Многопрофилна болница за активно лечение – русе” адДата24.07.2016
Размер118.12 Kb.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ АД

гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, тел. 082/ 887 223

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА
за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, при условията на глава VIII „а” от ЗОП за избор на изпълнител на услуга с предмет: Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ Русе АД в шест обособени позиции
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

МБАЛ-Русе АД кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ Русе АД в шест обособени позиции, при следните условия:І. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране:

1. Обект на поръчката е сключване на застраховки, разделени в шест обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на имуществото на МБАЛ Русе АД, с прогнозна стойност 20 000 /двадесет хиляди/ лева без ДДС;

Обособена позиция 2 – Застраховка Живот на персона на МБАЛ Русе АД, с прогнозна стойност 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

Обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ Русе АД, с прогнозна стойност 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС;

Обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ Русе АД, с прогнозна стойност 3750 /Три хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС

Обособена позиция 5Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Русе АД, с прогнозна стойност 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС;

Обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД, с прогнозна стойност 250 /двеста и петдесет/ лева без ДДС.

2 Прогнозна стойност на поръчката за всички обособени позиции: 46000 лв. без ДДС.

3. Място за изпълнение на поръчката – „МБАЛ-Русе” АД – гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, Първо отделение по вътрешни болести и нефрология на МБАЛ-Русе АД.

4. Срокът за изпълнение за всички обособени позиции е 1 (една) година, с начало ден след изтичане на текущата застраховка.

5. Срок на валидност на офертите :

Обособена позиция 1 – 30 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 2 – 30 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 3 – 30 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 4 – 365 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 5 – 120 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 6 – 100 дни от датата на подаването им.

6. Източник на финансиране – собствени средства на «МБАЛ-Русе» АД.

7. Начин на плащане застрахователната премия :

Обособена позиция 1– на 4 равни вноски,

Обособена позиция 2– на 4 равни вноски.

Обособена позиция 3 – на 4 равни вноски,

Обособена позиция 4 – еднократно,

Обособена позиция 5еднократно,

Обособена позиция 6 – еднократно или разсрочено (до 4 вноски).
ІІ. Описание обекта на поръчката:

Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ - Русе АД. Пълното описание на обекта на поръчката е дадено в Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, приложение към настоящата покана.


ІІІ. Изисквания към предмета на поръчката:

Изискванията за застраховките по всяка от обособените позиции са дадени в Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, приложение към настоящата покана.

При сключване и изпълнение на застрахователните договори ще бъдат ползвани услугите на лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ брокер на МБАЛ-Русе АД, съгласно договор за възлагане.
ІV. Изисквания към участника за доказване регистрацията на участниците в професионален регистър.

1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което  притежава издадени от компетентен орган и валидни към датата на  провеждане на процедурата:

• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;

• лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.


V. Показател за оценка - “Икономически най-изгодна оферта”.

Методика за оценяване:обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на имуществото” на МБАЛ-Русе АД:

Технически оценка (ТОИ) с тежест 20 точки: ТОИ = КИ1 + КИ2

КИ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КИ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията, предложен от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения, предложен от конкретния участник (цяло число, минимум 1 работен ден);

КИ2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 10 точки;

КИ2 = ( ИРмин / ИРи) х 5, където:

ИРмин е най-ниския посочен брой на изключени рискове от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1);

ИРи е посочения брой изключени рискове от конкретния участник;

Икономически оценка (ИОИ) с обща тежест 80 точки: ИОИ = КИ3

КИ3 – размер на застрахователната премия – тежест 80 точки;

КИ3 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 80, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците, допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;

Комплексната оценка (КОИ) за всяка оферта за застраховка „Всички рискове на имуществото” на МБАЛ- Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОИ = ТОИ + ИОИ
обособена позиция 2 – Застраховка „Живот” на персонала на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОЖ) с тежест 50 точки: ТОЖ = КЖ1 + КЖ2 + КЖ3

КЖ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КЖ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията, предложен от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);

КЖ2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 20 точки;

КЖ2 = ( ИРмин / ИРи) х 20, където:

ИРмин е най-ниския посочен брой на изключени рискове от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1);

ИРи е посочения брой изключени рискове от конкретния участник;

КЖ3 – съотношение на изплатени обезщетения към записана премия за 2013 година по застраховка Живот (без рентна) (взимат се 2 символа след десетичната запетая – 0,00) – тежест 20 точки;

КЖ3 = ( ОИ / Омакс ) х 20, където:

ОИ е съотношението, посочено отконкретния участник по застраховка Живот (без рентна);

Омакс е най-високото съотношение, посочено от участниците, допуснати до участие в процедурата;

Икономически оценка (ИОЖ) с обща тежест 50 точки: ИОЖ = КЖ4

КЖ4 – размер на застрахователната премия – тежест 50 точки;

КЖ4 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 50, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците, допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;

Комплексната оценка (КОЖ) за всяка оферта за застраховка „Живот” на персонала на МБАЛ-Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОЖ = ТОЖ + ИОЖ
обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ-Русе АД;

Технически оценка (ТОП) с тежест 40 точки: ТОП = КП1 + КП2

КП1 – ретроактивен период – тежест 20 точки;

КП1 = ( Ри / Рмакс ) х 20, където:

Ри е периода посочен от конкретния застраховател (в дни);

Рмакс е най-дългия посочен от участниците период (в дни);

КП2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 20 точки;

КП2 = ( ИРмин / ИРи) х 20, където:

ИРмин е най-ниския посочен брой на изключени рискове от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1);

ИРи е посочения брой изключени рискове от конкретния участник;
Икономически оценка (ИОП) с обща тежест 60 точки: ИОП = КП3

КП3 – размер на застрахователната премия – тежест 60 точки;

КП3 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 60, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците, допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;

Комплексната оценка (КОП) за всяка оферта за застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ-Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОП = ТОП + ИОП
обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОГ) с тежест 10 точки: ТОГ = КГ1

КГ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КГ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията предложен от участниците допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);

Икономически оценка (ИОГ) с обща тежест 90 точки: ИОГ = КГ2

КГ2 – размер на застрахователната премия – тежест 90 точки;

КГ2 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 90, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;

Комплексната оценка (КОГ) за всяка оферта за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОГ = ТОГ + ИОГ
обособена позиция 5Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОК) с тежест 10 точки: ТОК = КК1

КК1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КК1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията предложен от участниците допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);

Икономически оценка (ИОК) с обща тежест 90 точки: ИОК = КГ2

КК1 – размер на застрахователната премия – тежест 90 точки;

КК1 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 90, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;

Комплексната оценка (КОК) за всяка оферта за Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОК = ТОК + ИОК
обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОМ) с тежест 10 точки: ТОМ = КМ1

КМ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КМ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията предложен от участниците допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);

Икономически оценка (ИОМ) с обща тежест 90 точки: ИОМ = КМ2

КМ2 – размер на застрахователната премия – тежест 90 точки;

КМ2 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 90, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;

Комплексната оценка (КОМ) за всяка оферта за Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОК = ТОМ + ИОМ
Общия максимален брой точки за всяка една обособена позиция е 100 (сто) точки.

Забележка:

- Сроковете за изплащане на обезщетение трябва да бъдат отразени в цели числа (дни). Срокове, подадени в часове и / или по-кратки от един ден, ще бъдат приравнявани на един ден.

- Списъците с изключени рискове трябва да са номерирани във възходящ ред, започващ от „1“. Всеки отделен изключен риск се описва във отделна точка. Всеки риск, посочени в подточка, тире или друг различен от зададения начин, ще бъде броен за отделна точка. Броят на изключените рискове се изчислява като цяло число (1, 2, 3, 4 и т.н), като предложение за 0 изключени рискове ще бъде изчислено като 1.

- Предложената застрахователна премия трябва да включва всички допълнителни разходи за сключването на застраховките, като маркировки, огледи и други изисквани от застрахователя, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл.10 от Закона за данъка върху застрахователната премия.

- Класирането на офертите ще се извършва по отделно за всяка обособена позиция.


VІ. Изискуеми документи и информация.

За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:  1. Заверено копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

  2. Техническо предложение, изготвено в съответствие с изискванията към застраховките, съдържащо данни данни за лицето, което прави предложението /Образец № 1/. Участникът задължително трябва да представи Общи условия за застраховките, обект на обособената позиция.

  3. Ценово предложение, изготвено в съответствие с образец /Образец № 2/.

  4. Списък на клоновете и/или офисите на участника на територията на гр. Русе.

  5. Валиден лиценз, издаден от акредитирана институция, удостоверяваща правото на участника да извършва застрахователна дейност, както и лиценз за извършване на застрахователни услуги, съгласно предмета на поръчката.

  6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец).

Изброените документи от т.1 до т.6 включително, се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник, както и обозначение за коя процедура и за кои позиции се изпраща / представя офертата.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, документите по т. 2 и т.3 се представят за всяка от позициите.

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
VІІ. Срок и място за получаване на офертите - до 12.00 ч. на 14.10.2014 г. в деловодството на МБАЛ-Русе АД.
VІІІ. Дата, час и място на отваряне на офертите - офертите ще бъдат отворени на 14.10.2014 г., в 14.00 часа, в град Русе, в сградата на МБАЛ-Русе АД, кабинет № 3 (юрисконсулт). Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана;

  2. Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Изп. директор:/ д-р Владин Петров /
Каталог: attachments -> article -> 237
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
237 -> Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница