Младите учени „икономиката на българия в променяща се политическа, социална и икономическа среда”Дата16.10.2017
Размер68.15 Kb.
ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЛАДИТЕ УЧЕНИ
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”
4 ноември 2013 г., София, УНСС
Финансово-счетоводен факултет

Уважаеми дами и господа,

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Деветата международна научна конференция на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”, която ще се проведе на 4 ноември 2013 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Целта на конференцията е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за девети пореден път като публикуваните научни резултати от предходните осем конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.
Доц. д-р Силвия Трифонова,

Председател на Организационния комитет
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Снежана Башева – председател

Проф. д-р Стоян Стоянов

Проф. д-р Огнян Симеонов

Доц. д-р Стоян Александров

Доц. д-р Григорий Вазов

Проф.д-р Надежда Николова

Проф.д.ик.н. Николай Неновски

Проф. д-р Емилия Миланова

Проф.д-р Янаки Андреев

Проф.д-р Бисер Славков
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Силвия Трифонова – председател

Доц. д-р Румяна Пожаревска – зам.-председател

Проф. д-р Маргарита Александрова

Доц.д-р Олег Димов

Доц. д-р Пресияна Ненкова

Доц. д-р Емил Асенов

Гл.ас. Радостин Вазов

Д-р Аглика Кънева – организационен секретар
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС
Работни езици на конференцията: български, английски и руски

Място на провеждане на конференцията: УНСС, София

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

30 септември 2013 г.

- Краен срок за изпращане на заявката за участие в конференцията по електронен път на следния e-mail адрес: mladiucheni2013@gmail.com


15 октомври 2013 г.

- Краен срок за изпращане на докладa (оформен съгласно изискванията) на следния e-mail адрес: mladiucheni2013@gmail.com

- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.
ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):

Таксата за правоучастие в конференцията за външни лица е 120.00 (сто и двадесет) лв. (с ДДС) за български участници.

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 50.00 (петдесет) евро.
Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 9 конференция на младите учени”.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Моб.тел.: 0885285954; E-mail: mladiucheni2013@gmail.com

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026, УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на УНСС: www.unwe.bg и на Финансово-счетоводния факултет: http://faculties.unwe.bg/finacc
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1. Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. фигури, таблици и библиография

2. Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично

3. Докладите се представят в посочения срок на e-mail адреса на конференцията, а по време на конференцията - на хартиен носител и на CD

4. Докладите могат да се представят на български, английски или руски език

5. Заглавието на доклада, научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота, резюмето и ключовите думи за българските участници – задължително трябва да бъдат на български и английски език

6. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени

7. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница)

8. Последователност при оформяне на докладите:


 • Заглавие на доклада

 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота на автора

 • Резюме / Abstract

 • Ключови думи / Keywords

 • Изложение

 • Библиография

9. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания:

 • Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см

 • Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal; междуредие: 1,5

 • Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered

 • Номерация на страниците: долу, центрирано

 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered

 • Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified

 • Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified

 • Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered

 • Формулите да са центрирани и номерирани отдясно

 • Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите таблици и фигури

 • Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal

 • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до “n”; шрифт на бележки под линия – Times New Roman, 10 pt, normal

 • Библиографията следва да бъде подредена по следния начин:

1. Иванов, И., Икономиката на България, УИ „Стопанство”, София, 2010.

2. Clauss, G., Offshore Structures, Prentice Hall, New Jersey, 2010.

3. Nikolov, K., “Bubbles, Banks and Financial Stability”, Research Bulletin, No. 15, ECB, Spring 2012.


 • Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията. На участниците с доклади ще се предостави по един екземпляр от сборника, който ще бъде публикуван след конференцията

 • Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЛАДИТЕ УЧЕНИ
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1. ..…………………………………………………………………………...……………………………………………………………...

/ Име, презиме и фамилия /


2. ..……………………………………………………………………………...…………………………………………………………..

/ Научно звание и научна степен /


3. ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………

/ ВУЗ, организация, фирма – точен адрес, вкл. пощенски код /


4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ Адрес за кореспонденция, вкл. пощенски код, тел., факс, e-mail /


5. Данни за издаване на фактури:

ВУЗ, организация, фирма: ………………………………………………………………………………………………………………..

Служебен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………

ЕИК: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ИК – ДДС: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

М.О.Л: …………………………………………………………………………………………………………………………………….......


6. Тематично направление: …………………………………………………………………..........................................................
7. Заглавие на доклада: ………………………………………………………………………………………………………………….

/ на български, английски или руски език /


8. Съавтор (и): ……..………………………………………………………………………………………………………………………
9. При представянето на доклада са необходими: .………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

/ моля, посочете техническите средства /Попълнете и изпратете заявката за участие по електронен път до 30 септември 2013 г. на e-mail адреса за кореспонденция на конференцията: mladiucheni2013@gmail.com.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА!

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница