Модули свързани със създаване и ползване на справки Основни настройкиДата23.10.2018
Размер47.5 Kb.
#94941
Допълнения в периода 23.04.2010 – 05.05.2010

Версия 1.0.23

Модули свързани със създаване и ползване на справки

Основни настройки


За счетоводните справки свързани със синтетични и/или аналитични сметки в Основни настройки е добавена настройка Филтър по сметки. Настройката служи за конфигуриране на справката по отношение предварителен избор на сметки и аналитични подсметки. Състои се от падащ списък за избор и бутон за задаване на Инициализация на филтър. Падащият списък има следните възможни стойности:

 • Без филтър – справката се изпълнява без да се налага филтър.

 • Константен – справката се изпълнява на база на дефинираната чрез бутона Инициализация на филтър извадка, без да се дава възможност тя да се променя от оператора.

 • Избор без съхранение – преди изпълнение на справката се активира прозорец Филтър по сметки и аналитични подсметки, който се инициализира на база на създадения чрез Инициализация на филтър. Нанесените корекции във филтъра не се съхраняват за следващо изпълнение.

 • Избор със съхранение – преди изпълнение на справката се активира прозорец Филтър по сметки и аналитични подсметки, който при първо стартиране от даден оператор се инициализира на база на създадения чрез Инициализация на филтър. Нанесените корекции във филтъра се съхраняват за всеки оператор и при следващо изпълнение служат за инициализация на филтъра.

Прозорец Филтър по сметки и аналитични подсметки


Предназначен е за селекция на множество от сметки и подсметки с цел предварително филтриране на резултат от справка. Когато прозорецът е активиран от справка по синтетични сметки, частта за селекция на аналитични подсметки е невидима и сметките нямат състояние частично избрани.

В лявата част на прозореца е разположена йерархичната структура на сметкоплана. Пред всеки от възлите има клетка за маркиране на възела. Тази клетка има три възможни състояния: • празно квадратче – възелът не е избран;

 • стандартен символ за отметка – възелът е избран;

 • плътно квадратче – възелът е частично избран, т.е. има сметки и/или аналитични подсметки от възела, които са избрани.

Промяната на състоянията става чрез кликване с левия бутон на мишката върху клетката или с натискането на клавиша Интервал(Space). Състоянието се променя автоматично на плътно квадратче (частично избран) - при промяна на състоянието на някоя от сметките във възела или на някоя от аналитичните подсметки на сметка от възела.

В основната част от прозореца са разположени сметките от избрания възел. Добавено е поле Избор, чрез което се определя състоянието на сметката. Това поле има три възможни състояния (аналогично на възлите): • празно – сметката не е избрана;

 • стандартен символ за отметка – сметката е избрана;

 • плътно кръгче (само за сметки, имащи аналитични подсметки) – сметката е частично избрана, т.е. има аналитични подсметки, които са избрани.

Промяната на състоянията става чрез кликване с левия бутон на мишката върху полето или с натискането на клавиша Интервал(Space). Състоянието се променя автоматично на плътно кръгче (частично избрана) - при промяна на състоянието на някоя от аналитичните подсметки на сметка от възела. Има и контекстно меню със следните точки Маркирай всички, Демаркирай всички, Инвертирай маркировката.

В долната част са разположени елементите на първа и втора аналитичност. Аналогично на сметките, е добавено поле Избор за определяне състоянието на елемента. Тук възможните състояния са само две – Избран и Неизбран. Функционалността е аналогична на синтетичните сметки.


Логика на селекцията на сметки и подсметки


На база на направените селекции се подготвя филтър при следната логика:

 1. За справки по синтетични сметки (секциите с елементите по първа и втора аналитичност са скрити) се подготвя списък от сметки участващи в извадката. Ако един възел е маркиран като Избран, всички сметки от този възел се включват в списъка (независимо дали самите те са избрани). Ако възелът е маркиран като Неизбран, всички сметки от този възел НЕ се включват в списъка (независимо дали самите те са избрани). Ако възелът е маркиран като Частично избран, в списъка се включват само онези сметки, които са Избрани.

 2. За справки по аналитични подсметки и/или синтетични и аналитични сметки се подготвя списък от тройки елементи. Всяка тройка съдържа сметка, подсметка от първа аналиичност, подсметка от втора аналитичност. За сметки, които нямат аналитичности или имат само първа аналитичност, липсващият елемент от тройката се попълва с празна стойност. Списъкът от тройки определя участието на сметки с техни подсметки в справката. Ако един възел е маркиран като Избран, всички сметки от този възел, комбинирани с всички техни аналитични подсметки от първа и втора аналитичност се включват в списъка от тройки (независимо дали самите те и техните подсметки са избрани). Ако възелът е маркиран като Неизбран, всички сметки от този възел НЕ се включват в списъка (независимо дали самите те или техните подсметки са избрани). Ако възелът е маркиран като Частично избран, в списъка се включват сметките, които са Избрани, комбинирани с всички техни аналитични подсметки от първа и втора аналитичност (независимо дали техните подсметки са избрани). Сметките, които са Неизбрани НЕ се включват, независимо от това дали техни подсметки са избрани. Сметки, които са Частично избрани се включват в комбинация от Избраните си аналитични подсметки.

 3. За всички видове счетоводни справки, ако селектирания списък от сметки или тройки елементи не съдържа елементи (празен списък), се счита, че филтър не се налага, т.е. попълва се цялото множество от данни.

Описание на справка


При описанието на справки са добавени три нови елемента и е премахнат елемента Резултат в редактор. В справките, в които този елемент съществува, ще бъде заменен автоматично с Резултат в бланка.

Новите елементи дават възможност за разклонение и зацикляне на алгоритъма, описващ справката. Те са: • Меню за избор – съставен елемент, съдържащ в себе си списък от именувани поделементи за избор. Всяки един поделемент представлява цалостно описание на справка. В прозореца за настройка на Меню за избор се дава възможност за задаване на име на елемента, за добавяне, редакция, подредба и създаване на копия на отделните поделементи. При изпълнението на Меню за избор, на екрана се визуализира прозорец с името на елемента, съдържащ радиогрупа и бутони Продължи и Отказ. Радиогрупата се състои от именуваните поделементи за избор. Чрез бутон Продължи се продължава изпълнение на справката по избрания чрез радиогрупата вариант. Чрез Отказ се прекратява изпълнението на справката.

 • Запазена позиция – съдържа наименование и представлява маркиране на точка в описанието, до която по-късно може да се осъществи преход. При изпълнението на справката, във всяка Запазена позиция се съхранява състоянието на данните (параметри и таблица с данни) с цел по-нататъшното им ползване.

 • Преход към позиция – съдържа наименование и служи за осъществаване на избираем преход към някоя от предхождащите Запазени позиции. При изпълнение на справката, ако съществуват предхождащи Запазени позиции, на екрана се визуализира прозорец с името на елемента, съдържащ радиогрупа и бутони Продължи и Отказ. Радиогрупата се състои от имената на предхождащите Запазени позиции, допълнени с точка Изход от “Името на Преход към позиция”. Чрез бутон Продължи се продължава изпълнение на справката по избрания чрез радиогрупата вариант. Чрез Отказ се прекратява изпълнението на справката.

Табличен резултат


Основно е преработен прозореца за визуализация на Табличен резултат. Информацията се визуализира в стандартната номенклатурна форма с възможности за разместване и настройка на отделните елементи. Освен таблицата с резултата се визуализира и таблица с параметрите на справката (Име, период, данни за предприятието и т.н.). Съхраняват се визуалните настройки за всеки оператор, което включва разместването на двете таблици, видимите полета, сортировки, филтри и т.н. Добавени са 4 бутона за експорт на резултата в Бланка, Редактор, Ексел, HTML.

Други изменения и допълнения

Права за редакция


За номенклатурите Контрагенти и Обекти е добавена възможност за регламентиране на право Редакция. Възелът, за който това право е забранено не допуска редакция, изтриване, копиране, преместване, добавяне на подвъзли, редакция на елементите. Тази забрана е валидна и за всички подвъзли.

Нови точки в меню Информация.


Добавени са две нови точки в меню ИнформацияПотребителски номенклатури и Потребителски структури. Към всяка от тях се отварят подменюта съдържащи точки за достъп до редакция на данните в описаните Потребителски номенклатури и Потребителски структури.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница