Модул 2 Методически аспекти при изучаването и проектиране на компютърно базирани комуникационни системи (кбкс)страница1/4
Дата04.09.2017
Размер0.55 Mb.
#29477
  1   2   3   4

Модул 2
Методически аспекти при изучаването и проектиране на компютърно базирани комуникационни системи (КБКС)


Общата технология за проектиране на различни видове обекти, процеси и системи предполага определена стадийност или етапност. Обособяването на отделните етапи и формализацията на междуетапните връзки в процеса на проектиране влияе индиректно върху качеството на разработвания проект. Това влияние се свързва с реализуемостта на отделните етапи по отношение на възприетата степен на декомпозиция.

2.1.Декомпозиция


Идеята за представяне на методиката за проектиране на обекти, процеси и системи като подредена последователност от етапи, възниква с обособяване на проектирането като специфичен тип интелектуална дейност. Тази идея се развива в още по-широки мащаби с възникването и налагането в реалната проектантска практика на системите за автоматизирано проектиране (САПР).

2.1.1.Принципи на декомпозицията


Декомпозицията на процеса на проектиране до крайно подредено множество от функционални етапи, не се развива интуитивно или случайно, а се подчинява на система от принципи. По този начин се гарантира качеството на декомпозицията и достоверността на множеството от функционални етапи.

По аналогия с принципите, съблюдавани при създаването на Еталонния модел на OSI, описани през 1980 от Цимерман[5], могат да се дефинират и системата принципи, на които се подчинява декомпозицията на методиката за проектиране на обекти от областта на мрежовите технологии, в частност КБКС:  • всеки етап се свързва с определен абстрактен модел с възможности за реално приложение в система от потребителски ограничения;

  • на всеки етап се съпоставя коректно дефинирано крайно множество от проектантски подзадачи;

  • решаването на всяка проектантска задача се осъществява в рамките на система от критерии за оценка на решенията, в която са отразени водещите и допълнителните критерии;

  • границите между етапите се определят с оглед минимизиране на обема на междинните резултати;

  • броят на функционалните етапи трябва да бъде достатъчно голям, за да не се налага различните подзадачи да използват различните абстрактни модели и достатъчно ограничен, за да не се разширява и усложнява по обем разглежданата методика.


2.1.2.Логическа схема на методиката за проектиране на КБКС.


Приложението на дефинираната система от принципи за декомпозиция спрямо задачата за проектиране на КБКС (т.1.6) води до формирането на логическата схема на методиката за проектиране на КБКС - фиг.2.2.

Предлаганата логическа схема на методиката за проектиране на КБКС е сравнима с известни от литературата анализи. В своята книга “Основи на системите за автоматизирано проектиране” [4] проф. Петренко разглежда базова логическа схема на процеса на проектиране - фиг.2.1.

Сравнявайки двете схеми (изключва се критерия обхват на приложението) могат да се забележат следните по-съществени особености:

*при схемата от фиг.2.1. е добавен встъпителен етап “Формализацията на входната информация...”. В обзорната статия на "2010: Бъдещето на компютърните мрежи" редакционния екип на "LAN The Network Solution Magazine”[73] извежда на преден план ролята на достоверността на входната информация за процесите на проектирането на компютърни мрежи. Включването на този допълнителен етап има за цел формирането на достоверна изходна база за процеса на проектиране на КБКС - техническо задание за проектиране на КБКС. Това техническо задание отразява възникналата необходимост от информационно обслужване на територията на съответната организация. Крайният потребител трудно може да достигне самостоятелно до качествено техническо задание по отношение на изграждането на обхватна информационна система, базирана на съответна ведомствена компютърна мрежа. Основанията за това твърдение са следните:  • техническото задание трябва да бъде ориентирано към потенциалните възможности на свързаната изчислителна среда, които обикновено не са от компетенциите на крайния потребител;

  • наложената от “хартиената” технология схема на документооборота (схема на движение на информационните потоци) предполага дублиране на входна, междинна и крайна информация, което се налага от реалновременния режим;

  • крайният потребител изпитва трудности при определяне обхвата и логиката на информационните обработки. Това предполага непълноти в техническото задание и създаване на КБКС, която не е способна да обслужва реалните информационни нужди на организацията или ведомството.

Етапът “Формализация на входната информация...” освобождава крайния потребител от рутинна проучвателска работа.

От друга страна, проектантите получават подетайлен поглед върху обекта за проектиране. Участието на проектантския екип в процеса на създаване на техническото задание е гаранция за качеството на самото техническо задание.

*при схемата от фиг.2.1. етапът “Идейно проектиране. Инженерен синтез, моделиране и оптимизация” от типовата логическа схема (фиг.2.2.) е разделен на два етапа: “Идентификация на потребителски ориентираните комуникационни обекти по отношение на мрежовата технология” и “Идейно и системно проектиране”.

Това допълнително подразделяне се налага от спецификата на проектирания обект. КБКС, както всяка друга компютърна мрежа, е общност на комуникационна подсистема и подсистема за потребителски достъп. Ето защо идентификацията на глобалните комуникационни решения (етапът “Идентификация на потребителски...”) е необходимо да предхожда процесите на идейно и системно проектиране. По този начин се избягва неоснователното подценяване комуникационните решения по отношение на пряко контактуващата с потребителя компютърна техника (подсистема за потребителски достъп).

*съществена особеност на логическата схема на методиката за проектиране на КБКС е въвеждането на етапа “Анализ на времето на живот на проекта.”

КБКС е в основата на информационна система работеща в режим на “реално време”. Тази информационна система има динамично развиваща се структура. Динамиката на нейното развитие е в пряка зависимост от динамиката на промените в обслужваната организация или ведомство. В този аспект представянето на проект за изграждане на КБКС без съпътстваща програма за развитие и усъвършенстване на самата КБКС е представяне на фактически незавършено проектно решение.

Джим Геиар в своята статия "Компютърна мрежа в реанимация" [53] акцентира върху необходимостта да се разглежда процеса на проектирате на КБКС като непрекъснат процес на усъвършенстване и развитие на мрежовата конфигурация. Авторът развива под формата на 9 подетапа процеса на анализ на времето на "живот" на проектното решение като се достига до фазата "актуализация на проектното решение"[53].

Характерните особености на логическата схема на методиката за проектиране на КБКС по отношение на типовата логическа схема на процеса на проектиране [4] са в резултат на принципната адаптация на базовата логическа схема, те са продукт на реалната проектантска практика и отчитат спецификата на проектирания обект - КБКС и на средата, в която този обект осъществява присъщата си функционалност - конкретна фирма, организация или ведомство.

фиг 2.1фиг.2.2

Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VIII -> KIK
KIK -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
KIK -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
KIK -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
KIK -> Модул ppp & isdn компютърни комуникации
KIK -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 12 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 12
KIK -> Модул атм компютърни комуникации
KIK -> Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 8
KIK -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 10
KIK -> Модул Компютърни мрежи – комуникационната подсистема като обект за проектиране


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница