. Видно от тях е, че разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) на национално ниво за 2010 г. спрямо 2008 г. са намалели с 13205920 хил. лв. или 44,9 %. За ЮЦР разходите за ДМА за 2010 г. спрямо 2008 г. са намалели с 46,6 % или 1585576 хил. лв. Тази тенденция е валидна и за останалите 5 района от ниво 2, като най – нисък спад с 23,3 % се наблюдава в СЗР.

Графика 1 Разходи за придобиване на ДМА по райони от ниво 2 в хил. лв.Източник: НСИ, 2007 - 2010

По относителен дял на разходите за придобиване на ДМА спрямо общите за страната за анализирания период (2007-2010 г.) ЮЗР е едноличен лидер в районите от ниво 2 с дял от над 52 %. ЮЦР се нарежда на трето място след ЮИР (14 %) с относителен дял около 12 %.

По форма на собственост през 2010 г. 87,9 % от разходи за придобиване на ДМА в ЮЦР са извършени в частния сектор, този процент за страната е 77,4%. (ВЖ. Приложение 3).

По показателя разходи за придобиване на ДМА на човек от населението ЮЗР отново е лидер в районите от ниво 2 със стойности от над 90 % от средното равнище на страната (ВЖ. Приложение 4). Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. ЮЦР се нарежда на четвърто място, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район. Средната стойност на показателя в ЮЦР за 2010 г. е 1199 лв. при 2161 лв. средно за страната.

Може да се направи заключението, че равнището на инвестициите в регионите е в пряка връзка с тяхното икономическо развитие, измервано с БВП на 1 жител – най-високи са инвестициите в ЮЗР, съответно най-ниски в СЗР. В ЮЗР се концентрират и 53,7 % от инвестициите в страната през 2010 г., докато в СЗР – 6%.

В Приложение 5 е представена информация за извършените разходите за ДМА по видове и по отраслови сектори за районите от ниво 2. Въз основа на анализа й, могат да се направят следните по-важни изводи:  • По относителен дял на извършените разходи за ДМА в Сгради, строителни съоръжения и конструкции спрямо общите разходи, ЮЦР се нарежда на второ място след ЮИР с дял над средния за страната. Делът на инвестициите се увеличава през целия анализиран период (2007-2010 г.). Нарастването основно е за сметка на разходите за придобиване на Други активи.

  • По относителен дял на извършените разходи за ДМА в Машини, оборудване и Транспортни средства спрямо общите разходи, ЮЦР се нарежда на четвърто място. Делът на инвестициите се запазва постоянен през целия период.

  • Наблюдават се по-ниски междурегионални различия по дял на инвестициите в Сгради, строителни съоръжения и конструкции, спрямо инвестициите в Машини, оборудване и Транспортни средства. Причината за това е, че като цяло относителният дял на инвестициите в тези активи е висок във всички региони на страната и се увеличава за анализирания период. Това явление най-вероятно се дължи на предпочитанията на инвеститорите, които в условия на криза насочват средствата си към недвижимо имущество.

  • Спадът в инвестициите през 2009 г. се отразява на инвестициите във всички икономически дейности. В резултат от това обаче не настъпват съществени изменения в структурата на инвестициите по икономически дейности в рамките на отделните райони от ниво 2.

  • Извършените разходи за ДМА в групата на Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство заемат приблизително сходни дялове в структурата на инвестициите в отделните региони.

  • За ЮЦР (както и за останалите райони от ниво 2) инвестициите в групата на Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, са с най голям относителен дял - над 40 %. Най-нисък е делът на инвестициите в групата на Други услуги.

Вътрешнорегионални различия

Вътрешнорегионалните различия в ЮЦР са разгледани на равнище области.

На ниво области (NUTS 3) извършените разходи за придобиване на ДМА показват изразена диференциация и дисбаланс. Тенденцията към свиване на инвестициите е общовалидна за всяка една от 5-те области на ЮЦР.

Таблица 7 Разходи за придобиване на ДМА по области на ЮЦРОбласти

2008 г.

2010 г.

Промяна

2008/2010

2008 г.

2010 г.

2008 г.

2010 г.

 

хил. лева

хил. лева

%

% спрямо общото за страната

% спрямо общото за района

Общо за страната

29424189

16218269

-13205920

-44.9%

100%

100%

_

_

ЮЦР

3400441

1814865

-1585576

-46.6%

11.6%

11.2%

100.0%

100.0%

Кърджали

165157

70589

-94568

-57.3%

0.6%

0.4%

4.9%

3.9%

Пазарджик

352712

263158

-89554

-25.4%

1.2%

1.6%

10.4%

14.5%

Пловдив

2180272

1205169

-975103

-44.7%

7.4%

7.4%

64.1%

66.4%

Смолян

324895

106394

-218501

-67.3%

1.1%

0.7%

9.6%

5.9%

Хасково

377405

169555

-207850

-55.1%

1.3%

1.0%

11.1%

9.3%

Източник: НСИ, 2008, 2010

За област Смолян разходите за ДМА за 2010 г. спрямо 2008 г. са намалели с 67,3 % или 218501 хил. лв. С най-малък спад се характеризира област Пазарджик – 25,4 % или 89554 хил. лв.

С най-голям принос за района по извършени разходи за ДМА както за 2008 г., така и за 2010 г. е област Пловдив с дялове 64,1 % и 66,4 %, следвана от област Пазарджик – 10,4 % и 14,5 %. На другия полюс се намира област Кърджали с дялове от 4,9 % за 2008 г. и 3,9 % за 2010 г.

По форма на собственост извършените разходи за ДМА по области в ЮЦР са представени на Графика 2.Графика 2 Относителен дял на разходите за придобиване на ДМА извършени в частния сектор по области на ЮЦРИзточник: НСИ, 2008, 2010

Видно от нея е, че инвестициите извършени от частния сектор в областите за 2010 г. съставляват над 80 % от общите, което е над средното за страната. Изключение прави област Кърджали с относителен дял 65,7 %. Областите Пловдив и Пазарджик, както към 2008 г., така и към 2010 г. са с относителен дял над средното за района.

По показателят разходи за придобиване на ДМА на човек от населението Пловдив е лидер в областите на ЮЦР със стойности от над 50 % от средното равнище на района (ВЖ. Приложение 6). Въпреки това, както през 2007 г., така и през 2010 г. те са под средното равнище за страната. Останалите 4 области по разглеждания показател са на равнища под средното за района и страната.

Както на регионално, така и на областно равнище, инвестициите в отделните области са в пряка връзка с тяхното икономическо развитие, измервано с БВП на 1 жител – най-високи са инвестициите в област Пловдив, а най-ниски в област Кърджали.

За 2010 г. спрямо 2007 г. по относителен дял на видовете извършени разходи за ДМА в областите Кърджали, Пловдив и Смолян не настъпват големи промени. В област Пазарджик, разходите за ДМА в Сгради, строителни съоръжения и конструкции в относителен дял за 2010 г. спрямо 2007 се увеличават с 23 %. Нарастването е за сметка на ДМА в Машини, оборудване и Транспортни средства. В област Хасково изменението е огледално на това в област Пловдив (ВЖ. Приложение 7).

На областно ниво, спадът в инвестициите през 2009 г. се отразява на инвестициите във всички икономически дейности. В резултат от това обаче не настъпват съществени изменения в структурата на инвестициите по икономически дейности в рамките на отделните области на ЮЦР, с изключение на отраслите Селско, горско и рибно стопанство и Строителство.

В относителен дял за 2010 г., спрямо 2008 г. извършените разходи за ДМА в отрасъл Селско, горско и рибно стопанство за всяка една от 5-те области се увеличават, като най-съществено увеличението е в област Хасково – 13 %. В отрасъл строителство е налице спад, с изключение на област Кърджали, чиито относителен дял е остава непроменен.

Извършените разходи за ДМА в групата на Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство и в групата на Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности заемат приблизително сходни дялове в структурата на инвестициите в отделните области (ВЖ. Приложение 8).


2.2.2. Преки чуждестранни инвестиции

Важен момент за икономическото развитие на ЮЦР и страната като цяло са Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). ПЧИ са основен източник на икономически растеж чрез прякото им въздействие върху брутния вътрешен продукт, разкриване на нови работни места и стимулирането на трансфера на технологии, управленски и организационни знания.

През периода 2007-2010 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват както в абсолютен размер, така и отнесени към населението. Наблюдават се високи различия между регионите от ниво 2, което се дължи на концентрирането на голям размер чуждестранни инвестиции в ЮЗР на човек от населението и като дял от общите чуждестранни инвестиции в страната (65-68 % в периода 2007-2010 г.) и същевременно ниските чуждестранни инвестиции на човек от населението и като дял в другите региони – СЗР (2,3-2,8 % в периода 2007-2010 г.).

Таблица 8 ПЧИ в нефинансовите предприятия по райони от ниво 2Райони от ниво 2

ПЧП в нефинансовите предприятия
в хил. евро


ПЧП в нефинансовите предприятия на човек от населението в евро

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо за страната

15167125.4

19185002.9

20441581.2

22114446.3

1985.2

2522.2

2702.6

2946.7

СЗР

425802.2

500961.1

495573.8

512142.0

457.9

546.9

549.1

577.4

СЦР

437292.6

797173.7

759508.1

815908.1

469.2

862.5

830.1

904.7

СИР

1460034.8

2053308.6

2083919.1

2102923.2

1471.7

2071.0

2107.2

2140.3

ЮИР

1472215.7

1639288.3

1857192.0

2728916.2

1307.5

1461.6

1663.3

2466.4

ЮЦР

966810.9

1340758.1

1372515.3

1659060.5

625.4

871.7

898.1

1096.2

ЮЗР

10404969.2

12853513.1

13872872.9

14295496.3

4920.6

6077.2

6567.0

6763.7

Източник: НСИ, 2007-2010

За анализирания период преките чуждестранни инвестиции в ЮЦР се увеличават, както в абсолютна стойност, така и в относителен дял спрямо общото за страната. През 2007 г. ПЧИ в района са 966810.9 хил. евро, което представлява 6,4 % от тези за страната. През 2010 г. ПЧИ се увеличават и възлизат на 1659060.5 хил. евро или 7,5 % от тези за страната. В сравнение с 2007г., ПЧИ за 2010 г. са се увеличили с 71,6 %. Въпреки икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на 4-то място сред районите в страната по този показател за 2010 г., като изпреварва единствено СЗР и СЦР.

По показателя ПЧИ на човек от населението водещо място отново заема ЮЗР със стойности над 130 % спрямо средното за страната. Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. Средната стойност на показателя в ЮЦР за 2010 г. е 1096 евро (37,2 %) при 2946 евро средно за страната.

Вътрешнорегионални различия

Вътрешнорегионалните различия в ЮЦР са разгледани на равнище области.

Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР по показателя привлечени ПЧИ. Водеща област е Пловдив – с относителен дял за 2010 г. 67,4 %, следвана от област Пазарджик – 20,2 %. Останалите 3 области са с дял около 4 %. Разликата между област Пловдив и областите Хасково, Кърджали и Смолян в привличането на ПЧИ е много голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми и инструменти за преодоляване на проблема.

Графика 3 ПЧИ в нефинансовите предприятия по области на ЮЦР в хил. евроИзточник: НСИ, 2007-2010

За разлика от националното и регионалното ниво, където за анализирания период 2007 – 2010 г. тенденцията е към увеличаване на привлечените ПЧИ, в някой от областите на ЮЦР е налице спад в абсолютна стойност. През 2010 г. ПЧИ в областите Хасково и Смолян намаляват в сравнение с 2009 г. Намалението основно се дължи на свиване на ПЧИ в строителния отрасъл, вследствие на икономическата криза. По показателят двете области, заедно с област Кърджали заемат едни от последните места в страната.

По показателят ПЧИ на човек от населението в ЮЦР няма област със стойности над средното за страната. Това се дължи на малкия дял на ЮЦР в привлечените ПЧИ общо за България - за 2010 г - 7,5 %. Спрямо района водещо място заемат областите Пловдив и Пазарджик, със стойности за 2010 г. над средните за района, съответно 1606 евро и 1166 евро при 1096 евро за района.
Изводи и обобщения


  • Разходите за придобиване на ДМА както на регионално, така и на областно ниво за анализирания период (2007-2010 г.) намаляват в абсолютен размер, което е свързано основно с настъпването на икономическата криза.

  • Наблюдава се съществена вътрешна регионална диференциация по равнище на инвестициите. С най-голям принос за района по извършени разходи за ДМА е област Пловдив, а с най-нисък област Кърджали.

  • Преките чуждестранни инвестиции в ЮЦР за анализирания период се увеличават с 71,6 %. Независимо от това, той продължава да бъде на 4-то място сред районите в страната като изпреварва единствено СЗР и СЦР.

  • Налице са високи междуобластни различия по преки чуждестранни инвестиции, както в абсолютна стойност, така и съотнесени към броя на населението, което се дължи на концентрирането на голям размер ПЧИ в област Пловдив.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница