Модул за обучение: Развиване на умения за търсене на работа на хора с уврежданиястраница1/6
Дата25.02.2018
Размер1.85 Mb.
#59446
  1   2   3   4   5   6

Модул за обучение:

Развиване на умения за търсене на работа на хора с увреждания
Тази публикация е изготвена с финансовото съдействие на програма Грюндвиг/Сократ на ЕС.
Съдържанието на публикацията е отговорност на нейните автори и в не представлява становището на ЕК или НА Сократ.Съдържание

Встъпителни бележки…………………………………………………3
Сесия 1: Самооценка......………………………………………………5


   1. Персонални характерни черти……...……………………………………….5

   2. Интереси…………………………….…………………………………….….7

   3. Ценности…………………………..………………………………………….8

1.1.3.1. Ценности, свързани с работата......................….……….……………..........8

1.1.3.2. Персонални ценности...……………………………………………………10

1.1.3.3. Умения………………………………………………………………………10

1.1.4. Оценка на увреждането/фактори на увреждането.........………………….14


Сесия 2: Избор на професии...............………………………………40
2.1.1. Изготвяне на списък с възможни професии………………………………..40

2.1.2. Източници за търсене на работа…………………………………………….42

2.1.3. Проучване на работни места...………………………………………………46

2.1.4. Определяне на целите и изготвяне на план за действие…………………...48


Сесия 3: Самостоятелно представяне………………....…………...50
3.1.Попълване на формуляр/молба за работа.........................…….………………50

3.2. Изготвяне на успешна Автобиография……………………………………….52

3.3. Мотивационно писмо/Придружително писмо…………...…………………..63

3.4. Развитие на умения/техники за интервю............................….………………70


Сесия 4: Самореклама.....…….……………………………………...78
4.1. Изграждане на мрежа от контакти........................………………….…………78

4.2. Контакти по телефона……………………………………………….…………79

4.3. Маркетинг на увреждането..…………………………………………………..80

4.4. Продължаване напред..………………………………………………………...81


Сесия 5: Аспекти на работата и очаквания…….………………...84
5.1. Очаквания на служителя...……………………………………………………..84

5.2. Очаквания на работодателя..…………………………………………………..84


Встъпителни бележки
Продължителност: 1 час
Източници: ЕВРОСТАТ, Публикации на Генерална Дирекция "Заетост и Социални Дейности" на ЕК, Проучвания, Интернет

Девизът на търсещия работа:

ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ПРЕДПАЗВА ОТ СЛАБО ПРЕДСТАВЯНЕ

Да намериш своето място на открития пазар на труда и в обществото не винаги е лесно. А за хората с увреждания, това е още по-трудно. Работодателите изпитват съмнения при наемането на хора с увреждания и тези съмнения често се базират на грешна информация или пълната липса на такава. Също така, имайки предвид факта, че хората с увреждания не са хомогенна група, ще има случаи, когато те и техните работодатели ще имат нужда от определена подкрепа и указания.


Съществуват много доказателства за това, че хората с увреждания все още заемат относително слаба позиция в конкуренцията на пазара на труда. Структурните несъответствия между уменията, които притежават хората и тези, които изисква пазарът на труда се явяват ключовите проблеми на тази целева група. Предизвикателството, с което се сблъскват хората с увреждания се поражда от факта, че в миналото обучението им е било съсредоточено в сфери на дейност, които сега бързо западат. Изчезването на ръчната, рутинната и повтарящата се работа, западането на земеделските професии и традиционните производства оказват влияние върху заетостта на хора с различен тип увреждания. Някои проучвания показват, че определени групи хора с увреждания, например хора, изпитващи затруднения при работа в екип, често извършват ръчна или нискоквалифицирана работа. Подобно на това, обучението и наемането на работа на хора със сетивни увреждания са съсредоточени най-вече в западащи в днешно време сфери на заетост.
Настоящето пренасочване от промишлеността към сектора на услугите, търсенето на все по-висококвалифицирана работна сила и навлизането на нови технологии се отразяват сериозно върху възможностите за наемане на работа на някои групи хора с увреждания. Всичко това поставя на преден план нуждата от гъвкаво работно време и преустройство както на работното място, така и на същността на работата. Това би било едно допълнително предизвикателство, но в същото време и възможност за хората с увреждания да намерят работа, на която да се задържат. Развитието в сферата на информационните и комуникационни технологии (IT) би могло да предложи на хората с увреждания преодоляване на бариерите чрез използването на нови възможности за достъп до бъдещия пазар на труда. Например, новите технологии, както и работата с помощта на компютър предлагат по гъвкави условия на труд, което от своя страна предлага възможности за хората с увреждания, които притежават подходяща квалификация.
Много работодатели не са склонни да наемат на работа хора с увреждания единствено защото нямат реална представа как те биха се интегрирали успешно на работното място. Следователно, ефективните стратегии и програмите за обучение е необходимо да бъдат разработвани така, че да оказват въздействие върху отношението към наемането на работа чрез целенасочени намерения за повишаване на общественото съзнание, предоставяне на информация и подходящи модули за обучение. Много хора с увреждания са намерили ниши на пазара на труда, но на тази добра новина трябва да бъде дадена публичност, за да може да се постигне коренна промяна в мисленето на хората с увреждания, работодателите и обществото като цяло.
Този модул за обучение е разработен от Сдружение Диа-спорт с основната цел да се промени широко разпространеното мнение между хората с увреждания, работодателите и обществото като цяло, както и да бъде в помощ на хората с увреждания да се справят с проблемите на безработицата и в борбата им за по-добър и смислен живот. Основната му цел е да служи за ръководство на тези хора и да дава препоръки за постигане на гарантирани резултати при търсенето на работа. Начинът, по който е разработен, го прави подходящ за търсещи работа хора от различни възрастови групи, пол и степен на увреждане. В същото време е адаптиран към реалните условия в България – тенденцията към увеличаване на броя на хората с увреждания и затрудненията, с които те се сблъскват при търсенето на своето място на пазара на труда, а дори и след това.
Подробната програма (модул) за обучение съдържа няколко сесии, всяка от които е разделена на отделни части. Те обхващат основни проблеми, отнасящи се до търсенето на работа от хората с увреждания, като например: Определяне на техните СИЛНИ/СЛАБИ страни и обективна самооценка, Проучване на работни места и избор на кариера, Източници за търсене на работа в България, Попълване на формуляр за работа, Изготвяне на успешна Автобиография в съответствие със желаната работа, Писане на придружително писмо, Изграждане на мрежа от контакти, Как да намерим информация за фирми, Подготовка за интервю, Практическа част с въпроси, задавани по време на интервю, включваща отговори на най-често задаваните въпроси и т.н., с много практически примери и различни очаквания както от страна на работодателя, така и от страна на служителя.
Цялата продължителност на модула е 21 учебни часа.
Сесия 1: Самооценка

Продължителност: 4 часа
Източници: Национален център за здравна информация, Центрове по Рехабилитация и Профилактика, Медицински публикации, Интернет, Министерство на здравеопазването, Национални и международни проучвания и открития в областта на уврежданията
Тази учебна сесия обхваща следните части:


   1. Персонални характерни черти

   2. Интереси

   3. Ценности

1.1.3.1. Ценности, свързани с работата

1.1.3.2. Персонални ценности

1.1.3.3. Умения

1.1.4 Оценка на увреждането/фактори на увреждането

За да откриете кариерата, която вие считате едновременно за предизвикателна и удовлетворяваща, трябва преди всичко да опознаете себе си. Това означава, че първо трябва да намерите отговорите на следните въпроси:


 • С какво бихте искали да се занимавате?

 • Какви умения притежавате?

 • Кои умения бихте желали да използвате?

 • Какъв тип работна среда подхожда най-добре на личността ви?

 • Какъв тип личност сте?

Съществуват много начини да се оцените. Ако желаете по-задълбочено самоопознаване, е препоръчително да се срещнете с консултант в областта на кариерата, който би могъл да ви предложи “стандартизирани оценки за кариера”. Те представляват тестове, които ще ви помогнат по-добре да опознаете себе си, особено що се отнася до работата. С помощта на консултанта можете да разработите профил на личността си, включващ възможности за кариера. Другият вариант е да опитате да оцените себе си с помощта на учител или дори сами, използвайки този материал.

Следващите страници съдържат някои кратки оценки, които биха могли да ви помогнат в определянето на вашите умения, интереси и персонални характерни черти. Те не са предназначени да дават изчерпателна оценка, но много хора ги намират за полезни.

Следващият материал създава представа че се изисква много работа, но резултатите си струват усилията. Отделеното време да опознаете себе си сега ще ви помогне да сте сигурни, че сте направили добър избор за кариера по-късно!
1.1.1. Персонални характерни черти
Персоналните характерни черти могат да бъдат разглеждани едновременно като положителни и отрицателни. Например, да бъдеш критичен е една от характерните ти черти. Това би могло да бъде плюс, ако работиш като редактор в издателска къща или като инспектор на месо. Ще бъде минус, ако си надзирател и се опитваш да постигнеш съгласие със служител.

Същност на личността

Тази оценка ще ви помогне да разберете по-добре персоналните си характерни черти и тяхната сила. Характерната черта е характеристика, която ви подсказва как ще реагирате по отношение на нови ситуации или преживявания.

Задача № 1: По-долу е представен списък на персонални характерни черти и тяхното значение. Прочетете всяка характерна черта и значението й и след това отбележете силата й на празното място, използвайки следната скала:

Скала на персоналните характерни черти:

0 = ако не притежавате тази черта


1 = ако до известна степен притежавате тази черта
2 = ако очевидно притежавате тази черта
3 = ако несъмнено притежавате тази черта

_____ Честност: Да бъдеш почтен; и да спазваш обещанията си.


_____ Учтивост: Да бъдеш внимателен към останалите.
_____ Отговорност: Да се отнасяш отговорно към ангажиментите си; и действително да следваш задълженията си.
_____ Толерантност: Да бъдеш в хармония с останалите и да имаш способността да работиш добре с тях.
_____ Лоялност: Да показваш преданост към хората и/или нещата; отдаденост към фирмата, в която работиш.
_____ Ентусиазъм: Да проявяваш силен афинитет към хората и/или нещата; да изявяваш силно желание да работиш с другите.
_____ Непредубеденост: Да възприемаш и да се интересуваш от мнението и идеите на другите.
_____ Самоконтрол: Да контролираш действията и чувствата си.
_____ Влияние: Да мотивираш и окуражаваш останалите.
_____ Инициативност: Да започваш начинания и/или дейности.
_____ Адаптивност: Да се променяш, когато това е необходимо.
_____ Трудолюбие: Да бъдеш постоянно активен; да довършваш работата си.
_____ Прилежност: Да бъдеш внимателен към хората и/или нещата; да бъдеш сигурен, че правиш нещата правилно.
_____ Доверие в себе си: Да разчиташ на себе си; да си сигурен в това, което правиш сам.
_____ Състрадателност: Да изпитваш съчувствие и симпатия към хора с проблеми.
_____ Самоотверженост: Да бъдеш сериозно отдаден на каузи и/или цели.
_____ Конкурентоспособност: Да се стремиш да побеждаваш.
_____ Търпеливост: Да бъдеш способен да чакаш, да отделяш време за извършване на нещата.
_____ Перфекционизъм: Да се опитваш да постигаш възможно най-високи резултати.
_____ Кураж: Да посрещат опасностите и трудностите, независимо от страха.
_____ Решителност: Да взимаш бързо решения.
_____ Енергичност /стремителност/: Да имаш енергията да довършваш нещата.
_____ Постоянство: Да бъдеш постоянен в изпълнението на задачите си.
_____ Спокойствие: Да бъдеш спокоен.
_____ Стабилност: Да бъдеш постоянен в отговорностите /реакциите/си.
Задача № 2: Сега заградете характерните черти, които сте отбелязали с "3", които " несъмнено притежавате"
1.1.2. Интереси
Само защото се интересувате от нещо не значи автоматично, че сте добри в него. Известен е фактът, че се опитваме да бъдем ненадминати в това, което ни харесва да правим. Помислете за неща, които сте правили успешно в миналото:

 • Били сте доброволец в местната гимназия

 • Написали сте статия, която е била публикувана

 • Разработили сте компютърна програма

 • Организирали сте някакво важно събитие

Следващата задача ще ви помогне да се фокусирате върху интересите си. Все пак това е кратко проучване и могат да бъдат включени и други интереси, които имате. Например, ако вашето хоби е да събирате монети/марки, то трябва да го включите.Задача № 1: Изберете само тези дейности, които наистина ви интересуват най-много!
Проучване на интересите

Интересувам се или харесвам следните дейности, функции и сфери на работа...


*Счетоводство *Свобода *Физическа работа

*Актьорско майсторство *Градинарство *Планиране

*Администриране *Голф *Политика

*Консултантска дейност *Правителство *Прецизна работа

*Земеделие *Графично изкуство *Производство

*Анализиране *Ръководене *Обществени услуги

*Животни *Справяне с детайли *Публична реч

*Оценяване *Здравни услуги *Набиране на средства

*Архитектура *Помагане на хората *Четене

*Изкуство *История *Набиране на хора

*Монтиране *Идентификация на нужди *Религия

*Асистентска работа *Внедряване *Ремонт

*Биология *Подобряване *Проучвания

*Брейн сторминг *Оказване на влияние *Справяне с конфликти

*Изграждане на морал *Иницииране *Риск

*Строителство *Интегриране *Ръководене на срещи

*Бизнес *Изобретяване *Продажби

*Предизвикателства *Езици *Услуги

*Шах *Право *Пеене

*Обществена дейност *Прилагане на закона *Социални науки

*Чиновническа работа *Библиотеки *Справяне с проблеми

*Треньорска работа *Изслушване *Стратегии

*Комуникация *Работа с машини *Упражняване на надзор

*Формулиране на идеи *Вземане на решения *Плуване

*Консултиране *Разработване на политики *Преподаване

*Готварство *Управление на хора *Работа в екип

*Съветване *Механичен дизайн *Мислене

*Създаване *Медицински науки *Преводи

*Данни *Военно дело *Транспортиране

*Делегиране *Министерства *Пътуване

*Демонстриране *Посредничество *Унифициране

*Дизайн *Пари *Доброволческа дейност

*Развитие *Мотивиране *Побеждаване

*Редактиране *Катерене *Дърводелство

*Инженерна работа *Музика *Работа на открито

*Забавления *Преговаряне *Работа с деца

*Предприемачество *Офис мениджмънт *Изготвяне на указания/

*Оценяване *Организиране инструкции

*Информационен обмен *Участие

*Гледане на филми *Представяне

*Финанси *Философия

*Фина ръчна работа *Фотография

*Фина ръчна работа *Физика

*Лесовъдство


Задача № 2: Накрая прегледайте това, което сте избрали и внимателно заградете първите осем интереса от тези, които сте отбелязали.

Задача № 3: На отделен лист напишете какво харесвате и какво не харесвате в уменията, които сте изброили.
1.1.3. Ценности
Да определиш ценностите си е един от най-важните фактори при избора на кариера. Жизнено важните въпроси, които трябва да бъдат проучени, включват:

 • Отговарят ли ценностите ми на интересите ми?

 • Съвпадат ли ценностите ми с работата, която предполага дадена кариера?

Често хората биват разочаровани, когато установят, че кариерата, която са избрали не отговаря на техните ценности. Например, кариерата би могла да поглъща много време (не остава време за семейството) или не предполага високо възнаграждение (невъзможност за почивка извън града).

Съществуват два вида ценности, които разглеждаме тук: Ценности, свързани с работата и Персонални ценности. Работните ценности включват факторите, които считате за важни във вашата работа.


1.1.3.1. Ценности, свързани с работата
Следният списък съдържа редица удовлетворения, които хората получават от тяхната работа.

Задача № 1: Погледнете определенията на тези удовлетворения и ги подредете според степента им на важност, използвайки следната скала:

Скала на работните ценности

1 = Никак не е важна


2 = Не много важна
3 = Основателно важна
4 = Много важна при моя избор на кариера

_____ Помощ на обществото: Да правиш нещо, което допринася за подобряването на света, в който живееш.


_____ Помощ на другите: Да оказваш помощ директно на хората, индивидуално или в малки групи.
_____ Обществени контакти: Да осъществяваш множество ежедневни контакти с хората.
_____ Работа с другите: Да имаш близки работни отношения с група; работите като екип за постигането на общи цели.
_____ Сдружаване: Да бъдеш определен за член на дадена организация.
_____ Приятелство: Да имаш близки лични отношения с хора, като резултат от работата.
_____ Съревнование: Да бъдеш зает с дейност, която подстрекава възможностите ти срещу останалите, когато са налице ясни резултати от победата или загубата.
_____ Вземане на решения: Да имаш властта да решаваш развитието на дадено действие, политиките и т.н.
_____ Работа под напрежение: Да работиш в ситуации, където те притиска времето и/или качеството на работа бива оценявано от надзорници, клиенти и др.
_____ Власт и авторитет: Да контролираш работните дейности или (частично) съдбите на другите хора.
_____ Влияние върху хората: Да си способен да променяш становищата или мненията на другите хора.
_____ Самостоятелна работа: Да разработваш самостоятелно проекти без значителна намеса на други хора.
_____ Знания: Да ангажираш себе си в стремежа за придобиване на нови знания , принципи и разбирания.
_____ Интелектуално ниво: Да бъдеш признат като човек с високо интелектуално ниво или като “експерт” в дадена област.
_____ Артистично творчество: Да бъдеш ангажиран с творческа работа.
_____ Творчество (най-общо): Да създаваш нови идеи, програми, организационни структури или нещо друго, което не следва нещо създадено от останалите.
_____ Естетика: Да се занимаваш със създаването или преценката на красотата в нещата, идеите и т.н.
_____Надзор: Да имаш работа, в която си пряко отговорен за работата на останалите.
_____ Промяна и разнообразие: Да имаш отговорности в работата, които често се променят по съдържание.
_____ Прецизна работа: Да работиш в ситуации, когато грешките са почти недопустими.
_____ Стабилност: Да имаш работни задължения, които са предвидими в голяма степен и почти не съществува вероятност за промяна в дългосрочен аспект.
_____ Сигурност: Да имаш сигурност, че ще запазиш работата си и адекватно финансово възнаграждение.
_____ Бързо действие: Да работиш при обстоятелства с голяма натовареност на дейността, когато работата трябва да се свърши бързо.
_____ Признаване: Да получиш признание за качеството на извършената работа по начин, който се забелязва.
_____ Вълнение: Да се вълнуваш във висока (или до известна) степен по време на работа.
_____ Приключение: Да имаш работни задължения, които включват в някаква степен поемане на рискове.
_____ Печалба, полза: Да съществуват големи възможности за натрупване на големи суми пари или други материални придобивки.
_____ Независимост: Да имаш възможност да определяш естеството на работата си без значителна външна намеса; не се налага да правиш неща, които другите ти казват.
_____ Морална удовлетвореност: Да усещаш, че работата ти допринася значително за установяването на морални стандарти, които считаш за изключително важни.
_____ Местоположение: Да намериш място за живеене (град, географска област), което е подходящо за начина ти на живот и ти предлага възможността да се занимаваш с нещата, които най-много харесваш.
_____ Общество: Да живееш в град, където имаш възможността да се включиш в обществените дейности.
_____ Физически предизвикателства: Да имаш работа, която изисква физически усилия, които си струват.
_____ Свободно работно време: Да имаш работни задължения, които можеш да изпълняваш в зависимост от собствения си работен график; без изисквания за установено работно време.
Задача № 2: Сега изберете десет от тези работни ценности, които са най-важни за вас и ги заградете. Всяка от тези ценности ще съответства на кариерните проучвания, което ще правите в следващите упражнения. Ако се сетите за други работни ценности (желани удовлетворения), които не са включени в горния списък и които са особено важни за вас, ги добавете към тези десет, които сте заградили, като ги напишете на отделен лист.
Персоналните ценности представляват това, което е важно за вас като личност. Задайте си въпроса какво е важно за вас в личния ви живот. Например за вас може да бъде значимо самопризнаването или признаването на другите. Докато попълвате Проучването на персоналните ценности, помнете, че тези неща трябва да засягат единствено вашите лични желания.
1.1.3.2. Персонални ценности
Мисля, че следните неща са важни за мен...

*Възможност за въздействие *Материални придобивки

*Постижения *Умствени предизвикателства

*Приключения *Музика

*Изкуство *Ред и подреденост

*Отговорност към децата *Патриотизъм

*Красиво обкръжение *Самоизява

*Участие в църковни дейности *Спокойствие на ума

*Участие в обществени дейности *Домашни животни

*Общуване *Физически предизвикателства

*Конкурентоспособност *Първенство

*Творчество *Власт

*Танци *Признание

*Образование *Репутация

*Етика *Респект

*Вълнение *Удовлетворителни любовни взаимоотношения

*Упражнения *Сигурност

*Слава *Самоуважение

*Време за семейството *Самоусъвършенстване

*Финансова сигурност *Самопознание

*Гъвкавост *Чувство за изпълнение

*Щедрост *Чувство за контрол

*Добри семейни взаимоотношения *Социално положение

*Щастие *Духовно развитие

*Здраве *Спорт

*Помощ *Театър

*Хоби *Лично време

*Откровение *Толерантно отношение

*Смирение *Пътуване

*Независимост *Истина

*Честност *Доброволчество

*Интелектуална стимулация *Благосъстояние

*Справедливост *Свят, в който хората и природата са в равновесие

*Свободно време *Свят без дискриминация

*Любов и разбирателство между приятелите *________________________

*Лоялност *_________________________

*_________________________
Успяхте ли да се сетите за някои персонални ценности, които не се включени в горния списък?

Задача № 3: Сега, сведете персоналните си ценности до първите 10 – тези, които са най-важни за вас и ги заградете.
1.1.3.3. Умения
Задача № 1: Помислете за нещо, което правите по-добре от средното ниво. Това са уменията, които трябва да представите на работодателя.

Ето някои примери:


- организиране и разработване на проекти
- добри устни/писмени умения
- умения за внимателно запомняне на детайли

- умения за координация на различни дейности

Умения за успех:

Уменията могат да бъдат разделени на две отделни групи: преносими умения и непреносими умения. Преносимите умения са тези, които могат да бъдат прилагани както при една работа, така и при друга. Непреносимите умения са специфични за дадена професия или вид работа.

Преносими умения:

Преносимите умения се разделят на две категории: работни умения и функционални умения. Тези умения могат да бъдат пренасяни от една работа в друга.

Загледайте се във всичко, което правите в ежедневието си. Дори умения, придобити вкъщи (бюджетиране, гледане на деца) или хобита (внимание към детайлите, организация) могат да бъдат “пренесени” в дадена работа.


 1. Добрите работни умения ви позволяват да бъдете гъвкави спрямо различни видове работа.

Например: Поемане на отговорности, Организираност, Спазване на срокове

 1. Функционалните умения най-общо са тези, които могат да бъдат полезни при някои видове работа.

Например: Анализ на данни, Управление на хора, Работа с машини

Изследването на функционалните умения се разделя на три обширни групи. • Данни - проучване, сравняване и анализ

 • Хора – търпение, толерантност и изслушване

 • Предмети – ремонт, оборудване и машини

Всички видове работа съчетават данни, хора и предмети, но в повечето професии преобладава една от трите категории. Например, компютърните системни анализатори работят с данни, съветниците работят с хора, а авто-механиците – с автомобили.

Докато проверявате уменията си по време на проучването внимавайте дали сте отбелязали повече елементи в една от колоните за разлика от другите две. Ако е така, може да тръгнете в нова посока, определяйки бъдещето си.

Непреносими умения:

Техническите умения са непреносими умения, които могат или не могат да бъдат използвани в друга работа.

1) Техническите умения отговарят на специфична професия или работа.
Например: Рисуване - аниматор
Почистване на зъби – стоматологичен хигиенист
Шиене - шивач

Погледнете списъка за проучване на техническите умения. Не се обезсърчавайте, ако не можете да отбележите нито един от предложените елементи.Задача № 2: Сега отделете време, за да попълните проучванията за добрите работни умения, функционалните и техническите умения.
Проучване на добрите работни умения
Притежавам следните умения...

*Преодоляване на стреса *Честност *Предаващ точна информ.

*Приемане на упражняван надзор*Намиране на алтернативи *Надеждност

*Бдителност *Идентифициране на нужди *Запаметяване на факти

*Амбиция *Идентифициране на проблеми *Съобразителност

*Задаване на въпроси *Изобретателност *Отговорност

*Самоувереност *Независимост *Отзивчивост

*Способност *Трудолюбие *Насоченост към резултати

*Веселост *Интелигентност *Самоувереност

*Спазване на уговорки *Желание за знания *Самоуважение

*Загриженост за другите *Лидерство *Мотивираност

*Деликатност *Бързо заучаване *Чувство за хумор

*Кооперативност *Логичност *Чувствителност

*Координираност *Лоялност *Сериозност

*Творческо мислене *Добра организация във времето *Целеполагане

*Справяне с двусмислиците *Зрялост *Приоритизиране

*Делегиране *Спазване на срокове *Откровеност

*Надеждност *Методичност *Спонтанност

*Сигурност *Скромност *Готовност/стабилност

*Изразителност/готовност *Мотивираност *Сила

*Гъвкавост *Непредубеденост *Поемане на отговорност

*Следващ инструкции *Оптимизъм *Работа в екип

*Последователност *Организираност *Икономичност

*Приятелски характер *Оригиналност *Надеждност /да се разчита/

*Сговорчивост *Търпеливост *Непретенциозност

*Довършване на започнатото *Физическа издръжливост *Здрав разум

*Грижовност *Практичност *Гъвкавост/многостранност

*Добър слушател *Удовлетв. от добрата работа *Добра информираност

*Добър характер *Решаване на проблеми *Добра организираност

*Добра ориентация *Продуктивност *Ученолюбивост

*Работливост *Точност *______________

*Услужливост *Реалистичност *______________


Проучване на функционалните умения
Притежавам следните умения...

Данни Хора Предмети

*Анализиране *Съветване *Приспособяване

*Изчисляване *Грижа *Сглобяване

*Класифициране *Изправяне лице в лице *Строителство

*Съпоставяне *Консултиране *Измерване

*Сравняване *Координиране *Пренасяне

*Съставяне *Насочване *Изработване

*Съчетаване *Командване *Дялане

*Компютъризиране *Съпричастие *Демонстриране

*Координиране *Забавление *Дизайн

*Копиране *Ръководене *Разглобяване

*Създаване *Помагане *Управление/Опериране

*Разработване на идеи *Оказване на влияние *Изпразване

*Оценяване *Информиране *Захранване/Запускане

*Изследване *Инструктиране *Завършване/Обновяване

*Класифициране *Интерпретиране *Ръководене

*Натрупване *Лидерство *Транспортиране

*Разчитане/интерпретиране *Изслушване *Натоварване

*Проучване *Управление *Манипулиране

*Управление на пари *Възпитаване *Мониторинг

*Следене *Мотивиране *Движение/преместване

*Организиране *Преговаряне *Задействане/Контролиране

*Представяне *Убеждаване *Прецизна работа

*Четене *Обслужване *Подготовка

*Записване *Говорене *Стартиране

*Докладване *Надзор *Настройване

*Разучаване *Подпомагане *Преработване

*Сортиране *Инструктиране *Ремонтиране

*Синтезиране *Преподаване *Монтиране

*Превод *Обучение *Съхранение

*Писане *Лечение *Обслужване
Проучване на техническите умения
Притежавам следните умения...

*Акупунктура *Рамкиране *Оценка на недвижимо имущество

*Актьорско майсторство *Остъкляване *Справки

*Ремонт на автоматични машини *Фризьорство *Ремонт на покриви

*Настройка на двигатели *Жътварство *Изготвяне на портрети

*Баскетбол *Коневъдство *Ветроходство

*Разчитане на планове *Домакинство *Скулптури

*Подвързване на книги *Лов *Дизайн

*Зидарство *Събиране на сведения *Шиене

*Строеж на мостове *Изработка на бижута

*Строителен надзор *Земемерство *Рязане на метал

*Офис обзавеждане *Правни проучвания *Корабостроене

*Украса на сладкиши *Инсталация на поточни линии *Обущарство

*Поставяне на мокет *Маникюр *Инсталация на отоплителни тела

*Чистене на комини *Инспекция на месо *Дизайн на космически кораби

*Хореография *Фармацевтика *Изправяне на гръбначни стълбове

*Клоунско изкуство *Металообработка *Проучвания

*Анализ на цветове *Фина обработка *Изчисляване на данъци

*Компютърно програмиране *Шлосерство *Почистване на зъби

*Готвене *Миньорство *Телеграфиране

*Калкулиране на цени *Кинорежисура *Подреждане на керемиди

*Дизайн на костюми *Навигация *Сечене на дърва

*Рисуване *Поправка на зъболекарски уреди*Изработка на инструменти

*Електричество *Почистване на домашни животни*Тапицерство

*Ремонт на асансьори *Фотография *Свирене на цигулка

*Балсамиране *Измазване *Складиране

*Поправка на очила *Водопровод *Плетене

*Поправка на земеделски сечива *Колене на домашни птици *Заваряване

*Гасене на пожари *Прецизни сглобки *Почистване на прозорци

*Оказване на първа помощ *Работа с печатарски машини *Миене на прозорци

*Рибарски принадлежности *Корекция на книги *Писане на обяви

*Аранжиране на цветя *Работа с радарни машини *Работа с рентген

*Летене *Водене на Радиопредаване *______________________

*Пакетиране на храна *______________________


Задача № 3: Пребройте уменията, които сте отбелязали включително и тези, които сте добавили допълнително. Ако са повече от 10, то ги сведете до десет. Опитайте се да отделите тези, в които се чувствате най-уверени или харесвате най-много. Не включвайте умения, които не са ви приятни или не харесвате. Напишете ги на празното място по-долу. Моите най-силни 10 умения:

1.__________________________ 6.__________________________


2.__________________________ 7.__________________________
3.__________________________ 8.__________________________
4.__________________________ 9.__________________________
5.__________________________ 10._________________________

1.1.4. Оценка на увреждането/фактори на увреждането
При избора на кариера от хора с увреждания е много важно да бъде обърнато внимание едновременно на изискванията на работата и на ограниченията, които увреждането налага.
Оценка на увреждането

За да добиете по-ясна представа за вашето увреждане и свързаните с него “функционални ограничения”, прочетете следващия списък с изисквания и отбележете областите, в които можете да работите със затруднение или където това изобщо не е възможно. Тази оценка определено ще ви бъде полезна при избора на кариера.Области и функции

 • Балансиране – Задържане на тялото в равновесие, при изправяне, навеждане, ходене или тичане по тесни, хлъзгави или нестабилни повърхности. Или задържане на тялото в равновесие при гимнастика.

 • Канцеларска работа – възприемане на забележими детайли в писмени или устни материали. Откриване на грешки при преписване, корекция на думи и числа и избягване на обективни грешки при пресмятане.

 • Катерене – Изкачване или слизане по стълби, наклонени повърхности, подвижни стълби, скелета, прътове и въжета, използвайки краката и много често ръцете.

 • Цветоусещане – Разпознаване и разграничаване на цветове и светлосенки.

 • Пълзене – Придвижване на ръце и колене или на ръце и крака.

 • Навеждане – Огъване на тялото напред и назад чрез свиване на краката и гърба.

 • Виждане в дълбочина – Триизмерно виждане. Виждане на предмети и сцени в реално измерение.

 • Усещане чрез допир – Възприемане на размера, формата, температурата или релефа на предметите и материалите чрез пипане или държане най-вече чрез пръстите на ръцете.

 • Визуално поле – Пространството, което може да бъде видяно отгоре, отдолу, отдясно или отляво докато очите са фиксирани в една точка.

 • Сръчност на пръстите – Движение на пръстите бързо и точно при работа с малки предмети.

 • Работа с пръсти – Повдигане, притискане или друга работа, извършвана по-скоро с пръсти, отколкото с цялата ръка.

 • Възприемане на форми – Възприемане на детайлите в предметите от изобразителни или графични материали. Ефективно съчетаване на форми и светлосенки на фигури, както и дебелината и дължината на линии.

 • Издръжливост – Продължителна работа. (6 - 8 часа).

 • Задържане - Държане, стискане, въртене или друга работа с едната или двете ръце (включително пръстите).

 • Слух – Възприемане на звуци чрез ушите.

 • Интелигентност – Обща способност за заучаване. "Схващане" или разбиране на факти и основни принципи. Обосноваване и правене на изводи.

 • Коленичене – Сгъване на колената и заставане на едното или двете колена.

 • Повдигане

 • Седяща /неподвижна/ работа--4,5 кг. максимум и изправяне от време на време/ пренасяне на неща като книги и малки инструменти. Въпреки, че неподвижната работа се изразява главно в седене, понякога се налага ставане и ходене предвид изпълнението на някои служебни задължения. Работата е неподвижна тогава, когато рядко се налага ходене или ставане.

 • Лека работа—9 кг. максимум и често ставане от работното място/ повдигане на предмети с тежест до 5 кг. Дори тежестта на повдигания обект да е незначителна, работата попада в тази категория, ако изисква в значителна степен ходене или ставане или включва натоварване /бутане, теглене/ на ръцете или краката.

 • Средно натоварена работа—22 кг. максимум и често ставане от работното място/ повдигане/пренасяне на предмети с тежест до 11 кг.

 • Натоварена работа—45 кг. максимум и често изправяне на работното място/ повдигане на предмети с тежест до 22 кг.

 • Много натоварена работа—Повече от 45 кг. с често ставане от работното място/ повдигане на предмети с тежест 22 кг. и повече.

 • Сръчност на ръцете – Лесно и умело движение на ръцете при поставяне и обръщане.

 • Двигателна координация – Координация на очите и ръцете /или пръстите/ за бързо и точно изпълнение на задачите.

 • Математически способности – Бързо и точно пресмятане на аритметични задачи.

 • Достигане – Огъване на китките и ръцете във всички посоки.

 • Пространствена ориентация – Да гледаш двуизмерни рисунки и визуално да възприемаш обектите като триизмерни.

 • Реч – Да изговаряш думите ясно и убедително.

 • Навеждане – Накланяне на тялото напред и назад чрез сгъване в кръста.

 • Говорене – Изразяване или обмен на идеи чрез изговаряне на думи.

 • Вербално възприемане – Да разбираш значението на думи и идеи.

 • Визуално приспособяване – Нагаждане на лещата на окото така, че обектът да бъде добре фокусиран. Това е много важно, особено, когато се работи от близко разстояние с постоянно променяща се дистанция.

 • Острота на зрението, далече – Ясно виждане до 20 метра или повече.

 • Острота на зрението, близо – Ясно виждане до 0,5 метра или по-малко.

Спектърът на уврежданията е широк и обхваща от физически и сетивни увреждания до увреждания в развитието и умствени здравословни проблеми. Определенията за увреждане са различни в различните страни. Нещо повече, различната терминология, която се използва, прави още по-трудно да разберем за какво точно говорим.


В контекста на разработването на програми/модули за образование, обучение и наемане на хора с увреждания е необходимо да разберем ясното разграничение между термините нарушение, увреждане и недъг. Тези различия бяха оповестени в Световната Програма на Обединените Нации относно Хората с Увреждания както следва:


 • Нарушение: Всяка загуба или анормалност на психологическа, физиологична или анатомична структура или функция.

 • Увреждане: Увреждането се отнася до обективно измерима органична дисфункция или недъг. То може да се определи като всяка липса или ограничаване /в резултат на недъг/ на възможността за извършване на определена дейност, по начин или в границите, приети за нормални за човека. Загубата на ръка, парализата на долните или горни крайници са примери за физически увреждания. Увреждането може да бъде медицинска диагноза.

 • Недъг: Недостатък на определен човек, получен в резултат на нарушение или увреждане, който ограничава или възпрепятства изпълняването на роля, която е нормална за индивида, в зависимост от неговата възраст, пола му и социалните или културни фактори. Недъгът е влиянието на увреждане върху функциите на индивида при определени обстоятелства.
 • Много често увреждането означава функционална непълноценност, но понякога то не засяга способността за извършването на определен вид работа. Затова е важно много внимателно да бъдат оценени изискванията на работата и да бъдат сравнени с уменията и възможностите на човека със специални нужди. Налице са значителни различия между потребностите и възможностите на младите хора с увреждания, които се опитват да намерят място на пазара на труда и са с много малък или дори без никакъв опит и възрастните хора, които са получили някакво увреждане на по-късен етап, вследствие на злополука или заболяване.

Друг много важен аспект, на който трябва да се обърне внимание е, че жените с увреждания много често се намират в два пъти по-неравностойно положение на пазара на труда.
Знания за уврежданията

Какво е необходимо да знаете и защо?

Работодателят трябва да бъде запознат със специфичните увреждания по няколко причини:


 • За да бъде в състояние да се отнася към човека с увреждане по подходящ и безопасен начин.

 • За да знае какво да очаква от тези хора по отношение на техните увреждания.

 • За да знае, че те получават точна информация и да не се влияе от погрешни схващания.

Физическото увреждане може, а може и да не бъде спънка за един човек.


Някой, който използва инвалидна количка за придвижване, например в резултат на церебрална парализа, има физическо увреждане, но този човек може да не е неспособен – с изключение на случаите, когато обстановката (липса на рампи, достъпни обществени тоалетни) предотвратява нормалното функциониране.
Влиянието на увреждането
Физическото увреждане прекъсва нормалното развитие на много нива. Някои хора с физически увреждания могат да изпитват болка; други могат да имат затруднения с двигателната система или говорни увреждания, и т.н...
Съществуват специфични стресове и страхове, свързани с уврежданията – страх от болка, осакатяване, изоставяне или от смърт. Продължителният престой в болница, планиран или неочакван/внезапен, прекъсва сигурността и продължителността на домашния живот. Увреждането понякога води до чувство за безсилие и много често е непоносимо.
Най-общо са идентифицирани шест типа увреждания за целите на разработването на програми за образование и обучение на хора с увреждания: глухота/увреждания на слуха, слепота и зрителни нарушения, говорни увреждания, физически/двигателни увреждания, придобити мозъчни увреждания и умствени увреждания.
Глухота / Увреждания на слуха


 • Много рядко човек е напълно глух; Обикновено слухът варира в много голям диапазон.

 • Не всички имат нужда от слухов апарат; Те само засилват звука, но не го правят по-ясен.

 • Най-силно засегнатата социална дейност е комуникацията.

 • Гъвкавостта е много ценна. Комуникацията придобива различни форми: лист и химикалка, писане на компютърния монитор, заучаване на някои “знаци за оцеляване”.

 • Тежестта от загубата може да бъде различна.

 • Хората, които са глухи или имат затруднения със слуха притежават различни образователни степени.

 • Някой, който не се представя отлично в английския език, не е глупав или неграмотен.

 • Глухотата може да включва, а може и да не включва културен компонент.

Много глухи хора могат да говорят, но други не. Това е персонална характеристика, която зависи от много фактори. Някои хора предпочитат да говорят заради себе си, дори когато използват помощта на преводач. Не избягвайте да използвате думи като “чувам” или “звучи добре”.
Слепота и нарушения в зрението
Според проучването на СЗО/WHO/, направено през 1966 година, съществуват не по-малко от 65 определения за пълната слепота. Една от най-общоприетите дефиниции е следната:

Слепият човек има такова нарушение на зрението, че е неспособен да извършва каквато и да е дейност, за която зрението е съществено.

От друга страна, много хора с нарушения в зрението имат някакво остатъчно зрение, което може да бъде ефективно използвано, чрез осигуряване на подходящо помощно средство. Частично слепият човек може да бъде описан като:

Човек с увреждане на зрението, който има нарушение в зрителните функции дори след подлагане на лечение или стандартна корекция и има острота на зрението (на двете очи) по-малка от 6/18 или зрително поле 10 от фиксираната точка, но който използва или има възможност да използва зрението си за изпълнението на задачи, за които виждането е съществено.

От определенията за зрителни нарушения произхождат две категории хора с нарушения на зрението, които имат подобни, но същевременно различни прогнози и изискващи различен режим на управление.
Дефиниции за нарушения в зрението:

Измервани според това до каква степен и колко ясно могат да бъдат виждани предметите
 • Пълна слепота: 0%-10% от нормалната зрителна способност на двете очи (20/200 или по-малко), и/или 20% или по-малко от периферното зрение на двете очи

 • Слабо зрение или полу-слепота: Зрителната дейност и/или зрителното поле са по-малки от нормалното или зрението е ограничено само на едното око

 • Зрението, ограничено до малък ъгъл в центъра се нарича тунелно зрение

 • Други нарушения в зрението: Включват умствени увреждания, които пречат на възприемането на зрителна или писмена информация

Слепота:


 • Терминът “Слепота” трябва да бъде разграничаван от пълната загуба на функционалното зрение

 • Само много малка част от хората са напълно слепи

 • По-голямо предизвикателство е голямото количество печатни материали, с които се сблъскваме всеки ден

 • Когато хората успеят да постъпят на работа, те в повечето случаи вече са изградили способности за справяне със зрителните материали. Попитайте човека от какви условия има нужда.

Средства, които правят достъпни писмените материали:


 1. Записи на АУДИО КАСЕТИ

 2. Голям размер на шрифтовете (напр. 18 пункта)

 3. Преводи на БРАЙЛОВАТА АЗБУКА

 4. ГЛАСОВИ СИНТЕЗАТОРИ, използвани при компютрите, калкулатори, пишещи машини и часовници, които четат на глас информацията

 5. Специализиран софтуер

Погрешни схващания за хората с нарушено зрение:


 1. Понякога изглеждат като симуланти

Увреждането не е видимо

Много от тях не използват бели бастуни за придвижване 1. Реакция от страна на останалите що се отнася до писмената комуникация

Трябва да се пише с голям шрифт

Много често почеркът не е подреден, по-скоро прилича на детскиСъображения при контакт/взаимодействие:


 • Обявете присъствието си и кой сте с нормален тон

 • Кажете, когато излизате

 • Предложете помощта си при попълване на формуляри; имайте готовност да прочетете написаната информация на глас

 • Не повишавайте глас, когато разговаряте

 • Не спирайте да говорите, когато слепият човек се приближава към вас - Те разчитат на гласа ви за ориентация

 • Използвайте описателни думи за посоките: направо, напред, наляво

 • Избягвайте общи изрази като “ей там”

 • Не избягвайте думите “виж” или “погледни”, когато говорите

 • Когато вървите, позволете на човека да се хване за ръката ви отзад, точно над лакътя

 • Осигурете визуални подсказки/знаци и препятствия

 • Представете останалите в стаята с име и местоположение

Кучетата-водачи са работещи животни: НИКОГА не ги галете или пипайте без разрешение


Каталог: sites -> selmira.net -> files -> resources
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
resources -> Разяснения и повече информация
resources -> Анкетна карта за желаещи да участват като статисти в тренировките на face 2010


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница