Министерство на земеделието и хранитеДата23.07.2016
Размер28.01 Kb.
#2169

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36


З А П О В Е Д

№ 182


София,12.03.2015 г.

На основание чл. 239, т. 5 и чл. 240, ал.2 от Закона за горите, във връзка с протокол № 3 от 25.02.2015 г. на комисия, назначена със заповед № 84 от 03.02.2015 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите


Н А Р Е Ж Д А М
1. Отписвам от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика П А М, ЕГН от с. Г И, общ. Т, обл. Л, ул. „Г у” №.

2. Обявявам за невалидно удостоверение № № 6328/26.03.2012 г., ведно с всички права, произтичащи от него.Мотиви: В рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване, с влезли в сила три наказателни постановления издадени на П А М са установени нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове по неговото прилагане при извършване на дейността, за която е регистриран в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите, както следва:

П А М, в нарушение на т. 34, буква „г” от Заповед 722 / 18.10.2012 г. на ИАГ, във връзка с чл. 257, ал.1, предложение второ, т. 1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с чл. 211 от ЗГ не е изпълнил задължения като не е отчел до седмо число на следващия месец на лесовъда издал позволителното за сеч /инж. Б А Р/ три броя превозни билети – Копие 1 от № 716977, 716978 и 716979. Съставен АУАН сериен № 000264 от 24.10.2014 г. Издадено е наказателно постановление № 1700 от 09.12.2014 г. по регистъра на актовите преписки на РДГ Л. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 27.12.2014 г.

П А М, в нарушение на т. 34, буква „г” от Заповед 722 / 18.10.2012 г. на ИАГ, във връзка с чл. 257, ал.1, предложение второ, т. 1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с чл. 211 от ЗГ не е изпълнил задължения като не е отчел до седмо число на следващия месец на лесовъда издал позволителното за сеч /инж. Б А Р/ пет броя превозни билети – Копие 1 от № 716980, 716981, 716982, 716983 и 716984. Съставен АУАН сериен № 004750 от 24.10.2014 г. Издадено е наказателно постановление № 1701 от 09.12.2014 г. по регистъра на актовите преписки на РДГ Л. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 27.12.2014 г.

П А М, в нарушение на чл. 108, ал.3 от Закона за горите /ЗГ/ и на основание чл.257, ал. 1, т. 1 от ЗГ, поради което и на основание чл. 275, ал. , т. 2 от ЗГ като лице упражняващо лесовъдска практика по чл. 108, ал. 2 от ЗГ не е упражнил контролни правомощия по извършването на добива на дървесина, като е допуснал сеч на петнадесет броя немаркирани за сеч дървета от бук с кубатура – 15 пл. м3 /петнадесет плътни кубически метра/ и два броя немаркиране за сеч дървета от габър с обща кубатура – 1 пр. м3 /един пространствен кубически метър/. Нарушението е извършено за периода от 18.08.2013 г. до 11.09.2013 г. в землището на с. Г и, местност „Т”, отдел 1235, подотдел „г” – Държавна горска територия. Съставен АУАН сериен № 002918 на 09.12.2013 г. Издадено е наказателно постановление № 2147 от 31.03.2014 г. по регистъра на актовите преписки на РДГ Л. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 11.04.2014 г.

ИАГ е уведомена за извършените нарушения и съставените Наказателни постановления с писмо с вх. № ИАГ - 7238/23.02.2015 г. от Регионална дирекция по горите гр. Л, с предложение за отписване на П А М от регистъра за лесовъдска практика по чл. 235 от ЗГ.

3. Настоящата заповед подлежи на незабавно изпълнение на основание чл. 240, ал. 2 от Закона за горите.

4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицето, дирекции “Административно, правно и информационно обслужване” и “Опазване на горите и лов”, всички директори на регионални дирекции по горите и държавни предприятия по чл. 163 от ЗГ за сведение и изпълнение, както и същата да се публикува на интернет страницата на ИАГ.

5. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите пред министъра на земеделието и храните или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ /п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците
news -> Наредба за сечите в горите глава първа общи разпоредби


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница