Министерство на здравеопазването Регионална здравна инспекция Добрич План за дейността настраница1/20
Дата25.02.2018
Размер3.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Добрич

План

за дейността на

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ

ЗА 2013 година

Утвърждавам:

Директор на РЗИ-Добрич

Д-р Александър Щерев

маЙ 2013 ГОД.


I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Добрич чрез: 1. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива;

 2. Упражняване на ефективен държавен здравен контрол

 3. Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението


II. ОСНОВНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО

 1. Отрицателен естествен прираст за област Добрич.

 2. Висока обща заболяемост с основен дял на болестите на органите на кръвообращението.

 3. Значителна част от населението е носител на множество комбинирани фактори, рискови за здравето.

 4. Наличие на зони с високо нитратно замърсяване на подпочвени води, което обуславя подаването на нестандартна питейна вода за населението в 7 населени места.

5. Заболяемостта от чревни и трансмисивните инфекции поддържа едно сравнително високо ниво за областта на фона на средната заболяемост за страната.


  1. ОСНОВНИ ЗДРАВНИ ПРИОРИТЕТИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО

 1. Ограничаване разпространението и профилактика на основните рискови фактори, свързани с начина на живот.

 2. Ограничаване разпространението и профилактика на хроничните неинфекциозни болести.

 3. Ограничаване, намаляване и ликвидиране вредното въздействие на факторите на средата върху здравето.

 4. Профилактика на инфекциозните заболявания с регионално и национално значение – чревни и трансмисивни инфекции, туберкулоза, СПИН, сифилис и гонорея.

 5. Изграждане на капацитет на локално ниво за развитие на дейности, укрепващи здравето.

 6. Ограничаване рисковите фактори, свързани с храненето, които могат да доведат до възникване на хранителен дефицит и ХНБ.

 7. Здравно образователна дейност относно основните поведенчески рискови фактори за ХНБ сред подрастващото поколение и рискови групи от населението.

 8. Търсене и осъществяване на колаборация между здравните институции, държавните институции и лечебните заведения за осигуряване на точна база данни, свързани със здравното състояние на населението.ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за

обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда.

2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или указания.3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението.

4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на продедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС ISO 17 020.

5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол.

6. Провеждане на ситематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения.

7. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза.

8. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда.

9. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.

10. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

12. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО.

13. Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, укрепване капацитета на звената за граничен здравен контрол и изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.

14. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, засилване на взискателността от страна на РЗИ по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”.

15. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите от РЗИ.

16. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.

17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на здраве.V.ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

VІ. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ за 2013г.
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 1. Обсъждане и приемане отчета за дейността на инспекцията за 2012 г.

 2. Обсъждане и приемане плана за работа на Директорския съвет при РЗИ-Добрич за 2013 г

 3. Насоки за работа и проекти за плана на инспекцията за 2013г.

 4. Обсъждане дейност в инспекцията за 2013 год. – проблеми в организацията, съвместните дейности, административно обслужване на гражданите и други.

 5. Социално-битови и организационни въпроси.

 6. Разни.


МЕСЕЦ АПРИЛ

  1. обсъждане и приемане плана за работа на РЗИ-Добрич за 2013 г.

  2. Организация на държавния здравен и противоепидемичен контрол по Черноморието.

  3. Доклад за полагащото се за текущата календарна година по категории персонал и по видове работно облекло и лични предпазни средства. Докладва Д-р Н. Минчева

  4. Социално – битови и организационни въпроси.

  5. Разни


МЕСЕЦ ЮЛИ

 1. Обсъждане и приемане анекси към плановете на дирекциите.

 2. Финансов отчет за първо шестмесечие на 2013 г.

 3. Доклад на комисията за приемане сигнали за корупция;

 4. Преглед на вътрешните нормативни документи на РЗИ-Добрич и приемане.

 5. Социално – битови и организационни въпроси.

 6. Разни.


МЕСЕЦ НОЕМВРИ

 1. Обсъждане цялостната дейност на инспекцията през 2013 год. – проблеми в организацията, съвместните дейности и други.

 2. Доклад на комисията за приемане сигнали за корупция.

 3. Разглеждане и обсъждане на щатното разписание.

 4. Социално-битови и организационни въпроси.

 5. Разни.VІI. ДЕЙНОСТ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОБЩАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКЦИЯТА

1. Актуализация на годишни заповеди, свързани с дейността на инспекцията:

1.1.Създаване на директорски съвет и на експертен съвет по ЗТЕ;

1.2.По спазване на законодателството, касаещо държавната администрация;

1.3.По спазване на трудовото законодателство : преглед на издадените вътрешно-нормативни актове и актуализация при необходимост;

1.4.По спазване противопожарната безопасност на сградата;

1.5.За дейности, свързани с текущ здравен и противоепидемичен контрол – ; по пробонабиране питейни води; за участие на представители на РЗИ-Добрич в комисии на други ведомства;

1.6.По финансово – счетоводната дейност: относно усъвършенстване системата за финансово управление и контрол;

1.7.По Закона за администрацията – определяне работно време на инспекцията и на времето, в което се обслужват граждани; контрол на дейността на приемното гише на РЗИ-Добрич;

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар

2.Оперативно планиране и отчитане по звена:

2.1.Провеждане на съвещания на директорите на дирекции и началниците на отдели , на които се отчитат извършените дейности през седмицата и се плануват задачите за следващата.

2.2.Всеки началник отдел разпределя и организира дейността в отдела, като предварително я съгласува с Директора на съответната дирекция, Главния секретар, Заместник директора и Директора на РЗИ-Добрич. Всеки петък се провеждат и съвещания по отдели, на които всички служители се запознават с разглежданите въпроси.

2.3.Отчитане и планиране на дейността на всеки служител - ежедневно, ежеседмично, ежемесечно и тримесечно.

2.4.Тримесечните отчети на всеки отдел се представят и разглеждат на заседания на Директорския съвет, като задължително се обсъжда изпълнението на планираните мероприятия за изтеклото тримесечие. Началник отделите представят писмени отчети относно изпълнението на поставените задачи за всяко тримесечие.

2.5.Анекси към плановете на отделите се приемат на тримесечие след обсъждане на Директорски съвет.

3.Усъвършенстване на вътрешната нормативна база:

3.1.Актуализиране на вътрешната нормативна база на РЗИ-Добрич и приемането й на Директорски съвет

Срок: постоянен. Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар

4. Медийна политика

4.1.Цел -да се информира обществеността за работата на инспекцията, епидемичната обстановка и повишаване на здравната култура за подобряване качеството на живот на населението на област Добрич.

4.2. Задачи

4.2.1.Ежеседмично подаване на информация.

4.2.2.Организиране на пресконференции по повод на значими събития.

4.2.3.Отразяване на Световни и Международни дни.

4.2.4.Организиране на здравни предавания по електронните медии.

4.2.5.Провеждане на пресконференции

4.3.Анотация-подобряване на здравословното състояние на населението на Област Добрич е приоритет на РЗИ-Добрич. Средство за достигане на целевата група са масмедиите. Медиите чрез своите материали и репортажи могат и влияят на широката публика за формиране на нагласи и поведение. Това налага коректно и достъпно представяне на информация за постигане на поставената цел.

4.4.Начини за достигане на информацията до медиите:

4.4.1.Издаване на информационен бюлетин с конкретна тематична насоченост по график, утвърден от Директора;

4.4.2.Издаване ежеседмично на оперативен бюлетин с информация относно епидемичната обстановка, резултати от регулярния държавен здравен и медицински контрол, установени нарушения, предприети мерки, дейности на функционалните кабинети, административни дейности;

4.4.3.Реализиране на радио и телевизионни предавания;

4.4.4.Провеждане на пресконференции;

4.4.5.Издаване на извънредни информационни бюлетини.

4.5.Медии на територията на Добричка област: ТВ - “Добруджа кабел"; Преса – “Нова Добруджанска трибуна”, “Добруджанска трибуна”; Радиа – “Добрич”, “Дарик”, “Добруджа”, “Атлантик”, “Варна”, “FM +”.

4.6. Правила за издаване на информационните бюлетини:

4.6.1.Информационният бюлетин на инспекцията се подготвят на специално оформена за целта бланка;

4.6.2.На бланката е посочен телефон за контакти с лицето, което е подало информацията и съответно може да отговаря на зададени от журналистите въпроси;

4.6.3.Графикът включва последователността на дирекциите за подготвяне на материала за медиите и се изготвя от главния секретар в началото на календарната година; При необходимост се издават извънредни бюлетини;

4.6.4.До 15,00 часа на същият ден бюлетинът се разпраща до всички медии по факс или e-mail;
4.7.Правила за издаване на оперативните бюлетини:

4.7.1.Оперативният бюлетин на инспекцията се подготвя на специално оформена за целта бланка;

4.7.2.Изготвя се всяка седмица в петък чрез попълване на информацията от всички отдели/дирекции;

4.7.3.Краен срок за представянето на ОБ на Директора на РЗИ-Добрич е понеделник до 12.00 часа;

4.7.4.До 15.00 часа на същия ден бюлетинът се публикува на интернет страницата на РЗИ-Добрич.

4.7.5.Всеки бюлетин се съхранява при Директора и в дирекциите;


5. Мерки за борба с корупцията

5.1.При назначаване на нови кадри се процедира съгласно Закона за държавния служител / Кодекса на труда и Вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие в администрацията на РЗИ-Добрич.

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар, главен юрисконсулт

5.2.При извършване на предварителен и текущ държавен здравен контрол – да се избягва прекия контакт между инвеститора и специалистите; съгласуването на ПСД става само на експертен съвет по ЗТЕ, а не еднолично; спазване на сроковете, в които следва да се издават документите; извършването на ПЗК и ТЗК се извършва от различни структурни звена; ротация на подконтролните обекти на 2-3 години; лицата, ангажирани с контролна дейност се изключват от пряко боравене с пари; поощрява се качеството на контрола, същото е основен критерий при индивидуалната оценка на кадрите; пълно и точно документиране на дейностите.

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Гл. секретар, Директори на дирекция “ЗК” и „НЗБ”
5.3.В лабораторните звена - пълно и точно документиране на дейностите; спазване процедурата по приемане на пробите с оглед осигуряване анонимност при изследванията; спазване процедурите по акредитацията на ОКА, осигуряване на конфиденциалност на информацията.

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Гл. секретар, Директори на дирекция “ЗК” и „НЗБ”

5.4.При обслужване на гражданите – да продължи работата на приемната за граждани и РКМЕ; Директорът и заместник директорът имат всеки четвъртък приемно време за граждани, главният секретар и директорите на дирекции – всеки понеделник; регламентиране времето на здравните инспектори за работа с граждани; да се изнася пълна и актуална информация на информационното табло; при необходимост да се информира населението и чрез медиите; всички служители носят отличителни баджове.

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар, Директори на дирекции

5.5.При сигнали за корупция – всеки сигнал се проучва внимателно; при необходимост се сигнализират правораздавателните органи; при доказани случаи на корупция лицата се уволняват дисциплинарно и се предават на прокуратурата; даване гласност на доказаните случаи и информиране на обществеността за предприетите мерки; незабавно уведомяване Инспектората на МЗ.

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар, Директори на дирекции

5.6.Инспекцията поддържа е-mail – адрес на интернет-страницата си, кутия за сигнали и електронен регистър за получаване и регистриране на сигнали за корупция. На интернет страницата се публикуват постъпилите сигнали за корупция и проверките по тези сигнали.

Срок: текущ

Отговорник: Гл. секретар, директор на дирекция „АПФСО“
5.7.При постъпили сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административния орган и длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица по смисъла на на Дял ІІ, Глава VІІІ от АПК се уведомява МЗ и се процедира съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Справка до МЗ съгласно дадени указания.

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар

5.8.При постъпили сигнали за нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на

служителите от РЗИ-Добрич се процедира съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Справка до Инспектората на

МЗ съгласно дадени указания

Срок: текущ

Отговорник: Директор, Заместник директор,

Главен секретар,VIII. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

VIII.І ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

VIII.I.І. МЕРОПРИЯТИЯ , СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ:


Годишни мероприятия

Мярка

Срок на изпълнение

І тр.

ІІ тр.

ІІІ тр.

ІV тр

Общо

1. Мероприятия, свързани с провеждане на ДЗК в обекти с обществено предназначение

1.1. Участие в заседанията на ЕС при РЗИ

% обхват

по заповед и по график

100 %

1.2. Разглеждане на всички постъпили проекти за устройствени схеми и планове, инвестиционни проекти за обекти с обществено предназначение и издаване на здравни заключения след съгласуване на ЕС на РЗИ

% обхват

съгласно процедурата

100 %

1.3. Участие в ЕС по устройство на територията на Областна управа – Добрич и общини.

% обхват

по заповед

100 %


1.4. Участие в процедурите по извършване на екологични оценки /ЕО/ на планове и програми и оценки за въздействие върху околна среда на инвестиционни предложения, в съответствие с нормативната уредба по отношение на ЕО и ОВОС. Участие в Експертните екологични съвети към РИОСВ .

% обхват

съгласно процедурите

100 %

1.5. Участие в комисията за промяна предназначението на земеделски земи към областна дирекция „Земеделие”.

% обхват

по заповед

100 %

1.6. Участие в ДПК за строежи от I, II и III категория и въвеждане в експлоатация на новостроящи и реконструиращи се обекти след лабораторни измервания на факторите на работна и/или околна среда.

% обхват

по заповед

100 %1.7. Упражняване на ДЗК в хода на строителството, вкл. и на големи производствени обекти, които ще произвеждат стоки, имащи значение за здравето на човек.

% обхват

по уведомителни писма

100 %

1.8. Упражняване на държавен здравен контрол върху всички новооткрити обекти с обществено предназначение във връзка с регистрацията им по ЗЗ и ЗХ.

% обхват

съгласно процедурата

100 %

1.9. Упражняване на държавен здравен контрол върху аптеки складове за търговия на едро с лекарствени продукти във връзка с издаване на заключения за хигиенна оценка по ЗЛПХМ.

% обхват

съгласно процедурата

100 %

1.10. Предприемане на административно – наказателни мерки при установени нарушения в хода на ПЗК.

% обхват

при установяване100 %


2. Повишаване на ефективността, качеството и компетентността на извършвания държавен здравен контрол
2.1. Точно и качествено водене на документацията – пълнота на съхраняваната документация по ПЗК.

% обхват

Окомплектованост на документите, съгл. нормативните изисквания

100 %

2.2. Обработка и обобщаване на данните от контролната дейност, изготвяне на справки и отчети.

% обхват

Обобщаване на данните от контролната дейност (изготвяне регулярно и в срок на всички отчети, справки, информации)

100 %

2.3. Повишаване ефективността на работа чрез координирани и комплексни действия - оказване на техническа и консултативна помощ на сътрудниците от другите отдели и дирекции в РЗИ по проблемите на ЗТЕ.

100 %Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница