Модернизиране на земеделските стопанства


Раздел II. Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контролстраница4/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Раздел II.
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол


Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА, но не по-късно от 31 юли 2015 г.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (*) При проекти за строителство на сгради и друга недвижима собственост срокът за изпълнение по ал. 1 може да се удължи с до една година, като крайната дата за изпълнение на проекта не трябва да е след 31 юли 2015 г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Ползвателите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ, с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за предварителни разходи по чл. 26, ал. 1, т. 12, за които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.

(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 4 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.

(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.

(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Срокът по ал. 5 и 6 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 5 или 6.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Най-късно до края на изпълнението на проекта ползвателите на помощта трябва да отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до техните дейности, в т.ч. опазването компонентите на околната среда, фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, хигиената, безопасните условия на труд.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случаите, когато преди извършване на окончателно плащане РА установи, че не е изпълнено задължение по ал. 1, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания.

Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.

(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;

3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 44.

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.

Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 г. след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Ползвателят на помощта - физическо лице, може да се регистрира като едноличен търговец по чл. 56 от Търговския закон, който да стане правоприемник на ползвателя на помощта по тази наредба.

Чл. 48. (1) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:

1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) да използва подобрените/реконструираните/изградените или придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.

(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 да не прехвърля правото на собственост не се прилага в случаите, при които правото на собственост върху активите, предмет на подпомагане, се прехвърля в резултат на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец, ползвател на помощта, върху еднолично търговско дружество със същия едноличен собственик на капитала, съчетано с едновременното заличаване на едноличния търговец, или в случаите, когато ползвателят на помощта - физическо лице, прехвърли собствеността на активите върху еднолично търговско дружество, като собственикът на капитала на дружеството е същото физическо лице и в двата случая на прехвърляне на активите трябва да е спазено всяко от следните условия:

1. ползвателят на помощта като физическо лице/едноличен търговец е отговарял на изискването на чл. 13, ал. 2, т. 4 и 7 към момента на кандидатстване, и

2. не е одобрен за подпомагане въз основа на точките по критерия за оценка, че е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане или е одобрен по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случаите по ал. 3, когато ползвателят на помощта е получил по-висок размер на подпомагане на основание чл. 6, ал. 1, т. 1, 3 или 4, ползвателят на помощта или неговият правоприемник е длъжен да възстанови финансовата помощ в размер на разликата спрямо процента по чл. 6, ал. 1, т. 5.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 48, ал. 1, като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.

(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:

1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;

2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) От сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се прихваща размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.

(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

Чл. 50. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, процедурите по ЗОП, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 51. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

(3) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13, ал. 8 и/или 9, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания, заедно със законните лихви върху тях.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 13, ал. 8 и/или 9 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.

Чл. 52. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 47, 49 или 57 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаването на писменото предупреждение. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.

(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 12 ползвателят на помощта дължи връщане на такава част от помощта, която съответства на разликата между получения процент на помощта и по-малкия процент на помощта, който ползвателят на помощта е щял да получи, в случай че не е отговарял на условията по чл. 6, ал. 6 или ал. 7 съответно към датата на подаване на заявлението за подпомагане заедно със законната лихва върху нея. Лихва се дължи от момента на неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 12, а в случай, че той не може да бъде установен - от момента на установяване на неизпълнението.

(2) В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 25, ал. 6 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея само в случай, че неизпълненото задължение е по отношение на условие, което е било основание за избор на ползвателя на помощта пред останалите кандидати.

Чл. 54. (1) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Когато преди плащане на одобрени разходи - обект на ограниченията по чл. 20 и 23, РА установи неизпълнение на задълженията по чл. 16, ал. 4 и чл. 20, ал. 2, свързани с поддържане на определен размер земя, финансовата помощ за съответните активи се намалява в следните размери:

1. когато РА установи намаление на размера на земята, което надвишава 50 % от декларираната в заявлението за подпомагане и/или от обоснована в бизнесплана земя, финансова помощ за разходите, обект на ограниченията по чл. 20 и/или чл. 23, не се изплаща;

2. когато РА установи намаление на размера на земята, което е по-голямо от 5 %, но не надвишава 50 % от декларираната в заявлението за подпомагане и/или от обоснована в бизнесплана земя, финансовата помощ за разходите - обект на ограниченията по чл. 20 и/или чл. 23, се намалява с установения процент на намаление на размера на земята.

(2) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 25.04.2008 г.) Когато след извършено междинно/окончателно плащане за одобрени разходи - обект на ограниченията по чл. 20 и 23, РА установи неизпълнение на задълженията по чл. 16, ал. 4 и чл. 20, ал. 2, свързани с поддържане на определен размер земя за срок 5 г. след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, ползвателят дължи връщане на изплатената финансова помощ в размерите, определени в ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства, по смисъла на § 1, т. 44 и при спазване на условията на този член.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжно писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.
Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 56. (1) (Предишен текст на чл. 56, доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта - юридически лица, по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007 - 2013 г.:

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. вид на подпомаганите дейности;

3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта - юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства":

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

4. вид на подпомаганите дейности;

5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;

6. валутата, в която тези суми са били получени.

(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Ползвателят на помощта се задължава, след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 г. от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Ползвателят на помощта се задължава, след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 г. от сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ за извършване на инвестиции в областта на инфраструктурата с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."

(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.

(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг съгласно приложение № 15.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Земеделски производител" е физическо и/или юридическо лице, което произвежда непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба.

2. "Необлагодетелствани райони" са райони съгласно Наредбата за критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

3. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. "Признати организации на земеделски производители" са организациите, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.), Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.), Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.) или признати от изпълнителния директор на РА при условията на мярка "Създаване на организации на производители" по ПРСР.

5. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

6. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство, изразен в икономически единици.

7. "Икономическа единица" представлява коефициент, който се получава, като общата стандартна разлика на стопанството се раздели на левовата равностойност на 1200 евро. Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 1200 евро.

8. "Стандартна разлика" е коефициент, който се изчислява за отделна култура или категория животно и се получава, като от стойността на продукцията в левове от 1 декар/1 животно се извадят част от преките разходи.

9. "Обща стандартна разлика на стопанството" е сумата в левове от стандартните разлики на отглежданите в стопанството култури и/или животни.

10. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

11. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

12. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.

13. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР.

14. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече ползватели на помощ, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.

15. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.

16. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕО) № 65/2011.

17. "Икономическа жизнеспособност" е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнесплана.

18. "Добра производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че продуктите се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.

19. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) "Съществуващо земеделско стопанство" е земеделско стопанство, създадено към най-ранната от следните дати:

а) датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;

б) датата на започване от страна на кандидата на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект и/или на стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

в) датата на подаване от кандидата на заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че е подавал заявление;

г) датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производители, в случай че се осигурява като такъв;

д) датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

20. "ЕИО" е Европейската икономическа общност.

21. "ЕО" е Европейската общност.

22. (изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или след като кандидатът е подписал декларацията по чл. 30, ал. 5.

23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.

24. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за отпускане на финансова помощ, уредени в Регламент на Съвета № 1782/2003.

25. "Биоенергия" е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

26. "Биомаса" е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.

27. "Полезна топлоенергия" е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).

28. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (ОВ L 302, 01.11.2006 г.), с изключение на активи, възникнали от трансфер на непатентовано техническо познание.

29. "Първична преработка на пчелен мед" е процес на преработка, в който основна суровина е пчелен мед в сурово състояние.

30. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Свързана малка инфраструктура" са елементи на техническата инфраструктура в частта й за хидромелиорациите по смисъла на т. 31 от § 5 на допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, които обслужват обекта на подпомагане и са предназначени да осигурят безпрепятственото и/или пълноценното осъществяване на неговите функции.

31. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

32. "Предпроектно проучване" е извършването на специално проучване преди започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.

33. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.

34. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г.

35. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.

36. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

37. "Гарантиран бюджет" е осигурена част от годишния бюджет по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., предназначена за определени целеви дейности или инвестиции.

38. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

39. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Земеделски площи" са обработваемата земя (включително оставена като угар), постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

40. "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.

41. "Постоянно затревени площи" са естествени ливади, пасища и ниско продуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.

42. "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

43. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., в сила от 30.08.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;

ж) (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

44. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Форсмажорни обстоятелства" са:

а) смърт на ползвателя на помощта;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;

в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;

г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;

д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;

е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител.

45. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.

46. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Услуги, свързани директно със земеделската дейност" са услуги, директно подпомагащи производството на земеделски продукти, включително услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия, ветеринарномедицински услуги и услуги за репродуктивна дейност. Следните видове услуги не се считат за "услуги, директно свързани със земеделската дейност":

а) (доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.) услуги, свързани с продажбата и/или ремонт и/или наем на земеделска техника;

б) услуги, свързани с продажбата на земеделски продукти, включително семена и посадъчен материал, с изключение на случаите, в които тя се извършва от производителя на тези продукти;

в) услуги, свързани с продажбата и съхранението на торове и препарати за растителна защита.

47. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 65/2011.

48. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) "Трайни насаждения" са площи, заети с овощни насаждения, лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.

49. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Преработване на земеделски продукти" е всяка дейност, свързана със земеделски продукт, чийто резултат е също земеделски продукт, с изключение на селскостопанските дейности, необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първоначална продажба.

50. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011.

51. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.

52. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

53. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) "Проект за постигане на стандартите на Общността, включително по Директива 91/676/ЕИО" е всеки проект, по който най-малко 60 % от допустимите инвестиционни разходи са за постигане на стандартите на Общността и изискванията по Директива 91/676/ЕИО, подпомагани чрез гарантираните бюджети по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 3, и с който в края на изпълнението на проекта ще се постигне съответствие със стандартите, за които е предоставена безвъзмездната финансова помощ.

§ 2. Икономическият размер на земеделското стопанство се изчислява по таблица съгласно приложение № 16.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница