Mонбат” адДата09.01.2018
Размер33.48 Kb.
MОНБАТ” АД
Съветът на директорите на МОНБАТ АД уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството на индивидуална база за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и допълнителната информация, съгласно чл.33, ал.1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2016 г. са:

Атанас Бобоков – Изпълнителен член на СД

Пламен Бобоков – член на СД

Стоян Сталев – член на СД

Александър Чаушев – член на СД

Николай Тренчев – член на СД

Евелина Славчева – член на СД

Флориан Хют – член на СД

Петър Бозаджиев – член на СД

Йордан Карабинов – член на СД


  1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.


Към 31.12.2016 г. структурата на капитала на МОНБАТ АД е следната:


Наименование на акционер

Брой притежавани акции

Процент от капитала

Приста Ойл Холдинг ЕАД, гр. София

16 666 371

42.73 %

Монбат Трейдинг ООД, гр. София

2 752 800

7.06 %

Приста Холдко Кооператиф У.А.

8 103 758

20.78 %

УПФ Доверие

2 549 457

6,54 %

ЗУПФ Алианц България

2 061 536

5,29 %
  1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност за МОНБАТ АД
  1. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През чествъртото тримесечие не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблаприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции.


  1. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие за „Монбат“ АД.


  1. Промяна на одитора на дружеството

През четвъртото тримесечие на 2016 г. не е извършвана промяна в одитора на „Монбат“ АД.


  1. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „Монбат АД“ АД и дружествата, включени в консолидацията.  1. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента

Не е извършвано учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

  1. Справка за движение на цената на ценните книжа


Дата: 30.01.2017 г. За “Монбат” АД:


/Атанас Бобоков – Изпълнителен директор/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница