Министерство на земеделието и храните



Дата24.07.2016
Размер29.33 Kb.
#4323

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36


З А П О В Е Д

№ 73


София,02.02.2015 г.

На основание чл. 239, т. 5 и чл. 240, ал.2 от Закона за горите, във връзка с протокол № 1 от 20.01.2015 г. на комисия, назначена със заповед № 750 от 16.09.2014 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите


Н А Р Е Ж Д А М
1. Отписвам от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика П Д Р, ЕГН от гр. Е, общ. Е, обл. Я, ул. „А С”, бл. , вх. , ап. .

2. Обявявам за невалидно удостоверение № 7100/25.06.2012 г., ведно с всички права, произтичащи от него.



Мотиви: В рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване, с влезли в сила три наказателни постановления издадени на П Д Р са установени нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове по неговото прилагане при извършване на дейността, за която е регистриран в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите, както следва:

П Д Р, в нарушение на т. 36 от Заповед 722 / 18.10.2012 г. на ИАГ, във връзка с чл. 257, ал.1, т. 1 от Закона за горите не е върнал в Регионална дирекция по горите С получения от същата (РДГ), кочан с превозни билети с номер: от АА 536776 до АА 536800, съдържащ „копие 3” на издадени хартиени билети /ПБ/ в срок до 7-мо число на месеца, следващ месеца, в който е издаден последния превозен билет с номер: АА 536800 ПБ – месец ноември 2013 г. Нарушението е извършено в периода от 09.12.2013 г. до момента на откриване на нарушението. Съставен АУАН сериен № 002082 на 29.05.2014 г. Издадено е наказателно постановление № 626 от 14.08.2014 г. по регистъра на актовите преписки на РДГ С. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 25.09.2014 г.

П Д Р, в нарушение на чл. 108, ал.3 във връзка с чл. 104, ал.1, т.4 от Закона за горите в качеството на лице вписано в публичния регистър на физически лица на ИАГ, на което е издадено позволително за сеч № 0169726/15.04.2014 г. за отдел 357 „щ”, землище на с. Р не е упражнил контрол като е допуснал отсичането на 24 бр. дървета от дървесен вид – цер и 5 броя дървета от дървесен вид – черен бор, немаркирани с контролна горска марка и боя, преди освидетелстване на сечището. Съставен АУАН сериен № 002313 на 25.06.2014 г. Издадено е наказателно постановление № 655 от 27.08.2014 г. по регистъра на актовите преписки на РДГ С. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 25.09.2014 г.

П Д Р, в нарушение на чл. 213, ал.1, т.2 от Закона за горите е продал на ЕТ „А И” гр. Я 11 пр.куб.м. дърва за огрев от цер маркирани с контролна горска марка 9053, но непридружени с превозен билет / издаден е билет за 1 пр.куб.м./. Съставен АУАН сериен № 001550 на 03.02.2014 г. Издадено е наказателно постановление № 254 от 12.05.2014 г. по регистъра на актовите преписки на РДГ С. Същото е обжалвано пред Районен съд – Я. С решение № 327/14.11.2014 г., постановено по НАХД № 1079/2014 г. Районен съд - Я изменя наказателно постановление № 254 от 12.05.2014 г. в частта на размера на наложената глоба като намалява същата от 1000 лв. на 500 лв. и потвърждава НП № 254/12.05.2014 г. в останалата част, с която е определено да заплати обезщетение в размер на 275 лв. в полза на Изпълнителна агенция по горите и паричната равностойност на липсващите вещи предмет на нарушението в размер на 398,75 лв. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 09.12.2014 г.

ИАГ е уведомена с писмо с вх. № ИАГ - 44360/18.12.2014 г. от Регионална дирекция по горите гр. С с предложение за отписване на П Д Р от регистъра за лесовъдска практика по чл. 235 от ЗГ.

3. Настоящата заповед подлежи на незабавно изпълнение на основание чл. 240, ал. 2 от Закона за горите.

4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицето, дирекции “Административно, правно и информационно обслужване” и “Опазване на горите и лов”, всички директори на регионални дирекции по горите и държавни предприятия по чл. 163 от ЗГ за сведение и изпълнение, както и същата да се публикува на интернет страницата на ИАГ.

5. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите пред министъра на земеделието и храните или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ /п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
news -> Наредба за сечите в горите глава първа общи разпоредби


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница