Министерство на земеделието и горите Национално управление по горитеДата05.03.2018
Размер69.94 Kb.
#61333
Министерство на земеделието и горите

Национално управление по горите

бул. “Христо Ботев” № 55, София 1040

Телефонна централа, автоматичен вход: 98-511,

факс: 981 37 36, email: nug@nug.bg

име и фамилия длъжност вътр. тел. директен


Доц. Стефан Юруков зам.-министър

на земеделието и горите 204

Петя Спасова техн. сътрудник 205Ръководство

Инж. Илия Симеонов началник на НУГ 503 987 46 86

Маргарита Павлова техн. сътрудник 503 987 46 86Инж. Росен Попсавов зам.-началник 514 989 55 53

Анна Танева техн. сътрудник 513 989 37 13Инж. Валентина Маринова главен секретар 505 988 82 66

Елза Атанасова техн. сътрудник 504  987 47 71Инж. Димитър Баталов служител по сигурността 690

на информацията
І. Дирекция “Вътрешен одит”

Кирил Колчев началник 690

Мария Цветкова гл. вътрешен одитор 981 44 46

Красимира Тодорова гл. вътрешен одитор 981 44 46

Иван Иванов ст. вътрешен одитор 981 44 46


ІІ. Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

Албена Михайлова директор 509 987 99 47

Десислава Костова техн. сътрудник 509 987 99 47


Отдел “Правно-нормативно обслужване и управление на човешките ресурси”

Милена Трифонова началник 516 988 59 25

Магдалена Станчева гл. юрисконсулт 519 981 60 58

Яника Симова гл. юрисконсулт 518 988 30 59

Гергана Царска гл. юрисконсулт 519 981 60 58

Юлия Манолова ст. юрисконсулт 519 981 60 58

Георги Иванов мл. юрисконсулт 519 981 60 58

Анастасия Воденичарова мл. юрисконсулт 518 988 30 59

Инж. Денка Цанева гл. експерт управление 507 987 51 42

на човешките ресурси

Александър Фердов гл. специалист управление 507 987 51 42

на човешките ресурси
Отдел “Административно-стопански дейности и управление на собствеността”

Тодор Богомилов началник 506 988 82 74

Цанко Бъчваров гл. експерт - управление 392

на собствеността

Инж.Анелия Гаврилова гл. специалист - управление 392

на собствеността

Маргарита Игнатова техн. сътр.- деловодител 510 988 13 83 Лили Заркова техн. сътр.- деловодител 510 988 13 83

Росица Анастасова техн. сътр.- деловодител 510 988 13 83

Ивайло Иванов шофьор-снабдител 392

Григор Георгиев шофьор-механик 392

Стоян Димитров шофьор 392


Отдел “Информационно обслужване и връзки с обществеността”

Инж. Ивайло Иванов началник 506 987 51 46

Инж Ирена Стоянова гл. експерт - връзки 515 988 82 25

с обществеността

Инж. Антон Рачев гл. експерт - информационно 517 981 06 37

обслужване

Ланд.арх Иван Богданов ст. експерт - информационно 506 987 51 46

обслужване

Инж. Мариела Миронова гл. експерт - база данни 517 981 06 37

Инж. Росица Върбанова гл. експерт – оперативно 517 981 06 37

информационно обслужване

Инж. Мариана Симеонова гл. експерт – информационно 515 988 82 25

обслужване

Лидия Здравкова мл. експерт 515 988 82 25

web базирани приложения

Радка Ляхова – Стефанова мл. eксперт - връзки с НПО 515 988 82 25
ІІІ. Дирекция “Горско стопанство”

Инж. Стоичо Бялков директор 550 988 58 42 Илиана Менцел техн. сътрудник 551 988 82 86
Отдел “Възобновяване на горите, борба с ерозията и научно обслужване”

Инж. Димитър Бърдаров началник 526 987 12 74

Инж. Нели Михайлова гл. експерт - залесяване 528 981 44 47

и инвентаризация на

горските култури

Инж. Любомир Кръстев гл. експерт - горски разсадници 526 987 12 74 Инж. Мария Беловарска мл. експерт - консулт. на собств. 528 981 44 47

на гори и земи, коорд. на

междунар. програми и проекти

Инж. Антонина Костова мл. експерт - горска 526 987 12 74

семепроизводствена база,

събиране и добив на репр.

материали и окачествяване
Отдел “Стопанисване и защита на горите”

Инж. Виржиния Хубчева началник 524 987 51 43

Д-р инж. Ценко Ценов гл. експерт - стопанисване 552 988 40 91

на недържавните гори

Инж. Емил Ракъджиев гл. експерт - стопанисване 556 987 49 90

на горите с дървопроизводствени

и средообразуващи функци

Инж. Спас Тодоров гл. Специалист - стопанисване на 556 987 49 90

защитни и рекреационни гори


Инж. Руслан Михайлов гл. експерт - маркиране на 552 988 40 91

лесосечен фонд и дисциплина

на ползване на горите

Инж. Стефан Балов гл. експерт - защита на горите 556 987 49 90

Инж. Румяна Велинова гл. експерт - регистри и 556 987 49 90

комплектоване на лесосечния фонд


Отдел “Лесоустройство и отчет на горския фонд”

Инж. Илия Ангелов началник 530 988 49 43

Инж. Любен Желев гл. експерт - изработване и 529 988 11 96

приемане на лесоустройствени

проекти


Инж. Христо Христов гл. експерт - контрол по 529 988 11 96

изработване и приемане

на лесоустройствените проекти

Инж. Татяна Андреева гл. експерт - консултации 529 988 08 75

на недържавни горовладелци
Отдел “Промени в горския фонд”

Инж. Георги Котарев и.д. началник/ гл. експерт -

движение на горския фонд 411

Инж. Огнян Йосифов гл. експерт - промени

в горския фонд 412

Инж. Дарина Илчева мл. експерт - промени

в горския фонд 411


Отдел “Защитени територии, международно сътрудничество и връзки с НПО”

Д-р инж. Николай Йонов началник 528 981 44 47

Инж. Георги Тинчев гл. експерт - защитени територии 552 987 97 92

Инж. Долорес Белоречка мл. експерт - международно 525 989 27 41

сътрудничество

Инж. Николай Василев мл. експерт - международно 525 989 27 41

сътрудничество

Инж. Николета Динева ст. експерт - международно 527 988 80 65

сътрудничество


Отдел “Ползвания от горите, търговия и маркетинг”

Инж. Стоян Кънев началник 524 987 51 43

Инж. Мария Динева гл. експерт - ползвания от горите 523 981 40 45

и търговия с дървесина

Инж Антон Колдов ст. експерт - ползвания от горите 523 981 40 45

и работа с ползватели

Инж. Росица Хорозова ст. експерт - ползване на 523 981 40 45

дървесината, процедури

и договаряне

Инж. Валентин Чамбов ст. експерт - ползване на 523 981 40 45

недървесни горски продукти

и работа с ползвателите им

Инж. Олег Илиев ст. експерт - ползвания от горите 562 988 14 12

и работа с ползватели на дървесина

Д-р инж. Любчо Тричков началник-сектор “Търговия 562 988 14 12

с дървесина и недървесни горски

продукти и маркетинг”

Инж. Елена Крижан – мл. експерт - маркетингови 562 988 14 12

Величкова проучвания на вътр. и външния

пазар на дърв. и недърв.

горски продукти и поддържане

на регистъра на износителите


ІV. Дирекция”Икономическа политика, охрана и ловно стопаство”

Вангел Иванов директор 558 988 29 72

Диана Илиева техн. сътрудник 559 988 82 90


Отдел “Икономическа политика”

Атанаска Настева началник 557 988 59 14

Инж. Емилия Тодорова гл. експерт - тарифна политика 553 988 30 16

и приходи

Иванка Събчева гл. експерт - планиране на раз- 553 988 30 16

ходите на структурите и терит.

звена на НУГ

Инж. Емил Маринов ст. експерт - разчети и отчети 554 981 75 31

Инж. Петко Врачовски гл. експерт - инвест. политика 561 987 15 92

и капиталови разходи

Инж. Оля Манова мл. експерт - инвест. политика 561 987 15 92

и капиталови разходи

Силвия Маринова – Кунчева гл. експерт - счетоводна 554 988 58 43

отчетност на ДДС

Аглая Минева началник-сектор 554 987 35 00

“Отчети и разплащания” 981 75 31 Дафинка Христова гл. експерт - счетоводна отчетност 554 987 35 00

Божана Георгиева ст. експерт - счетоводна отчетност 554 987 35 00


Отдел “Счетоводство”

Емилия Тафраджийска началник 560 988 14 95

Маргаритка Кръстева гл. експерт - счетоводна отчетност 560 988 14 95

Сашка Димова гл. специалист - счетоводител 560 988 14 95

Милка Иванова гл. специалист - 555 987 51 40

касиер-счетоводител

Инж. Катерина Андасарова ст. счетоводител 560 988 14 95


Отдел “Вътрешен контрол”

Теменужка Говедарова началник 981 66 28

Инж. Деян Стойнев гл. експерт - вътрешен контрол 987 29 49

по дейности в горите

Инж. Георги Пантов гл. експерт - вътрешен контрол 987 29 49

по дейности в горите

Венелин Томов гл. експерт - вътрешен контрол 987 29 49

по икономически дейности

Инж. Росен Райчев гл. експерт - вътрешен контрол 987 29 49

по дейности в горите

Румен Лозанов мл. експерт – контрол по прилагане 987 29 49

на нормативната уредба
Отдел “Охрана”

Инж. Николай Пиронков началник 516 981 16 25

Инж. Мартин Иванов гл. експерт - охрана на горите 512 987 43 57

и взаимодействие с МВР

Инж. Тони Кръстев гл. експерт – подвижна 512 987 43 57

горска стража и КГП

Владимир Константинов гл. експерт - горски пожари 511 987 51 44

и взаимодействие с ГД “ПБЗН”

Инж. Камен Димитров гл. експерт - охрана на горите 512 987 43 57

и организация на горска стража

Инж. Спас Тумбев мл. експерт - охрана на горите, 512 987 43 57

горски пожари, жалби и сигнали
Отдел “Ловно и рибно стопанство”

Инж. Пламен Колев началник 557 988 59 14

Инж. Юлиян Русев гл. експерт- стопанисване на дивеча 501 988 41 97

Инж. Любов Иргева гл. експерт- стопанисване на дивеча 501 988 32 22

Инж. Светослав Диков гл. експерт- стопанисване на дивеча 501 988 32 22

Инж. Григор Пенев гл. експерт- нормативна 501 988 41 97

уредба и контрол

Инж. Мирослав Джупаров мл. експерт- стопанисване на дивеча 501 988 41 97

Сътрудници към НУГ

Ваня Христова куриер 510 988 13 83

Цветелина Дончева техн. сътрудник 411Джемиле Молаахмед техн. сътрудник 412
Каталог: old -> files
files -> Кое от написаните числа е шестстотин и три милиона тринайсет хиляди и две ?
files -> Средно общообразователно училище «васил левски»-троян трите имена на
files -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
files -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
files -> Център по Интердисциплинарно Обучение & Духовна Академия на Мистериите „Мадара” Ви канят на духовно пътешествие в
files -> Тест по български език и литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
files -> Iv клас Име Клас Училище Брой Точки Време 1
files -> Резултати от състезанието по английски език на учениците от 5 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница