Митнически режим на руската федерация митнически съюз Русия, Казахстан и БеларусДата25.03.2018
Размер96.2 Kb.
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
1. Митнически съюз - Русия, Казахстан и Беларус

Митническият съюз в рамките на Евроазиатското икономическо общество - форма на търговско-икономическа интеграция между Русия, Казахстан и Беларус, която осигурява единна митническа територия, в рамките на която при взаимна търговия със стоки не се прилагат мита и ограничения от икономически характер, с изключение на специални защитни, антидъмпингови и компенсационни мерки. В този случай, държавите-членки на Митническия съюз прилагат обща митническа тарифа и други общи мерки, регулиращи търговията с трети страни.

В официалните документи се използват следните термини, свързани с тази икономическа общност:

- ЕврАИО (Евроазиатска икономическа общност);

-Митнически съюз в рамките на ЕврАИО (или по-просто Митнически съюз).

Общата митническа територия на Митническия съюз се образува от териториите на държавите-членки: Беларус, Казахстан и Русия, както и намиращите се извън териториите на държавите - членки на Митническия съюз изкуствени острови, инсталации, съоръжения и други обекти, върху които държавите - членки на Митническия съюз, имат суверенни права и изключителна юрисдикция.

Граници на Митническата територия на Митническия съюз се явяват митническите граници на Митническия съюз.Митнически кодекс на Митническия съюз - един от основните правно-нормативни документи на законодателството на Митническия съюз. Митническият кодекс на Митническия съюз съдържа разпоредби, уреждащи отношенията, свързани с движението на стоки през митническите граници на Митническия съюз, прилагането на митническите процедури, плащане на мита и данъци.
2. Структура на Федералната митническата служба на РФ

Основният държавен орган, който регулира отношенията в областта на външноикономическата дейност в Руската Федерация е Федералната митническа служба на Руската Федерация и под неин контрол са подчинените митнически органи - Регионалните митнически управления, намиращи се в различни региони на Русия, които от своя страна контролират и управляват митниците, които извършват митническа обработка и освобождаване на стоки в съответствие с митническите процедури. Митниците са разположени основно в големите и гранични градове на Русия. В състава на митниците се включват тeхните подразделения - митническите постове.

Дейността на всички митническите органи е стриктно регламентирана от множество нормативни актове (наредби, заповеди, инструкции).

3. Митни сборове


Определени са следните видове мита в Митническия съюз:

вносно мито - плаща се за внос на стоки и размерът му зависи от вида на стоката и нейната класификация в Единната стокова номенклатура на външноикономическата дейност на Митническия съюз. Ставките на митата са определени в Единна митническа тарифа на Митническия съюз (за да се определи размерът на митото следва да бъде определен кода на продукта, всеки код съответства на определена митническа ставка);

износни мита – за по-голямата част от стоките износното мито е равно на нула, но някои стоки, подлежат на износно мито и техния размер се определя от Правителството на Руската Федерация;

данък върху добавената стойност (ДДС) се начислява върху стоки, внесени в митническата територия на Митническия съюз и като общо правило е 18%, за някои видове стоки е 10%, а има и група от преференциални стоки, за които ДДС при внос е 0%;

акциз се начислява при внос на определени категории стоки, които се явяват подакцизни;

митнически такси - задължителни налози, събирани от митническите органи за извършваните от тях действия, свързани с освобождаване на стоките, митническо съпровождане на стоките, съхраняване на стоките. Размерът на митата се определя от Правителството на Руската Федерация и зависи основно от стойността на декларираните стоки.Актуална информация за митническото законодателство се получава от публикации в официални печатни издания, в официалните сайтове на ЕврАИО, митническите органи и с помощта на другите средства за масова информация.

Консултация на заинтересовани лица относно митническото законодателство на митническите органи се извършва безплатно.

4. Превозване на стоки от физически лица за лични нужди


Съществуват специални правила за преминаване през границите на Митническия съюз на стоки на физически лица за лични нужди (стоки, които нямат търговска цел). Тези правила съдържат достатъчно много изисквания в зависимост от вида на стоките, тяхното количество, стойност и честота на придвижване.

Сред основните правила може да се отбележи следното:

Без плащане на мито може да се внасят следните стоки (с изключение на превозни средства):

• Стоки за лична употреба, митническата стойност на които не надвишава 1500 евро (а при превоз с въздушен транспорт до 10 000 евро) и общото тегло да не надхвърля 50 кг. Над тези граници се заплаща такса с фиксиран размер от 30% от тяхната митническа стойност, но не по-малко от 4 евро на 1 кг.

• алкохолни напитки и бира - не повече от 3 литра на човек над 18 години.

• тютюн и тютюневи изделия - 200 цигари или 50 пури (пурети) или 250 грама тютюн, или изброените тютюневи изделия в асортимент с общо тегло не повече от 250 грама на човек над 18 години.

Подробно процедурата за превозването на стоки от физически лица за лични нужди през митническите граници на Митническия съюз и извършване на митнически операции, свързани с освобождаването им е определена в Споразумението на страните-членки на Митническия съюз от 18 юни 2010 г.

5. Внос и износ на валута


Внос от физически лица на пари в брой и (или) пътнически чекове на митническата територия на Митническия съюз се осъществява по следния ред:

- при едновременен внос на пари в брой и (или) пътнически чекове на обща стойност равна или не превишаваща равностойността на 10 000 щатски долара, тези парични средства и (или) пътнически чекове не подлежат на митническо декларариране в писмена форма;

- при едновременен внос на пари в брой и (или) пътнически чекове на обща стойност превишаваща равностойността на 10 000 щатски долара, тези парични средства и (или) пътнически чекове подлежат на митническа декларация в писмена форма чрез подаване на пътническа митническа декларация за цялото количество пари в брой и (или) пътнически чекове;

- при едновременен внос на пари в брой и (или) пътнически чекове на обща стойност, равна или не превишава равностойността на 10 000 щатски долара, може да се декларират писмено, по желание на физическото лице.Износ от физически лица на пари в брой и (или) пътнически чекове от митническата територия на Митническия съюз се осъществява по следния ред:
- при едновременен износ на пари в брой и (или) пътнически чекове на обща стойност равна или не превишава равностойността на 10 000 щатски долара, тези парични средства и (или) пътнически чекове не подлежат на митническа декларация в писмена форма;

- при едновременен износ на пари в брой и (или) пътнически чекове на обща стойност превишаваща равностойността на 10 000 щатски долара, тези парични средства и (или) пътнически чекове подлежат на митническа декларация в писмена форма, чрез подаване на пътническа митническа декларация за цялата сума в брой и (или) пътнически чекове.

При едновременен износ на пари в брой и (или) пътнически чекове на обща стойност равна или не превишава равностойността на 10 000 щатски долара, същите могат да се декларират писмено, по желание на физическото лице.

6. Основни разпоредби в Митническия кодекс на Митническия съюз и реда за деклариране на стоки в Русия.


Общи разпоредби за митническо деклариране за стоките.

Стоките са предмет на митническо деклариране, когато са поставени под митнически режим или в определени случаи, в съответствие с Митническия Кодекс на Митническия съюз.

Митническото деклариране на стоки се изпълнява от декларатор (собственика на стоките) или от митнически агент, включен в специален регистър на митнически представители, действащ от името и по поръчка на декларатора.

Митническото деклариране се прави в писмена форма и (или) в електронна форма с помощта на митническата декларация.

Освобождаването на стоката от митническите органи в съответствие с декларираната митническа процедура се извършва не по-късно от 1 (един) работен ден, следващия след датата на регистриране на митническата декларация, в някои случаи, например при провеждането на допълнителни проверки, този срок може да бъде удължен до 10 работни дни.

Декларирането на стоки, внасяни в Русия, може да бъде подадено към всеки митнически орган в Русия, който е упълномощен да регистрира митнически декларации.

Някои видове стоки, като културни ценности, изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, оръжия, военна техника и боеприпаси, радиоактивни и ядрени материали и други специфични изделия, подлежат на деклариране в специализираните митнически органи.

Право на обжалване.

Всяко лице има право да обжалва решението, действието (бездействието) на митническия орган или негов служител, ако има причина да смята, че правата му са били нарушени.

Има два варанта за жалба: чрез ведомствен контрол или по съдебен ред.

Жалба чрез ведомствен контрол - това е жалба към по-висшата инстанция на митническия орган. Тази процедура обикновено е по-бърза, отколкото водене на съдебен процес.

Съдебният ред за обжалване е свързан със заявление до съда за нарушаване правата на лицето и съответно със съдебен процес, в съответствие с всички правила на процеса.

Срокът за обжалване на решения, действия (бездействия) на митническия орган или негов служител, е три месеца от датата, на която лицето е установило нарушението на правата му.

Специални облекчения за декларирането могат да бъдат предоставени само на специални субекти - упълномощени икономически оператори - руски компании, включени в специален регистър, осъществяващи внос на стоки в Руската Федерация за използване в производствени и други стопански дейности и износ на стоки от Руската Федерация.

Упълномощените икономически оператори могат, например да съхраняват стоките в техни собствени складове (а не в митнически складове или специализирани складове, включени в специален регистър, както е предвидено за обикновени стоки), да извършват митнически операции със стоки, без да ги предоставят в митницата, да завършват митническия транзит на стоки на техни собствени складове и територии, без да влизат в митница.

Въпреки това, статут на упълномощен икономически оператор предполага много различни условия и става по специален, строго определен начин.

Митнически представители - юридически лица, които извършват от името и за сметка на декларатора (собственик на стоката), или други заинтересовани лица митнически операции и декларират стоки, както от името на декларатора, така и от свое име. Митническите представители извършват деклариране на професионална основа и трябва да бъдат включени в специален регистър на митническите представители.
7. Членство на РФ в СТО

През август 2012г. Русия официално става член на Световната търговска организация (СТО) и поема задължения, предвидени от организацията в областта на външната търговия.

Присъединяването на Русия към Световната търговска организация и свързаните с това промени в областта на митниците, които ще имат пряко въздействие върху вноса / износа на стоки:

- подобряване на условията за достъп до световните пазари на стоки, услуги и инвестиции (автоматично разпространение на режима за най-благоприятни условия, действие на всички предходни решения за намаляване на митническите бариери, неизползване на митнически тарифи, специфични технически стандарти, санитарни правила и други нормативи с цел дискриминация и др.);

- премахва нуждата от десетки двустранни международни споразумения за търговско и икономическо сътрудничество, които се нуждаят от периодично обновяване, а понякога и от преразглеждане;

- достъп до механизма на СТО за уреждане на спорове, свързани с дискриминация в търговията (въвеждане на количествени ограничения върху вноса на стоки от руски произход, необосновани обвинения за дъмпинг и др.);

- възможност да се защитават националните интереси в многостранните търговски преговори при разработката на нови правила на международната търговия;

- приток в Русия на инвестиции, качествени стоки и услуги, развитието на конкуренцията на вътрешния пазар, което е в интерес на потребителите.В момента Русия активно прилага принципите на СТО в своята външнотърговска политика.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Официален сайт на Федералната Митническа Служба на Русия http://www.customs.ru/ - тук има необходимата правна и друга справочна информация, както за физически така и за юридически лица, касаеща външноикономическата дейност.

Ставките на митническите такси са показани в: «Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза и единого таможенного тарифа» - утвърдена от Съвета на Евроазиатската икономическа комисия от 16.07.2012 - №54.

Каталог: NewsFiles
NewsFiles -> С п и с ъ к селскостопански продукти, суровини и храни с произход от сащ, Европейския съюз, Канада, Австралия и Кралство Норвегия, са забранени за срок от една година в Руската федерация
NewsFiles -> Molecular Medicine Center Medical University of Sofia and Lieber Institute for Brain Development Organize On 16th of June, from 14 h, in the Auditorium Of Clinic of Neurology and Psychiatry Building, Alexandrovska University Hospital
NewsFiles -> Законодателството на Руската Федерация в областта на защитата на интелектуалната собственост се регулира от
NewsFiles -> Програма 10: 15 10. 30 Официално откриване
NewsFiles -> Програма 1 ноември 2013 г. 12. 00-14. 00 Регистрация 14. 00-14. 15 Откриване 14. 15-16. 15 I сесия Урология Модератори: проф. Йорданка Узунова, проф. Чавдар Славов 
NewsFiles -> На република българия в москва
NewsFiles -> Програма 01. 10. 2014 г. Умбал „Александровска“ 10. 30 – 11. 00 часа
NewsFiles -> Структура на пазара на помпено оборудване в РФ
NewsFiles -> Преглед на руския пазар на бисквити. Резултати за 2016 Г
NewsFiles -> 1. Обща характеристика на валутния режим в РФ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница