Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазванетоДата08.02.2017
Размер108.98 Kb.
#14510


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З А П О В Е Д

МЗХ № РД12-69, София, 21.07.2008 г.
МОСВ № РД-360, София, 13.06.2008 г.
МЗ № РД09-305, София, 14.07.2008 г.
На основание чл.20 от Закона за защита на растенията


У Т В Ъ Р Ж Д А В АМЕ:

Списък на биологичните агенти (полезни видове насекоми, акари и нематоди),

които ще се внасят и използват в Република България през 2008 г., както следва:

БИОАГЕНТ

СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛ/И

ПРИ КУЛТУРА/И

I. Хищни насекоми използвани като биоагенти за растителна защита

Хищни галици /мухи/
1. Aphidoletes aphidimyza *

Листни въшки

Оранжерийни култури


2. Feltiella acarisuga *

(= Therodiplosis persicae)


Тетранихови акари

Оранжерийни култури


Хищни сирфидни мухи
1. Episyrphus balteatus *

Листни въшки

Оранжерийни култури
Хищни дървеници


1. Anthocoris nemoralis *

Листни бълхи

Овощни култури
2. Anthocoris nemorum *

Трипсове и листни бълхи

Овощни култури

3. Macrolophus melanotoma *

(= Macrolophus caliginosus)


Трипсове и белокрилки


Оранжерийни култури4. Macrolophus pygmaeus *

Трипсове и белокрилки

Оранжерийни култури

5. Orius albidipennis *

Трипсове, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

6. Orius insidiosus *

Трипсове, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

7. Orius laevigatus *

Трипсове, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

8. Orius majusculus *

Трипсове, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

9. Podisus maculiventris

Колорадски бръмбар

Картофи и патладжан

Хищни калинки
1. Adalia bipunctata *

Листни въшки

Зеленчукови, овощни и оранжерийни култури

2. Chilocorus baileyi

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

3. Chilocorus bipustulatus *

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

4. Chilocorus circumdatus

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

5. Chilocorus nigritus

Щитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

6. Coccinella septempunctata *

Листни въшки

При всички култури


7. Cryptolaemus montrouzieri

Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

8. Delphastus catalinae

(= Delphastus pusillus)Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

9. Hippodamia convergens

Листни въшки

Оранжерийни култури

10. Rhyzobius lophanthae

(= Lindorus lophanthae)Щитоносни въшки

Овощни и украсни оранжерийни култури

11. Stethorus punctillum *

Тетранихови акари

При всички култури

Хищни златоочици  1. Chrysoperla carnea *

(= Chrysopa carnea)

Листни въшки

Оранжерийни култури

Хищни трипсове1. Franklinothrips vespiformis
Трипсове

Трипсове
II. Ципокрили паразитоидни насекоми използвани като биоагенти за растителна защита

Сем. Aphelinidae1. Aphelinius abdomonalis *

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Encarsia formosa *

Оранжерийна белокрилка

Оранжерийни култури

3. Eretmocerus californicus *

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

4. Eretmocerus eremicus *

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

5. Eretmocerus mundus

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

6. Coccophagus scutellaris

Полусферични щитоносни въшки

Украсни оранжерии култури

Сем. Braconidae1. Aphidius colemani

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Aphidius ervi *

Листни въшки

Оранжерийни култури

3. Aphidius matricariae *

Листни въшки

Оранжерийни култури

4. Bracon hebetor *

(= Habrobracon hebetor)Гъсеници на молци - Pyralidae (Lepidoptera)

Растителни продукти и

храни в складове5. Dacnusa sibirica *

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

6. Lysiphlebus testaceipes *

Листни въшки

Оранжерийни култури

8. Opius pallipes *

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

9. Praon volucrae *

(= Aphydius volucrae)Листни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Encyrtidae1. Anagyrus pseudococi


Лъжещитоносни въшки


Украсни оранжерийни и

на открито култури


2. Encyrtus infelix

(= Eucomys tananarivensis)Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

3. Leptomastidea abnormis

(= Tanaomastix abnormis)Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни култури

4. Leptomastix dactylopii

Лъжещитоносни въшки

Украсни оранжерийни и на открито култури

5. Metaphycus helvolus

Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Eulophidae1. Diglyphus isaea *

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

2. Thripobius semiluteus

Трипсове

Оранжерийни култури

Сем. Mimaridae1. Anagrus atomus *

Цикади

Оранжерийни култури

Сем. Trichogrammatidae1. Trichogramma brassicae *

(= Tricogramma maidis)Нощенки
Царевичен стъблопробивач

Зеленчукови и технически култури

Царевица и пипер2. Trichogramma cacaeciae

Ябълков плодов червей

Ябълка и круша

3. Trichogramma dendrolimi *

Шарен и еднопоясен гроздов молец

Лозя

4. Trichogramma evanescens *

Нощенки и царевичен стъблопробивач

Царевица, зеленчукови и технически култури
III. Хищни акари използвани като биоагенти за растителна защита

1. Amblyseius (Neoseiulus) barkeri

(= Amblyseius mackenziei)Трипсове

Зеленчукови и оранжерийни култури

2. Amblyseius (Neoseiulus) californicus)

Тетранихови акари

Оранжерийни култури


3. Amblyseius(Neoseiulus) cucumeris

Трипсове

Оранжерийни култури

4. Amblyseius degenerans

Трипсове

Оранжерийни култури

5. Geolaelaps aculeifer*

(=Hypoaspis aculeifer)Сциаридни мухи, комари и акари
Оранжерийни култури, култивирани гъби

6. Metaseiulus occidentalis

(= Typhlodromus occidentalis)


Тетранихови акари

Лозя


7. Phytoseiulus persimilis

Тетранихови акари

Оранжерийни култури


8. Stratiolaelaps miles

(= Hypoaspis miles)Сциаридни мухи, комари и акари
Оранжерийни култури, култивирани гъби

IV. Нематоди използвани като биоагенти за растителна защита

1. Heterorhabditis bacteriophora * *


Ottiorhynchus spp. – ларви на хоботници
Ларви на други хоботници

(Curculionidae)


ларви на листороги бръмбари (Scarabaeidae)

ягоди, малини, боровинки – полски култури

украсни – оранжерийни култури

и други


2. Heterorhabditis megidis* *

Ottiorhynchus spp. – ларви на хоботници


украсни – оранжерийни култури

3. Steinernema feltiae * *

Sciaridae – ларви на Сциаридни мухи
Ларви на мицетофагидни мухи (Mycetophagidae)

Оранжерийни култури, култивирани гъби

4. Steinernema carpocapsae * *

Ларви на хоботници (Curculionidae)

Попово прасе (Gryllotalpa grillotalpa)Зеленчукови и украсни – оранжерийни култури

и други


5. Phasmarhabditis hermaphrodita * *

Голи охлюви

домашни зеленчукови градини


Забележка:

* - Биоагенти установени във фауната на Република България;

* * - Съобщени като естествени популации в Република България

- след регистрация


Настоящата заповед се обнародва в Държавен вестник.
Организацията и контрола по изпълнението на заповедта се възлага на Генералния директор на НСРЗ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, за сведение и изпълнение.
МИНИСТЪР : /п/
/ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ/

МИНИСТЪР : /п/
/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/


МИНИСТЪР : /п/
/д-р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ/Каталог: nsrz -> files -> orz
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
orz -> Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Утвърдил генерален директор: (антон величков)
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница