Модернизиране на земеделските стопанства


Глава трета. РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕстраница3/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 28. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 30 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 38, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на РА;

2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При вземане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) и областните дирекции "Земеделие".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При вземане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции "Земеделие".

(4) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат определени и допълнителни ограничения относно допустимите за финансова помощ разходи.
Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Кандидатите по чл. 13, ал. 1 подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документи съгласно приложение № 11. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща на кандидата документите по ал. 1, придружени с подробно писмено изложение на липсите и нередовностите.

(4) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 8. В този случай областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща на кандидата документите по ал. 1. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ извършената проверка и установеното несъответствие.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 31, ал. 3, като отбелязва мотивите и забележките си.

(6) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от крайната дата за съответния период на прием на заявлението за подпомагане РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

1а. (нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

а) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;

б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) след приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;

г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;

д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(1а) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи и/или създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, в срок до 15 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 1а.

(2) Решение по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:

1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

2. гарантираните бюджети по чл. 25, ал. 1 и критериите за оценка, посочени в приложение № 8.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и т. 1а РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 11, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. когато е необходимо създаването на специална експертна комисия за оценка на целия или част от проекта, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване;

4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 26, ал. 12, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.

Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32, изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) Проектите се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. ЕКОП има консултативни функции и изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Функциите на ЕКОП се уточняват с правилник за работа, който се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на РА.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Правилникът за работа по ал. 2 се публикува на електронните страници на РА и ПРСР.

(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от управителния съвет към управляващия орган на ПРСР.

(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;

3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;

4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.

Чл. 33. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) несъответствие с условията по чл. 31, ал. 2;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 3;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 или надвишават максималния размер съгласно чл. 8, ал. 3;

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в съответната заповед по чл. 29, ал. 1, и за съответния вид инвестиция няма гарантиран бюджет по чл. 25, ал. 1 или гарантираният бюджет е изчерпан, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 31, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ ред.

(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква от кандидата да представи:

1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;

2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;

3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;

4. декларацията съгласно чл. 13, ал. 10, т. 2.

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на финансова помощ и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.

Чл. 36. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.
Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 37. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията на чл. 10, 11 и 12.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в съответната Областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 12.

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документи на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за авансово плащане.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение № 12 или банкова гаранция.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 13.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от един месец след изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 39, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3, съответно чл. 39, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която включва и проверка за функционална самостоятелност, като:

а) (нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) проверката на място се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или служител;

б) (нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) след приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) (нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) копие от протокола по буква "б" се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;

г) (нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;

д) (нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на РА.

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената финансова помощ.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 13.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;

4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).

Чл. 43. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:

1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2;

2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 41, ал. 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) е наложена на ползвателя на помощта финансова корекция определена по Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) установи обстоятелствата посочени в чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница