Модернизиране на земеделските стопанства


Раздел III. Изисквания към кандидатитестраница2/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. земеделски производители;

2. признати организации на земеделски производители.

(2) Земеделските производители по ал. 1, т. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);

2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) (*) да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и кандидатите, подали заявление за подпомагане за инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство;

4. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

5. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;

6. едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Минималният икономически размер на земеделското стопанство по ал. 2, т. 2 се доказва, както следва:

1. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени земеделски култури, с изключение на култивирани гъби:

а) с регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година, в случаите по чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1;

б) (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) с документ за собственост или ползване на земята или споразумение за размяна на парцели (доброволна комасация), която участва при изчисляването му, и декларация по образец за изчисление на минималния икономически размер на стопанството във всички случаи извън буква "а";

2. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени животни и култивирани гъби - с анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Минималният размер на земеделските площи по ал. 2, т. 3 се доказва с документ за собственост или ползване на земята или споразумение за размяна на парцели (доброволна комасация), а в случаите по чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 1 - с регистрацията в ИСАК и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Документът за ползване или споразумението за размяна на парцели (доброволна комасация) по ал. 3, т. 1, буква "б" и ал. 4 трябва да бъдат в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(6) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в производство по ликвидация.

(7) Изискванията по ал. 6, т. 3 и 4 се отнасят за еднолични търговци и юридическите лица - търговци.

(8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).

(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(10) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 8 и 9 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

(11) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР за усвояване на средства над максималния размер съгласно чл. 8, ал. 2.
Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 14. Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Чл. 16. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 5 с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 г., а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период.

(2) Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на организациите на производители чрез постигане на една или повече цели съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 3.

(3) При закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който техниката ще бъде използвана.

(4) Кандидатът по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 3 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(5) Бизнеспланът трябва да доказва икономическа жизнеспособност на стопанството.

Чл. 17. (1) Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

б) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

2.(изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Изискването по ал. 1, т. 1, буква "а" не се отнася за случаите на кандидатстване за закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, с изключение на техника за трайни насаждения, както и на други видове машини, в т.ч. специализирани транспортни средства, които:

1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.

Чл. 19. Когато организацията на общия пазар, включително чрез схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране, налага ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнището на отделния земеделски производител или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения, не се подкрепят.

Чл. 20. (1) Капацитетът на подпомаганата по мярката техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата трябва да е в съответствие с размера на обработваната от кандидата земя. Кандидатът доказва съответствието с това изискване посредством бизнесплана и изискванията към него по чл. 16, ал. 3, 4 и 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Размерът на земята, съответстващ на капацитета на подпомаганата техника, се доказва от кандидата с обосновка в бизнесплана и се оценява посредством разработена от Министерството на земеделието и храните методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Методиката се публикува на електронната страница на ПРСР.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21, доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Когато само обособена част от проекта е свързана с инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, с териториалната Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите се съгласува съответната обособена част.

Чл. 22. (1) Проектът за производство на биоенергия и/или за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на биоенергия, трябва да включва предпроектно проучване, съдържащо и оценка на въздействието на инвестицията върху околната среда.

(2) Проектът за производство на биоенергия може да бъде само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидата.

(3) Условието по ал. 2 се счита за изпълнено, в случай че капацитетът на инсталацията за това производство не надхвърля енергийните потребности на земеделското стопанство.

(4) В случай на комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия.

(5) Анализ на изпълнението на условията по ал. 2, 3 и 4 се извършва в предпроектното проучване по ал. 1.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Когато се кандидатства за отпускане на финансова помощ за извършване на дейностите, посочени в чл. 4, ал. 1, с растителни продукти, размерът на земята/площта, от която се добиват тези продукти, се доказва по един от следните два начина:

1. с регистрацията на кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 в ИСАК по реда на Наредба № 105 от 2006 г., когато те имат право на регистрация по реда на същата наредба;

2. с документи за собственост и/или ползване на земя и/или друг вид недвижими имоти, в случай че се кандидатства за отпускане на финансова помощ за инвестиции, свързани с трайни насаждения, или за инвестиции в оранжерии и гъбарници, както и във всички случаи извън тези по т. 1.

(2) Кандидатът по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 1 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 24. Не се подпомагат като самостоятелен проект дейностите за:

1. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. инвестиции в нематериални активи за постигане съответствие с международно признати стандарти.

Чл. 25. (1) За насочване на инвестиционната помощ към кандидати, които имат най-голяма нужда от нея, и за минимизиране на риска от безполезна подкрепа се определят следните гарантирани бюджети:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) най-малко 15 % от общия бюджет по мярката до 31.12.2013 г. се заделят за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включително за инвестиции по т. 1, се заделят за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включително за инвестиции по т. 1, се заделят за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) най-малко 5 % от общия бюджет по мярката се заделят за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189, 20.07.2007 г. и Българско специално издание: стр. 1 - 23).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Изборът на проекти се извършва при спазване на гарантираните бюджетни нива по ал. 1 и при даване приоритет на:

1. кандидати, които са млади фермери, които са физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане или са одобрени кандидати по мярка "Създаване стопанства на млади фермери" от ПРСР;

2. кандидати, които са в селски район;

3. кандидати, които са в селски район, включен в Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар и/или в Програмата за алтернативно земеделие в Родопите, и/или в Регионалната програма за Северозападна България;

4. кандидати, които не са получавали подкрепа от Общността за подобна инвестиция;

5. кандидати, които са признати организации на земеделски производители;

6. кандидати, които са тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за тютюна и тютюневите изделия, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство и преработка на тютюн;

7. кандидати с проект, който се реализира на територията на някоя от следните области - Перник, Видин, Кърджали, Габрово или Смолян;

8. кандидати с проект, включващ инвестиционни разходи, насочени към иновации на ниво стопанство, пряко свързани с новите предизвикателства;

9. кандидати с проекти изцяло насочени към инвестиции в сектор "Животновъдство;

10. ползватели на финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";

11. кандидати с проект в сектор "Плодове и зеленчуци";

12. кандидати земеделски производители със сертифицирано биологично производство;

13. кандидати земеделски производители с подадени заявления за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания", подмярка "Биологично земеделие".

(3) Земеделски производители в селски район по смисъла на ал. 2, т. 2 са лица, за които най-малко 75 % от обработваната земя се намира в един или няколко селски района съгласно приложение № 6.

(4) Земеделски производители, отговарящи на ал. 2, т. 3, са лица, за които най-малко 75 % от обработваната земя се намира в един или повече селски района, включени в Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа - Сакар и/или в Програмата за алтернативно земеделие в Родопите, и/или в Регионалната програма за Северозападна България съгласно приложение № 7.

(5) Тежестта на приоритетите по ал. 2 се изчислява в съответствие с критерии за избор (оценка) на проекти съгласно приложение № 8.

(6) В случай че изпълнението на условията по ал. 2, т. 2 и/или ал. 2, т. 3 е станало основание за избор на кандидата пред други кандидати по реда на чл. 34, той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 2, т. 2 и/или ал. 2, т. 3 в зависимост от основанието за този избор за период 5 г. след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба.
Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 26. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане целите по чл. 2 и 3:

1. закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда, включително торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижими активи за третиране на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж;

2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:

а) опазване компонентите на околната среда;

б) получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;

в) подобряване на енергийната ефективност;

г) (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително:

а) трайни насаждения от десертни лозя;

б) медоносни дървесни видове за производство на мед;

в) други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за достигане съответствие със стандарти на Общността съгласно приложение № 9. В случай на инвестиции, предприети от млади фермери, получаващи подкрепа при условията, определени по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", подкрепа ще бъде предоставяна и за инвестиции за постигане изискванията на съществуващи стандарти на Общността, когато тези инвестиции са включени в одобрения бизнес план по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери";

5. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за пчеларство: транспортни средства и съоръжения, в т.ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки;

6. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с тях малка инфраструктура, както и закупуване, включително чрез финансов лизинг, на техническо оборудване за тяхната експлоатация;

7. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, включително камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

9. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, включително закупувани чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, технически средства и съоръжения за съхраняване и/или опазване на водата;

10. достигане на съответствие с международно признати стандарти, като:

а) въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства като ISO 9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии, и др.;

б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

в) въвеждане на Добри производствени практики в земеделските стопанства;

11. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление по чл. 30, ал. 1, така и по време на неговото изпълнение в размерите по ал. 4.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Допустими за финансова помощ са разходи и дейности, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на следните разходи, които могат да бъдат извършени и преди това:

1. разходи, свързани с проекта по ал. 1, т. 12;

2. разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

(2а) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) В случай че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), допустими за финансова помощ са разходи и дейности, извършени след получаване на писмено разрешение от страна на РА, с изключение на следните разходи, които могат да бъдат извършени и преди това:

1. разходи, свързани с проекта по ал. 1, т. 12;

2. разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разходите по ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 2а, т. 1 и 2 са допустими за финансова помощ, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г.

(3а) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, с изключение на разходите по ал. 2, т. 1 и 2, са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място от РА по чл. 31, ал. 1, т. 1а.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Допустимите разходи по ал. 1, т. 12 не могат да превишават:

1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) 10 % от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 11 вкл.) в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 1 000 000 евро;

2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) левовата равностойност на 100 000 евро и до 2 % от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 11 вкл.) в случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро;

3. действително платените разходи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Допустимите разходи за изработка на бизнес план като част от разходите по ал. 4 не могат да превишават:

1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) 5 % от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 11 вкл.) в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 1 000 000 евро от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 11 вкл.), но не повече от левовата равностойност на 30 000 евро;

2. 30 000 евро и до 1 % от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро в случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро;

3. 1 % от допустимите разходи в случай на проекти само за машини и оборудване за обработване на почвата и за прибиране на реколтата, включително трактори и комбайни.

(6) Съответствието със стандарти по ал. 1, т. 4 трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, от която стандартите са в сила, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане. За кандидат, получаващ подкрепа по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР, в случай че достигането на съответния стандарт е включено в одобрения му бизнес план по тази мярка, срокът е до 36 месеца от датата на създаване на стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане по реда на тази наредба.

(7) В случай че определени международно признати стандарти са задължителни по законодателството на Общността, то те са допустими за подкрепа съгласно сроковете по ал. 6.

(8) Закупените сгради, помещения и друга недвижима собственост с изключение на земя трябва да се намират в селски райони съгласно приложение № 6.

(9) Допустимите разходи за закупуването на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят:

1. 10 % от разликата между:

а) допустимите разходи по проекта, предварително намалени с разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, и

б) разходите, свързани с инвестициите по проекта по ал. 1, т. 12;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване на заявлението за подпомагане в зависимост от това коя от двете оценки е с по-ниска стойност.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, с цел определяне на основателността на предложените разходи.

(11) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени или са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.

(12) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случаите по ал. 10 и 11 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. При кандидатстване за разходи за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, основателността на предложените разходи се определят от оценяваща комисия. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.

(13) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Оферентите по ал. 10 и 11 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в "Централен професионален регистър на строителя" съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.). Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НСЗЗ.

(14) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Списък с разходите по ал. 11, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.

(15) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., предишна ал. 10а, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Алинеи 10 и 11 не се прилагат в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.

(16) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Конкурентни оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.

(17) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите по ал. 10 и 11 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 9а. В случаите по ал. 10, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.

(18) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активите по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

(19) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., предишна ал. 14, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За предварителните разходи по ал. 1, т. 12, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.

(20) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 12, за разходите, за които няма определени референтни цени.

Чл. 27. (1) Недопустими за финансова помощ са разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) закупуване на лизинг на недвижима собственост;

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя;

5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. принос в натура;

7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 26, ал. 10 и 11;

9. търговия на дребно;

10. закупуване на права за производство на земеделска продукция;

11. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;

12. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

13. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

15. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии;

16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

17. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) които е установено нарушение на изискването на чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11;

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) инвестиции за проекти за постигане на стандартите на Общността, включително по Директива 91/676/ЕИО, при които в края на изпълнението на проекта е установено, че не са постигнати стандартите и изискванията по Директива 91/676/ЕИО, за които се предоставя безвъзмездната финансова помощ.

(1а) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Алинея 1, т. 8 не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.

(2) Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница