Модернизиране на земеделските стопанствастраница14/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1, т. 4
(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22.12.2009 г. и се прилага за проекти, подадени след тази дата, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)Списък на стандартите на Общността, за постигането на които се предоставя финансова помощ по реда на наредбата
 


Стандарт

Законодателство на ЕС

Национално

Крайна дата

Вид на инвестицията *

 

 

 

 

законодателство

за постигане

 

 

 

 

на съответ-

 

 

 

 

 

ствие съгл.

 

 

 

 

 

чл. 26, ал. 6

 

1

2

3

4

5

6

1.

Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.); Заповед № РД-09-765 от 29.09.2009 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед № РД-642 от 26.09.2009 г. на министъра на околната среда и водите за изменение на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

31.12.2013 г. (за изисквания за капацитет за съхранение на оборски тор)

1. Закупуване/ придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. 2. Закупуване/ инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за защита на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2

Изграждане на

Директива на Съвета

Закон за опазване на

31.12.2011

1. Изграждане/придо-

 

промишлени

96/61/ЕС относно

околната среда

за 41

биване, подобрение

 

инсталации по

комплексно предот-

Наредба за условията и

инсталации

на промишлени инста-

 

Приложение IV

вратяване и контрол

реда за издаване на

 

лации и друга недвижи-

 

от Закона за

на замърсяването

комплексни

 

ма собственост, предназ-

 

опазване на

 

разрешителни

 

начени за земеделски

 

околната среда

 

 

 

цели, вкл. такива за опаз-

 

(ЗООС)

 

 

 

ване компонентите на

 

 

 

 

 

околната среда

 

 

 

 

 

2. Закупуване/инсталира-

 

 

 

 

 

не на нова техника/обо-

 

 

 

 

 

рудване със земеделско

 

 

 

 

 

предназначение, вкл.

 

 

 

 

 

такива за опазване ком-

 

 

 

 

 

понентите на околната

 

 

 

 

 

среда

3

Маркетингови

Регламент № 1907/90 от

Наредба № 1/3.01.2006 г.

10.02.2009

Закупуване техноло-

 

стандарти за яйца

26 юни 1990 г. за някои

за изискванията за пред-

 

гично оборудване за

 

 

маркетингови стандарти

лагане на пазара на ко-

 

маркиране на яйца в

 

 

за яйца

коши яйца за консума-

 

пакетажните центрове

 

 

Регламент № 2295/2003

ция

 

 

 

 

от 23 декември 2003 г.,

 

 

 

 

 

въвеждащ подробни

 

 

 

 

 

правила за прилагане на

 

 

 

 

 

Регламент (EEC)

 

 

 

 

 

No 1907/90

 

 

 

 

 

Регламент № 1028/2006

 

 

 

 

 

от 19 юни 2006 г. за мар-

 

 

 

 

 

кетингови стандарти

 

 

 

 

 

за яйца

 

 

 

 

 

Регламент № 557/2007

 

 

 

 

 

от 23 май 2007 г., поста-

 

 

 

 

 

новяващ подробни прави-

 

 

 

 

 

ла за прилагане на Рег-

 

 

 

 

 

ламент (ЕС) № 1028/2006

 

 

 

4

Въвеждане на

Директива 1999/74/EC

Наредба № 25/14.12.2005 г.

1.05.2009

1. Изграждане/придо-

 

минимални стан-

от 19 юли 1999 г., въвеж-

за минималните изиск-

31.12.2014 - за

биване, подобрение

 

дарти за защита/

даща минимални стан-

вания за хуманно отно-

промяна на

на промишлени сгради/

 

хуманно отноше-

дарти за защита /ху-

шение при отглеждане

използваните

инсталации и друга

 

ние при отглеж-

манно отношение при

на кокошки носачки

системи по

недвижима собственост,

 

дане на кокошки

отглеждане на кокошки

 

чл. 3(1), т. 2

използвана за въвеж-

 

носачки

носачки. Директива

 

(отглеждане

дане на минимални

 

 

2002/4/EC от 30 януари

 

в неуголе-

стандарти за защита/Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница