Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защитаДата24.07.2016
Размер82.93 Kb.
#3950
ТипЗакон


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

София 1040 Бул.”Христо Ботев” № 17, тел: +359 2 9173 702, 953 41 16, факс:+359 2 952 09 87,

е-mail: gen.director@nsrz.government.bg

УТВЪРДИЛ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

(АНТОН ВЕЛИЧКОВ)

ПРОЦЕДУРА ЗА

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013 ГОДИНА)

І. Наименование на административната услуга.
ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА, ЧЕ ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ДЕЙНОСТТА МУ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
ІІ. Правно основание.


 • Закон за защита на растенията (ЗЗР);

 • Наредба № 8 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони ( 2007 – 2013 година);

 • Наредба № 9 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони ( 2007 – 2013 година);

 • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони ( 2007 – 2013 година).


ІІІ. Характеристика
1. Цел: Издаване на Становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно изискванията на горепосочените нормативни документи.

2. Предмет: Становището се издава, за да удостовери, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията.

Становище се издава при: • Кандидатстване по мерките на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 година).

 • Междинно /окончателно/ плащане.

3. Дефиниции на основни понятия, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

 • Земеделски производител” е физическо и/или юридическо лице, което произвежда непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция предназначена за продажба.

 • Мярка е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.

 • Авансово плащане” е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80).

 • Междинно плащане е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.


ІV. Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентни органи: Становищата на земеделските производители, кандидастващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се издават от Директора на Регионална служба за растителна защита на територията, на която се извършва дейността.
2. Заявител/кандидатстващ: Регистрирани земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се издаде съответният административен акт.
Необходими документи при кандидатствaне по мерките за предоставяне на финансова помощ:

1. Заявление по образец. 1. Регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители - заверени копия.

 2. Дневници по чл.8, ал.3 и чл.24з, т.2 от ЗЗР и чл. 30 от Наредба 104 от 22 август 2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита:

 • На проведените химически обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко поле или склад по образец.

 • За появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители.

 • За взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите.

 1. Диплом за завършено висше агрономическо или средно земеделско образование -растениевъден профил или Удостоверение за завършен курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от II-ра категория, само в случаите, когато лицето няма необходимото образование. При липса на документ, удостоверяващ необходимата квалификация, лицето подава заявление (по образец) за обучение за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от II-ра категория.

 2. Удостоверение за регистрация/актуализация в официалния регистър на съответната РСРЗ, съгласно Наредба №1 за фитосанитарен контрол (на всеки производител на растения и растителни продукти, посочени в Приложение 5, част А на Наредба № 1 за за фитосанитарен контрол).

 3. Документи, доказващи произхода и здравното състояние на посевния и посадъчния материал (когато е приложимо).

 4. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Национална служба за растителна защита към Министерството на земеделието и храните.


Необходими документи за междинно или окончателно плащане (второ): 1. Заявление по образец.

 2. Дневници по чл.8, ал.3 и чл.24з, т.2 от ЗЗР и чл. 30 от Наредба 104 от 22 август 2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита.

 3. Удостоверение за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от II-ра категория (в случаите, когато курсът е завършен след подаване на документите за кандидатстване).

 4. Растителен (фитосанитарен) паспорт за растения, предназначени за засаждане, по Приложение 5, част А от Наредба № 1 за ФСК (при създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения и ягодоплодни, оранжерии, отглеждане на картофи и при производство на посевен и посадъчен материал).

 5. Удостоверение за актуализация в официалния регистър на съответната РСРЗ, съгласно Наредба №1 за фитосанитарен контрол (когато е приложимо).

 6. Заповед за одобрение от Разплащателна агенция или договор с Държавен фонд „Земеделие”.

 7. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Национална служба за растителна защита към Министерството на земеделието и храните.


4. Вътрешен ход на процедурата

Земеделският производител, кандидатстващ по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подава заявление по образец до Директора на Регионалната служба за растителна защита на територията, на която се намира стопанството (земята, която се обработва).

При подаване на документите, инспекторите от Регионалната служба за растителна защита ги разглеждат. При констатирани непълноти или неточности в подадената документация, Регионалната служба за растителна защита уведомява кандидата и дава срок за отстраняването им.

Когато представената документация е пълна, в 7-дневен срок се извършва инспекция на земеделското стопанство съгласно РПК № 10-14 (Работна процедура по качеството за инспекция на земеделски производител), след което Директорът на Регионалната служба за растителна защита издава Становище. Становището трябва да отразява реалното състояние на земеделското стопанство, по отношение на изискванията на ЗЗР, към момента на извършване на проверката и може да бъде положително или отрицателно.


5. Такси

За издаване на Становище се заплаща такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Национална служба за растителна защита към Министерството на земеделието и храните.


6. Резултат от процедурата

Лицата, получили Становище са длъжни да спазват изискванията на Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове: • Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита;

 • Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита;

 • Наредба № 112 за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители;

 • Наредба № 1 за Фитосанитарен контрол;


7. Архивиране на документацията

В РСРЗ се създава и поддържа картотека на всички земеделски производители, кандидатващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година), на които са издадени Становища. Досието на кандидата по съответната мярка съдържа Становище, констативни протоколи и доклади от извършените инспекции, копия от подадените документи, съгласно т.3: заявление по образец, регистрационна карта, удостоверение за завършен курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от II-ра категория или диплом за завършено висше агрономическо или средно земеделско образование-растениевъден профил, заповед от Разплащателна агенция или договор с ДФЗ.

Води се регистър на издадените Становища.

V. Образци и формуляри


 • Заявление по образец


BХ.№..............

Дата...............

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТАНОВИЩЕ

„Програма за развитие на селските райони

(2007- 2013 г.)”ДО РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Гр.………………………………………………………

При кандидатстванеМеждинно или
окончателно плащане


ПО МЯРКА №

...................................................................................................................................................................... ЗА ................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................


I. ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Име, презиме, фамилия /Наименование:

Лице за контакти :


Булстат/ЕГН

Адрес:

Улица:Област:

Община:

Тел./факс:

E-mail:

II. ОБЩИ ДАННИ ЗА СТОПАНСТВОТО

Обща обработваема земеделска площ на стопанството (дка);

Отглеждани култури :Местонахождение на стопанството

(област, община, населено място)III. ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

1. Регистрационна карта на земеделски производител
4. Регистрация/актуализация в официалния регистър на съответната РСРЗ, съгласно Наредба №1 за фитосанитарен контрол (когато е приложимо)2. Дневници по чл.8, ал.3 и чл.24з, т.2 от ЗЗР и чл. 30 от Наредба №104
5. Растителен (фитосанитарен) паспорт за посадъчен/посевен материал (когато е приложимо)
3. Диплом за завършено висше агрономическо образование или средно земеделско образование (растениевъден профил) или Удостоверение за завършен курс по Наредба №1046. Заповед от РА за одобрение (при междинно или окончателно плащане)
7. Документ за платена такса.


ПОДПИС: ............................................

(печат)


Каталог: nsrz -> files -> orz
orz -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
orz -> Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Утвърдил генерален директор: (антон величков)
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница