Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправностиДата13.09.2016
Размер202.35 Kb.
ТипЗадача

Глава 13

Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности

Урок 1: Същност на процеса на начално зареждане

Урок 2: Използване на инструментите за стартиране и възстановяване на системата

За тази глава


В тази глава ще бъде разгледан процеса на начално зареждане на операционната система и методите за анализ и отстраняване на възникнали проблеми при зареждане на операционната система. Също така е дадена уводна информация за регистрите на операционната система и начина за работа с тях.

Урок 1: Същност на процеса на начално зареждане

Увод


Задача на този урок е да запознае читателя с набора, структурата и предназначението на файловете, използвани в процеса на начално зареждане на Windows операционната система. Процесът на начално зареждане на операционната система се извършва на пет етапа, както следва:

Процесът на зареждане на стартиране на компютъра може да се раздели на следните етапи:

 • POST (Power-On Self Test)

 • Зареждане на BootLoader

 • Стартиране на NTDETECT

 • Стартиране на NTOSKRNL и зареждане на HAL

 • Зареждане на драйверите и стартиране на услугите

 • Стартиране на процеса за влизане в системата

Файлове, използвани в процеса на начално зареждане


Последователността на начално зареждане използва определени файлове. По-долу са изброени файловете, използвани на различни етапи при начално зареждане на системата, като за всеки файл е дадена информация на кой етап от зареждането на системата се използва. Името Systemroot служи по-долу за синоним на пътят до системната директория на Windows. Обикновено този път е C:\WINDOWS.

 • NTLDR – намира се в коренната директория (по-нататък съкратено „корена”) на системния дял (обикновено C:\). Използва се на етапа на предварително зареждане

 • BOOT.INI – намира се в корена на системния дял. Използва се на етапа на начално зареждане.

 • BOOTSECT.DOS – намира се в корена на системния дял и се използва при начално зареждане. Този файл съществува само, ако са инсталирани множество операционни системи и се използва NTLDR за избор коя операционна система да бъде стартирана.

 • NTDETECT.COM – намира се в корена на системния дял, използва се на етапа на начално зареждане

 • NTBOOTDD.SYS – намира се в корена на системния дял, използва се на етапа на начално зареждане.

 • NTOSKRNL.EXE - намира се в systemroot\System32, използва се на етапа на зареждане на ядрото

 • HAL.DLL – намира се в systemroot\System32, използва се при етапа на зареждане на ядрото

 • SYSTEM – намира се в systemroot\System32, използва се на етапа на инициализация на ядрото

 • Драйвери за устройства – намират се в systemroot\System32\drivers, използват се на етапа на инициализация на ядрото.

POST (Power-On Self Test) процедура


Веднага след включването на компютъра, процесорът започва изпълнението на рестарт-процедурата на BIOS. Започва се с изпълнението на POST процедурата, проверка на видеоадаптера и след това на паметта.Ако тези проверки са успешни, се зарежда информация за дисковите устройства и те се проверяват. Проверява се информацията за час и дата. Цялата информация, използвана от BIOS, се намира в CMOS-паметта на компютъра, която е захранвана от собствена батерия.

POST процедурата включва проверка не просто за наличието на различните устройства, тя включва и проверки за настройките на тези устройства. При проверка на настройките на дисковите устройства. Ако BIOS открие наличието на SCSI контролер, тогава BIOS изпълнява BIOS модула на SCSI контролера, като настройките на SCSI контролера се поддържат в памет, разположена върху самия контролер.

При възникване на грешка в процеса на проверка на хардуерните устройства, BIOS издава звукови сигнали, за да уведоми потребителя за възникналия проблем. Освен звуков сигнал също така се извеждат и съобщения на видеоадаптера.

Зареждане на Boot loader


Като последна стъпка от изпълнението си BIOS прочита определен сектор от твърдия диск (диска, от който ще бъде извършено прочитането на този сектор се определя от настройките на реда на зареждане). Прочетената програма се нарича първи стадий от изпълнението на зареждащата програма (boot loader). Задачата на тази програма е да открие и зареди останалата част от зареждащата програма (съдържаща се във файла NTLDR – името е съкращение от NT loader). След пълното зареждане на NTLDR се извършва промяна в режима на работа на процесора. След завършване на тези настройки NTLDR прочита файла BOOT.INI и използва дадената информация, за да определи какво следва. Зареждащата програма може да покаже меню, за да може потребителя да избере коя операционна система да бъде заредена или може директно да стартира операционната система, която е избрана за стартиране по подразбиране. При повреда или изтриване на файла NTLDR при следващо стартиране на операционната система на екрана ще се появи следното съобщение:

Ntldr is missing.

Press CTRL-ALT-DEL to restart.

След възникване на такъв проблем е необходимо NTLDR файла да бъде възстановен (горното съобщение се извежда от първия стадий на зареждане). Възможностите за възстановяване от такъв проблем са две: • Зареждане на системата от инсталационния компакт диск и стартиране на процедурата за поправка (repair) на инсталираната операционна система

 • Стартиране на системата от системна дискета, след което се копира ntldr файла от дискетата към системния дял от диска. Ако в системния дял съществува ntldr (но е бил повреден по някакъв начин), този файл най-вероятно ще има прикачен readonly атрибут. В резултат този файл не може да бъде изтрит или променен. За да може да бъде копирана правилна версия на файла е необходимо преди това този атрибут да бъде премахнат. Премахването на този атрибут от командния ред става чрез командата attrib, която се извиква по следния начин:
              attrib –r ntldr

Зареждане на NTDETECT


След определяне на това, коя операционна система ще бъде заредена, ако е избрана Windows XP или Windows Server 2003, следва зареждане и стартиране на NTDETECT. Целта на NTDETECT е да събере информация от BIOS за наличните устройства и настройките им. Тази информация по-късно е достъпна от регистъра и е разположена в йерархията под пътя :HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description. При възникване на проблем с NTDETECT най-често няма да бъде изведено никакво съобщение и процеса на зареждане на системата просто ще спре без никаква реакция. Решението на проблем с NTDETECT е да се рестартира компютъра, след което да се зареди от системна дискета и NTDETECT да бъде заменен чрез копиране на NTDETECT от дискетата.

Стартиране на NTOSKRNL и зареждане на HAL


След завършване работата на NTDETECT продължава изпълнението на NTLDR, който стартира NTOSKRNL.EXE и HAL.DLL. Файлът NTOSKRNL.EXE е базовия компонент на Windows. В него се съдържат много от подсистемите, необходими за функциониране на системата: управление на паметта, подсистема за стартиране на приложения и други. За да може NTOSKRNL да работи с хардуера е необходима библиотеката HAL.DLL, (HAL – hardware abstraction layer), която съдържа всички функции за достъп до хардуера. При стартиране на компютъра се случва да се появяват проблеми със съобщения за наличие на проблем с NTOSKRNL. Най-често причината за това е, че някой е редактирал BOOT.INI и е въвел неправилен път до системната Windows директория или в случай, че някой е преместил/преименувал системната директория. Начина да бъде отстранен такъв проблем е съответно да бъде коригиран BOOT.INI файла или системната Windows директория да бъде върната в началното си състояние (преместена където е мястото или операцията за преименуване да бъде отменена).

Зареждане на драйверите и стартиране на услугите


При стартиране на операционната система има определен ред на зареждане на драйверите и услугите. Моментът и редът на зареждане на драйвери и услуги се определя от информация, записана в регистрите на системата. При възникване на проблем с новоинсталиран драйвер, обикновено този проблем се появява на етапа на зареждане на драйверите. При възникване на проблем с някой от новоинсталираните драйвери е възможно да се възстанови последната работеща конфигурация чрез използване на разширеното меню за стартиране на системата, което е разгледано по-долу.

Стартиране на процеса за влизане в системата


Следваща стъпка от зареждане на системата е стартиране на процеса Winlogon.exe, който стартира lsass.exe (Local Security Authority), след което показва екрана за влизане на потребителите. С това процеса на стартиране на системата е завършен.

Файлът BOOT.INI


При инсталиране на операционната система Windows върху даден компютър, процедурата за инсталация създава файла BOOT.INI в системния дял. Програмата NTLDR използва информацията от този файл, за да определи какво да извърши при зареждането му.

Файлът BOOT.INI се състои от две секции – [boot loader] и [operating systems].

Секцията [boot loader] съдържа информация за това колко време да бъде показано менюто с операционни системи (показано на Фигура 13.1) и коя операционна система да бъде стартирана по подразбиране. Ако потребителят не натисне някой клавиш, докато менюто е показано и това време тече, NTLDR ще стартира системата по подразбиране. По подразбиране времето за показване на това меню е 30 секунди. Ако има инсталирана само една операционна система това меню няма да бъде показано и 30-те секунди няма да бъдат отброени, директно ще бъде заредена операционната система по подразбиране.

Секцията [operating systems] дава информация за това какви операционни системи са инсталирани върху компютъра. Всеки ред описва една инсталирана операционна система. Местоположението на системата се задава чрез ARC пътеки. ARC е съкращение от Advanced RISC Computing.

Всеки ред започва с multi(x)disk(y)rdisk(z)partition(m) част, която се нарича ARC-път. По-долу е дадено описанието на всяка секция от един ARC път.


 • Multi(x) | scsi(x) – указва адаптерният/дисковият контролер. SCSI се използва, за да се укаже, че операционната система се намира върху твърд диск, свързан към SCSI контролер, на който не е разрешен SCSI BIOS. За всички останали адаптери се използва клаузата multi, включително и за SCSI контролери с включен SCSI BIOS. Параметърът x на клаузите дава поредния номер на контролера. Ако в системата има два дискови контролера, първият ще бъде с номер 0, а вторият с номер 1.

 • Disk(x) – SCSI идентификатор. При използване на multi клаузата стойността на x за тази клауза винаги е 0.

 • Rdisk(x) – номер, идентифициращ твърдия диск (игнорира се за SCSI контролери).

 • Partition(x) – Номер, идентифициращ дяла от избрания твърд диск.

При Multi, Scsi, Disk и Rdisk клаузите, стойностите на параметрите започват от 0. Параметърът на Partition започва от 1. Номерирането на дяловете се извършва като първите номера се заемат от неразширените (normal) дялове, след тях се поставят логическите устройства в разширения дял. Един твърд диск може да бъде разделен на не повече от 4 неразширени дяла, ако е необходимо да има разделение на повече от 4 дяла се прибягва до следното решение, създават се 3 неразширени дяла, след което четвъртият дял се определя като разширен дял (extended partition) в резултат, на което в този дял могат да бъдат създавани логически дялове. Чрез така описаната организация на дяловете е възможно върху един твърд диск да бъдат създадени до 24 дяла, като само 3 от тях са неразширени, останалите са логически.

Един типичен файл BOOT.INI може да съдържа следните редове:

[boot loader]

timeout=5

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

На показания пример се вижда BOOT.INI файл, създаден при инсталиране на Windows XP върху третия дял от първият твърд диск в системата. Информация за това върху кой твърд диск се намира дадената операционна система се получава от всеки ред намиращ се в секцията operating systems.

Фигура 13.1. Меню за избор коя операционна система да се зареди.

Параметри на BOOT.INI


Записите в секцията operating systems могат да съдържат различни ключове, чрез които да се променя поведението на съответната операционна система.

Параметрите за Windows XP са: • /basevideo – Извършва начално зареждане на компютъра с помощта на стандартния видеодрайвер Video Graphics Adapter (VGA). Ако някой нов видеодрайвер не функционира правилно, чрез този ключ системата може да бъде стартирана и проблемния драйвер да бъде отстранен.

 • /fastdetect=[comx | comx,y,z] – забранява търсенето на сериен хардуер на указаният (указаните) серийни портове. Ако не е даден аргумент на тази опция, се забранява търсенето на хардуер върху всички серийни портове в системата. По подразбиране този ключ е включен във всички копия на записите, създадени от процедурата за инсталация на Windows XP/Windows Server 2003.

 • /maxmem:n – задава количеството на използваната от Windows оперативна памет. Този ключ може да бъде използван за експериментиране с работата на системата при съмнение за наличие на повреден чип на оперативната памет.

 • /noguiboot – извършва начално зареждане, без да показва графичния екран за състоянието на началното зареждане.

 • /sos – показва имената на драйверите за устройствата по време на зареждането им. Този ключ може да се приложи, когато при рестартирането след добавяне на нов хардуер към системата процесът на стартиране не успява („замръзва” или системата се рестартира). Чрез преглеждане на показания списък от зареждани драйвери може да се установи кой е последния зареден драйвер преди проблема да възникне. Драйверът, зареден последен преди да възникне проблема, е най-вероятният източник на проблеми. Процедурата за отстраняване на проблема е този драйвер да бъде спрян от зареждане и да се опита отново зареждане на операционната система.

Параметрите за Windows Server 2003 са:

 • /BASEVIDEO – стартира системата в следния видео режим 640x480, 16-color VGA mode.

 • /BAUDRATE=NNNN – задава скоростта на серийния порт при използване за извеждане на информация за настройка на грешки (debug). Настройката по подразбиране за този порт е 19,200, но 9,600 е предпочитано за отдалечено свързване през модем. Включването на ключа /BAUDRATE автоматично включва и /DEBUG.

 • /BOOTLOG – инструктира системата да записва информация за процеса на стартиране във файла %SystemRoot%\Ntbtlog.txt. Събитийният файла съдържа списък от драйвери, които са били заредени или не са били заредени по време на зареждане.

 • /CRASHDEBUG – разрешава използването на COM порта за настройки/търсене на грешки (debug) на системата при възникване на грешка в Windows (STOP error). По този начин COM портът може да бъде използван за други цели, докато не възникне грешка при работата на системата.

 • /DEBUG – позволява на т.нар. kernel debugger да извършва отдалечено трасиране/проверка на системата чрез използване на сериен порт.

 • /DEBUGPORT=COMX – указва кой сериен порт да бъде използван като порт за debug. Порт по подразбиране е COM2, ако съществува. Ако не съществува такъв, тогава се приема, че COM1 е порт по подразбиране.

 • /FASTDETECT – инструктира Ntdetect да не извършва проверка за паралелни и серийни портове. По този начин тази работа се оставя на Plug and Play драйверите, които се зареждат по-късно в процеса на стартиране на системата. По този начин процесът на зареждане на операционната система се ускорява.

 • /NODEBUG – спира работата на kernel debugger на системата. По този начин се ускорява процеса на стартиране на системата, но ако се стартира програма, която има т.нар. „точка на прекъсване” (breakpoint), при достигане до тази точка в процеса на изпълнение на програмата, системата ще покаже син екран.

 • /NOGUIBOOT – спира инициализацията на VGA видеодрайвера, отговорен за показване на графики в процеса на стартиране на системата. Този драйвер се използва, за да показва информация по време на стартиране и по-важно, показва син екран при блокиране на стартиране (Blue screen of Death). Ако драйверът бъде спрян от зареждане, тогава тези информации няма да бъдат видими.

 • /NOSERIALMICE:COMX – забранява проверката за наличие на серийна мишка на указания сериен порт. Този ключ е полезен тогава, когато към някой от серийните портове има свързан UPS източник (unbreakable power supply) и няма нужда операционната система да прави проверка дали това устройство е мишка

 • /SOS – инструктира програмата за зареждане на системата да изписва имената на модулите, които се зареждат.

Модификация на BOOT.INI


Файлът BOOT.INI може да бъде модифициран чрез използване на потребителския интерфейс, предоставен от Windows или чрез използване на текстов редактор. По подразбиране атрибутът Hidden на този файл е включен. Атрибутът Hidden инструктира програмата Windows Explorer да не показва този файл без специално указания за това.
Един начин за редакция на този файл в среда на Windows XP Professional е:

 • от менюто Старт се избира Контролен панел

 • от Контролен панел се избира Изпълнение и поддръжка

 • избира се Система. Тук се появява прозореца Свойства на системата.

 • От Свойства на системата се избира страницата Разширение. В секцията Свойства на системата се щраква върху Настройки. Отваря се прозореца Стартиране и възстановяване, показан на фигура 13.1.Фигура 13.1. Прозорец Стартиране и възстановяване.

От секцията Стартиране на системата на този прозорец се дава възможност да бъдат настройвани следните параметри: • Операционна система по подразбиране

 • Колко време да бъде активно менюто за избиране на операционни системи

 • Колко време да бъде активно менюто с опции за възстановяване.

Чрез бутона Редактиране може да бъде отворен файла BOOT.INI в текстов редактор.
Редактирането на този файл в среда на Windows Server 2003 става по следния начин:

 • от менюто Start се избира Control panel

 • избира се System. Тук се появява прозореца System properties.

 • System properties се избира страницата Advanced.

В секцията Startup and recovery се щраква върху бутона Settings, като в резултат се отваря прозореца Startup and recovery, показан на фигура 13.2.Фигура 13.2. Прозорецът „Startup and Recovery”.

От секцията System startup от този прозорец се дава възможност да бъдат настройвани следните параметри: • Операционна система по подразбиране

 • Колко време да бъде активно менюто за избиране на операционни системи

 • Колко време да бъде активно менюто с опции за възстановяване.

Чрез бутона Edit може да бъде отворен BOOT.INI в текстов редактор.

Скриване на избрани системи от менюто с достъпни за зареждане операционни системи


Ако върху даден компютър има инсталирани няколко операционни системи, но е необходимо някоя от тези операционни системи да не бъде достъпна за използване, това може да се укаже чрез редактиране на BOOT.INI. Един пример:

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003" /fastdetect

[any text]

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server"В горния пример редът, съдържащ [any text] указва на програмата за начално зареждане да не показва в менюто всички записи, които са описани в редовете до края на файла. Ако е необходим достъп до някоя от операционните системи, описани чрез ред, намиращ се след [any text], то е необходимо съответния запис да бъде преместена преди [any text] или реда [any text] да бъде премахнат.

Урок 2: Използване на инструментите за стартиране и възстановяване на системата

Увод


Администраторът разполага с няколко инструмента за възстановяване на системата.

 • При възникване на проблем с настройката на системата, който води до това, че системата не може да се стартира, е полезно използването на възможностите, дадени от Advanced Options menu, описано по-долу. Често те са достатъчни, за да се възвърне системата към работещо състояние.

 • При повреда на системни файлове е необходимо да се използват възможностите за поправка чрез инсталационния диск, като по-долу е описана процедурата за стартиране на процедурата за поправка.

 • Настройките на операционната система могат да бъдат запомняни под формата на Restore Point. По този начин при евентуална нежелана промяна в настройките началното състояние може да бъде възстановено. По-долу е дадена информация и за начина на използване на този инструмент.

Меню с разширени възможности за стартиране (Advanced Options Menu)


Ако при зареждане на операционната система възникне проблем, първата стъпка е да се рестартира системата и да се използва клавиша F8. Това става по следната процедура:

 • При стартиране на системата се показва меню в долната част на екрана, като е изписана информация, че с F8 може да се достигне до друго меню за избор на режим на стартиране на избраната система.

 • В случай, че върху компютъра е инсталирана само една операционна система, след завършване на POST етапа на стартиране не се показва менюто с операционни системи, а директно започва етапа на NTDETECT, за да се покаже менюто с разширени възможности е необходимо в края на POST етапа да се натиска бутона F8. Това трябва да се прави 1-2 пъти в секунда, за да улучи периода, в който NTLDR прочита клавиатурата. При неуспешен опит да се влезе в това меню е необходимо да се рестартира компютъра и да се повтори опита.

В резултат на натискане на клавиша F8, се появява меню с възможности, представящи различни варианти за стартиране на системата, за да се отстранят възникнали проблеми. Това са:

 • Safe mode

 • Safe mode with Networking

 • Safe mode with Command Prompt

 • Enable Boot Logging

 • Enable VGA Mode

 • Last Known Good Configuration

 • Directory Services Restore Mode (domain controllers only)

 • Debugging Mode

 • Start Windows Normally

 • Reboot

 • Return to OS Choices Menu

В зависимост от операционната система, инсталирана върху компютъра, някои от изброените възможности може да отсъстват.Фигура 13.2. Меню с разширени възможности за стартиране на операционната система.

Safe Mode


Най-важният момент при този режим на стартиране на системата е, че той осигурява достъп до всички дискови устройства, независимо от използваната файлова система. Ако операционната система успешно се зареди в този режим, има възможност да бъдат направени корекции на конфигурацията и по този начин да бъдат отстранени грешките, довели до невъзможност операционната система да бъде стартирана в нормален режим. Различните варианти на този режим са:

 • Safe Mode – зарежда само основните файлове и драйвери, необходими за работата на системата: драйвери за мишка, клавиатура, монитор, контролери и твърди дискове, базов видеодрайвер и минимални услуги на операционната система.

 • Safe Mode with Networking – Добавя драйвер за мрежова карта, но ако мрежовата карта е върху PCMCIA, това няма да помогне.

 • Safe Mode with Command Prompt – Стартира системата в текстов режим, вместо както обикновено в графичен режим. Този режим е полезен, когато е възникнал проблем с програмата explorer.exe. Тук могат да бъдат извършвани най-различни операции, включително и отваряне на прозорци на приложения (стига да е ясно кое приложение е необходимо да бъде стартирано). За да се рестартира системата е необходимо да се използва ключовата комбинация: Ctrl-Alt-Del.

При стартиране на системата в Safe Mode в процеса на стартиране се извършва записване във файла %SystemRoot%\Ntbtlog.txt.

Enable boot logging


При този режим на зареждане на системата се създава файла %SystemRoot%\Ntbtlog.txt, съдържащ информация за това кои драйвери са били заредени и кои не са били заредени. Част от този файл е показана тук:

Loaded driver \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

Loaded driver \WINDOWS\system32\hal.dll

Loaded driver \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL

Loaded driver \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll

Loaded driver ACPI.sys

Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\WMILIB.SYS

Loaded driver pci.sys

Loaded driver isapnp.sys

Loaded driver viaide.sys

Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS

Loaded driver MountMgr.sys

Loaded driver ftdisk.sys

Loaded driver dmload.sys

Loaded driver dmio.sys

Loaded driver PartMgr.sys

Loaded driver VolSnap.sys

Loaded driver atapi.sys

Loaded driver disk.sys

Loaded driver Ntfs.sysDid not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS

Enable VGA Mode


Тази възможност е полезна, когато се инсталира нов видеодрайвер, който при следващо стартиране на системата се оказва, че не работи правилно (или изобщо). В резултат е необходимо да се стартира системата с някакъв базов видеодрайвер, за да се отстрани неработещия драйвер. Видеодрайверът, който се използва при този режим е същият, който се използва при стартиране на системата в режим Safe Mode.

Last Known Good Configuration


Тази възможност за стартиране на системата позволява системата да бъде стартирана като се използват настройките, създадени при последното нормално спиране на системата. Нормално стартиране на една система означава, че всички включени услуги и заредени драйвери са сработили и потребителят е успял да влезе в системата. Настройките представляват списъка със заредени драйвери и услуги. Например, ако се инсталира нов драйвер, след което се рестартира системата и следващото зареждане на операционната система е неуспешно, ако се използва този режим на стартиране, системата ще се зареди драйверите и услугите, които са били зареждани преди да бъде добавен новия драйвер. След зареждане по този начин проблемната конфигурация ще бъде изгубена. Ако системата е стартирана в режим на зареждане на последна работеща конфигурация и е необходимо да се направи нова инсталация на друг драйвер, който да замени проблемния драйвер (т.е. работеща версия на драйвера, причинил проблема) и при следващо стартиране отново се окаже, че новият драйвер не е работещ, то при ново рестартиране и използване на Last Known Good Configuration, системата отново ще бъде стартирана с конфигурацията, използвана при първото стартиране с Last Known Good Configuration.

Debugging Mode


При този режим може да бъде наблюдаван процеса на стартиране на системата от друг компютър чрез серийния порт.

Възстановяване на системни файлове


При възникване на повреда в системните файлове, причинена от вирус или хардуерен проблем, методът за възстановяване на началното състояние на системните файлове е следният:

 • Системата се зарежда от инсталационния диск.

 • На първото меню се натиска клавиша Enter, чрез което се продължава напред в процеса на инсталация

 • В следващото меню се натиска клавиша F8, за да се приеме лицензното споразумение.

 • На следващата стъпка инсталационната програма претърсва твърдия диск за съществуващи инсталации на операционни системи. Ако инсталационната програма не открие никакви инсталирани операционни системи, тогава най-вероятно компютърът има хардуерен проблем, който трябва да се установи преди продължаване на работата.

 • От показания списък от инсталирани операционни системи трябва да се избере системата, която да бъде възстановена. След като е избрана съответната операционна система, трябва да се натисне клавиша R, за да започне процеса на възстановяване на системните файлове.

След завършване на процеса на възстановяване на системните файлове най-вероятно ще е необходимо отново да бъде активирана инсталираната операционна система. Също така системата е възстановена до версията на всички системни файлове, която е достъпна от инсталационния диск. Всички обновявания (updates) ще трябва да бъдат изтеглени и инсталирани отново.

Запомняне и възстановяване на настройките на системата чрез използване на точки за възстановяване (Restore Points)


Този инструмент е достъпен само за Windows XP, т.е. по подразбиране този инструмент не е достъпен за Windows Server 2003.

След инсталиране на някоя игра или програма, системата може да стане неустойчива в резултат на някоя промяна в настройките . При възникване на такава ситуация има възможност направените промени на конфигурацията на системата да бъдат върнати към състоянието в по-ранен момент. Това става чрез използване на точка на възстановяване. Начините за създаване на точка на възстановяване е следния: • По време на работата Windows XP ежедневно създава нова точка на възстановяване. Ако в някой дни компютърът не е работил, в този ден няма да бъде създадена точка за възстановяване. Когато за даден ден не бъде създадена точка, то при следващо стартиране на системата ще бъде създадена нова точка на възстановяване.

 • При инсталиране на неподписан драйвер, преди да бъде направена инсталацията, се създава точка на възстановяване.

 • Инсталиране на обновявания, свалени чрез Windows Update.

 • Инсталиране на Microsoft Office 2000 или следваща версия.

 • Ръчно създаване.

При създаването на точка на възстановяване се запазват следните данни:

 • Регистър на системата (System registry)

 • Профили на локалните потребители

 • Съдържанието на кеша на Windows File Protection (подсистема, отговорна за защитата на системните файлове от повреда или изтриване).

 • COM+ database

 • WMI database

 • IIS Metabase.

Следните неща не се запазват при създаване на точка на възстановяване:

 • Потребителски файлове, запазени в профил на локален потребител

 • Потребителски пароли

 • Състояние на активацията на Windows.

 • Определени типове от файлове, които не се наблюдават от подсистемата, отговаряща за създаване на точки на възстановяване:

 • Всички файлове, описани в ключовете FilesNotToBackup и KeysNotToRestore от HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\BackupRestore

 • DRM настройки.

Ако преди инсталиране на някоя програма има очакване тази програма да доведе до нестабилност на системата, може да се направи нова точка за възстановяване със състоянието на настройките на системата, както е в момента преди да бъде инсталирана програмата. Въпреки полезността си, точките за възстановяване не могат да бъдат използвани като заместители на отстраняване на инсталирана програма, довела до възникване на проблем.

Препоръчителният сценарий при възникване на проблем поради инсталация на някоя програма е: • програмата да бъде деинсталирана от системата

 • ако все още продължава да има проблем с устойчивостта на системата, да се пребегне до използване на възстановяване на системата до точка за възстановяване от времето, з което е сигурно, че системата е била устойчива.

Процедурата за създаване на избрана точка за възстановяване е:

 • От менюто Старт се щраква с мишката върху Всички програми

 • От списъка от програми и папки се щраква върху Принадлежности

 • Натиска се Системни инструменти

 • Натиска се Възстановяване на системата.

В резултат се показва прозорецът, показан на Фигура 13.3.


Фигура 13.3. Основен екран на помощника за възстановяване на системата.

 • За създаването на нова точка на възстановяване се избира Създаване на точка на възстановяване от предложения списък. Продължава се с щракване върху бутона Напред. Оттук-нататък се следва диалога, воден от помощника за създаване на нова точка за възстановяване.

Процедурата за възстановяване до състоянието описано от съществуваща точка на възстановяване под Windows XP е следната:

 • Следва се описаната по-горе процедура до достигане на прозореца на Фигура 13.3.

 • За възстановяването на системата до съществуваща точка на възстановяване се избира Възстановяване компютъра ми към по-ранен момент от предложения списък, след което се продължава с натискане на бутона Напред. Оттук-нататък се следва диалога, воден от помощника за избор на момента, към който се иска да бъде върнато състоянието на настройките на компютъра.

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница