Министъра на образованието, младежта и наукатастраница1/3
Дата04.01.2018
Размер408.36 Kb.
#41192
  1   2   3
До Министъра на образованието,

младежта и науката -

Проф. д.и.н. Сергей Игнатов,

Бул. " Княз Дондуков" № 2а

Т У К

----------------------------------С И Г Н А Л

от
Контролния съвет на Техническия университет – София, представляван от неговия председател

доц. д-р Петър Дончев Динев, ЕГН 47070264, л. к. № 640 671 415 от 09.08.2010 год., издадена от МВР- София

Адрес за кореспонденция: София 1756, Технически университет, бул. „Св. Климент Охридски” № 8, мобилен тел.: 0882 270 496
в качеството си на орган за вътрешен контрол на Техническия университет - София по чл. 34а, ал. 1 от ЗВО и във връзка с изпълнение на:

- негови задължения и правомощия по чл. 34а, ал. 1, т. 1 от ЗВО относно открити и незавършили поради опорочаване процедури за избор на "ръководител на катедра", провеждани в катедра "Автоматизация на дискретното производство" към Машиностроителния факултет на Техническия университет - София;

- негови задължения и правомощия по чл. 12, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет на Техническия университет - София относно незаконосъобразността на Заповед вх. № 07 от 04.01.2012 година на Ректора на Техническия университет - София и придружаващата я "Декларация за неразпространение на служебна тайна", отнасяща се до задълженията на работника/служителя при изпълнение на работата по чл. 126, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда (КТ) и опазването на "служебна тайна".
срещу
извършени нарушения в открити и незавършили поради опорочаване процедури за избор на "ръководител на катедра", провеждани в катедра "Автоматизация на дискретното производство" към Машиностроителния факултет на Техническия университет - София, в рамките на проведени избори за ръководни органи на университета за мандат 20112015 година;

заповед вх. № 07 от 04.01.2012 година на Ректора на Техническия университет - София и придружаващата я "Декларация за неразпространение на служебна тайна", отнасяща се до задълженията на работника/служителя при изпълнение на работата по чл. 126, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда и опазването на "служебна тайна".
Уважаеми Господин Министър,
Молим, в рамките на своите правомощия чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висше образование, да осъществите контрол като назначите проверка относно открити и незавършили поради опорочаване процедури за избор на "ръководител на катедра", проведени в катедра "Автоматизация на дискретното производство" (АДП) към Машиностроителния факултет (МФ) на Техническия университет - София (ТУС) в рамките на проведените избори за ръководни органи на университета за мандат 20112015 година.

Налага се да се обърнем към Вас, след като изчерпахме всички възможности, предоставени от Закона за висше образование (ЗВО) и от Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет (ПУД на КС), за решаване на поставените проблеми в рамките на Техническия университет - София (ТУ-С). Становищата на Контролния съвет по законосъобразност не се взимат под внимание, независимо от това, че са направени достояние на Ректора, Председателя на Академичния съвет, Председателя на Общото събрание и засегнатите длъжностни лица и са публикувани на електронната страница на университета.

Съгласно Протокол № 7 от 28.11.2011 година, [2 и 4], отчетно- изборното заседание на Катедрения съвет (КС) на катедра "АДП" завършва с избора на доц. д-р инж. Ирина Топалова за ръководител на катедра "АДП" - единствения кандидат за заемане на тази ръководна изборна длъжност, [3]. Този избор е признат за законосъобразен от Контролния съвет на ТУ-С с решение от 19.12.2011 година (Протокол № 258), [17].

На 21.12.2011 година, Научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност "професор", [18], в който единствен кандидат е отново доц. д-р инж. Ирина Топалова единодушно предлага (със седем "да") на ФС на МФ тя да бъда избрана и да заеме тази академична длъжност.

На 10.01.2012 година, на заседание на ФС на МФ се случват три неща едно след друго, които изглеждат подредени като във филм на ужасите и обръщат нещата точно в обратна посока (не са ли режисирани по този начин точно за това?):

първо, чете се доклад (от 05.01.2012 година, за които кандидатката научава в момента на неговото четене) на Координатора по процедурите на ЗРАСРБ - проф. д-р инж. Димчо Чакърски (бивш дългогодишен ръководител на катедра "АДП", намиращ се в открит остър конфликт с доц. д-р инж. Ирина Топалова), които в ролята на длъжностно лице обявява "констатирано плагиатство" в един от трудовете на доц. д-р инж. Ирина Топалова, спира процедурата, като предлага да не се гласува решението на Научното жури, същото да се произнесе по отношение на плагиатството и да преразгледа своето решение - ФС приема това решение;

второ, публично пред ФС на МФ назидателно се чете дума по дума Заповед № 40 от 10.01.2012 година на Ректора на ТУС за дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение" на доц. д-р инж. Ирина Топалова, във във връзка с това, че едва ли не насилствено е пуснала доц. д-р инж. Ваня Георгиева в платен отпуск на 28.11.2012 година, с което е повлияла на изборния резултат, като е попречила тя да упражни правото си на избор. Това се прави срещу становището на Контролен съвет от 19.02.2012 година, което е противопоставено в подходящ контекст на четената заповед;

трето, едва на трето място се гласува утвърждаването на направения избор от КС на катедра "АДП", при което както може да се очаква ФС на МФ не утвърждава избора на доц. д-р инж. Ирина Топалова.

Още на следващия ден д-р инж. Ирина Топалова е освободена по искане на Декана - проф. д-р инж. Любомир Димитров, от временно изпълняваща длъжността "ръководител на катедра" със заповед на Ректора [27].

На 19.01.2012 година, наложеното от координатора по процедурите на ЗРАСРБ - проф. д-р инж. Димчо Чакърски, ФС на МФ, Зам.-ректора по АС и К - проф. дтн Веско Панов и лично от Декана на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров се произнася за наличие на "плагиатство" в една работа на кандидата и отново го предлага за избор за академичната длъжност "професор" на ФС на МФ.

На 24.01.2012 година, ФС на МФ не избира доц. д-р инж. Ирина Топалова в конкурса за заемане на академичната длъжност "професор".

На 27.01.2012 година, доц. д-р инж. Ирина Топалова подава по установения ред сигнал до Министъра на образованието, младежта и науката за видими нарушения и незаконосъобразни решения в процедурата по конкурса за заемане на академичната длъжност "професор".

На 08.02.2012 година, доцент д-р инж. Ирина Топалова е освободена от академичната длъжност "доцент" за "установен акт на плагиатство в стартирала процедура за заемане на академичната длъжност "доцент" по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО.

Едва след това, за 20.02.2012 година, се обявавя процедура за избор на ръководител на катедра "АДП", след като "групата преподаватели" като брой се изравнява с "останалите" след отстраняването на доц. д-р инж. Ирина Топалова (вече не може да бъде кондидат за ръководител на катедра) и гл. ас. инж. Наталия Андреева.

Искането на "групата преподаватели", [7], (зад която негласно стои бившия ръководител на катедра проф. д-р инж. Димчо Чакърски) е изпълнено - "няма да се допусне в бъдеще да се издига нейната кандидатура за ръководна длъжност".


Ето, Господин Министър, как само за около месец и половина, в резултат на "нови практики" под зоркото око на три длъжностни лица - координатора по процедурите на ЗРАСРБ - проф. д-р инж. Димчо Чакърски, декана на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров и Зам.-ректора по академичен състав и кадри - проф. д.т.н. Веско Панов, един кандидат за ръководител на катедра като доц. д-р инж. Ирина Топалова, нещо повече - кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор", може да се отзове "на улицата" заради "плагиатство", установено по реда на чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО. Набързо беше "създадена" процедура специално за доц. д-р инж. Ирина Топалова, включваща "нов ред за установяване на плагиатство по безспорен начин", [44, 45].

Ректорският съвет, от 30.01.2012 година, отчете положително натрупания опит и възложи на Зам.-ректора по АС и К - проф. д.т.н. Веско Панов, да разработи и внесе във Академичен съвет (АС) "Правилник за реда за установяване на плагиатство" - да, трябва да се признае, че такъв досега не е имало.Господин Министър, процедурата и по избора на "ръководител на катедра" и по избора за "професор" вече е приключена - "няма човек, няма проблем", доц. д-р инж. Ирина Топалова, от 08.02.2012 година, вече не е член на академичния състав на Техническия университет. Има-няма утвърден ред за установяване на "плагиатство", практиката в Техническия университет показва, че винаги може да бъде създаден такъв ред стига да има за кого. Нищо, че плагиатството е престъпление по НК, нищо че има производство и прокуратура, нищо че има съд и съдебен процес.

При тези обстоятелства, Господин Министър, се налага в спешен порядък да се обърнем към Вас, след като изчерпахме всички възможности, за да създаваме увереност в академичния състав на Техническия университет - София, че законите се спазват.

Прилагаме по долу описание на отделните етапи в процедурите, на фактите по опорочаващите ги нарушения, както и доказателства, които подкрепят тези факти. За яснота разделяме веригата от събития на три: първо, опорочените изборни процедури за ръководител на катедра "АДП"; второ, избора по конкурса за заемане на академичната длъжност "професор", който беше използван успешно за неутвърждаване на направения избор; трето, дисциплинарното наказание, което беше предназначено и изигра същата роля в изборния процес.

А. По опорочените изборни процедури за ръководител на катедра "АДП"

A.1. Първа изборна процедура е открита с насрочването на отчетно-изборно заседание на Катедрения съвет (КС) на катедра "АДП" за 28.11.2011 година в зала 4429 от 14.00 часа.

Заседанието на КС е проведено на 28.11.2011 година по приетия дневен ред и включва избора на "ръководител на катедра". Единствен кандидат за изборната ръководна длъжност е доц. д-р инж. Ирина Топалова, което се вижда от подадената декларация за съгласие, [2, 3 и 4].

Проведен е избор на "ръководител на катедра" и за Ръководител на катедра "АДП" е избрана доц. д-р инж. Ирина Топалова. Изборът протича напрегнато с остри обвинения на проф. д-р инж. Димчо Чакърски (присъства без право на глас в ролята си на бивш ръководител катедра - не е член на КС) и доц. д-р инж. Добромир Доцев към кандидатката за противопоставяне по линията на стари и млади в катедрата и прояви на дискриминация и необективност при взимането на решения. Тази линия на поведение завършва с мълчаливото напускане на събранието на пет души, които не гласуват, въпреки че са им раздадени бюлетини. Това са: доц. д-р инж. Добрин Доцев, доц. д-р инж. Пламен Петров, доц. д-р инж. Стилиян Николов, доц. д-р инж. Панчо Томов и гл. ас. инж. Ренета Димитрова [2, 4].

A.2. На 29.11.2011 година, Председателят на Катедрения съвет на катедра "АДП" - доц. д-р инж. Евгени Соколов, внася документи по утвърдения ред при Председателя на ФС на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров, за "утвърждаване" на направения избор на "ръководител на катедра", [5].

A.3. На 30.11.2011 година, при Декана на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров, постъпва доклад от "група преподаватели" от катедра "АДП", образувана от петимата членове на КС, напуснали и негласували на събранието, и присъединилите се към тях доц. д-р инж. Ваня Георгиева и проф. д-р инж. Иво Малаков, [7].

Те обявяват, че изборът на доц. д-р инж. Ирина Топалова е "незаконосъобразен" и така става ясно, че напускането на заседанието на КС по време на гласуване е преследвало опорочаване на провеждания избор.

Деканът не е контролният орган, който има правомощията да се произнесе по законосъобразността на направения избор, но той приема този доклад и действа в съгласие с него до ФС на МФ на 13.12.2011 година, [14].

Има обвинение към доц. д-р инж. Ирина Топалова, че като ръководител на катедра е принудила доц. д-р инж. Ваня Георгиева да си вземе "нежелана (платена) отпуска" на 28.11.2011 година, с което я лишава от право на глас при проведения избор, [7].A.4. На основание на Заповед № 3904 от 05.12.2011 година, [9], доц. д-р инж. Ирина Топалова е назначена за временно изпълняваща длъжността "ръководител на катедра" на катедра "АДП" със срок "до момента на приключване на изборите във всички звена на Университета за мандат 2011÷2015 година". Въпреки, че в тази заповед не се съобщава докога трябва да се случи това, тя се основава на чл. 134, ал. 1 от ПУД на ТУС ( всички останали изборни процедури приключват до 45 дни след избора на ректор, т.е. до 05.12.2011 година), и на чл. 134, ал. 2 от ПУД на ТУС (в случай, че срокът не бъде спазен, Ректорът назначава временно изпълняващ на ръководната длъжност).

Тази заповед се основава още на правомощията и задълженията на Ректора, съгласно чл. 14, ал. 2, т. 15 от ПУД на ТУС, който назначава на незаети ръководни изборни длъжности за срок до три месеца временно изпълняващи съответните длъжности.

Следователно, смятано от 05.12.2011 до 05.03.2012 година, доц. д-р инж. Ирина Топалова сe явява временно изпълняваща длъжността "ръководител на катедра" с всички правомощия и задължения, произтичащи от това, [9].

A.5. На 05.12.2011 и 12.12.2011 година, по искане на Декана (Председателя на ФС) на МФ (виж жалба вх. № 21-00-447 от 14.12.2011), са проведени две заседания на КС на катедра "АДП" за утвърждаване с гласуване на Протокол № 7 от 28.11.2011 година. Това е първото "необосновано" искане и пряка намеса в работата на КС на Декана. Няма в закона и правилниците правила, по които се приемат протоколите от катедрени съвети. Искането на Декана не може да бъде задължително за КС, който в работата си не е подчинен на Декана.

Първото редовно обявено заседание на КС за 05.12.2011 година е провалено поради липса на кворум и отсъствието по "неизвестни причини" на цялата "група от преподаватели", подписали доклада до Декана. На второто заседание протоколът е утвърден и искането на Декана е изпълнено, но от заседанието отново отсъстват "по неизвестни причини" четирима от "групата преподаватели", [10, 11].A.6. На 14.12.2011 година, в Контролен съвет постъпва жалба с вх. № 21-00-447, [15], от доц. д-р инж. Ирина Топалова и доц. д-р инж. Евгени Соколов срещу това, че на заседанието на ФС на МФ, Председателят - проф. д-р инж. Любомир Димитров, не внася за утвърждаване на избора на "ръководител катедра" по неизвестни причини редовно подадени документи. Утвърждаването на другите (във факултета) ръководителите на катедри е извършено и процедурата по избора - приключена.

Освен това заедно с нея на Контролния съвет е предоставен и Доклад-отговор от 13.12.2011 година на доклада на "групата преподаватели" (от 30.11.2011 година), подписан от Ръководителя на катедрата, Председателя на КС, Председателя на изборната комисия и членовете на същата (всички членове на катедра "АДП"), с което те изразяват отношението си и дават факти и обстоятелства, с които посочват безпочвеността на твърденията и обвиненията в посочения доклад, [13].

На 16.12.2011 година, с доклад на Декана на МФ, [16], постъпва препис-извлечение от Протокол № 4 от 13.12.2011 година на състоялото се заседание на ФС на МФ и документи, отнасящи се до "възникналите вътрешнокатедрени спорове". Представени са още документи по повдигнатите от доц. д-р инж. Ваня Георгиева обвинения към Ръководителя на катедрата.

На 19.12.2011 година, Контролният съвет приема за разглеждане жалбата и доклада и ги обединява поради общия предмет на проблема. Излиза със становище за законосъобразност на избора на доц. д-р инж. Ирина Топалова от 28.11.2011 година, [17].

Не приема основанията на Председателя на ФС на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров, с които той отказва разглеждането на внесените документи за утвърждаване на избора на "ръководител на катедра". Той възпрепятства необосновано процедурата за утвърждаване на основание на "възникнали вътрешнокатедрени спорове".

Деканът получава доклада на "групата преподаватели" на 30.11.2011, а доклада на Председателя на КС на катедра "АДП" - преди това, - на 29.11.2011 година. От 30.11.2011 до 13.12.2011 година той не уведомява нито Ректора, нито Контролния съвет за "възникналите вътрешнокатедрени спорове". Отгоре на всичко първото становище, което мотивира този доклад е "по законосъобразност" и не е от негова компетентност. Контролният съвет разглежда основанията на Председателя на ФС на МФ като неоснователни, като по същество той е възпрепятствал неправомерно процедурата по утвърждаване и завършването на изборната процедура.

Контролният съвет не се произнася и изчаква решението на ръководните органи по отношение на "платения отпуск" на доц. д-р инж. Ваня Георгиева на 28.11.2011 година, неуважителното й отсъствие на тази дата и неуважителното отсъствие на осем души на заседанията на КС на катедра "АДП" на 05.12.2011 и на 12.12.2011 година, [2, 7, 10 и 11].

A.7. На 03.01.2012 година, Деканът на МФ насрочва съвещание на ФС на МФ за 10.01.2012 година по утвърдения ред при дневен ред, който включва кадрови въпроси и докладване на Председателя на Научното жури по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" - проф. д-р инж. Александър Бекярски (т. 4) и доклади от ръководители на катедри - не фигурира отделна точка за утвърждаване на избор на "ръководител на катедра", [19].

A.8. На 05.01.2011 година, постъпва доклад от Координатора по процедурите по ЗРАСРБ - проф. д-р инж. Димчо Чакърски, който "констатира плагиатство" в една от статиите на доц. д-р инж. Ирина Топалова и подава "сигнал" извън срока по чл. 30, ал. 3 от ЗРАСРБ (седемдневен за трети лица) до Декана на МФ, с който иска да се спре процедурата, да се иска от Научното жури "да се произнесе относно плагиатство" и да излезе с нова заключително становище, [21].

На 09.01.2012 година, Ректорският съвет разглежда "обяснението" на доц. д-р инж. Ирина Топалова по принудителната "платена отпуска" на доц. д-р инж. Ваня Топалова и взима решение да бъде наказана с "предупреждение за уволнение" (Протокол № 1), [22].

На 10.01.2012 година, се провежда заседанието на ФС на МФ, но при променен Дневен ред (по предложение на Председателя на ФС - проф. д-р инж. Любомир Димитров) на първо място се поставят кадровите въпроси (въпроса за плагиатство се измества и става пръв) и след това следва по реда - чете се Заповед за наказание № 40 от 10.01.2012 година (същия ден) на доц. д-р инж. Ирина Топалова, а след това се подлага на гласуване утвръждаването на избора за "ръководител на катедра". Изборът на доц. д-р инж. Ирина Топалова не е утвърден от ФС на МФ, [24].

Изборната процедура приключва, но временно изпълняващата длъжността "ръководител на катедра" - доц. д-р инж. Ирина Топалова, в рамките на своите задължения и правомощия (заповед № 3904 от 05.12.2011 година) и в изпълнение на чл. 176, ал. 4 от ПУД на ТУС, на 11.01.2012 година, законосъобразно насрочва ново редовно заседание на Катедрения съвет (КС) на катедра "АДП" за избор на "ръководител на катедра" за 30.01.2012 година, с което открива нова - втора изборна процедура за "ръководител на катедра". Тя прави това без да е известена за Заповед № 77 от 11.01.2012 година - получава я на следващия ден - 12.01.2012 година. В същото положение се намира и новият временно изпълняващ длъжността - доц. д-р инж. Добромир Доцев, който я получава също на 12.01.2012 година [27, 28].

Със Заповед № 77 от 11.01.2012 година, Ректорът на Техническия университет - София (ТУС) - проф. д-р инж. Марин Христов, по доклад на Декана на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров, назначава доц. д-р инж. Добрин Асенов Доцев за временно изпълняващ длъжността "ръководител на катедра".

Временно изпълняващият длъжността "ръководител на катедра" - доц. д-р инж. Добрин Доцев, веднага спира откритата нова изборна процедура по чл. 176, ал. 4 от ПУД на ТУС, като отменя без основания и писмен документ насроченото за 30.01.2012 година заседание на КС за избор "ръководител на катедра".

На 20.01.2012 година, Кантролният съвет в рамките на извършвана контролна проверка по проведените изборни процедури и своите правомощия по чл. 34, ал. 3, т. 1 от ЗВО разгледа фактите и обстоятелствата, които довеждат до неуспешен край двете обявени изборни процедури, като взима отношение възоснова на достъпните му документи по три въпроса, които оказват пряко въздействие върху получения резултат, [38]:

- наказването на доц. д-р инж. Ирина Топалова с "предупреждение за уволнение", тъй като там се засяга и въпроса за това, че със своите неправомерни действия тя е лишила от право на участие и глас в работата на заседанието на КС на катедра "АДП" от 28.11.2011 година и е нарушила основно право на доц. д-р инж. Ваня Георгиева по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗВО.

И още нещо много важно, четенето пред ФС на МФ на заповедта за наказание, което може да се тълкува по един единствен начин - да се повлияе върху следващите решения на ФС.

Допуска се от Председателя на ФС на МФ - проф. д-р инж. Любомир Димитров, още Заповедта на Ректора да се чете срещу Становището на Контролния съвет от 20.01.2012 година;

- обвинението в "плагиатство", т.е. в престъпление по отношение на интелектуална собственост, на доц. д-р инж. Ирина Топалова - при това без да бъде предупредена предварително за постъпилия сигнал от Координатора - проф. д-р инж. Димчо Чакърски. Вместо очаквания избор тя е обвинена в престъпление. Не може да се приеме, че промяната в дневния ред от Председателя на ФС не е направена целенасочено, [23 и 24].

- "неутвърждаването" на избрания ръководител на катедра "АДП" при тези условия е предопределено и естествено това представлява преднамерена намеса в изборния процес, [24].

Контролният съвет не приема заповедта за наказание № 40 от 10.01.2012 година за правомерна според посочения фактически състав на наказанието, тъй като не са взети предвид много от известните обстоятелства и факти (Протокол № 262 от 20.01.2012).

Контролният съвет не приема и "мълчаливия" отказ за наказание на доц. д-р инж. Ваня Георгиева и на другите членове на академичния състав на катедра "АДП" от "групата преподаватели". Предлага още да се вземе отношение по нов случай с друг член на "групата преподаватели" - гл. ас. инж. Ренета Димитрова, която повече от три последователни дни отсъства от работа без да пусне молба за платен отпуск.

Не приема за правомерен и начина, по който се подава сигнал за плагиатство от Координатора, както и това в този момент специално за доц. д-р инж. Ирина Топалова да се създава нов ред за неговото установяване, за да се приложи чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВО.

Контролният съвет приема разглеждането на всички тези въпроси в едно заседание на ФС на Мф (това явно е преследвано като цел във времето), както и начина, по който това е направено, за неправомерен и касира изборите по започнатата през ноември 2011 година процедура. Предлага на Ректора на ТУС да се възползва от правото си по чл. 5, ал. 14, т. 1 и 2 от ПУД на ТУС и да свика катедрен съвет за избор на "ръководител на катедра".A.9. На 17.01.2012 година, доц. д-р инж. Ирина Топалова внася доклад, с който уведомява Ректора, че на 21.01.2012 година изтича едномесечния срок от редовното заключително заседание на Научното жури.

На 19.01.2012 година, Научното жури прави ново заключително заседание като се произнася и по отношение на наличието на плагиатство в посочената работа на доц. д-р инж. Ирина Топалова, и по отношение на първоначалното си предложение при това ново обстоятелство.

На 24.01.2012 година, на свое заседание ФС на МФ не избира за академичната длъжност "професор" доц. д-р инж. Ирина Топалова.

На 27.01. 2012 година, доц. д-р инж. Ирина Топалова подава сигнал по установения от закона ред до Министъра на образованието, младежта и науката.

На 08.02.2012 година, със заповед на Ректора на ТУС, доц. д-р инж. Ирина Топалова е освободена от заеманата академична длъжност "доцент" заедно със своята съавторка гл. ас. инж. Наталия Андреева по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО - "за установено по установения начин плагиатство".

На 25.01.2012 година, "група преподаватели" от 9 (девет) души (повече от 1/4 от състава на КС) от катедра "АДП" - доц. д-р инж. Алексей Райков, доц. д-р инж. Евгени Соколов, доц. д-р инж. Ирина Топалова, доц. д-р инж. Младен Милушев, гл. ас. д-р Иво Янакиев, гл. ас. д-р Александър Цокев, гл. ас. инж. Володя Пашов, ас. Ангел Бъчваров и ас. Евгени Соколов, заявяват писмено пред временно изпълняващия длъжността "ръководител на катедра" - доц. д-р инж. Добрин Доцев, искането си за свикване на катедрен съвет (от него) в 14-дневен срок с предложение за дневен ред - избор на ръководител на катедра "АДП", в съответствие с чл. 58, ал. 3, т. 2 от ПУД на ТУС. Това е третият законосъобразен опит, който се опорочава по нов начин.

До, 09.02.2012 година, временно изпълняващият длъжността "ръководител на катедра" - доц. д-р инж. Добрин Доцев, не е свикал КС и е в явно нарушение на чл. 58, ал. 3, т. 2 от ПУД на ТУС, т.е. той не изпълнява задълженията си по Правилника на висшето училище. Изтекли са вече предвидените от ПУД на ТУС 14 дни (26, 27, 28 ,29 ,30, 31.01 и 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.02.2012). За съжаление, обаче, явно отсъства и исканото съдействие от Ректора на ТУС и Декана на МФ.

Очевидно е това, че временно изпълняващият длъжността "ръководител на катедра" - доц. д-р инж. Добрин Доцев, изчаква "освобождаването" за плагиатство на двамата членове на КС от Ректора на ТУ-С. На 08.02.2012 изтича срокът по чл. 58, ал. 3, т. 2 от ПУД на ТУС, а заповедта за освобождаване издадена на същата дата. Той е предпочел да наруши ПУД на ТУС, защото в неговите сметки не е влизало провеждането на заседание на КС с участието на доц. д-р инж. Ирина Топалова и гл. ас. инж. Наталия Андреева, както и една това кандидатура на доц. д-р инж. Ирина Топалова. Веднага след това, той насрочва новия катедрен съвет за избор на ръководител на катедра "АДП", след като единственият кандидат при започването на тези избори и вече отстранен - не е член на академичния състав на ТУ-С.

На 09.02.2012 година, Контролният съвет излиза със Становище по тези въпроси:

- до този момент са започнати три процедури за избор на "ръководител на катедра", и трите са провалени поради намеса на различни длъжностни лица, като с всички средства се преследва отстраняването на избрания за ръководител на катедра на 28.11.2011 година кандидат - доц. д-р инж. Ирина Топалова.

- достига се до абсурдното наказание "предупреждение за уволнение" за неправомерно "пускане в платен отпуск", с което се нарушава правото на пуснатия в платен отпуск (доц. д-р инж. Ваня Георгиева) да избира на отчетно-изборното събрание на КС;

- отива се още по-нататък - създава се нов "установен ред" от Зам.-ректора по АС и К и Декана, с активното участие на Координатора по процедурите по ЗРАСРБ, за "установяване на плагиатство" и на практика за отстраняването на доц. д-р инж. Ирина Топалова и гл. ас. инж. Наталия Андреева от академична длъжност.

На 30.01.2012 година, Ректорският съвет (Протокол № 4) възлага на Зам.-ректора по АС и К да разработи и внесе в Академичния съвет "Правилник за установяване на плагиатство". От това става ясно, че до този момент в Техническия университет - София не съществува ред за разкриване и установяване на плагиатство. Още по-ясно става, че с голяма бързина след 05.01.2012 година се създава нов несъществуващ до тогава ред за установяване на плагиатство специално за "престъпленията срещу интелектуална собственост" на доц. д-р инж. Ирина Топалова и гл. ас. инж. Наталия Андреева.


Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница