Мисията на Учителя Беинса ДуноДата14.03.2018
Размер83.74 Kb.
Мисията на Учителя Беинса Дуно

Българският духовен Учител с планетарна мисия Петър Константинов Дънов (12.07.1864 – 27.12.1944), известен и с духовното си име Беинсá Дунó, е между Посветените от най-висок ранг, разпръсквали светлината на Божествената Истина по нашите земи. Той е Същество от най-извисените селения на Духа, поело с велико смирение върху плещите си кръста на изявата в света на гъстата материалност, за да подпомогне еволюцията на човечеството. Неговата същност е дълбока тайна, която ние – неговите последователи – се стараем да разкриваме пласт след пласт, без да си правим илюзии, че бихме могли някога да достигнем до ядрото ú.

Ала и това, което той е оставил след себе си – и казаното, и недоизказаното, ни предлага достатъчно основания да навлизаме все по-навътре в мистерията на този небесен Пратеник.
По наше мнение мисията на Учителя Беинса Дуно на планетата Земя има три аспекта:
1) Външенизграждане основите на нова планетарна култура, културата на Божествената Любов; тя е култура на изгряващата 6 подраса на V коренна раса и ще създаде облика на културата на цялата бъдеща VI коренна раса.
По този въпрос е писано и говорено предостатъчно и тук няма какво съществено да допълним по него. И историческите факти, и духовните свидетелства доказват недвусмислено, че този аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е реализиран успешно. Той е посял семената на новата планетарна култура, представляваща по своето естество продължение и осъществяване на Христовия еволюционен импулс в мащабите на цялото човечество.

Учителят Беинса Дуно е дошъл сред българския народ, подчертавайки връзката ни със световното славянство. Именно славянската етно-културна общност е избрана от Всемирното Бяло братство като носител и разпространител на водещите импулси, полагащи основите на Новата планетарна култура. Тя е култура на Божествената Любов, култура на „разумното сърце” – израз, принадлежащ на същия велик Учител. Главната задача на цялата V коренна раса е било развитието на ума. От своя страна VI коренна раса ще има за приоритет номер едно сърцето – обителта на свещената и всеобхватна Любов.

Славяните имат силно развит ум, достатъчно интелигентни са и отлично се справят с проблемите на материалното битие. В същото време при тях водеща роля играе именно сърцето – езотеричен факт, предопределящ мекотата, толерантността, широтата и космополитната обич на славянската душа. Точно това подходящо и неповторимо съчетание на двата принципа – сърце и ум, е обусловило избора на славянството като пионер на Новото в нашата съвременност. Изборът е извършен от Разумните Същества, наблюдаващи и направляващи еволюцията на земните хора, и той е в съответствие с глобалния Божествен План за Вселената и планетата Земя.

Справедливостта изисква да отбележим, че българският елемент доминира без съмнение над славянския при оформянето и укрепването на българската нация. Но хармоничното единство между интелигентност и способност за безкористна обич у славянството – изтъквано и в Словото на Учителя Беинса Дуно – е натежало на везните при възлагането на разглежданата планетарна мисия именно на българите.

И все пак – защо точно българският народ? Има и други славянски народи, при това с далеч по-ясно изразен славянски произход и славянско присъствие при изграждането на техните народности... Изглежда, избирането на България от Небето за реализацията на Божия план в нашата епоха се дължи и на качества, наследени от древните българи: търпение (понякога достигащо такива размери, че бива припознавано като овчедушие, което, разбира се, не отговаря на истината); твърдост – включително при отстояване на убежденията; мъдрост – погледнете българските народни поговорки и пословици, те са дълбоко езотерични по своето съдържание; солидна доза консерватизъм, която може да бъде нож с две остриета, но за конкретната историческа ситуация сякаш е повече от полза; широкомислие и приемане на новото – парадоксално съвместимо с консерватизма и определящо невероятната приспособимост на българина при всякакви условия на средата. Освен това българите, както и славяните като цяло, са известни със своята пословична толерантност: към другомислещите, към чуждата вяра, към възгледи, различни от техните, към външните културни традиции и битови особености и т.н.

И може би най-важното – предаността на българина към неговата вяра. Скептик според своите житейски възгледи, когато приеме някакво верую, някаква система от убеждения, той ú остава верен до край. Като Балканджи Йово...

Изложеното дотук предлага достатъчно основания за доказване целесъобразността на възлагането именно на българския народ мисията да приеме Словото на Учителя Беинса Дуно – актуализираното езотерично християнство на нашето време, и да го разпространи сред останалите славянски народи и по цялото земно кълбо.
2) Вътрешенсъздаване на условия за Второто пришествие (идване) на Христос, което е невидимо, като светлина в сърцата и умовете на хората (по думите на Учителя на Бялото братство в България).
След триумфалното приключване на мисията Си преди две хилядолетия най-издигнатият в духовно отношение Учител на Космоса Христос пречиства напълно астралното поле на Земята, овладява го за целите на Бялата ложа и го изпълва със Своето присъствие и енергия. През отминалия ХХ век – след успешното осъществяване на мисията на Учителя Беинса Дуно на нашата планета – възникват предпоставки за навлизането на Христовия Дух и в етерната област около Земята. Това вече е езотеричен факт и от този момент нататък и етерният свят е изпълнен с Христовото присъствие и енергия. Всеки човек, който притежава етерно зрение, може да общува непосредствено с Христос на етерен план.
За вътрешния аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно няма никакви писмени източници. Косвено потвърждение може да бъде открито в лекциите на основателя на антропософията д-р Рудолф Щайнер (1861-1925), където е разкрито съдържанието на Второто пришествие на Христос, без да се посочва кой велик Посветен или духовен Учител е натоварен с изпълнението на тази грандиозна задача. И това е съвършено обяснимо, тъй като става дума за съкровена тайна, която не би трябвало да бъде огласявана пред широката публика. Тази тайна е достъпна единствено за съзнанието на пробудените души от висока степен на еволюционно развитие.

Няма сведения дали в тесен кръг Учителят Беинса Дуно или Рудолф Щайнер са дискутирали този проблем с най-напредналите си ученици. По всяка вероятност – не, понеже това е задача с повишена трудност, до чието решаване всеки би следвало да достигне със собствени сили.

Очевидно очакваното от християните по цял свят Второ пришествие (идване) на Христос във физическо тяло – макар и „прославено”, както се изразяват християнските богослови и църковници (т.е. одухотворено – тяло, в което духовното преобладава над материалното) – няма да се състои по начина, по който те си го представят. И по-точно – това идване вече се е състояло през отминалия ХХ век във вида, посочен по-горе. Според духовното познание не съществува вероятност Христос да се завърне отново на Земята във видимо, материално тяло (самият Учител Беинса Дуно категорично отхвърля подобна възможност). По-съществено е, че Той присъства духовно, невидимо сред нас и продължава да изпълнява ревностно ролята на Планетен Дух и да участва активно във всички процеси на планетарна трансформация, на които днес сме свидетели и в които се стараем да се включваме според възможностите си.
3) Духовно-мистиченвъзстановяване на баланса (равновесието) между Доброто и злото, между Бялата и Черната ложа, между Светлината и Мрака в епохата на съдбоносен преход за планетата Земя.
В качеството си на Старец – Същество от йерархията на най-високо еволюиралите индивидуалности във Вселената, – като един от Ръководителите на Всемирната Ложа Учителят Беинса Дуно успява да възстанови баланса (равновесието) между светлото и тъмното начало на нашата планета. Това е задължително предварително условие за успешното протичане на прехода, в чийто разгар се намираме и чиято решаваща завръзка влиза в ход именно през ХХ столетие. Положителната реализация на този аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е гаранция за довеждането до успешен край на Божия План за планетата ни и човечеството на този етап от еволюционното ни израстване.

Необходимостта от наличието на подобен аспект в материалната изява на Учителя Беинса Дуно произтича от духовния факт, че в нашата съвременност злото достига апогея на своето проявление на Земята и сред човечеството. Ако не бъде възстановено космическото равновесие между Доброто и злото в обхвата на планетата и човешката общност, то преходът, към който сме се устремили, не би се състоял. Би било осуетено изпълнението на Божествения План за нас в настоящия космически и исторически момент. Или пък осъществяването на този всеобхватен План би протекло при крайно неблагоприятни за земните хора обстоятелства.

Божият План не може да бъде спрян от човешка воля, дори и от въплътената колективна свободна воля на едно планетарно човечество като нашето. Той може да бъде само забавен като реализация и крайна цел. Но това забавяне е във времето. То засяга еволюционните усилия и постижения на съществата в плът – в света на относителността. Същевременно забавянето няма никаква стойност за Бога-Промислител, Който съществува от вечността и за вечността без никакви времеви ограничения, в едно неизменно настояще. Времето е фактор единствено в материалната вселена, където ролята му е да създава и поддържа илюзията за последователност на събитията – от миналото, през настоящето, към бъдещето. Тази илюзия – неотделима част от декорите на най-низшите области в Проявеното Битие – е задължителна като даденост, за да могат въплътените разумни същества да планират и осъществяват оптимално своите физически проявления.
Духовно-мистичният аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е достъпен само за Посветените. Той отразява същността и съдържанието на една от най-грижливо съхраняваните мистерии на Битието – дейността на Всемирната Ложа.
Външният аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е осъществен от него в качеството му на Учител от Бялата ложа, като какъвто той се е проявил по време на последната си земна изява.

Осъществяването на външния аспект от мисията на този духовен Учител става чрез:

а) предаденото от него на българския народ и земното човечество Ново учение, което представлява актуализираното езотерично християнство в съвременната епоха; прилагането на това учение в ежедневния живот гарантира изграждането на фундамента на Новата планетарна култура;

б) създадената от него окултна Школа; заниманията на участниците в нея издигат духовно-нравственото им равнище и спомагат за изпълнението на Божия план за планетата Земя в настоящия исторически и космически момент;

в) полагане основите на нов мироглед, с чиято помощ започва изграждането на Новата планетарна култура; новият мироглед стъпва върху фундамента на нова ценностна система, изтъкана от основните добродетели и нравствени послания в благовестието на Христос.
Вътрешният аспект от мисията му е реализиран от него в качеството му на Учител от Школата на Христос, Чийто еволюционен импулс той защитава и утвърждава. Школата на Христос възниква след успешното завършване на Неговата мисия на Земята и след като Той се превръща в Планетен Дух, поемайки отговорността за еволюцията на Земята и човечеството наред с всички останали Свои космически задачи. Тази Школа функционира в хармонично взаимодействие с останалите институции в духовния свят, изпълняващи подобна мисия – Шамбала и земната Йерархия от духовни Учители, посветили усилията си за духовното израстване на човешкия род. Някои от Разумните Същества – участници във въпросната Школа, са равноправни членове и в някоя от другите посочени институции. В този смисъл в невидимата реалност не съществува „административно” разделение между структурите, осъществяващи сходни космически проекти. Напротив, всички те съществуват и работят в съвършено единство. Духовните Учители от различен ранг, от свръхчовешка степен нагоре, представляват по същността си неповторими индивидуалности, ала в същото време – поради съединяването на тяхното съзнание с Божественото – всички те са едно в Бога, в Неговия Дух.

В рамките на реализацията на този аспект изпъква:

а) пречистването на съзнанието на всички хора, които възприемат Новото учение – актуализираното езотерично християнство, и го прилагат в живота си;

б) повдигането на вибрационното равнище не само на участниците в Школата, основана от Учителя Беинса Дуно, но и на земното човечество като цяло;

в) събуждането на Христовото начало у човека, избрал духовния Път в нашата епоха.

Духовно-мистичният аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е изпълнен от него в качеството му на един от Старците – т.е. като един от Ръководителите на Всемирната Ложа.

Към осъществяването на този аспект спадат:

а) засилването на позициите на Бялата ложа в планетарен мащаб;

б) възстановяването на баланса (равновесието) между Доброто и злото, Светлината и Мрака, Бялата и Черната ложа на Земята.


Константин Златев

Каталог: Lection-Zlatev
Lection-Zlatev -> Методи за развитие на ума За да навлезем успешно в темата, е нужно да направим кратък преглед на структурата на човека
Lection-Zlatev -> Свобода или предопределение? Свобода
Lection-Zlatev -> Учителят Беинса Дуно за мира „Мирът говори за присъствието на Духа!”
Lection-Zlatev -> Проблемът 2012 година – край на света или ново начало?
Lection-Zlatev -> Въпроси и отговори за съвременната младеж Ние, хората от така наречената „средна възраст”
Lection-Zlatev -> Смисълът на живота Целта и смисълът


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница