Министъра на образованието, младежта и наукатастраница3/3
Дата04.01.2018
Размер408.36 Kb.
#41192
1   2   3

Решение на ФС на МФ за "установено по безспорен начин плагиатство" (стр 2 на Заповедите за отстраняване), както и по това дали приема или не решението на Научното жури за наличие на "плагиатство" няма.

За Контролния съвет водещи остават следните обстоятелства, които разкриват наличието на съществени пороци при взимане на посочените решения и издаването на заповедта за освобождаване:

а) Единствено Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол върху откритите и неприключили процедури за заемане на академични длъжности - чл. 35, ал. 1 от ЗРАСРБ. Сигналът се адресира до него, а не до Декана (Председателя на ФС) на МФ, и то по установения от закона ред на чл. 35, ал. 3 от ЗРАСРБ.

Координаторът няма как да не знае това, но се изкушава да наруши закона и то като длъжностно лице: а) не спазва срока за подаване на сигнал за контрол, който е седем дневен тъй като той е трето лице по тази процедура - решението от заключителното заседание на журито е публикувано на 21.12.2011 година, сигналът до Декана е подаден на 05.01.2012 година - извън законоустановения срок; б) подава сигнал по процедура на ЗРАСРБ, но не до Министъра на образованието, младежта и науката, в съответствие с чл. 35, ал. 1 и по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗРАСРБ, а до Декана на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров.

Контролният съвет приема, че това е директна намеса в изборите за ръководител на катедра "АДП" по недопустим начин - бяха провалени поради недопустима намеса на длъжностни лица в този процес три възможности за избор на ръководител на катедра. Бяха създадени целенасочено нови незаконосъобразни процедури по ЗВО и ЗРАСРБ.

Прави се смесване на процедурите по ЗВО и ЗРАСРБ. Знаменателно е изказването на Зам.-ректора по АС и К - проф. д.т.н. Веско Панов на ФС на МФ: "в ЗВО не се казва, какъв е съответния ред за доказване на плагиатство, но един възможен начин е от жури или комисия от експерти в областта". Той допълва "че ако това се прави от съда , то същия също ще привлече експерти, за да докаже има ли или не плагиатство". Той разяснява, че "плагиатството е кражба на интелектуална собственост, и че в правото никой не казва за това, колко си откраднал, а за субективното отношение на дееца към собствената постъпка, т.е. склонността му да присвоява чуждото". И веднага, "в ЗРАСРБ е записано, че ако ползвате труд, който е създаден от друг, тогава се отнема академичната длъжност и степен и това се записва в акредитацията на ТУ и на институциите на външните членове на журито". Вярно цитиране, но смесване на процедури по два закона, за да се докаже, че може в ТУ-С да си създадем процедура специално за случая на доц. д-р инж. Ирина Топалова и да докажем плагиатство по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО. Защо не се работи по ЗРАСРБ при разкрита и поставена в действие процедура по ЗРАСРБ.

Що се отнася до същността на спора за "плагиатство", то Контролният съвет няма да позволи да бъде въвлечен в това. Ето защо, предоставяме въпросната статия и посочените трудове от координатора, в които той констатира плагиатство на Вашето внимание, предвид Вашите задължения и правомощия като контролен орган.

На 27.01.2012 година, доц. д-р инж. Алексей Райков, доц. д-р инж. Младен Милушев, доц. д-р инж. Ирина Топалова, доц. д-р инж. Евгени Соколов, доц. д-р инж. Емил Манолов и доц. д-р инж. Иво Янакиев внасят до Ректора и до Декана, вх. № 21-00-85, писмен материал срещу проф. д-р инж. Димчо Чакърски за значителни части от негови трудове, написани или създадени от другиго (чл. 35, ал. 3 от ЗРАСРБ), както и различни трудове с различни заглавия и едно и също съдържание, с което поставят въпроса за освобождаването му от заеманата длъжност "координатор по процедурите по ЗРАСРБ". Повече от две седмици оттогава, но процедурите по установяване на "плагиатство" по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО не се задействат.Уважаеми Господин Министър,

Молим, в рамките на своите правомощия по чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висше образование, да осъществите контрол като назначите проверка относно действията на посочените длъжностни лица от гледна точка на действащата нормативна база. Създава се прецедент, който нарушава увереността ни, че управлението на висшето училище се основава на законност и спазването на правила, които ние като общество създаваме. Това е недопустимо от законова и етична гледна точка.Уважаеми Господин Министър,

Молим, в рамките на своите правомощия по чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висше образование, да осъществите контрол като назначите проверка относно издаването и изпълнението на заповед вх. № 07 от 04.01.2012 година на Ректора на Техническия университет - София и придружаващата я "Декларация за неразпространение на служебна тайна", отнасяща се до задълженията на работника/служителя при изпълнение на работата по чл. 126, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда и опазването на "служебна тайна".

Взимаме повод от по-горе изнесените факти и обстоятелства, както и от Вашия отговор на депутатско питане по време на Парламентарния контрол на 10.02.2012 година.

Прилагаме по долу описание на отделните факти, както и доказателства, които подкрепят тези факти:

1. На 04.01.2012 година, със заповед на Ректора на Техническия университет вх. № 07 от същата дата се разпространява за подписване "Декларация за неразпространение на служебна тайна", като първоначално се публикува на електронната страница на университета, а после е разпространена до всеки служител/работник за подписване заедно с ново дъпълнително споразумение към трудовия договор и нова длъжностна характеристика. Срокът за подписване на тези декларации беше 31.01.2012 година, [].

На 17.01.2012 година, в Контролния съвет постъпва Възражение срещу публикуваната на електронната страница на Техническия университет Декларация от Синдиката на преподаватели и служители в Техническия университет - София - вх. № 21-00-23 от същата дата, [].

На 23.01.2012 година, Контролният съвет излиза със свое Становище (Протокол № 263-2) като обявява искането в заповед № 07 от 04.01.2012 година на Ректора на ТУС за незаконосъобразна. Решенията на органите за управление на ТУС, които са в противоречие със законите и действащите нормативни актове са нищожни - Преамбюл на ПУД на ТУС, [].

В своите становища, Контролният съвет поставя акцента върху спазването на закона и нормативната уредба. Контролният съвет знае отлично, че няма право без морал, но се въздържа да излиза с изводи относно морала, когато неговите становища по законосъобразност се пренебрегват публично.

Не може управлението и действията на Ръководството на Университета да не се ръководят от спазването на законодателството:

– от принципа на законност и да не бъдат насочени към елиминирането на произвол и установяване на върховенство на закона и решенията на органите за управление;

– от принципа на надеждност и предсказуемост и да не водят до правна сигурност;

- от принципа на откритост и прозрачност и да не бъдат достъпни за външно наблюдение и контрол;

- от принципа на защита от дискриминация и да не създават основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите;

- от принципа на отсъствие на конфликт на интереси, или баланс на интереси, и да не се влияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията по служба.

Контролният съвет винаги е упражнявал своите правомощия по отправен сигнал, или когато служебно са намирани данни за извършено нарушение, но за съжаление не винаги компетентните органи са предприемали мерки по становища на Контролния съвет. Това е тревожно. Често становище на Контролния съвет се подминава мълчаливо или с обяснението, че не Контролният съвет, а други са органите за управление. Последното не се оспорва, но основен принцип на управлението е взаимното уважение и зачитане на правомощията на различните органи в една структура, които за съжаление не винаги са налице.

Прилагаме копия от:

1. Заповед за служебна командиравка в чужбина на доц. д-р инж. Ирина Топалова за времето от 23.11 до 27.11.2011 година.

2. Протокол № 7 от 28.11.2011 година от заседание на КС.

3. Декларация за съгласие на доц. д-р инж. Ирина Топалова от 28.11.2011 год.

4. Протокол от Комисията по избора от 29.11.2011 год.

5. Доклад на Председателят на КС до Председателя на ФС на МФ от 29.11.2012 год.

6. Копие от Молба за отпуска на Ваня Георгиева, подписана от ръководителя на катедра "АДП" (на 28.11.2011) и от декана на МФ (на 29.11.2011).

7. Доклад от "група преподаватели" до Декана на МФ от 30.11.2011.

8. Декларация (собственоръчно написана) на Ваня Георгиева от 30.11.2011 година.

9. Заповед № 3904 на Ректора на ТУС от 05.12.2011 година, с която доц. д-р инж. Ирина Топалова се назначава за временно изпълняваща длъжността "ръководител на катедра".

10. Протокол № 8 от 05.12.2011 година на извънредно заседание на КС на катедра "АДП" за утвърждаване на Протокол № 7 от 28.11.2011 на КС.

11. Протокол № 9 от 12.12.2011 година на извънредно заседание на КС на катедра "АДП" за утвърждаване на Протокол № 7 от 28.11.2011 на КС.

12. Протокол № 31 от 12.12.2011 година на Ректорски съвет.

13. Доклад до Декана на МФ от 13.12.2011 год. в отговор на доклада на "групата преподаватели".

14. Препис-извлечение от Протокол № 4 от 13.12.2011 год.

15. Жалба вх. № 21-00-447 от 14.12.2011 год.

16. Доклад на Декана на МФ вх. № 21-00-453 от 16.12.2011 година.

17. Протокол № 258 от 19.12.2011 год. на Контролния съвет.

18. Протокол от заключително заседание на Научно жури от 21.12.2011 година.

19. Събщение от 03.01.2012 година за насрочване на заседание на ФС на МФ на 10.01.2012 година.

19. Заповед № 07 от 04.01.2012 година на Ректора на ТУС.

20. Декларация за неразпространение на служебна тайна - бланка (04.01.2012).

21. Доклад на Координатора по ЗРАСРБ в ТУС от 05.01.2012 год.

22. Протокол № 1 от 09.01.2012 година на Ректорския съвет.

24. Препис-извлечение от Протокол № 05 от 10.01.2012 година на ФС на МФ.

25. Заповед № 40 от 10.01.2012 година на Ректора на ТУС за дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение" на доц. д-р инж. Ирина Топалова.

26. Молба от доц. д-р инж. Ирина Топалова за преразглеждане на Заповед № 40 от 10.01.2012 година с допълнително внесени документи и факти.

27. Заповед № 76 от 11.01.2012 год. на Ректора на ТУС.

28. Заповед № 77 от 11.01.2012 год. на Ректора на ТУС

29. Декларация на Мария Кожухарова от 12.01.2012 година.

30. Жалба вх. № 21-00-22 от 16.01.2012 година на доц. д-р инж. Ирина Топалова във връзка с насрочен катедрен съвет за 30.01.2012 година и копие от Съобщението за свикване на КС.

31. Протокол № 2 от 16.01.2012 година на Ректорски съвет.

32. Доклад вх. № 21-00-25 от 17.01.2012 год.

33. Възражение вх. № 21-00-23 от 17.01.2012 година от Синдиката на преподаватели и служители в Техническия университет - София.

34. Молба за отпуска на Ренета Димитрова с дата 03.01.2012 година, постъпила в канцеларията на катедра "АДП" на 18.01.2012 година.

35. Искане до ръководител катедра "АДП" от 18.01.2012 година.

36. Съобщение на Председателя на Научното жури за свикване на Научното жури на 19.01.2012 година.

37. Протокол от заседание на Научно жури от 19.01.2012 година.

38. Протокол № 262 от 20.01.2012 година на Контролния съвет.

39. Доклад до Ректора на ТУС вх. № 21-00-83 от 23.01.2012 год.40. Протокол № 263-2 от 23.01.2012 година на Контролния съвет.

41. Протокол № 6 от 24.01.2012 година на ФС на МФ.

42. Сигнал от 27.01.2012 година на доц. д-р инж. Ирина Топалова до Министъра на образованието, младежта и науката.

43. Доклад от 27.01.2012 година (вх. № 21-00-85 от 27.01.2012)на група преподаватели до Ректора на ТУ-С и до Декана на МФ, които предлагат трудове на проф. д-р инж. Димчо Чакърски, съдържащи "значителни части на писани или създадени от другиго и публикации с едно и също съдържание (с които под различни номера участва в институционалната акредитация на ТУ-С

43. Протокол № 4 от 30.01.2012 година на Ректорски съвет.

44. Заповед № 403 от 08.02.2012 на Ректора на ТУС.

45. Заповед № 404 от 08.02.2012 на Ректора на ТУС.

46. Обява за свикване на заседание на КС на катедра "АДП" за 20.02.2012 (---)

47. Решение на Пловдивски районен съд ХХ граждански състав от 04.07.2011 година.

48. Решение на Пловдивски районен съд

София,

16.02.2012 год.Председател на Контролния съвет на

Техническия университет – София,Проф. д-р инж. Петър Динев: .................................
Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница