Многостранно споразумениестраница1/2
Дата23.10.2018
Размер0.62 Mb.
#93833
  1   2
МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕЖДУ


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ,

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ И ВРЕМЕННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ООН В КОСОВО1

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА

ОБЩОЕВРОПЕЙСКО АВИАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,
КРАЛСТВО ДАНИЯ,
ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,
РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,
КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,
ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,
ИРЛАНДИЯ,
ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА КИПЪР,
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,
РЕПУБЛИКА ЛИТВА,
ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,
РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,
МАЛТА,
КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,
РЕПУБЛИКА ПОЛША,
ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,
СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,
КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


тук и по-долу наричани “ държави-членки на ЕО”, и
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, тук и по-долу наричана “Общността” или “Европейската общност”, и
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ,
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,
БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,
РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА,
КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,
РУМЪНИЯ,
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ и
ВРЕМЕННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ООН В КОСОВО,
всички гореспоменати тук и по-долу наречени заедно “Договарящите страни”

Признавайки интегрирания характер на международното гражданско въздухоплаване и желаейки да създадат Общоевропейско авиационно пространство (ECAA) на основата на взаимен пазарен достъп до авиационните пазари на Договарящите страни и свобода на установяване, с равни условия на конкуренция, и спазване на едни и същи правила − включително в областта на безопасността, сигурността, управлението на въздушния трафик, социалната хармонизация и опазването на околната среда;
ОТЧИТАЙКИ, че правилата относно ECAA следва да се прилагат на многостранна основа в рамките на ECAA и следователно е необходимо да бъдат дефинирани специфични правила в това отношение;
ПРИЕМАЙКИ, че е уместно правилата на ECAA да се основават на съответното законодателство, действащо в Европейската общност, съгласно Анекс I към това Споразумение, без да се предрешават правилата на Договора за създаване на Европейската общност;
ПРИЗНАВАЙКИ, че пълното спазване с правилата на ECAA дава право на Договарящите страни да се възползват от ECAA, включително от пазарния достъп;
СЪЗНАВАЙКИ, че съответствието с правилата на ECAA, включително пълния пазарен достъп, не може да се постигне изведнъж, а чрез преходен период, улеснен от конкретни договорености с ограничен срок на действие;
ПОДЧЕРТАВАЙКИ, че при условията на преходни договорености, където е необходимо, правилата относно пазарния достъп на въздушните превозвачи следва да изключват ограничения по честотите, капацитета, въздушните маршрути, типа самолети или други подобни ограничения на двустранните спогодби за въздушен транспорт и, че въздушните превозвачи не следва да бъдат принуждавани да сключват търговски споразумения или подобни договорености като условие за пазарен достъп;
ПОДЧЕРТАВАЙКИ, че въздушните превозвачи следва да се третират равнопоставено по отношение на достъпа им до въздушно-транспортната инфраструктура, особено където тази инфраструктура е ограничена;
ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че Споразуменията за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и някои други Договарящи страни по принцип предвиждат че, с оглед осигуряване на координирано развитие и постепенна либерализация на транспорта между страните по тези Споразумения съобразно реципрочните търговски нужди, условията за взаимен пазарен достъп във въздушния транспорт би следвало да се уреждат със специални споразумения;
ИМАЙКИ ПРЕДВИД желанието на всяка от Асоциираните страни да приведат своето законодателство, касаещо въздушния транспорт и свързаните с него въпроси, в съответствие с това на Европейската общност, включително и с бъдещото законодателство на Общността;
ПРИЗНАВАЙКИ значението на техническата помощ в това отношение;
ПРИЗНАВАЙКИ, че отношенията между Общността и Норвегия и Исландия трябва да продължат да се регулират от Договора за Европейското икономическо пространство;
ЖЕЛАЕЙКИ да се позволи последващо разширение на Общоевропейското авиационно пространство;
ПРИПОМНЯЙКИ преговорите между Европейската общност и Асоциираните страни, целящи сключване на Споразумения по някои аспекти на въздушните съобщения, които ще приведат двустранните спогодби за въздушни съобщения между държавите-членки на ЕО и Асоциираните страни в съответствие с правото на Европейската общност;
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

ЧЛЕН 1
1. Целта на това Споразумение е създаването на Общоевропейско авиационно пространство, наричано тук и по-долу ECAA. ECAA ще се основава на свободен пазарен достъп, свобода на установяването, равни условия за конкуренция и общи правила, включително в областта на безопасността, сигурността, управлението на въздушното движение, опазването на околната среда и в социалната област. За тази цел Споразумението определя правилата, приложими между Договарящите страни в съответствие с предвидените по-долу условия.Тези правила включват и разпоредбите на законодателството, посочено в Анекс I.
2. Разпоредбите в това Споразумение ще се прилагат до степента, до която засягат въздушния транспорт или свързана с него материя, упомената в Анекс I.
3. Това Споразумение се състои от членове, определящи общото функциониране на ECAA, тук и по-долу наречено “основното Споразумение”, от Анекси, между които Анекс I съдържа законодателството на Европейската общност, приложимо между Договарящите страни в рамките на основното Споразумение, и от Протоколи, от които поне един за всяка Асоциирана страна определя преходните договорености, приложими за нея.

ЧЛЕН 2
1. По смисъла на това Споразумение:


(a) терминът “Споразумение” е основното Споразумение, неговите Анекси, актовете, посочени в Анекс І, както и неговите Протоколи;
(б) терминът “Асоциирана страна” означава Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата Югославска република Македония, Република Черна гора, Румъния, Република Сърбия, или всяка друга държава или единица, която стане страна по това Споразумение съгласно чл. 32;
(в) една “допълнителна Асоциирана страна” или УНМИК означава Временната администрация на ООН в Косово съгласно Резолюция № 1244/10.VІ.1999 г. на Съвета по сигурност на ООН;
(г) терминът “Договаряща страна” означава, по отношение на Общността и държавите-членки на ЕО, Общността и държавите-членки на ЕО, или Общността, или държавите-членки на ЕО. Значението, което се придава на този израз във всеки отделен случай, следва да се изведе от съответните разпоредби на това Споразумение и от съответната компетентност на Общността и на държавите-членки на ЕО, както произтича от Договора за ЕО;
(д) терминът “ECAA партньор” означава Асоциирана страна, Норвегия или Исландия;
(е) терминът “Договор за ЕО” е Договорът за установяване на Европейската общност;
(ж) терминът “Договор за EEA” е Договорът за Европейското икономическо пространство и неговите Протоколи и Анекси, подписан на 2 май 1992 г. и страни по който са Европейската общност, нейните държави-членки, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
(з) терминът “Споразумение за асоцииране” е всяко от Споразуменията за асоцииране между Европейската общност или между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна, и съответната Асоциирана страна, от друга;
(и) терминът “въздушен превозвач на ECAA” е въздушен превозвач, лицензиран както е предвидено от това Споразумение в съответствие с разпоредбите на съответните актове, посочени в Анекс I;
(к) терминът “Компетентна въздухоплавателна власт” е правителствена агенция или юридическо лице, което упражнява законни права да оценява съответствието и да контролира използването или продажбата на продукти или услуги или лицензи под юрисдикцията на дадена Договаряща страна и може да предприема административно-наказателни действия с оглед да осигури съответствието на продуктите или услугите, разпространявани на пазара под негова юрисдикция, със законовите изисквания;
(л) терминът “Конвенция” е Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, открита за подписване в Чикаго на 7 декември 1944г., и измененията и Анексите към нея;
(м) терминът “SESAR” означава техническото изпълнение на Единното европейско небе, предвиждащо координирано и синхронизирано проучване, разработване и разгръщане на ново поколение системи за управление на въздушното движение;
(н) терминът “Генерален план за управление на въздушното движение” означава началото на SESAR;
(о) терминът “държава-членка на ЕО” означава държава-членка на Европейската общност.
2. Използването на термините “страна”, “гражданин”, “граждани” или “територия” не предрешава статута на всяка Договаряща страна по международното право.

ЧЛЕН 3
Приложимите разпоредби на актовете, упоменати или съдържащи се в Анекс I, адаптирани в съответствие с Анекс ІІ, или в решения на Съвместния комитет, са задължителни за Договарящите страни и са част от или ще бъдат въведени в техния вътрешен правен ред, както следва:


(a) акт, който съответства на Регламент на Европейската общност, се въвежда във вътрешния правен ред на Договарящите страни;
(б) акт, който съответства на Директива на Европейската общност, предоставя избор на властите на Договарящите страни за формата и метода на изпълнение.

ЧЛЕН 4
Договарящите страни ще вземат всички подходящи мерки, било общи или конкретни, за да осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от това Споразумение, и ще се въздържат от всякакви мерки, които могат да застрашат постигането на целите на това Споразумение.


ЧЛЕН 5
Разпоредбите на това Споразумение не засягат отношенията между Договарящите страни по Договора за EEA.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

ЧЛЕН 6
В обхвата на това Споразумение и без да се предрешава някоя конкретна негова разпоредба, всяка дискриминация на основата на националност е забранена.


ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ

ЧЛЕН 7
В обхвата и при условията на това Споразумение и без да се предрешават разпоредбите на съответните актове, посочени в Анекс I, няма да има ограничения върху свободата на установяване на граждани на една държава-членка на ЕО или на ECAA партньор на територията на която и да е от тях. Свободата на установяване включва правото да се предприемат и изпълняват дейности като самонаемащи се лица и да се основават и управляват предприятия, в частност компании или фирми, при условията на страната, където се извършва установяването, определени от закона за нейните собствени граждани. Това се прилага и за откриването на агенции, клонове или дъщерни дружества от граждани на държава-членка на ЕО или на ECAA партньор, установени на територията на която и да е от тях.

ЧЛЕН 8
1. В обхвата на това Споразумение и без да се предрешават разпоредбите на съответните актове от Анекс I, компании или фирми, учредени или основани според закона на една държава-членка на ЕО или на ECAA партньор и имащи основно място на дейност на територията на ECAA, се третират по същия начин, както физическите лица, които са граждани на държава-членка на ЕО или на ECAA партньор.


2. Термините “компании или фирми” означават компании или фирми, основани по гражданското или търговското право, включително кооперативни дружества, и други юридически лица, управлявани от публичното или частното право, освен тези, които са с нестопанска цел.

ЧЛЕН 9
1. Разпоредбите на чл. 7 и 8 не се прилагат по отношение на дейности, които са свързани, дори и при извънредни случаи, с упражняването на официална власт на територията на която и да е Договаряща страна.


2. Разпоредбите на чл. 7 и 8 и мерките, предприети в тяхно изпълнение, не предрешават приложимостта на разпоредбите на закон, регламент или административен акт, предвиждащи специално третиране на чужди граждани на основание национална политика, национална сигурност или обществено здравеопазване.

ЧЛЕН 10
1. Без да се накърняват по-благоприятните разпоредби в съществуващи споразумения и в обхвата на това Споразумение, Договарящите страни ще отменят количествените ограничения и мерки със същия ефект върху преноса на оборудване, запаси, резервни части и други приспособления, когато те са необходими на въздушен превозвач на ЕСАА да продължи да предоставя въздушно-транспортни услуги според условията на това Споразумение.


2. Задължението по параграф (1) не отменя правото на Договарящите страни да забранят или да наложат ограничения върху такъв пренос, когато основанията за това са свързани с националната политика или националната сигурност; със защитата на здравето и живота на хора, животни или растения; или със защитата на интелектуална, индустриална и търговска собственост. Въпреки това, такива забрани или ограничения не трябва да бъдат средство за произволна дискриминация или за скрито ограничаване на търговията между Договарящите страни.

АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

ЧЛЕН 11


 1. Договарящите страни ще въведат подходящите мерки, за да осигурят така, че въздухоплавателно средство, регистрирано в една Договаряща страна, когато се приземява на летища в друга Договаряща страна, съответства на международните стандарти за безопасност, установени по силата на Конвенцията, и ще бъде обект на перонни инспекции от упълномощени представители на тази друга Договаряща страна, както на борда, така и около въздухоплавателното средство, за проверка валидността на неговите документи и тези на екипажа и външното състояние на въздухоплавателното средство и неговото оборудване. 1. Всяка Договаряща страна има право да поиска консултации по всяко време относно стандартите за безопасност, които друга Договаряща страна поддържа в области, различни от тези, обхванати с актовете по Анекс I.
 1. Това Споразумение не ограничава правомощията на компетентната гражданска въздухоплавателна власт да предприеме всички подходящи и незабавни мерки, когато констатира, че даден продукт или услуга може да:

i. не постигне съответствие с минималните стандарти, установени съгласно Конвенцията, или


ii. предизвика сериозно безпокойство – установено чрез инспекцията по параграф (1) – че въздухоплавателно средство или експлоатацията на въздухоплавателно средство не съответства на минималните стандарти, установени съгласно Конвенцията, или
iii. предизвика сериозно безпокойство, че липсва ефективно поддържане и прилагане на минималните стандарти, установени съгласно Конвенцията.
4. Когато компетентната гражданска въздухоплавателна власт предприеме действия в съответствие с параграф (3), незабавно информира компетентните граждански въздухоплавателни власти на другите Договарящи страни за тези действия, предоставяйки основанията за предприемането им.
5. Ако взетите по силата на параграф (3) мерки не са прекратени, дори когато основанието за тяхното предприемане е престанало да съществува, всяка Договаряща страна може да отнесе въпроса към Съвместния комитет.
6. Всички изменения в националния закон по отношение статута на компетентната гражданска въздухоплавателна власт се оповестяват от съответната Договаряща страна на другите Договарящи страни.

АВИАЦИОННА СИГУРНОСТ

ЧЛЕН 12
1. С цел опазване на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, Договарящите страни гарантират, че общите основни стандарти и механизмите за мониторинг на съответствието по отношение на авиационната сигурност, съдържащи се в Анекс I, се прилагат към всяко летище, намиращо се на тяхна територия, съгласно съответните разпоредби, упоменати в посочения Анекс.
2. Договарящите страни ще предоставят при поискване необходимата помощ една на друга с цел предотвратяване на актове на незаконно завладяване на граждански въздухоплавателни средства и други незаконни действия срещу безопасността на такива въздухоплавателни средства, техните пътници и екипаж, летища и аеронавигационни съоръжения, както и всяка друга заплаха за сигурността на гражданското въздухоплаване.
3. При възникване на инцидент или заплаха от настъпване на инцидент с незаконно завладяване на граждански въздухоплавателни средства или при други незаконни действия срещу безопасността на такива въздухоплавателни средства, техните пътници и екипаж, летища или аеронавигационни съоръжения, Договарящите страни ще си помагат една на друга чрез улесняване на комуникациите и други подходящи мерки с цел бързо и безопасно прекратяване на инцидента или заплахата от такъв.
4. Асоциирана страна може да бъде подложена на инспекция от Европейската комисия в съответствие с приложимото законодателство на Европейската общност, както е предвидено в Анекс I, и може да бъде задължена да участва в инспекциите на Европейската комисия в други Договарящи страни.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ЧЛЕН 13
1. Договарящите страни ще си сътрудничат в областта на управлението на въздушното движение с оглед разширяване на Единното европейско небе към ECAA, за да се повишат настоящите стандарти за безопасност и цялостната ефикасност на общите стандарти за въздушно движение в Европа, за оптимизиране на капацитета и намаляване на закъсненията.
2. С оглед улесняване приложението на законодателството за Единно европейско небе на своя територия,
– Асоциираните страни, в рамките на своята съответна компетентност, предприемат възможно най-рано необходимите мерки за приспособяване на институционалните си структури за управление на въздушното движение към Единното европейско небе, в частност като посочат или създадат съответни национални контролни органи, които да са най-малкото функционално независими от доставчиците на аеронавигационни услуги;
– Европейската общност ще присъедини Асоциираните страни към всяка оперативна инициатива в областта на аеронавигационните услуги, въздушното пространство и взаимната съвместимост, която произтича от Единното европейско небе, в частност чрез първоначално включване усилията на Договарящите страни за създаване на съответни функционални блокове във въздушното пространство.
3. Европейската общност ще се погрижи Асоциираните страни да бъдат напълно приобщени към разработването на Генерален план за управление на въздушното движение в рамките на програмата SESAR на Комисията.

КОНКУРЕНЦИЯ

ЧЛЕН 14


 1. В обхвата на това Споразумение следва да се прилагат разпоредбите на Анекс III. Когато в други споразумения, като Споразумения за асоцииране, между две или повече Договарящи страни се съдържат правила по конкуренция и държавни помощи, правилата от тези споразумения се прилагат между Договарящите страни.
 1. Чл. 15, 16 и 17 не се прилагат по отношение на разпоредбите в Анекс III.

ПРАВОРАЗДАВАНЕ

ЧЛЕН 15
1. Без да се накърняват параграфи (2) и (3), всяка Договаряща страна осигурява така, че правата, които произтичат от това Споразумение и в частност от актовете, посочени в Анекс I, да могат да се търсят пред националните съдилища.
2. В случаите, които могат да засегнат съществуващи или потенциални въздушни услуги, чието извършване се разрешава по това Споразумение, институциите на Европейската общност ще се ползват от правомощията, които специално са им предоставени съгласно разпоредбите на актовете, упоменати или съдържащи се в Анекс І.

3. Всички въпроси относно законността на решенията, взети от институциите на Европейската общност по силата на това Споразумение, в частност по силата на актовете, посочени в Анекс І, ще бъдат от изключителната компетентност на Съда на Европейските общности, тук и по-долу наричан “Съдът”.


ТЪЛКУВАНЕ

ЧЛЕН 16
1. Доколкото разпоредбите на това Споразумение и разпоредбите на актовете, посочени в Анекс І, са тъждествени по същество на съответните правила на Договора за ЕО и на актовете, приети по силата на Договора за ЕО, тези разпоредби, при тяхното приложение и изпълнение, ще се тълкуват съобразно съответните постановления и решения на Съда и на Европейската комисия, издадени преди датата на подписване на това Споразумение. Постановленията и решенията, влезли в сила след датата на подписване на това Споразумение, се съобщават на другите Договарящи страни. По молба на някоя от Договарящите страни, последствията от тези по-късни постановления и решения се уточняват от Съвместния комитет с цел да се осигури правилното функциониране на това Споразумение. Съществуващите тълкувания се съобщават на ЕСАА партньорите преди датата на подписване на това Споразумение. Решенията, които Съвместният комитет взима по тази процедура, ще съответстват на съдебната практика на Съда.
2. Когато по дело, разглеждано от съд или трибунал на ЕСАА партньор, възникне въпрос за тълкуване на това Споразумение, на разпоредбите на актовете, посочени в Анекс І, или на актовете, приети за тяхното изпълнение, които са тъждествени по същество на съответните разпоредби на Договора за ЕО и на актовете, приети за прилагането на Договора за ЕО, съдът или трибуналът действайки в съответствие с Анекс ІV ще се обърнат към Съда да вземе решение по въпроса ако преценят, че това е необходимо, за да им даде възможност да произнесат присъда. Всеки ЕСАА партньор може с решение и в съответствие с Анекс ІV да определи до каква степен и при какви модалности неговите съдилища и трибунали следва да прилагат тази разпоредба. Решението ще бъде съобщено на депозитаря и на Съда. Депозитарят ще информира другите Договарящи страни.
3. Когато съд от последна инстанция на Договаряща страна не е в състояние да се отнесе до Съда в съответствие с параграф (2), всяка присъда на този съд ще бъде предадена от заинтересованата Договаряща страна на Съвместния комитет, чиито последващи действия ще бъдат насочени към запазване на хомогенното тълкуване на това Споразумение. Ако Съвместният комитет не успее да запази хомогенното тълкуване на това Споразумение в срок до два месеца, след като въпросът за различието между съдебната практика на Съда и присъдата на съда на тази Договаряща страна е бил отнесен до него, могат да се приложат процедурите по чл. 20.

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЧЛЕН 17
1. Това Споразумение не предрешава правото на всяка Договаряща страна да приеме едностранно ново законодателство или да измени съществуващото си законодателство в областта на въздушния транспорт или свързана с него област от Анекс I, при условие, че се спазват принципите за равнопоставеност и разпоредбите на този член и чл. 18, параграф (4). Асоциираните страни няма да приемат такова законодателство, освен ако не е в съответствие с това Споразумение.
2. Когато Договаряща страна приеме ново законодателство или приеме изменения на законодателството си, ще информира другите Договарящи страни чрез Съвместния комитет не по-късно от един месец след приемането. При поискване от някоя от Договарящите страни, Съвместният комитет провежда, в срок до два месеца след това, обсъждане на последствията от новото законодателство или измененията за правилното функциониране на това Споразумение.
3. Съвместният комитет ще:


  a) приеме решение за изменение на Анекс I, така че да включи, ако е необходимо на реципрочна основа, въпросното ново законодателство или изменение; или

  б) приеме решение, според което въпросното ново законодателство или изменение ще се считат за съответстващи на това Споразумение; или

  в) вземе решение за други мерки с цел запазване на правилното функциониране на това Споразумение.4. По отношение на законодателството, което е прието между подписването на това Споразумение и влизането му в сила и за което другите Договарящи страни са били уведомени, датата на получаване на уведомлението се счита за меродавна. Съвместният комитет взима решение не по-рано от шестдесет дни след влизането в сила на това Споразумение.

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ

ЧЛЕН 18
1. Създава се Съвместен комитет, който отговаря за прилагането на това Споразумение и осигурява точното му съблюдаване, без да се накърняват разпоредбите на чл. 15, параграфи (2) и (3) и чл. 21 и 22. За тази цел Съвместният комитет дава препоръки и взима решения в случаите, предвидени в това Споразумение. Решенията на Съвместния комитет се привеждат в действие от Договарящите страни в съответствие с техните собствени правила.
2. Съвместният комитет се състои от представители на Договарящите страни.
3. Съвместният комитет работи на принципа на единодушието. Въпреки това, Съвместният комитет може да реши да приложи процедура на мажоритарно гласуване за някои специфични въпроси.
4. За целите на точното прилагане на това Споразумение Договарящите страни ще обменят информация, inter alia,, за ново законодателство или решения, които са от значение за това Споразумение, и по искане на някоя Договаряща страна ще провеждат консултации в Съвместния комитет, включително по социални въпроси.
5. Съвместният комитет ще приеме свои процедурни правила.
6. ECAA партньор или Европейската общност и нейните държави-членки ще председателстват Съвместния комитет на ротационен принцип в съответствие с договореностите, залегнали в процедурните му правила.
7. Председателят на Съвместния комитет ще свиква неговите заседания поне веднъж в годината с цел преглеждане на общото функциониране на това Споразумение и когато специални обстоятелства го изискват, по искане на Договаряща страна. Съвместният комитет ще наблюдава постоянно развитието на съдебната практика на Съда. За тази цел Европейската общност ще предава на ECAA партньорите всички постановления на Съда, които се отнасят до функционирането на това Споразумение. Съвместният комитет предприема действия в срок до три месеца с цел запазването на хомогенното тълкуване на това Споразумение.
8. Съвместният комитет може да реши да създаде работни групи, които да му оказват съдействие при изпълнение на неговите задължения.

ЧЛЕН 19
1. Решенията на Съвместния комитет са задължителни за Договарящите страни. Когато решение на Съвместния комитет съдържа изискване за действие от Договаряща страна, въпросната Страна ще вземе необходимите мерки и ще информира за това Съвместния комитет.


2. Решенията на Съвместния комитет ще се публикуват в официалните вестници на Европейския съюз и на ЕСАА партньорите. Всяко решение ще посочва датата за неговото изпълнение от Договарящите страни и всяка друга информация, която може да е от значение за икономическите субекти.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

ЧЛЕН 20
1. Общността, действайки съвместно с държавите-членки на ЕО, или всеки ЕСАА партньор може да постави пред Съвместния комитет спорен въпрос, който засяга прилагането или тълкуването на това Споразумение, освен в случаите, за които това Споразумение предвижда специфични процедури.
2. Когато спорен въпрос се постави пред Съвместният комитет по силата на параграф (1), страните по спора провеждат незабавни консултации. В случаите, когато Европейската общност не е страна по спора, представител на Общността може да бъде поканен на консултациите от някоя от страните по спора. Страните по спора могат да изготвят предложение за уреждане на спора, което незабавно се предоставя на Съвместния комитет. Решенията, взети от Съвместния комитет по тази процедура, ще зачитат съдебната практика на Съда.
3. Ако четири месеца след датата, на която въпросът е бил поставен пред Съвместния комитет, последният не е успял да вземе решение, уреждащо спора, страните по спора могат да го отнесат до Съда, чието решение ще бъде окончателно и задължително. Модалностите, съгласно които спорен въпрос може да бъде отнесен до Съда, са посочени в Анекс ІV.
4. Ако в срок до четири месеца Съвместният комитет не вземе решение по въпрос, който е бил отнесен до него, Договарящите страни могат да предприемат съответните предпазни мерки по чл. 21 и 22 за период не по-голям от шест месеца. След този период всяка Договаряща страна може да денонсира това Споразумение с незабавно влизане в сила. Договаряща страна няма право да предприема предпазни мерки по въпрос, който е бил отнесен до Съда в съответствие с това Споразумение, освен в случаите по чл. 11, параграф (3) или съгласно механизмите, предвидени в индивидуалните актове, посочени в Анекс I.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЧЛЕН 21
Без да се предрешават чл. 11, параграф (3) и проверките на сигурността и безопасността, упоменати в Протоколите към това Споразумение, предпазните мерки ще бъдат ограничени по обхват и продължителност до стриктно необходимото с оглед подобряване на ситуацията. Приоритет ще имат тези мерки, които най-малко ще нарушат функционирането на това Споразумение.

ЧЛЕН 22
1. Договаряща страна, която смята да предприеме предпазни мерки, ще уведоми другите Договарящи страни за намерението си чрез Съвместния комитет и ще предостави цялата свързана с това информация.


2. Договарящите срани незабавно ще започнат консултации в Съвместния комитет с оглед намиране на общоприемливо решение.
3. Без да се предрешава чл. 11, параграф (3) заинтересованата Договаряща страна няма да прилага предпазни мерки до изтичането на един месец след датата на уведомлението по параграф (1), освен ако процедурата за консултации по параграф (2) е завършила преди изтичането на указания период от време.
4. Заинтересованата Договаряща страна ще уведоми без забавяне Съвместния комитет за предприетите мерки и ще предостави цялата свързана с това информация.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ЧЛЕН 23
Представителите, делегатите и експертите на Договарящите страни, както и длъжностните лица и други служители, действащи по това Споразумение са длъжни, дори и след приключване на задълженията им, да не разкриват информация, която е обект на професионална поверителност, в частност информация за предприятията, техните бизнес отношения или ценовите компоненти.

ТРЕТИ СТРАНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЛЕН 24


 1. Договарящите страни ще се консултират помежду си в рамките на Съвместния комитет по искане на някоя Договаряща страна в съответствие с процедурите, залегнали в чл. 25 и 26

a) по въпроси на въздушния транспорт, обсъждани в международни организации; и


б) по различни аспекти на възможното развитие на взаимоотношенията между Договарящите страни и трети страни в областта на въздушния транспорт, както и за функционирането на съществените елементи на двустранните или многостранните споразумения, сключени в тази област
2. Консултациите по параграф (1) ще се провеждат в срок до един месец от постъпване на искането, а в спешни случаи − възможно най-скоро.

ЧЛЕН 25
1. Основните цели на консултациите, предвидени в чл. 24, параграф (1)(а), ще бъдат:


a) да се определи взаимно дали въпросите поставят проблеми от общ интерес; и
б) според естеството на такива проблеми:
- да се обсъди съвместно дали действията на Договарящите страни пред съответните международни организации е необходимо да бъдат координирани, или
- да се обсъди съвместно друг подходящ подход.2. Договарящите страни обменят всяка информация, която е свързана с предвидените в параграф (1) цели, колкото се може по-бързо.

ЧЛЕН 26
Основните цели на консултациите, предвидени в чл. 24, параграф (1)(б), са проучването на съответните въпроси и обсъждането на подходящ подход.


ПРЕХОДНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

ЧЛЕН 27
1. Протоколи I до VIII установяват преходните договорености и съответните периоди, приложими между Европейската общност и държавите-членки на ЕО, от една страна, и съответната Асоциирана страна, от друга. Във взаимоотношенията между Норвегия или Исландия и дадена Асоциирана страна ще се прилагат същите условия, както между Европейската общност и държавите-членки на ЕО, от една страна, и въпросната Асоциирана страна, от друга.
2. По време на преходните периоди по параграф (1) съответните елементи от режима на въздушния транспорт между две Асоциирани страни ще се определят на основата на по-рестриктивния от двата Протокола, отнасящи се до въпросните Асоциирани страни.
3. Постепенният преход на всяка Асоциирана страна към пълното прилагане на ECAA ще бъде предмет на проверка. Проверките ще се извършват от Европейската общност в сътрудничество с въпросната Асоциирана страна. Когато Асоциирана страна е удовлетворена, че условията за завършване на преходния период според съответния Протокол са били изпълнени, тя информира Европейската общност, че следва да се извърши проверка.
4. Ако Европейската общност установи, че условията са изпълнени, информира Съвместния комитет и след това взема решение дали въпросната Асоциирана страна добива право за преминаване към следващия преходен период или за пълно включване към Общоевропейското авиационно пространство, според случая.
5. Ако Европейската общност установи, че условията не са изпълнени, докладва за това на Съвместния комитет. Общността ще препоръча на въпросната Асоциирана страна конкретни подобрения и ще определи период за изпълнение, през който тези подобрения могат да бъдат изпълнени приемливо. Преди края на периода за изпълнение ще бъде направена втора проверка и, ако е необходимо, последващи проверки дали препоръчаните подобрения са били ефективно и задоволително изпълнени.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДВУСТРАННИТЕ СПОГОДБИ И ДОГОВОРЕНОСТИ

В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

ЧЛЕН 28
1. Разпоредбите на това Споразумение имат предимство пред съответните разпоредби на двустранните спогодби и/или договорености в областта на въздушния транспорт в сила между Асоциираните страни, от една страна, и Европейската общност, държава-членка на ЕО, Норвегия или Исландия, от друга страна, както и между Асоциираните страни.


2. Независимо от параграф (1) по време на преходните периоди, упоменати в чл. 27, разпоредбите относно собственост, търговски права, капацитет, честоти, тип на въздухоплавателно средство или смяна на въздухоплавателно средство, съвместно използване на кодове и цени, съдържащи се в двустранна спогодба или договореност в сила между Асоциирана страна и Европейската общност, държава-членка на ЕО, Норвегия или Исландия, или между две Асоциирани страни, ще се прилагат между страните по двустранна спогодба или договореност, ако тази спогодба и/или договореност предоставя по-голяма свобода на съответните въздушни превозвачи, отколкото разпоредбите на Протокола приложим по отношение на съответната Асоциирана страна.
3. При спор между Асоциирана страна и друга Договаряща страна дали разпоредбите на Протокола, отнасящ се до въпросната Асоциирана страна, или двустранните спогодби и/или договорености са по-гъвкави предвид цялостното прилагане на ECAA, спорът ще се урежда в рамките на механизма за уреждане на спорове, предвиден в чл. 20. Спорове как да се определи отношението между противоречащи си Протоколи ще се уреждат по същия начин.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 29
Влизане в сила
1. Това Споразумение подлежи на ратификация или одобрение от подписалите го страни в съответствие с техните вътрешни процедури. Ратификационните документи или документите за одобрение се депозират при Генералния Секретариат на Съвета на Европейския съюз (депозитаря), който информира за това всички други подписали страни, както и Международната организация за гражданско въздухоплаване.
2. Това Споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на депозиране на ратификационните документи или документите за одобрение на Европейската общност и държавите-членки на ЕО и най-малко една Асоциирана страна. За всяка подписала страна, която ратифицира или одобри това Споразумение след тази дата, Споразумението влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на ратификационния документ или документа за одобрение от тази страна.
3. Независимо от разпоредбите на параграфи (1) и (2), Европейската общност и нейните държави-членки и най-малко една Асоциирана страна могат да решат да прилагат временно това Споразумение помежду си от датата на подписване, в съответствие с вътрешното си право, като уведомят депозитаря, който уведомява за това другите Договарящи страни.
ЧЛЕН 30
Преразглеждане
Това Споразумение ще бъде преразгледано по искане на Договаряща страна и във всеки случай пет години след влизането му в сила.

ЧЛЕН 31
Прекратяване


1. Всяка Договаряща страна може да денонсира това Споразумение като уведоми депозитаря, който уведомява за това прекратяване другите Договарящи страни, както и Международната организация за гражданска авиация. Ако това Споразумение бъде денонсирано от Европейската общност и държавите-членки на ЕО, то прекратява своето действие една година след датата на уведомлението. Ако това Споразумение бъде денонсирано от друга Договаряща страна, то прекратява действието си само по отношение на тази Договаряща страна една година след датата на уведомлението. Въздушни линии, експлоатирани към датата на прекратяване действието на това Споразумение, могат да продължат да се експлоатират до края на сезонното разписание съгласно Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), в което се пада датата на прекратяване.
2. С присъединяването към Европейския съюз на Асоциирана страна, тази страна престава автоматично да бъде Асоциирана страна по това Споразумение и вместо това става държава-членка на ЕО.
3. Това Споразумение прекратява действието си или се суспендира по отношение на Асоциирана страна, когато съответното Споразумение за асоцииране прекрати действието си или бъде суспендирано.

ЧЛЕН 32
Разширяване на ECAA


Европейската общност може да покани всяка държава или единица, която е готова да приведе своите закони за въздушен транспорт и свързаните с него въпроси в съответствие с тези на Общността, и с която Общността е установила или установява рамка за близко икономическо сътрудничество, като Споразумение за асоцииране, да участва в ECAA. За тази цел Договарящите страни съответно ще изменят това Споразумение.

ЧЛЕН 33
Летище Гибралтар


1. Прилагането на това Споразумение по отношение на летище Гибралтар не следва да предрешава съответните правни позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство относно спора за суверенитета над територията, на която се намира летището.
2. Прилагането на това Споразумение по отношение на летище Гибралтар ще бъде суспендирано до тогава, докато договореностите в Съвместната декларация от 2 декември 1987г. на външните министри на Кралство Испания и Обединеното кралство влязат в сила.

ЧЛЕН 34
Езици


Това Споразумение е съставено в един оригинален екземпляр на официалните езици на институциите на Европейския съюз и на Договарящите страни, различни от Европейската общност и нейните държави-членки, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен.

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните пълномощници, надлежно упълномощени за целта, подписаха това Споразумение:

.
АНЕКС I
ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА В ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ
Приложимите разпоредби” на следните актове на Европейската общност ще се прилагат в съответствие с основното Споразумение и Анекс II за хоризонталните адаптации, освен ако друго не е предвидено в този Анекс или в Протоколи I до VIII по-нататък. Където е необходимо по-долу са посочени специфични адаптации за всеки индивидуален акт:

A. Пазарен достъп и свързани въпроси


No 2407/92
Регламент на Съвета (ЕИО) № 2407/92 от 23 юли 1992 г. за лицензиране на въздушните превозвачи

Приложими разпоредби: чл. 1 до 18 и Анекса, с изключение на позоваването в чл. 13 (3) на чл. 226 (предишен 169) на Договора за ЕО.

No 2408/92
Регламент на Съвета (ЕИО) № 2408/92 от 23 юли 1992 г. за достъпа за въздушните превозвачи на Общността до въздушните маршрути в Общността
както е изменен или адаптиран с


 • чл. 29 на Акта относно условията на присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция;
 • решението на Съвместния комитет по ЕЕА № 7/94 от 21 март 1994 г., изменящо Протокол 47 и някои Анекси към Договора за EEA;
 • чл. 20 на Акта относно условията на присъединяване на Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и адаптациите към Договорите, основополагащи Европейския съюз, тук и по-долу наречен “Актът за присъединяване от 2003 г.”.

Приложими разпоредби: чл. 1 до 15 и Анекси I, II и III

No 2409/92
Регламент на Съвета (ЕИО) № 2409/92 от 23 юли 1992 г. за тарифите и цените за въздушни услуги
Приложими разпоредби: чл. 1 до 10

No 95/93
Регламент на Съвета (ЕИО) № 95/93 от 18 януари 1993 г. за общите правила за разпределяне на слотове на летищата в Общността


както е изменен с


 • Регламент (ЕО) № 894/2002 на Европейския парламент и Съвета от 27 май 2002 г., изменящ Регламент на Съвета (ЕИО) № 95/93
 • Регламент (ЕО) № 1554/2003 на Европейския парламент и Съвета от 22 юли 2003 г., изменящ Регламент на Съвета (ЕИО) № 95/93
 • Регламент (ЕО) № 793/2004 на Европейския парламент и Съвета от 21 април 2004 г., изменящ Регламент на Съвета (ЕИО) № 95/93

Приложими разпоредби: чл. 1 до 12, и 14a (2)


Що се отнася до приложението на чл. 12 (2), терминът “Комисията” ще се чете “Съвместният комитет”.

No 96/67
Директива на Съвета 96/67/ЕО от 15 октомври 1996 г. за достъпа до пазара за наземно обслужване на летищата в Общността


Приложими разпоредби: чл. 1 до 25 и Анекс
Що се отнася до приложението на чл. 10, терминът “държави-членки” ще се чете “държави-членки на ЕО”.

Що се отнася до приложението на чл. 20 (2), терминът “Комисията” ще се чете “Съвместният комитет”.

No 785/2004
Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства
Приложими разпоредби: чл. 1 до 8, и 10 (2)

Б. Управление на въздушното движение


No 549/2004
Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и Съвета от 10 март 2004 г., поставящ рамката за създаването на единно Европейско небе (рамковият Регламент)

Приложими разпоредби: чл. 1 до 4, 6, и 9 до 14

No. 550/2004
Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и Съвета от 10 март 2004 г. за предоставяне на аеронавигационни услуги в единното Европейско небе (Регламентът за предоставяне на услуги)
Приложими разпоредби: чл. 1 до 19, Анекси I и II

No 551/2004


Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и Съвета от 10 март 2004 г. за организацията и използването на въздушното пространство в единното Европейско небе (Регламентът за въздушното пространство)
Приложими разпоредби: чл. 1 до 11

No 552/2004


Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и Съвета от 10 март 2004 г. за съвместимостта на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламентът за съвместимостта)
Приложими разпоредби: чл. 1 до 12, Анекси I до V

No. 2096/2005


Регламент на Комисията (ЕО) № 2096/2005 от 20 декември 2005 г. постановяващ общи изисквания за предоставянето на аеронавигационни услуги
Приложими разпоредби: чл. 1 до 9, Анекси I до V

No. 2150/2005


Регламент на Комисията (ЕО) № 2150/2005 от 23 декември 2005 г., постановяващ общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство
Приложими разпоредби: чл. 1 до 9, Анекс

В. Авиационна безопасност


No 3922/91

Регламент на Съвета (ЕИО) № 3922/91 от 16 декември 1991 г. за хармонизирането на техническите изисквания и административни процедури в областта на гражданската авиация


както е изменен с:


 • Регламент на Комисията (ЕО) № 2176/96 от 13 ноември 1996 г., изменящ съобразно научния и техническия прогрес Регламент на Съвета (ЕИО) № 3922/91
 • Регламент на Комисията (ЕО) № 1069/1999 от 25 май1999 г., адаптиращ съобразно научния и техническия прогрес Регламент на Съвета (ЕИО) № 3922/91
 • Регламент на Комисията (ЕО) № 2871/2000 от 28 декември 2000 г., адаптиращ съобразно научния и техническия прогрес Регламент на Съвета (ЕИО) № 3922/91 за хармонизирането на техническите изисквания и административни процедури в областта на гражданската авиация
 • Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и Съвета от 15 юли 2002 г. за общите правила в областта на гражданската авиация и за създаване на Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването

Приложими разпоредби: чл. 1 до 10, 12 до 13 с изключение на чл. 4(1) и чл. 8(2), второ изречение, Анекси I до III


Що се отнася до приложението на чл. 12 “държави-членки” то ще се чете “държави-членки на ЕО”.

No 94/56/EC


Директива на Съвета 94/56/ЕО от 21 ноември 1994 г., установяваща основните принципи за разследване на авиационни произшествия и инциденти
Приложими разпоредби: чл. 1 до 12
Що се отнася до приложението на чл. 9 и 12, терминът “Комисията” ще се чете “всички други Договарящи страни по ECAA”.

No 1592/2002


Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и Съвета от 15 юли 2002 г. за общите правила в областта на гражданската авиация и създаваща Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването
както е изменен с:


 • Регламент (ЕО) № 1643/2003 на Европейския парламент и Съвета от 22 юли 2003 г., изменящ Регламент (ЕО) № 1592/2002

 • Регламент на Комисията (ЕО) № 1701/2003 от 24 септември 2003 г., адаптиращ чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1592/2002

Приложими разпоредби: чл. 1 до 57, Анекси I и II

No 2003/42
Директива 2003/42/EО на Европейския парламент и Съвета от 13 юни 2003 г. за докладване за събития в гражданската авиация
Приложими разпоредби: чл. 1 до 11, Анекси I и II

No 1702/2003


Регламент на Комисията (ЕО) № 1702/2003 от 24 септември 2003 г., постановяващ приложими правила за сертифициране на летателната годност и за екологично сертифициране на въздухоплавателни средства и свързаните с тях продукти, части и прибори, както и за сертифициране на организации за проектиране и производство
както е изменен с:


 • Регламент на Комисията (ЕО) № 381/2005 от 7 март 2005 г., изменящ Регламент (ЕО) № 1702/2003

Приложими разпоредби: чл. 1 до 4, Анекс. Преходните периоди, за които става дума в този Регламент, ще бъдат определени от Съвместния комитет.

No 2042/2003
Регламент на Комисията (ЕО) № 2042/2003 от 20 ноември 2003 г. за поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства и въздухоплавателни продукти, части и прибори, и за одобрение на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи
Приложими разпоредби: чл. 1 до 6, Анекси I до IV

No 104/2004


Регламент на Комисията (ЕО) № 104/2004 от 22 януари 2004 г., постановяващ правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването
Приложими разпоредби: чл. 1 до 7 и Анекс

No 488/2005


Регламент на Комисията (ЕО) № 488/2005 от 21 март 2005 г. за таксите и тарифите, начислявани от Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването

No 2111/2005


Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността с въздушни превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в рамките на Общността и за информиране на пътниците по въздушен транспорт относно идентичността на опериращия въздушен превозвач, и за отмяна на чл. 9 от Директива 2004/36/ЕО
Приложими разпоредби: чл. 1 до 13, Анекс

Г. Авиационна сигурност


No 2320/2002
Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2002 г., установяващ общите правила в областта на сигурността на гражданската авиация
както е изменен с:


  • Регламент (ЕО) № 849/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 2320/2002

Приложими разпоредби: чл. 1 до 12 и Анекс

No 622/2003


Регламент на Комисията (ЕО) № 622/2003 от 4 април 2003 г., постановяващ мерки за прилагане на общите основни стандарти за авиационна сигурност
както е изменен с:


 • Регламент на Комисията (ЕО) № 68/2004 от 15 януари 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 622/2003
 • Регламент на Комисията (ЕО) № 781/2005 от 24 май 2005 г., изменящ Регламент (ЕО) № 622/2003
 • Регламент на Комисията (ЕО) № 857/2005 от 6 юни 2005 г. изменящ Регламент (ЕО) № 622/2003

Приложими разпоредби: чл. 1 до 5 и Анекс

No 1217/2003
Регламент на Комисията (ЕО) № 1217/2003 от 4 юли 2003 г., постановяващ общи спецификации относно националните програми за контрол на качеството на сигурността на гражданска авиация
Приложими разпоредби: чл. 1 до 11, Анекси I и II

No 1486/2003


Регламент на Комисията (ЕО) № 1486/2003 от 22 август 2003 г., постановяващ процедури за провеждане на инспекции от Комисията в областта на сигурността на гражданската авиация
Приложими разпоредби: чл. 1 до 16

No 1138/2004


Регламент на Комисията (ЕО) № 1138/2004 от 21 юни 2004 г., установяващ обща дефиниция за критичните части на ограничените зони за сигурност на летищата
Приложими разпоредби: чл. 1 до 8

Д. Околна среда


No 89/629
Директива на Съвета 89/629/ЕИО от 4 декември 1989 г. за ограничаване на шумовите емисии от гражданските дозвукови реактивни самолети.
Приложими разпоредби: чл. 1 до 8

No 92/14
Директива на Съвета 92/14/ЕИО от 2 март 1992 г. за ограничаване на експлоатацията на самолети, включени в Част II, Глава 2, Том 1 на Анекс 16 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988г.)


както е изменена с:


 • Директива на Съвета 98/20/EО от 30 март 1998 г., изменяща Директива 92/14/ЕИО
 • Директива на Комисията 1999/28/EО от 21 април 1999г., изменяща Анекса към Директива на Съвета 92/14/ЕИО
 • Регламент на Комисията (ЕО) № 991/2001 от 21 май 2001 г., изменящ Анекса към Директива на Съвета 92/14/ЕИО

Приложими разпоредби: чл. 1 до 11 и Анекс

No. 2002/30
Директива 2002/30/EО на Европейския парламент и Съвета от 26 март 2002 г. за установяване на правила и процедури по отношение въвеждането на експлоатационни ограничения по шум на летищата в Общността
Както е изменена или адаптирана от Акта за присъединяване от 2003 г.
Приложими разпоредби: чл. 1 до 15, Анекси I и II

No 2002/49


Директива 2002/49/EО на Европейския парламент и Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда
Приложими разпоредби: чл. 1 до 16, Анекси I до VІ

Е. Социални аспекти


No 1989/391
Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в безопасността и здравето на работниците по време на работа
Приложими разпоредби: чл. 1 до 16, и 18-19

No 2003/88


Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и Съвета от 4 ноември 2003 г. за някои аспекти на организацията на работното време
Приложими разпоредби: чл. 1 до 19, 21 до 24 и 26 до 29

No 2000/79


Директива на Съвета 2000/79/ЕО от 27 ноември 2000 г. относно Европейското споразумение за организация на работното време на подвижните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (AEA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската кокпит асоциация (ECA), Европейската асоциация на регионалните авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)
Приложими разпоредби: чл. 1 до 5

Ж. Защита на потребителите


No 90/314
Директива на Съвета 90/314/ЕИО от 13 юни 1990 г. за пакетните пътувания, пакетните почивки и пакетните обиколки
Приложими разпоредби: чл. 1 до 10

No 92/59
Директива на Съвета 92/59/ЕИО от 29 юни 1992 г. за общата безопасност на продуктите


Приложими разпоредби: чл. 1 до 19

No 93/13
Директива на Съвета 93/13/ЕИО от 5 април 1993 г. за несправедливите условия в договорите с потребителите


Приложими разпоредби: чл. 1 до 10 и Анекс
По отношение прилагането на чл. 10, терминът “Комисията” ще се чете “всички други Договарящи страни по ECAA”.

No 95/46
Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни


Приложими разпоредби: чл. 1 до 34

No 2027/97


Регламент на Съвета (ЕО) № 2027/97 от 9 октомври 1997 г. за отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия
както е изменен с:


 • Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и Съвета от 13 май 2002 г., изменящ Регламент на Съвета (ЕО) № 2027/97

Приложими разпоредби: чл. 1 до 8

No 261/2004
Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и Съвета от 11 февруари 2004 г., установяващ общи правила за обезщетение и съдействие на пътници в случай на отказ за допускане на борда и при отменяне или дълго забавяне на полети, и отменяща Регламент (ЕИО) № 295/91
Приложими разпоредби: чл. 1 до 17

З. Друго законодателство


No 2299/1989
Регламент на Съвета (ЕИО) № 2299/1989 от 24 юли 1989 г., за кодекс на поведение за компютъризираните системи за резервации
изменен с:


 • Регламент на съвета (ЕИО) № 3089/93 от 29 октомври 1993 г., изменящ Регламент (ЕИО) № 2299/89
 • Регламент на съвета (ЕО) № 323/1999 от 8 февруари 1999 г., изменящ Регламент (ЕИО) № 2299/89

Приложими разпоредби: чл. 1 до 22 и Анекс

No 91/670
Директива на Съвета 91/670/ЕИО от 16 декември 1991 г. за взаимното признаване на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация
Приложими разпоредби: чл. 1 до 8 и Анекс

No 3925/91


Регламент на Съвета (ЕИО) № 3925/91 от 19 декември 1991 г., относно елиминирането на контрола и формалностите, приложими към кабинния и ръчния багаж на лица, вземащи полет в границите на Общността и багажа на лица, предприемащи пътуване по море в границите на Общността
Приложими разпоредби: чл. 1 до 5
No 437/2003
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и Съвета от 27 февруари 2003 г. за статистическите доклади по отношение на въздушния превоз на пътници, товари и поща
изменен с:


 • Регламент на Комисията (ЕО) № 1358/2003 от 31 юли 2003г. за прилагане на Регламент (EО) № 437/2003 на Европейския парламент и Съвета

Приложими разпоредби: чл. 1 до 11, Анекси I и II

No 1358/2003
Регламент на Комисията (ЕО) № 1358/2003 от 31 юли 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и Съвета за статистическите доклади по отношение на въздушния превоз на пътници, товари и поща и изменящ Анекси I и II към него
Приложими разпоредби: чл. 1 до 4, Анекси I до III

No 2003/96


Директива на Съвета 2003/96/EО от 27 октомври 2003 г. за преструктуриране рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електричеството
Приложими разпоредби: чл. 14, параграфи (1)(b) и (2).

АНЕКС II
Хоризонтални адаптации и някои процедурни правила


Разпоредбите на актовете, посочени в Анекс I, ще бъдат приложими в съответствие със Споразумението и т. 1 до 4 от този Анекс, освен ако друго не е предвидено в Анекс I. Специфичните адаптации, необходими за всеки отделен акт, са посочени в Анекс I.
Това Споразумение ще се прилага в съответствие с процедурните правила по т.5 и 6 от този Анекс.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница