Мк-900 Стандартна клавиатура с 61 клавиша с функция докосване наръчник на притежателя



Дата15.10.2018
Размер281 Kb.
#87935



МК-900
Стандартна клавиатура с 61 клавиша с функция докосване
НАРЪЧНИК НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

ШИРОК LCD ЕКРАН


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете внимателно преди действие
Внимание!
 Използвайте само адаптер за захранване на ел.ток,сменете го ако е износен или скъсан или работи неправилно.

 Не демонтирайте инструмента и не правете промени вътре в него. При ненормално действие, незабавно прекъснете използването му и той трябва да бъде ремонтиран от квалифициран сервизен персонал.

 Когато свързвате инструмента към други усилватели уверете се, че ел.захранване е изключено.

 Не оставяйте нивото на силата на звука в максимално положение за дълго време.

 Дръжте инструмента далеч от нагревателни уреди, които могат да повредят компонентите му.

 Не допускайте течност, прах или други частици да попаднат върху инструмента, които могат да причинят корозия на тялото на инструмента или късо съединение.

 Изключете инструмента от ел.захранване преди да го почиствате и избягвайте да го включвате и изключвате с влажни ръце.

 Почиствайте инструмента със сух и мек плат без боя, алкохол или други химически течности.

 Изключете инструмента от ел.захранване след използването му или ако не го използвате дълго време.


Съдържание

1




Панел контрол и външни изводи

2




Подготовка за действие







Основен начин на изпълнение

3




Авто-Ритъм

5




Двойна клавиатура и Авто-бас акорд

6




Ефект контрол

7




Памет







Запис и Плейбек

8




Програма







Функция интелигентно обучение


I Панел контрол и външни изводи
Панел контрол – лице

1 Говорител 10 Плъзгане 19 Клавиши 28 Вариации

2 Ел. ключ 11 Изключване на акорда 20 Диск за избор 29 Въвеждане/Край

3 Сила на звука 12 Пълен акорд 21 Тембър 30 Затихване

4 Транспониране 13 Акорд с няколко пръста 22 Ритъм 31 Програма/Нул.свир.

5 Темпо 14 Единичен акорд 23 Песен 32 Метроном

6 Аком. Силата на звука 15 LCD екран 24 Старт/Стоп 33 Памет/1/2/А/В

7 Запис/Плейбек 16 Клавиатура ударни 25 Синхрон 34 Панел ударни

8 Демо 17 Поддръжка 26 Попълнение 1 35 Височина на тона

9 Един клавиш/ 18 Докосване 27 Попълнение 2 36 Вибрато

Следвай указание 37 Клавиатура акорди

Панел контрол – задна част


38 Вход на цифров интерфейс

39 Изход на цифров интерфейс

40 ПОДДРЪЖКА

41 L/R ИЗВОД

42 МИКРОФОНЕ

43 Постоянен ток 12 V



II. Подготовка за действие
Използване на AC/AD адаптер (за променлив/постоянен ток)

AC/AD адаптор за захранване с ел.ток трябва да бъде предназначен само за инструмента. Моля свържете едната страна на адаптера към муфата, намираща се на задния панел и другата страна към електрическата мрежа. (Моля забележете, че входното напрежение трябва да бъде същото както на ел.мрежа).


Извод на Шлемофон

Вкарайте шлемофона в извода на задната страна на тялото на инструмента, така че вътрешният говорител да бъде прекъснат автоматично и свиренето и пеенето да могат да продължат без да смущават другите.



Забележка: прекалено високата сила на звука на шлемофона може да повреди слуха.
Свързване с усилватели или акустика

Инструментът има вътрешна система – говорител, която може да бъде свързана с други усилватели.


Вход/Изход за цифров интерфейс

Има изводи на задната страна на инструмента за цифров интерфейс, така че клавиатурата да може да бъде свързана с други клавиатури, музикални инструменти или компютри с изводи за цифров интерфейс чрез линия за прехвърляне на данни.


Извод за педал за поддръжка

Инструментът може да бъде добавен към друг педал за поддръжка, който може да бъде използван за да се създаде ефект на поддръжка към изпълнението.


III Основен начин на действие
Натиснете бутона [Power] с включена светлина, LCD екранът показва някаква информация за текущия тембър, темпо, функционално състояние и др.
Настройка на силата на звука

Завъртете копчето за силата на звука по посока на часовата стрелка за да увеличите силата на звука на акомпанимента.


Диск за избор

Завъртайки копчето [Data Dial] вие избирате тембър, ритъм или песен. Завъртайки по посока на часовата стрелка се достига по-големия код, а по посока обратна на часовата стрелка – по-малкия.

Избор на тембър

В тази система има 160 вида тембър от ”00” до ”159”. Когато включите ел.захранване, системата автоматично започва избор на тембър като на LCD екрана се появява “SOUND”. Ако не се появи “SOUND” функцията може да се стартира като се натисне бутона [Timbre].

Настроеният тембър е ”00” за звук на пиано. Желаният тембър може да се избере чрез цифровите бутони, бутоните +/- или копчето [data dial]. Обаче, тъй като тембрите между ”00” - ”99” могат да се изберат директно чрез цифровите бутони, тембрите между ”100” - ”159” могат да се изберат само като първо се натисне бутона [Timbre] като на екрана се повява ”1-”, а след това след 3 сек се натиснат другите цифри.
Панел и клавиатура удари

Има 8 вида панел удари и 61 клавиатура удари.

♦ Натиснете бутона [Panel percussions], може да се постигне съответния звук на удара.

♦ Натиснете бутона [Keyboard percussion], черният и белият клавиш съответства на определен тип звук на удара. Натиснете бутона отново, функцията се изключва.


Демонстрационни песни

Има 36 пиеси на демонстрационни песни, които за запазени в тази система. (една основна демонстрационна песен и 35 за обучение). Натиснете бутона [Song], “SONG” се появява на екрана. Желаната песен може да бъде избрана чрез цифровите бутони, бутоните +/- или копчето [data dial].

Натиснете бутона [Demo], изсвирва желаната песен до края и. ако натиснете бутона отново песента спира.

IV. Авто-Ритъм

Избор на ритъм

Системата осигурява 200 вида ритми от ”00” до ”199”. Натиснете бутона [Rhythm], на LCD екрана се появява “STYLE”. Желаният ритъм може да бъде избрана чрез цифровите бутони, бутоните +/- или копчето [data dial]. Обаче, тъй като ритмите между ”00” - ”99” могат да се изберат директно чрез цифровите бутони, ритмите между ”100” - ”199” могат да се изберат само като първо се натисне бутона Rhythm] като на екрана се повява ”1-”, а след това след 3 сек се натиснат другите цифри.
Старт/Стоп на ритъма

Натиснете бутона [Start/Stop] за да стартирате или спрете ритъм акомпанимента.

Синхрон

Преди да стартирате ритъма натиснете бутона [SYNC] с четири мигащи точки над метронома на LCD екрана, който и да е удар по акорд клавишите (19 клавиша върху лявата част на клавиатурата) могат да възпроизведе изпълнение и акомпанимент ритъм в същото време.


Вариация

Има два модела на авто ритъм, нормален ритъм и вариация. Натиснете бутона [VAR], ритъмът ще бъде вариация, натиснете го отново, ритъмът ще стане нормален.


Интермецо

♦ По време на акомпанимент, натиснете бутона [Fill in 1] докато може да се чуе попълнение, системата може автоматично да вкара интермецо 1, а след това да продължи нормалния акомпанимент.

♦ По време на акомпанимент, натиснете бутона [Fill in 2] докато може да се чуе попълнение, системата може автоматично да вкара интермецо 2, а след това да продължи вариация.

Забележка: чрез силно натискане на бутона [Fill in 1] или [Fill in 2], успешно може да се използва интермецо.
Въвеждане/Край

♦ Преди ритъмът да засвири, натиснете бутона [Intro/Ending] със светещ червен индикатор, системата ще изпълни част от прелюдия, след това върнете в нормален ритъм като изключите червения индикатор.

♦ По време на акомпанимент, натиснете бутона [Intro/Ending] със светещ червен индикатор, системата ще изпълни част от края и ще спре изпълнението когато изключите червения индикатор.
Постепенно Усилване/Затихване

♦ Акомпанимент ритъма може да се усили постепенно като първо натиснете бутона [Fade In/Out], а след това бутона [Rhythm].

♦ По време на акомпанимент ритъма, той може да затихне постепенно като натиснете бутона [Fade In/Out].
Авто Метроном

Натиснете бутона [Metronome], инструментът издава тикащ звук като удари, натиснете бутона отново и този звук изчезва.


Настройка на темпото

Бутонът [Tempo] може да настрои темпото на метронома, ритъма и демонстрационните песни. Натиснете бутона [Tempo ▲] /[Tempo ▼] темпото на ритъма може да забърза или да се забави от 30 до 240 удара в минута. Използвайки ги по едно и също време темпото ще се върне обратно към първоначалното 120 удара в минута.


Настройка на силата на акомпанимента

Първоначалната сила на акомпанимент ритъма е 8 ниво. Натиснете бутона [Accom Vol▲]/[Accom Vol▼], силата на акомпанимента може да се увеличи или намали от ниво 1 до ниво 16. Използвайки ги по едно и също време силата на акомпанимента ще се върне обратно към първоначалното ниво.


V. Двойна клавиатура и Авто-бас акорд
Двойна клавиатура

Натиснете бутона [SPLIT] с поява на “SPLIT” .Клавиатурата ще се раздели на две части, 24 нотни клавиша от лявата част и останалите клавиши от дясната част, което образува инструмент с двойна клавиатура. Тембърът на двете части може да бъде различен. Лявата част съдържа началния тембър, дясната част може да има друг тембър. Междувременно височината на тона на лявата част расте до 8 степени докато тази на дясната част пада 8 степени, така, че височината на двете части остава постоянна. Натиснете отново бутона [SPLIT], функцията е изключена.

Тази функция ще съществува също когато работи авто-акорд.

Акорд с един пръст

Натиснете бутона [SINGLE] със светване на индикатора на LCD екрана, след това стартирайте ритъма, акордът с един пръст може да бъде изпълнен на акорд клавиатурата. (19-те клавиша на лявата страна на клавиатурата) със скалата за акорд с един пръст.

Скали за акорд с един пръст за Авто-бас акорд

Голямо трио: натиснете клавиша за основния глас.

Малко трио: натиснете основния клавиш и черния клавиш от лявата му страна едновременно.

Genus hepta: натиснете основния клавиш и белия клавиш от лявата му страна едновременно.

Малка hepta: натиснете основния клавиш, черния клавиш и белия клавиш от лявата му страна едновременно.
Скали за акорд с един пръст

Акорд с няколко пръста

Когато ритъмът свири, натиснете бутона [Fingered] със светване на индикатора на LCD екрана, акордът с няколко пръста може да бъде изпълнен на акорд клавиатурата. (19-те клавиша на лявата страна на клавиатурата) със скалите за акорд с няколко пръста.

Следващата таблица е за клавиш ”С”: останалите са аналогични на този.

 Пълен акорд

Натиснете бутона [Full chord], съответният индикатор ще светне на екрана. С включена функция за ритъма, клавиатурата може да работи нормално също като бас акорд клавиатура, която може да бъде изсвирена върху скалите за акорд с няколко пръста.


Изключване на акорда

Натиснете бутона [Chord off] за да спрете акорда като индикаторната лампа загасва.





  1. Ефект контрол

Динамична чувствителност на клавиатурата

Когато ел.захранване на инструмента е включено, тази функция също е включена. Бутонът [Touch] също може да включи и изключи тази функция. Тази функция може да покаже динамиката, която се прилага към различните ноти, която може да засили изпълнението. Динамиката става по-дълга, звукът става по-силен. Когато функцията се изключи, която и да е динамика на изпълнение прави същото ниво на звука.

Височина на звука, тона

Включете бутона [Pitch Bend] нагоре или надолу, височината на тона ще се плъзне до алт или баритон. Разхлабете колелото за плъзгане, клавиатурата ще се върне към стандартния тон.
Вибрато

Когато бутонът [Vibrato Bend] стои най-долу, функцията вибрато е изключена. Придвижвайки го нагоре с включен индикатор на екрана, функцията е включена и звукът на клавишите създава ефект на поддръжка. Придвижвайки го нагоре или надолу, ефектът може да се засили или намали.

Поддръжка

♦ Натиснете бутона [Sustain] със светещ индикатор на екрана, звукът на клавишите създава ефект на поддръжка. Натиснете отново бутона, с изчезваща светлина на индикатора , функцията е изключена.

♦ За да получите по-добър ефект трябва да се използва педал. Когато стъпнете върху педала, функцията се включва и на екрана светва индикатор. Когато той се освободи, функцията се изключва заедно с индикатора.
Транспониране

Натиснете бутона [Transpone▲] [Transpone▼] за да транспонирате тона на нотите. Транспонирането може да се регулира от ”-6” до ”+6”. Използвайте двата бутона едновременно, нотите ще се върнат към нормално ниви ”0”.




  1. Памет

Памет за избрани тембър, ритъм и темпо

Чрез натискане на бутони [Memory], а след това [Memory1] или [Memory2] инструментът може да съхрани избраните тембър, ритъм и темпо. По време на изпълнение, само натиснете бутон [Memory1] или [Memory2] и съхранените опции веднага ще могат да се използват.

Памет за фиксирано състояние

В инструмента има две фиксирани състояния, в които най-доброто темпо и тембър се съпоставят с всеки ритъм. По време на изпълнение, само натиснете бутон [MemoryА] или [MemoryВ] и съхранените опции веднага ще могат да се използват.


  1. Запис и плейбек

Запис

Натиснете бутона [Rec] с последващите авто удари и на екрана ще светне индикаторът.(Звукът от ударите може да се премахне като се натисне бутона [metronome]). В това положение всички ноти, които се изсвирват могат да бъдат записани с автоматични удари. Новият запис ще замести първоначалното състояние когато тази функция се приложи отново.

Стоп

Натиснете отново бутона [Rec] или бутона [Playback] записвайки стопа. Също така когато паметта е пълна, записването ще спре автоматично с червената индикаторна светлина и звука на ударите ще се изключи.
Плейбек

Натиснете бутона [Playback], всички записани ноти ще бъдат изсвирени. Натиснете бутона отново за второ прослушване. При свирене натиснете бутона за да спрете.




  1. Програмиране

Програма

Натиснете бутона [Prog], на екрана ще светне индикаторът, клавиатурата удари също е готова. (Звукът от ударите може да се премахне като се натисне бутона [metronome]). В това положение може да се избере която и да е малка част от панела на клавиатура удари за да се редактира ритъма в нея. Препрограмирането или пълната памет ще спрат програмирането. Ново редактираният ритъм или новият запис ще заместят първоначалното състояние.
Нулево свирене

Натиснете бутона {Null Play] редактираният ритъм ще се изсвири повторно. Натиснете бутона повторно, свиренето спира.


Х. Функция интелигентно обучение
 Интелигентното обучение се състои от 3 стъпки, които могат да водят начинаещите при използването на инструмента стъпка по стъпка. Първо, начинаещият може да практикува и да сe запознае с мелодията и ударите на някоя песен чрез [One Key], след това [Follow] и най-накрая с [Ensemble].

 Един клавиш

Натиснете бутона [One Key] и функцията за обучение с един клавиш е готова. След това натиснете бутона [Song] за да изберете една демо песен чрез цифровите клавиши, , бутоните +/- или [Data Dial]. Изборът на демо песен може да стане най-напред, а след това да се стартира функцията One Key.

Сега практикуването на желаната мелодия може да стане на клавиатурата. Който и да е нотен клавиш даже и погрешен може да произведе цялата мелодия.по време на упражнението на екрана има мигащи знаци, които показват верните нотни клавиши върху клавиатурата и петолинието.

Натиснете бутона [One Key] отново и функцията е изключена.
Следвай

Стартирането на тази функция е същото както при One Key.

При действие на бутона [Follow] когато изпълнявате демо песента, мигащите знаци на екрана могат да показват на обучаващия се правилните ноти. Когато има грешка, мелодията на демо песента не може да продължи докато не се коригира.

Натиснете бутона [Follow] и функцията е изключена.


Ансамбъл, група

Стартирането на тази функция е същото както при One Key.

При действие на бутона [Ensemble], изпълнителят може да направи група заедно със системата, когато има грешки или няма удари, мелодията на ансамбъла ще продължава.

Натиснете бутона [Ensemble] и функцията е изключена.



Приложение


  1. Тембри

Пиано

Струнни

синт.тръбни

Ефекти

00

роял

40

цигулка

80

SQR WAVE

120

ШУМ ОТ КИТАРА

01

ПИАНО BRITE

41

ВИОЛА

81

SAW TOOTH

121

ДЪХ

02

ЕЛЕКТР.ПИАНО

42

ЧЕЛО

82

CALLIOPE

122

МОРСКИ БРЯГ

03

ПИАНО ЗА ДЖАЗ

43

КОНТРАБАС

83

chiff

123

ПТИЧЕ ЧУРУЛИКАНЕ

04

Е ПИАНО1

44

str trem

84

charang

124

ТЕЛЕФОН

05

Е ПИАНО2

45

str pizz

85

voice lead

125

ХЕЛИКОПТЕР

06

КЛАВЕСИН

46

АРФА

86

5th lead

126

АПЛАУЗ

07

КЛАВИР

47

ТИМПАНИ

87

bass lead

127

ИЗСТРЕЛ ОТ ПУШКА




ГЛОК




КОНЦЕРТ




СИНТЕЗ. ГЛАС




ДВОЕН

08

ЧЕЛЕСТА

48

СТРУННИ 1

88

НОВА ВЪЗРАСТ

128

пиано-софт

09

ГЛОКЕНШПИЛ

49

СТРУННИ2

89

ТОПЛА ПОДЛОЖКА

129

пиано-акордеон

10

МУЗИКАЛНА КУТИЯ

50

стр.син 1

90

poly sinth

130

пиано-банджо

11

ВИБРАФОН

51

стр.син 2

91

ПОДЛОЖКА ЗА ХОР

131

пиано brit-челеста

12

МАРИМБА

52

хор aahs

92

bow glass

132

пиано brit-трем

13

КСИЛОФОН

53

глас oohs

93

МЕТАЛ ПОДЛОЖКА

133

пиано brit-глас

14

ТРУБНИ КАМБАНИ

54

глас син

94

ореол

134

ел.пиано-туба

15

ЦИМБАЛ

55

orch hit

95

помитане

135

ел.пиано-цигулка




ОРГАН




ДУХОВИ ИНСТРУМ.




СИНТЕЗ.ЕФЕКТ

136

ЦИГУЛКА-КАМБАНА

16

орган

56

ТРОМПЕТ

96

дъжд

137

ЦИГУЛКА-САКСОФОН

17

орган удари

57

ТРОМБОН

97

соундтрек

138

цигулка-шам

18

рок орган

58

ТУБА

98

кристал

139

ВИОЛА-АРФА

19

ЦЪРКОВЕН ОРГАН

59

тромпет mute

99

атмосфера

140

виола-кото

20

тръстиков орган

60

рог

100

яркост

141

жиола-шан

21

акордион 1

61

духови sect

101

зъл дух

142

чело-камбана

22

хармоника

62

духови syn1

102

ехо

143

чело-челеста

23

акордион 2

63

духови syn2

103

Sci-fi

144

рок орган-туба




китара




тръбни




фолк звучене

145

рок орган-банджо

24

китара nylon

64

саксоф сопрана

104

ситар

146

църковен орган-soft

25

китара steel

65

саксоф алт

105

банджо

147

църковен орган-ксил

26

китара jazz

66

саксоф тенор

106

шамизен

148

орган уд-ситар

27

китара clean

67

саксоф баритон

107

кото

149

орган-шам

28

китара muted

68

обой

108

калимба

150

акордеон-арфа

29

китара ovrdrv

69

англ.рог

109

гайда

151

акордеон-square

30

китара distrt

70

фагот

110

цигулка

152

тромпет-арфа

31

китара harm

71

кларинет

111

шанай

153

тромбон-челеста




бас




дървени тръбни




ударни

154

туба-ситар

32

acou бас

72

пиколо

112

звъняща камбана

155

french-банджо

33

Fingr бас

73

флейта

113

agogo

156

саксоф-кото

34

pick бас

74

рекордер

114

метален барабан

157

обой-софт

35

fretls бас

75

пан флейта

115

woodblk

158

англ.рог-ацордеон

36

slap бас 1

76

bottle wrown

116

taiko барабан

159

рекордер-челеста

37

slap бас 2

77

шакхачи

117

mldy tom







38

syn бас 1

78

свирка

118

synth барабан







39

syn бас 2

79

окарина

119

revrs cym









2. Ритми



Каталог: users -> best
users -> Ню йорк gergana bulgarian children’s choir and school new york
users -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
users -> Sleepers ## Режисьор : Бари Левинсън
users -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
users -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
users -> Богомил николов
users -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
best -> Мк-4100 ръководство на притежателя
best -> Музикална електронна професионална клавиатура с 61 клавиша наръчник на притежателя предпазни мерки прочетете внимателно преди действие
best -> Наръчник на притежателя професионална музикална електронна клавиатура с 61 клавиша (мануал)


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница