Мирослав Николов Гълъбов



Дата17.10.2018
Размер1.01 Mb.














Europass

автобиография









Лична информация




Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)

Мирослав Николов Гълъбов

Адрес

Велико Търново 5000 ул. Димитър Буйнозов №2 България

Телефон

65 06 06

Мобилен телефон:

0888 436 906

Факс




E-mail

m.galabov@ts.uni-vt.bg, lexcom@abv.bg







Националност

българин







Дата на раждане

15.11.1966







Пол

мъж







Предпочитана длъжност / образование

Сфера на работа










Трудов стаж




Дати

23.09.2015-

Заемана длъжност или позиция

Професор

Основни дейности и отговорности

Провеждане на обучение

Име и адрес на работодателя

ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” Велико Търново 5003 ул.Т.Търновски №2

Вид на дейността или сферата на работа

образование







Дати

17.01.2005-

Заемана длъжност или позиция

Доцент

Основни дейности и отговорности

Провеждане на обучение

Име и адрес на работодателя

ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” Велико Търново 5003 ул.Т.Търновски №2

Вид на дейността или сферата на работа

образование







Дати

1996 -

Заемана длъжност или позиция

Лектор, Член на управителния съвет

Основни дейности и отговорности

Провеждане на обучение на възрастни в областта на ICT

Име и адрес на работодателя

Дружество за разпространение на знания “ МИСЪЛ” Велико Търново ул.Хр.Ботев №15

Вид на дейността или сферата на работа

Обучение на възрастни







Дати

01.01.2002-17.01.2005

Заемана длъжност или позиция

Главен асистент

Основни дейности и отговорности

Провеждане на обучение

Име и адрес на работодателя

ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” Велико Търново 5003 ул.Т.Търновски №2

Вид на дейността или сферата на работа

образование







Дати

1992 - 15.10.2001

Заемана длъжност или позиция

Асистент, старши асистент, главен асистент

Основни дейности и отговорности

Провеждане на обучение

Име и адрес на работодателя

ВНВУ ”Васил Левски” Велико Търново 5000

Вид на дейността или сферата на работа

образование







Дати

1989 - 1992

Заемана длъжност или позиция

Технолог,конструктор

Основни дейности и отговорности

Разработване и внедряване на електронни устройства

Име и адрес на работодателя

Институт за радиотехническа апаратура Велико Търново кв.Чолаковци

Вид на дейността или сферата на работа

Електроника







Образование и обучение




Дати

1994 - 1999

Наименование на придобитата квалификация

Доктор

Основни предмети/застъпени професионални умения

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВНВУ ”Васил Левски”

Ниво по националната класификация










Дати

1984 - 1989

Наименование на придобитата квалификация

Магистър инженер

Основни предмети/застъпени професионални умения

Радилокация и хидроакустика, Радиотелевизионна техника

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВВМУ ”Никола Вапцаров”

Ниво по националната класификация










Лични умения и компетенции










Майчин (и) език (езици)

български







Чужд (и) език (езици)

английски

Самооценяване




Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)




Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение




Език







B2




C1




B2




B2




B2

Език





































(*) Единни европейски критерии за познания по езици







Социални умения и компетенции

много добри







Организационни умения и компетенции

много добри умения за работа в екип







Технически умения и компетенции

отлични







Компютърни умения и компетенции

професионални







Артистични умения и компетенции

нямам







Други умения и компетенции










Свидетелство за управление на МПС

Да, B







Допълнителна информация

НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ – 36, от които за последните 5 години:
1.Markova G.,M.Galabov, O.Asenov, ASPECTS IN THE CHOICE OF BIOMETRICS AND A RESEACH OF THE ADVANTAGES OF THE TECHNOLOGY BY USING A FINGER VEIN, Conference Days of Science, Veliko Turnovo, 2010.

2. Ivanov Hr., M.Galabov, T.Kalushkov, Design of infrastructure-based wireless mesh network, International Scientific Conference Computer Science ‘2011 (ISCSC), Ohrid, Macedonia,2011.

3. Иванов Хр., Гълъбов М. Използване на технологията Wireless Distribution System (WDS) в безжичните рутери. Научна конференция Дни на науката ‘2011, Том 2, ISSN 1314-2283, Велико Търново, 2011.

4. Ivanov Hr., M.Galabov, Metods for transition from IPv4 to IPv6. Национална конференция с международно участие “ 40 год. Шуменски университет 1971-2011”,13-14 Септември, Шумен, 2011.

5. Ivanov H., M.Galabov, PEER-TO-PEER WIRELESS NETWORK BASED ON OPEN SOURCE LINUX ROUTERS, XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST'2012), Sofia,2012.

6. Markova G., M.Galabov, M.Todorova, Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images, Anniversary Scientific International Conference, 27-28 September, Varna, 2013.

7. Ivanov H., M.Galabov, How to improve Wireless Router Performance with Open-Source Firmware, Computer & Communications Еngineering, Vol. 7, No. 1/2013

8. Galabov M., 3D DCT multiview autostereoscopic image compression, Proceedings of EIIC 2014,  ISSN:1338-7871, Zilina, Slovakia,2014.


9. Galabov M., 3D Capturing with Monoscopic Camera, Radioengineering, ISSN 1210-2512. Volume 23, Number 4, December 2014. (impact factor 0.796, забелязани цитирания - 1)


10. Galabov M., 2D to 3D conversion algorithms, Proceedings of RCITD 2014,  ISSN:1339-5076, Zilina, Slovakia,2014.

11. Galabov M., Depth map generation for the automatic 2D–3D conversion, Proceedings of ARSA 2014,  ISSN:1338-9831, Zilina, Slovakia,2014.

12. Маркова Г., M.Гълъбов, Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014.

13.Гълъбов М., Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014.


14. Galabov M., A Real Time 2D To 3D Image Conversion Techniques,.Interational Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), ISSN:2319-5967, Volume 4, No 1, 2015. (impact factor 1.913, забелязани цитирания - 1)


15.Nenkov I., M.Galabov, RANSAC ROBUST ESTIMATION ALGORITHM OVERVIEW, VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", г.Белово, Россия, 05-06 март 2015.

16. Radoeva R., E.Petkov., M.Galabov, Visualization of Three Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System, Proceedings of the 10th Annual South East European Doctoral Student Conference ,ISBN: 978-960-9416-08-5 ISSN 1791- 3578,2015.



МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, ПОСОБИЯ - 10, от които за последните 5 години:
МОНОГРАФИЯ:

1. Гълъбов М.,Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения, изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.


УЧЕБНИЦИ, ПОСОБИЯ:

1. Гълъбов М.,Електронен учебник по “Мултимедийни издателски системи” - http://multizdsis.hit.bg/ – 2010.

2. Тужаров Х., М.Гълъбов., Електронен учебник по “Електронен бизнес” – http://www.tuj.asenevtsi.com/eBusiness/Index.htm - 2013.

3. Гълъбов М., Въведение в компютърното зрение, изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0189-8, 2015.


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

I. Участие в международни проекти – 14, от които за последните 5 години:
1. LLP Programme: EUROPLACEMENT : Expertising and Sharing Lifelong Guidance for the Placement, Project number LLP-LDV/TOI/08/IT/460, 2008 – 2010.

2. Leonardo da Vinci programme: CREDUTIA: Creative Education Trough Innovative Approaches, Partnership project, 2009-2011.

3. LLP Programme: MUTW - Multinational Undergraduate Team Work, Project number 503440-LLP-1-2009-PT-ERASMUS-ECDEM , 2009 – 2011.

4. LLP Programme: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project, “Teacher training to improve attractiveness and quality of management education through the simulation tool ‘Emerald Forest’ (MST-EF), Project number 2010-1-LV1-LEO05-00896, 2010-2012.

5. PRAXIS – European Center for Project/Internship Excellence, No: 518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW,2011-2014.

6. "Youth in Action" Programme: Root and Wings, 2011-2012.

7. "Youth in Action" Programme: Root and Wings II, 2013.

8. FETCH - FUTURE EDUCATION AND TRAINING IN COMPUTING: HOW TO SUPPORT LEARNING AT ANYTIME ANYWHERE, European thematic network , No 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW.

9. SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative - Development and Assessment Framework. Erasmus+, KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, No 28711-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE.
II. Участие в национални проекти – 9, от които за последните 5 години:

1.Фонд научни изследвания - Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства - Договор № РД 642-07/26.07.2010 г. – ръководител.

2. Фонд научни изследвания – Анализ и изследване и създаване на мултимедийни инструменти за електронно обучение - Договор No: РД – 09-590-12/10.04. 2013 г. участник.

3. Фонд научни изследвания - Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Интернет, Договор № РД-090535-10/24.04.2015 г – участник.

4. “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки ” - No: BG 051 PO 001-3.3.04/13, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG051PO001-3.3.04 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” – финансов менижър.



5. “Професионална практика на студентите от специалности “ Компютърни науки” и “Информатика”” - № BG051PO001-3-3.03-0060, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03: „Училищни и студентски практики” – IT координатор.

6. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” - BG051PO001-4.3.04-0061, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG051PO001-4.3.04: «РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ” – IT координатор.



7. "Студентски практики - Фаза 1" BG05M2OP001-2.002-0001, приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – функционален експерт.

8. Фонд научни изследвания - Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса, Договор № ФСД-31-303-07/16.03.2018.участник.

III. Преподавателска мобилност

1.Изнесени лекции в:




Испания, Палма Де Майорка

Университет Палма де Майорка

04-11 Май 2010 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

21-25 Септември 2010 г.

Литва, Каунас

Университет Витаутас Магнус

26 Април - 01 Май 2011 г.

Дания, Аалборг

Университет Аалборг

03-10 Май 2011 г.

Дания, Роскилде

Университет Роскилде

07-12 Май, 2012 г.

Турция, Измир

ЕГЕ Университет

12-17 Юни, 2012 г.

Франция, Париж

Университет Париж 13

21-26 Април, 2013 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

12-18 Юли 2013 г.

Испания, Сеута

Университет Гранада

16-22 Май 2014 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

18-24 Юни 2014 г.

Испания, Сеута

Университет Гранада

16-22 Май 2015 г

Албания, Елбасан

Университета "Ал. Джувани"

18-24 Юни 2015 г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

02-08 Май 2016 г.

Латвия , Резекне

Академия по Технологии, Резекне

14-23 Април 2016г.

Унгария, Секешфехервар

Obuda University

12-18 Февруари 2017г

Румъния, Яш

Alexandru Ioan Cuza University

19-25 Март 2017г.

Румъния, Питещи

Университет Питещи

19-25 ноември 2017 г.

Македония, Охрид

Университет “Св.Апостол Павел”

19-24 февруари 2018 г.


IV. Рецензиране на научни трудове

1. Отзив на автореферати за доктор на:

- инж.Ирена Маринова Вълова – Системи за управление на бази от данни от изображения – изследване и структурно развитие.

- Йордан Щерев Иванов – Изследване на времевата синхронизация на мултимедийни потоци и обекти.

2. Председател на жури при защита на дисертация на гл.ас.д-р Доника Веселинова Вълчева - “Методи и средства за повишаване ефективността на електронното обучение”.

3. Участник в жури при защита на дисертация на инж. Владимир Матеев Матеев “СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ ЗА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ””.

4. Участник в жури при защита на дисертация на инж. Орлин Асенов Томов “СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

5. Председател на жури при конкурс за професор в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 2012 г.

6. Участник в научно жури при конкурс за доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 2013 г.

7.Участник в научно жури при конкурс за професор в област на висшето образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 2014 г.

8. Участник в научно жури при конкурс за доцент (рецензент) в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност “Автоматизация на области от нематериалната сфера”,2014 г.

9. Ръководител и участник в жури при защита на дисертация на Христофор Иванов Иванов на тема: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗАПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БЕЗЖИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДИ ”, 2014г.

10. Участник в научно жури при конкурс за доктор на науките на доц.Олег Димитров Асенов в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 2014 г.

11. Участник в научно жури при конкурс за доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 2015 г.

12. Участник в жури (рецензент) при защита на дисертация на гл. ас. инж. Галя Николова Георгиева-Цанева „МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КАРДИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ УЕЙВЛЕТ ТЕОРИЯ”, 2016 г.

13.Участник в жури (рецензент) при защита на дисертация на Георги Светлинов Шипковенски „АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРИСТИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ”, 2016 г.

14.Участник в научно жури при конкурс за професор в област на висшето образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на доц. д.н. Борислав Панайотов Стоянов в ШУ „Еп.Константин Преславски”, 2016 г.

15.Участник в научно жури при конкурс за професор в област на висшето образование Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика на доц. д-р Димитър Петков Цветков, 2016 г.

16. Ръководител и участник в жури при защита на дисертация на ас. Росица Росенова Радоева на тема: „Програмна система за тримерна визуализация на обекти” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 2016г.

17. Участник в научно жури при конкурс за професор в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на доц. дн Олег Димитров Асенов, 2016 г.

18. Ръководител и участник в жури при защита на дисертация на Юлиян Руменов Пастърмов на тема: „3D моделиране на реалности” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 2017г.

19. Участник в жури при защита на дисертация на маг. инж. Георги Спасов Цанев на тема: «ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление ­5.3. Комуникационна и компютърна техника, 2018г.

20. Петков, Ем. Основи на компютърната графика. Абагар, В.Търново, 2013г. – рецензeнт.

21. Reviewer:

- 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference – EIIC 2014.

- 2nd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines - RCITD 2014.


- The International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2014),Thessaloniki, Greece.


- 3rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas – ARSA 2014.

- 2nd Virtual Multidisciplinary Conference - QUAESTI 2014.

- 4nd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines - RCITD 2016.

- 5rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas – ARSA 2016.



- The Second International Conference on Electrical, Electronics, Computer Engineering and their Applications (EECEA2015) ,Las Piñas - Manila, Philippines.

- рецензия за списание “Електротехника и електроника” на статия Ivanka D. Tsvetkova, Plamen Z. Zahariev, A study on 3D printing technologies and their applications, 2016.

- рецензия за списание “Mathematics ,Computer Science and Education" на статия “Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал», 2018.

- рецензия за списание “Mathematics ,Computer Science and Education" на статия “Characteristics of hail dropping noise in urban environment», 2018.



V. Цитирания


ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

I.Член на:


  1. САИ (Съюз по Автоматика и Информатика);

  1. Управителния съвет на СУБ (Съюз на Учените в България)- клон В.Търново;

  2. Управителния съвет на ДРЗ „Мисъл” – Велико Търново;

  3. Академична общност по компютърни системи и информационни технологии, България;

  4. Комитета за наблюдение по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси” (2007-2013).

  5. Работна група написала СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020г.)- Приета от Министерски съвет на 2.07.2014 г

II.Оценител към МОН по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013).

III. Заместник председател на Контролния съвет на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” – два мандата.










Приложения







Cтр. / - Europass Автобиографияf

Гълъбов Мирослав, Николов



За повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu

© Европейските общности, 2003 20060628






Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница