Модернизиране на земеделските стопанства


Преходни и Заключителни разпоредбистраница5/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 4. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и продоволствието.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2008 Г.)
§ 39. Навсякъде думата "продоволствието" се заменя с "храните", думата "МЗП" се заменя с "МЗХ".

§ 40. Навсякъде думите "датата на кандидатстване" се заменят с "датата на подаване на заявлението за подпомагане".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2008 Г.)
§ 41. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 25, т. 2, която влиза в сила от 25.IV.2008 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г.)
§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на:

1. Параграф 2, т. 3, 4 и 5 и § 24, които влизат в сила от 22.ХII.2009 г. и се прилагат за проекти, одобрени след тази дата.

2. Параграф 2, т. 2 и 6, които влизат в сила от 3.VIII.2009 г. и се прилагат за проекти, подадени след тази дата и одобрени след 1.I.2010 г.

§ 30. За проектите, одобрени през 2009 г., срокът по чл. 11, ал. 3 е пет месеца.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 28. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 4, т. 2 и 3 по отношение на ал. 11 и 13 в частта й за изискването оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.

§ 29. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006) § 1 и 2 се прилагат за всички заявления за подпомагане, подадени след 22 април 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)
§ 28. Параграф 13 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.

§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони § 2, т. 1 и § 23, т. 2 влизат в сила от 25 август 2010 г. и се прилагат за заявления за подпомагане, подадени след 25 август 2010 г., като издаването на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане и сключването на договори за предоставяне на финансова помощ е допустимо след датата на одобряване от Европейската комисия на изменението в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. относно инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и свиневъдство по отношение на § 2, т. 1 и/или въвеждането на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на бройлери по отношение на § 23, т. 2.

§ 30. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за заявления, подадени от 25 август 2010 г. до 31 декември 2011 г., се предоставя държавна помощ:

1. За инвестиции във:

1.1. земеделски стопанства за покриване на минимални изисквания за защита/хуманно отношение към кокошки носачки в съответствие с Директива 1999/74/EC от 19 декември 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 255, 18.10.1968 г., стр. 23);

1.2. земеделски стопанства за покриване на минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко в съответствие с Приложение III, раздел IX "Сурово мляко и млечни продукти", глава I "Сурово мляко - първично производство" и глава II "Хигиена във фермите за производство на мляко" на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни изисквания за храни от животински произход (Българско специално издание: глава 03, том 46, стр. 334).

2. Максималният интензитет на помощта представлява увеличение с национални средства чрез държавна помощ на размера на интензитета на помощта съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 2, буква "д" от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (Българско специално издание: глава 08, том 05, стр. 75 - 93), като брутният интензитет на помощта не може да надхвърля:

- 75 % от допустимите инвестиционни разходи в районите съгласно буква "а" (в районите в по-неблагоприятно положение или в районите съгласно член 36, буква "а", i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони, определен от държавите членки съгласно членове 50 и 94 от регламента);

- 60 % в останалите райони съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони;

2.1. при кандидатстване за инвестиции в земеделски стопанства за покриване на минимални изисквания за защита/хуманно отношение към кокошки носачки в съответствие с Директива 1999/74/EC от 19 декември 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки:

- увеличение с до 15 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000 от до 60 % на до 75 %;

- увеличение с до 10 % от общите допустими разходи за млади фермери в други райони от до 50 % на до 60 %;

- увеличение с до 25 % от общите допустими разходи за други земеделски производители в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000 от до 50 % на до 75 %;

- увеличение с до 20 % от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони от до 40 % на до 60 %;

2.2. при кандидатстване за инвестиции за покриване на минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко в съответствие с Приложение III, раздел IX "Сурово мляко и млечни продукти", глава I "Сурово мляко - първично производство" и глава II "Хигиена във фермите за производство на мляко" на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни изисквания за храни от животински произход:

- увеличение с до 5 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000 от до 60 % и 10 % съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1 на до 75 %;

- увеличение с до 15 % от общите допустими разходи за други земеделски производители в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000 от до 50 % и 10 % съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1 на до 75 %;

- увеличение с до 10 % от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони от до 40 % и 10 % съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1 на до 60 %.

3. Правилото за получаването на държавната помощ се прилага при условие, че Европейската комисия постанови положително решение за съвместимост с насоките на Общността за държавните помощи в земеделието и горския сектор 2007 - 2013 г. Правото за получаване на държавна помощ се допуска за одобрени проекти след датата на положително решение на Европейската комисия и до 31 декември 2011 г., до изчерпване на финансовия ресурс.

§ 31. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони § 1, т. 2 се прилага за проекти, подадени след 3 август 2009 г. и одобрени след 1 януари 2011 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 15. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 1, т. 1 от наредбата се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 1, т. 1 от наредбата. Към нея се прилагат документите по т. 4 от приложение № 12.

(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта прилага и документите по т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 от приложение № 12.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на наредбата, срокът по чл. 11, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2012 Г.)
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 7. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.

(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка - обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване. Доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 26, ал. 13 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 43 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.

§ 8. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 26, ал. 12, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 7, ал. 2.

§ 9. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 17. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 1, § 2, § 4 по отношение на чл. 25, ал. 2, т. 5, 6, 7, 8 и 9, § 5 по отношение на т. 1, § 7 и § 11.

§ 18. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 11, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г.)Списък на допустимите непреработени земеделски продуктиРастениевъдство
1.

Зърнено-житни култури
2.

Зърнено-бобови култури
2а.

Маслодайни култури
3.

Технически култури (с изключение на тютюн)
4.

Зеленчукови култури
5.

Медицински и ароматни култури
6.

Медоносни и лечебни трайни насаждения
7.

Овощни култури (семкови, костилкови, орехоплодни, ягодоплодни, южни култури)
8.

Фуражни култури
9.

Лозя
10.

Цветя
11.

Семена и посадъчен материал
12.

Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба
13.

Трюфели
14.

Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия
15.

Други живи растения


Животновъдство (включително непреработените продукти получени в резултат на отглежданите по-долу животни)
1.

Говеда (крави) - всички видове, включително и за разплод
2.

Биволи (биволици) - всички видове, включително и за разплод
3.

Овце - всички видове, включително и за разплод
4.

Кози - всички видове, включително и за разплод
5.

Свине - всички видове, включително и за разплод
6.

Коне - за месо и коне от застрашени местни породи, включени в приложение № 6 на Наредба № 12 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2008 г.)
7.

Зайци
8.

Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)
9.

Пчелни семейства
10.

Буби
11.

Охлюви
12.

Калифорнийски червей
13.

Други живи животни


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница