Модернизиране на земеделските стопанствастраница7/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38


Забележка. *) Пълен обхват.

Приложение № 4а към чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2
(Ново - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)ДЕКЛАРАЦИЯ(1)

 

по чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

 

Долуподписаният/-ата ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична карта №____________________________________________________________________________________________________________________

издадена на ________________________ от МВР - гр. ______________________________________________________________________________________________________________________

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(постоянен адрес)

в качеството си на ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № __________________, със седалище ____________________ и адрес на управление ______________________________________________________, тел.: _________________, факс: _________________, БУЛСТАТ ___________________ - кандидат/ползвател на помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства":

1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове;

4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;

6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;

7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;

8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;

9. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно РА.

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

...................... 20....... г. Декларатор:

 

(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.)Програма за развитие на селските райони

2007 - 2013 г.

Б И З Н Е С П Л А Н

по

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

......................................................................................................................................................................................

(име на проекта)

.....................................................................................................................................................................................

(име на кандидата)

Сума на инвестицията ..............................................................лв.

(без разходите по чл. 26, ал. 1, т. 12 от наредбата)

Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: ......................

Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнесплана (за физически лица подпечатването не е задължително).

2. В приложените в бизнесплана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнеспланът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

Попълва се в случай, че бизнеспланът е изготвен от НССЗ.

 

Бизнеспланът е изготвен със съдействието на НССЗ
гр. ................................................................................................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил бизнес-
плана:..............................................................................................................................................
 
Печат на НССЗ
Обща информация
А

Б
Име на кандидата (физическото лице, юридическото

 
лице, ЕТ)

 
Седалище и адрес на управление

 
Място на извършване на инвестицията

 
Телефон за контакти:

 
Факс:

 
E-mail:

 
Предмет на дейност

 
Собственик/управител на фирмата

 
Брой на постоянно заетия персонал

 
Стойност на дълготрайните материални активи (ДМА)

 
съгласно данните от последния счетоводен баланс

 
Млад фермер, подкрепян по мярка 112 "Създаване на

Договор с РА № ......... /.......... 200... г.
стопанства на млади фермери"

 
Полупазарен стопанин, подкрепян по мярка

Договор с РА № ......... /.......... 200... г.
141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес

 
на преструктуриране"

 
I. Въведение

А. Кратко описание на проекта

Б. Очакван резултат след завършване на проекта

II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

А. Кратка информация за дейността на кандидата

Б. Правен статут

В. Организация, структура и управление

Г. Пазарна среда

Г.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността

Г.2. Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори

а) Увеличаване на конкуренцията на местно ниво
б) Промени в потребителското търсене

в) Чуждестранна конкуренция (ако е приложимо)

III. Финансов план

III.1 Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.

А. Обект и източници за финансиране на проекта.
Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта


(лева)

Инвестиция

Единична

Стойност*

Включително

 

цена

 

собствени

кредит

други (%)

 

 

 

средства (%)

(%)

 

вид

модел, порода,

к-во

мярка

 

 

 

 

 

 

тип, сорт, други

 

 

 

 

 

 

 

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница