Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията национална многопрофилна транспортна болницаДата08.06.2018
Размер237 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА

ЦАР БОРИС ІІІ”София 1233 , бул. “Кн. Мария Луиза “ № 108, тел. 931 40 48,

факс 931 51 38

УТВЪРДИЛ:

/заличен подпис-лични данни – чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ДИРЕКТОР :

Д-Р РАЙКО ЦВЕТКОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ - ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ,ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА „ЦАР БОРИС ІІІ”-ГР.СОФИЯ


София, 2016 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:  1. Заповед на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис ІІІ” № 116 от 28.12.2016 год.
  1. Обява.

  2. Изисквания към кандидатите и условия за участие в търга.
  1. Образец на заявление за участие в търга.


5. Образец на предложените за месечна наемна цена.
6. Образец на декларация за приемане на клаузите на проекта на договор за наем.
7. Образец на декларация за липса на обстоятелствата, посочени в т.7.4 на Заповед № 116 от 28.12.2016 год. на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.
8. Образец на декларация за направен оглед на помещението/обособената площ.
9. Образец на административни сведения за кандидата.
10. Проект на договор за наем.


О б я в а

Национална Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис ІІІ” на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и Заповед № 116 от 28.12.2016 год. на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.

О Б Я В Я В А
На 07.02.2017 год. от 10:00 часа в Административната част на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис ІІІ” - ет.4 зала №2, с адрес: бул.Княгиня Мария Луиза №108, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на обособени части от имот-публична и частна държавна собственост / помещения и обособени площи/ както е посочено:


Таблица 1- обособени площиВид

Площ в кв.м.

Местоположение

Предназначение

Начална тръжна,месечна,наемна цена без ДДС

1.Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №108- кафе автомат.
Кафе автомат

2,00кв.м

Административна сграда ет.2,дясно от охраната

За поставяне на кафе-автомат

105,00 лв.

2.Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №108- кафе автомат.
Кафе автомат

2,00 кв.м

Административна сграда ет.1,дясно от охраната

За поставяне на кафе-автомат

105,00 лв.

3.Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №104- вендинг автомат за топли напитки.
Кафе автомат

2,00кв.м

Стационарно помещение

За поставяне на кафе-автомат

105,00 лв.

4.Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №104- вендинг автомат за студени напитки.
Вендинг автомат за студени напитки

2,00 кв.м

Стационарно помещение

За поставяне Вендинг автомат за студени напитки

105,00 лв.

5. Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №104- кафе автомат.
Кафе автомат

2,00 кв.м

Стационарен блок ет.1

За поставяне на кафе-автомат

105,00 лв.
Таблица 2-кабинети за извън болнична помощ

6. Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №108- лекарски кабинет.
Кабинет- партер северозападен

13,55кв.м.

Административна сграда партер

За лекарски кабинет-извън болнична помощ.

55,69лв.

7. Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №108- лекарски кабинет.
Кабинет партер югоизточен

13,80кв.м.

Административна сграда партер

За лекарски кабинет-извън болнична помощ.

57,96лв.

8. Позиция-НМТБ „Цар Борис ІІІ”-гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №108- стоматологичен кабинет.
Кабинет стоматологичен

13,80кв.м.

Административна сграда, ет.2

За стоматологичен

кабинет-извън болнична помощ.

59,62лв.Срокът за подаване за заявленията за участие в търга: до 15:00 часа на 06.02.2017год.

Помещенията-обособените площи да се ползват съобразно предназначението им посочено в Приложението на Заповедта /Таблица 1 и Таблица 2/.Отдадените под наем части от имоти-публична и частна държавна собственост,не могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица като наемателите са длъжни да не възпрепядстват осъществявянето на дейностите, за които са предоставени за управление имотите публична частна собственост.

Наемателите са длъжни да осъществяват дейностите,по предназначението на помещенията и обособените площи,при спазване на действащото законодателство уреждащо отношенията на съответната търговска дейност. В случаите,когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим,наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

Началната тръжна месечна наемна цена за едни помещения или обособена площ,е посочена в Приложение /Таблица 1 и Таблица 2/.

В наемната цена не са включени режийните разходи,свързани с ползването на помещенията или площите /топлоенергия,вода,електричество,телефон и други/, както и наема на движимите вещи /оборудване/.

Условията за участие и изискванията към кандидатите са подробно описани в тръжната документация,утвърдена от Директора на НМТБ.

Тръжната документация за участие за участие в търга с тайно наддаване е безплатна и е публикувана на профила на купувача на Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис ІІІ” на адрес: http://www.nmtb-sofia.eu/page.php?ID=Tenders.
Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице,което отговаря на условията за търга,посочени в Заповед № 116 от 28.12.2016 год.на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ” и утвърдената с нея тръжна документация. Не се допускат до участие и разглеждане на ценовите предложения на кандидати, за които се установят обстоятелства,посочени в т.7.4 от Заповедта на Директора на НМТБ за откриване на търга.

Депозитът в търга е в размер на десет на сто от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС за всяко помещение или обособена площ,за което ще се участва и се внася по сметка на НМТБ Уни Кредит Булбанк, кл. Батенберг, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG64UNCR96603320575114,с основание – „ За участие в търг с тайно наддаване – позиция №…………” или се заплаща в брой на касата на НМТБ- гр.София,бул.Княгиня Мария Луиза №108,ет.4,кабинет 20/Каса/.

Оглед на помещенията може да се извършва с предварителна заявка на посочените телефони за контакт,всеки работен ден от 10:00 до 14:00 часа до деня преда датата за провеждане на търга.

Лица за контакт,информация и извършване на огледи:

Огнян Атанасов- тел.02/932/3336

Павлина Стойнева-тел.02 /9322521

Ивелина Цветкова-тел. 02/9322521

Заявленията за участие в търга се подават на адрес:гр.София, Административната част бул.Княгиня Мария Луиза №108,ет.4,стая №16 в срок до 15:00 часа на 06.02.2017 год.
Изисквания към кандидатите и условия за участие в търг.


І. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА
1.Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на обособени части от имота-публична и частна и държавна собственост /помещения и обособени площи/, предоставени за управление на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ „. Свободните помещения и особените площи които ще се отдават под наем са описани с площ,местоположение и предназначение, както е посочено в приложението на Заповед № 116 от 28.12.2016 год. на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ „ -/Таблица 1 и Таблица 2/

2.Помещенията да се ползват съобразно предназначението им,посочено в приложението на Заповедта. Отдадените части от имоти,не могат да се ползват извън предназначението им,да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица,като наемателите са длъжни да не възпрепядстват осъществяването на дейностите ,за които са предоставени за управление имотите-публична частна и държавна собственост.

2.1. Помещенията и обособените площи,които ще се отдават под наем да се използват за:

- поставяне на кафе автомат

-кабинети за извън болнична помощ /лекарска или стоматологична/

2.2. Наемателите са длъжни да осъществяват дейностите,по предназначението на помещенията и обособените площи,при спазване на действащото законодателство уреждащо отношенията на съответната търговска дейност. В случаите,когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим,наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.


ІI. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА


На 07.02.2017 год. от 10:00 часа в Административната част на НМТБ „Цар Борис ІІІ” - ет.4 зала №2, с адрес: бул.Княгиня Мария Луиза №108.

IІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1.Търгът да се проведе при следните условия:

1.1.Началната тръжна месечна наемна цена за едно помещение или обособена площ е посочена в приложението на Заповед № 116/28.12.2016г.- Таблица 1 и Таблица 2.

В наемната цена не са включени:


  • режийните разходи,свързани с ползването на помещенията или площите /топлоенергия,вода,електричество,телефон и други/

  • наем на движимите вещи /оборудване/

В случай , че помещенията ще се ползват с налично оборудване наемът на движимите вещи да се определи след сключването на договор за наем на помещението. За наетото оборудване се сключва отделен договор за наем със срок равен на срока на договора за наем на помещението.

1.2.Помещенията и обособените площи се отдават под наем за срок от 3 /три/ години,считано от датата на сключване на договора.

1.3. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнението на договора за наем:

1.3.1.В 14-дневен срок от датата на влизане в сила на Заповедта за избор на наемател,кандидатите които са спечелили търга и са определени за наематели внасят гаранционна вноска в размер на два месечни наема. Гаранционната вноска се внася по сметка на НМТБ и обезпечава изпълнението на договора за наем.

1.3.2.Месечните наемни вноски се заплащат от наемателите авансово за всеки месец от 1-во до 10-то число на текущия месец по сметка на НМТБ.

1.3.3 Наемателите са длъжни да извършват за своя сметка обикновените ремонти в наетия имот и да заплащат редовно в срок разходите,свързани с ползването на имота / топлоенергия,вода , електричество,телефон и други режийни разходи/.ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1.Участникът в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице,което отговаря на условията за търга,посочени в Заповед № 116/28.12.2016г. на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ” и утвърдената с нея тръжна документация.

2. Кандидатите за участие в търга , следва да отговарят на следните условия:

- за отделните позиции от Таблица 1: да са регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и да отговарят на условията за участие,посочени в документацията.

- за отделните позиции от Таблица 2: да имат право да упражняват лекарска професия и да са членове на Българския лекарски съюз или да са регистрирани като лечебни заведения за извън болнична помощ по смисъла на чл. 11 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/.

3.Не се допускат до участие и разглеждане на ценовите предложения кандидати за които се установяват следните обстоятелства:

- кандидатът /прилага се за лицата,които управляват и представят юридическото лице по Търговска регистрация/ е осъден с влязла в сила присъда.

- кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност.

- кандидатът е в ликвидация

- кандидатът има парични задължения към държавата и/или общината,на територията,но която е регистриран,по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

- кандидатът е лишен от правото да упражнява лекарска професия или сходна дейност/ само за позициите от Таблица 2/.

4. Кандидатите представят следните документи за участие в търга:

- заявление за участие в търга /по образец/

- предложение за месечна наемна цена /по образец/

-ценовото предложение се поставя в малък запечатен непрозрачен плик,поставен в плик със заявлението и изискуемите документи

- Заверено копие от удостоверение за регистрация по чл.40 от ЗЛЗ,ако имат такава-само за кандидатите за позициите от Таблица 2

-Заверено копие на диплома за завършено образование и членска карта/удостоверение за членство в Български лекарски съюз-само за кандидатите за позициите от Таблица 2

-Декларация за ЕИК/БУЛСТАТ /свободен текст/ или заверено копие на дипломата регистрация по Търговския регистър или Закона за кооперациите,подписана и подпечатана от позициите по Таблица2,ако имат такава

-Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор за наем / по образец/,подписана и подпечатана от представляващия кандидат

-Декларация за липса на обстоятелствата посочени в т.7.4 от настоящата заповед,подписана и подпечатана от представляващия кандидата /по образец/

-Декларация за направен оглед на помещението или обособената площ подписана и подпечатана от представляващия кандидата или негов пълномощник /по образец/

-Документ за внесен депозит за участие в търга-оригинал

-Нотариално заверено пълномощно на лицето,подписало заявлението за участие в случай,че то няма представителна власт по документ за регистрация

-Административни сведения за кандидата,подписани и подпечатани от представляващия кандидат / по образец/

-Списък на всички приложени към заявлението документи /свободен текст/,подписан и подпечатан от представляващия кандидат.

5.Всеки кандидат може да участва в търг с тайно наддаване,като представи заявление за участие и ценово предложение за една или повече позиции.

6.За всяка позиция се подава отделно заявление и отделно ценово предложение,заедно с останалите изискуеми документи,посочени по – горе в т.4,което се окомплектова и представя в деловодството на НМТБ,както е посочено в т.5 на Заповед № 116/28.12.2016г. на Директора на НМТБ и Раздел V на настоящата тръжна документация.
V.ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

1.Заявлението за участие в търг с тайно наддаване се изготвя на български език и се подписва от лицето,представляващо кандидата,съгласно съответния документ за регистрация или от упълномощен негов представител,с нотариално заверено пълномощно.

2.Всички документи към заявлението се представят в оригинал или заверени от кандидата копия.Декларациите се подписват лично от представляващия кандидата,по регистрация.

3.Окомплектоване подаване на заявленията за участие:

3.1 Кандидатите подават заявления за участие в търг / по образец/ придружено с изискуемите документи, посочени в Заповед № 116/28.12.2016г. на Директора на НМТБ и настоящата тръжна документация и писмено ценово предложение /предлагана месечна наемна цена/,като са длъжни да предложат цена за помещения / площи,посочени в позицията/.

3.2.В случай,че един кандидат подава заявление за участие в търга за повече от една позиция,заявленията за участие заедно с писмените ценови предложения се окомплектоват и подават за всяка позиция поотделно.

3.3.Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в търга,в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,като върху плика задължително се посочва адреса за кореспонденция,телефон , факс и електронен адрес.

-Върху плика се поставя надпис : „ За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи-публична /частна собственост, находящи се в НМТБ.

-Върху плика,кандидатите задължително посочват номера на позицията от търга,за която участват.

3.4 Предлаганата месечна наемна цена /по образец/ се поставя в отделен малък непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плик със заявлението за участие и другите изискуеми документи,съгласно тръжните условия.VI.ПОДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1.Заявленията за участие в търга се подават в Административната сграда на НМТБ с адрес : бул.Кн.Мария Луиза №108,ет.4,стая №16-Обществени поръчки.

2.Срокът за подаване на заявленията за участие в търга с тайно наддаване – до 15:00 часа на 06.02.2017год.

3.При приемане на заявлението за участие в Административната сграда на НМТБ,върху плика се отбелязват поредния номер,датата и часът на получаването и посочените данни се записват върху входящ регистър,за което на приносителя се издава документ.

4.Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите,заявления за участие,които са представени след изтичането на крайния срок или такива,които са в незапечатан,прозрачен или скъсан плик.Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.


VII.ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.

1.Търгът с тайно наддаване ще се проведе по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, в случай че поне един кандидат е подал заявления за участие за позиция,отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.


2. Повторен търг да се проведе в едномесечен срок при условията на ЗДС и ППЗДС - случай,че не е подадено нито едно заявление за участие или всички подадени заявления не отговарят на предварително обявените условия.Когато на повторния търг се яви само един кандидат,той се обявява за спечелил по предложената от него цена,която не може да бъде по-ниска от началната месечна наемна цена за съответното помещение.

3.Кандидатите за участие в търга или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно могат да присъстват на отварянето и разглеждането на ценовите предложения от комисията.

4.Тръжната процедура ще се проведе от комисията,назначена със Заповед № 116/28.12.2016г. на Директора на НМТБ.

5.В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.Участниците,чиито документи не отговарят на предварително обявените условия по-горе не се допускат до разглеждане и класиране на ценовите им предложения.

6.Комисията отбелязва в протокола за разглеждане,оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите,имената или наименованията им,платежните документи за внесения депозит,другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени.

7.Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.

8.Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена.

9.В случай,че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена,председателят на комисията обявява резултата,вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.

9.1. Председателят на комисията уведомява писмено или по факс участниците,предложили еднаква най-висока цена,за деня и часа за провеждането на явния търг по т. 2

9.2. Явният търг по т. 2 се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС,като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена.

9.3.Резултатите от проведения явен търг се отразяват в протокола.

10. Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на провеждането му, Директорът на НМТБ издава Заповед за определяне на наемател,наемната цена и условията на плащането.

10.1.Заповедта на Директора на НМТБ за резултатите от търга се съобщават на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10.2. Заинтересуваните участници могат да обжалват заповедта на Директора на НМТБ в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10.3. Заповедта на Директора на НМТБ се обявява в Административната сграда на НМТБ с адрес : бул.Княгиня Мария Луиза №108,ет.4,зала 2, на място, достъпно за всички заинтересовани лица,както и на интернет страницата.
VIII.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ

1.Въз основа на Заповед на Директора за определяне на наемател,наемната цена и условията на плащането,се сключва договор за наем,съгласно проекта на договор, утвърдена със Заповед № 116/28.12.2016г. на Директора на НМТБ.

2.Договорът за наем с обявения за спечелил търга кандидат се сключва в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на заповедта за избор на наемател и внасяне на дължимата гаранционна вноска в размер на два месечни наема и месечна наемна вноска за първия месец от наемния договор.

3. Определеният за спечелил търга наемател,но неподписал договора в 7-дневен срок от поканата за това,губи правото си за връщане на депозита.

-В този случай в нов 7дневен срок от деня на изтичане на срока за подписване на договора от първия спечелил търга наемател,се поканва класиралият се на второ място за сключване на договор.

-При отказ от негова страна се насрочва нов търг,като тези лица нямат право да участват в него.

4.Договорите за наем се сключват за срок от 3 /три/ години.

4.1. Договорът може да бъде продължен след изтичане на определения срок по ал.1,по взаимно съгласие на двете страни с двустранно подписан анекс към договора за наем,въз основа на писмена молба от НАЕМАТЕЛЯ до Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.

4.2.След разрешение от Директора на НМТБ „ Цар Борис ІІІ” ,анексът може да бъде сключен за срок,който заедно с първоначалния,не може да надвишава 10 години.

5.В наемната цена не се включва наема за движими вещи,в случай че помещението ще се ползва с налично оборудване или допълнително ще се предоставя такава.Наемът на движимите вещи се определя след сключване на Договор.

6.Консумативните разходи,свързани с ползването на наетия имот-за електроенергия,топлинна енергия и топла вода за битови нужди,ВИК,телефон,охрана и интернет се определят за всяко конкретно помещение,въз основа на Заповед на Директора на НМТБ.


Срок и място за представяне на заявленията - стая 16 на втори етаж на НМТБ-София, до 15.00 часа на 06.02.2017 г.
Отваряне на предложенията и провеждане на търга на 07.02.2017 г., от 10 часа, в зала № 2,етаж 4, на НМТБ.

ОБРАЗЕЦ


ДОГОВОР ЗА НАЕМ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Днес, …………..., в гр. София, се сключи настоящият договор между:


НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА "ЦАР БОРИС III" - София, с адрес на управление -гр.София, бул."Княгиня Мария -Луиза" №108, БУЛСТАТ 000662655, представлявана от д-р Райко Стефанов Цветков - директор и Ваня Янкова – главен счетоводител, наричани за краткост НАЕМОДАТЕЛЯТ , от една страна

и
"........................................................." , БУЛСТАТ/ЕИК ........../със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................................., представлявано от ................................................, нарично по-долу НАЕМАТЕЛ


на основание чл. 228 - 239 от ЗЗД , чл. 16, ал. 2 от Закона за частната собственост и Заповед на Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ” № ......./...........2017г., за обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещенията и площи-публична и частна собственост, находящи се в Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”- гр.София,се сключи настоящия Договор за наем като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1 /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯТ за временно и възмездно ползване следните помещения /обособени площи от недвижим имот-публична/частна държавна собственост, находящи се в гр.София, ПК1233,бул.Княгиня Мария Луиза №108/104,а именно: помещение……/площ……., от …………..кв.м.

/2/ Помещението /обособената площ площите се предоставя/т за ………………… и наемателят на може да променя предназначението им.

/3/ Помещението /обособената площ се предава в състоянието,в което е в момента на сключване на договора.

/4/ Владението върху помещението / обособената площ се предава на наемателя в 3 /тридневен/ срок от подписването на настоящия договор, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол,подписан от упълномощени представители на НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ.

Чл.2. /1/ Договорът за наем се сключва за срок от 3/три/ години.

/2/ Договорът влиза в сила,считано от датата на предаване на наетото помещение/ обособена площ с приемо-предавателен протокол по реда на чл.1,ал.4.

/3/Договорът може да бъде продължен след изтичане на определения срок по ал.1,по взаимно съгласие на двете страни с двустранно подписан анекс към настоящия договор,въз основа на писмена молба от НАЕМАТЕЛЯ до Директора на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.След разрешение на Директора на НМТБ „ Цар Борис ІІІ „ ,Договорът за наем може да бъде сключен за срок,който заедно с първоначалния,не може да надвишава 10 години.

II. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И РЕД НА ПЛАЩАНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА
Чл.3 /1/ Наемната цена на наетия имот по чл.1 е в размер на ……… .............................лв. /....................................................................................../ лева месечно, без включен ДДС. Начисленият ДДС е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

(2) При подписване на договора НАЕМАТЕЛЯТ заплаща гаранционен депозит в размер на две месечни наемни вноски, които служат за обезпечаване на задълженията за наем,консумативи разноски и охрана.

/3/ Наемната цена се актуализира ежегодно с промяната на инфлационния индекс за страната по данни на Националния статистически институт. Промяната на наемната цена се извършва с анекс към договора, съставляващ неразделна част от него, като цената не може да се намалява.

/4/ В наемната цена не се включват: режийните разходи,свързани с ползването на помещенията или площите/топлоенергия,вода,електричество,телефон и други/.

/5/ Консумативните разходи, свързани с ползването на наетия имот за електроенергия, топлоенергия и вода се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ , съгласно Заповед на Директора на НМТБ „Цар Борис ІІІ”, за определяне на консумативните разходи за охрана, интернет, електроенергия, ВИК, телефонни услуги или по показанията на съответните измервателни уреди, ако са монтирани такива.

Чл.4 /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ издава фактура за дължимите суми от НАЕМАТЕЛЯ месечен наем за обособени площи и консумативни разходи.

/2/ В 5-дневен срок от получаване на фактурата НАЕМАТЕЛЯТ внася наемната цена и дължимите консумативни разноски по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ: Уни Кредит Булбанк, кл. Батенберг, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG64UNCR96603320575114

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде на НАЕМАТЕЛЯ наетия имот по чл.1,ал.1, в състояние , в което се е намирал в момента на огледа, преди провеждане на търга.

Чл.6. /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде на НАЕМАТЕЛЯ помещението /площите в 3 /тридневен срок/ от подписване на настоящия Договор с предвателно-приемателен протокол по чл.1,ал.4, в който подробно се описва състоянието им.

/2/ Протоколът се подписва от НАЕМАТЕЛЯ и от представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, определен от Директора на НМТБ „Цар Борис ІІІ” и е неразделна част от настоящия Договор за наем.

Чл.7. /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по отношение на договореното ползване и предназначението на наетия имот от НАЕМАТЕЛЯ.

/2/ Контролът по ал.1 се осъществява от служител определен от Директора на НМТБ „ Цар Борис ІІІ”.
/3/ При констатирано нарушение на договорните условия и/или използване на наетия имот за дейности,различни от определеното в Договора предназначение,НАЕМОДАТЕЛЯТ отправя писмена покана за отстраняване на нарушението. В поканата НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да определи срок за това,след изтичането,на който той има право да прекрати договора едностранно.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.8. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да използва наетите помещения/площи,съгласно предназначението им …………….…/ посочва се предназначението на помещението/, площите съгласно заповедта за откриване и провеждане на търга с тайно наддаване./

/2/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осъществява дейностите, по предназначението на помещението/обособената площ, при спазване на действащото законодателство,уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите,когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да извърши съответната регистрация и де се снабди с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща определената с Договор наемна цена за наетия имот,както и всички консумативни разходи,свързани с ползването на наетата площ,при условията и реда на раздел ІІ от настоящия Договор.

Чл.10. При неплащане в срок на месечните наемни вноски и дължимите суми за консумативни разноски, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

Чл.11. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наетите помещения/площи и общите части от сградата на лечебното заведение, където се намира наетия имот с грижата на добър стопанин и да спазва разпоредбите и правилата относно вътрешния ред и пропускателния режим на сградата.

Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща за своя сметка разходите за отстраняване на всички повреди, възникнали по време на действие на Договора в наетия имот, които са виновно причинени от него или се дължат на обикновеното им потребление.

Чл.13. Поддържането и текущите ремонти на обособените площи се извършва от НАЕМАТЕЛЯ и са за негова сметка.

Чл.14. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху наетия имот.

Чл.15. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва преустройства или реконструкция на наетите помещения/площи без изричното предварително съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, изразено в писмена форма.

Чл.16. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава наетия имот или част от него на трети лица.

Чл.17. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва всички административно-технически и други изисквания,свързани с вътрешния ред в лечебното заведение.

Чл.18. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва установените за противопожарна охрана в сградата,където се намира/т наетото помещение/площи.

Чл.19. /1/ При прекратяване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да освободи наетия имот в 14-дневен срок и да го предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.

/2/ В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не предаде наетото помещение/площи в срок по предходната алинея,същият заплаща месечната наемната цена по Договора в петорен размер.


V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.20. Договорът за наем се прекратява:

  1. с изтичане срока на договора

  2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма

Чл.21. Договорът се прекратява едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ, без предизвестие,в случаите:

а/ поради неплащане на наемната цена или на дължимите консумативни разноски за повече от два месеца или поради системното им неплащане в срок,определен в чл.4,ал.2 и ал.3

б/ поради лошо стопанисване на наетия имот

в/ при преотдаване под наем на трети лица

г/ при възникване на спешна необходимост от наетото помещение/обособена площ за нуждите на НМТБ „ Цар Борис ІІІ”

д/ когато наетия имот не се ползва по предназначението му

е/ когато се установи прекратяване на регистрацията по чл.40 от ЗЛЗ на наемателя,наел помещението за извършване на извън болнична медицинска помощ или НАЕМАТЕЛЯТ е лишен от право да упражнява, лишен от правото да упражнява лекарска професия или сходна дейност /само за помещенията с предназначение за извършване на извън болнична помощ/.

Чл.22. Договорът може да бъде прекратен от всяка страна, с едномесечно писмено предизвестие, по реда на Закона за задълженията и договорите.


VI.ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.23. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл.24. Споровете между страните във връзка с изпълнението на настоящия Договор се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие по съдебен ред пред съответния първоинстанционен съд.

Чл.25. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданското законодателство.

Настоящия Договор се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра, от които два за НАЕМОДАТЕЛЯ е един за НАЕМАТЕЛЯ и се подписа от представителите на страните,както следва:
НАЕМОДАТЕЛ:

НАЕМАТЕЛ:


Директор на НМТБ „ Цар Борис ІІІ”:

Д-р Райко Стефанов Цветков

………………………………………
………………………………….


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ВАНЯ ЯНКОВА/

…………………………….


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница