Monbat plcДата22.07.2016
Размер19.56 Kb.
#715


MONBAT Plc

4”Golo Bardo” Str., 1407 Sofia, BULGARIA

Phone:+359 2 962 11 50, Fax:+359 2 962 11 46,

E-mail: monbat.plc@monbat.comt h e s o u r c e o f p o w e r®

До


Комисия за финансов надзор

До


Българска фондова борса – София АД

Гр.София, ул. Три уши 10

До

Обществеността


Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото бихме желали да оповестим следната информация относно МОНБАТ АД:

Управителният съвет на „Монбат” АД, гр. София на свое заседание от 17.07.2008 г., проведено в 14.00 часа на основание чл. 20а от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК прие решение да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции, като началният срок за обратното изкупуване и избрания от УС лицензиран инвестиционен посредник ще бъде определен в отделно, конкретно решение на УС и оповестен съгласно правилата на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК като дружеството уведоми КФН, БФБ и обществеността за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването ще бъде извършено след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура – до 0.295 % от регистрирания капитал или до 115 380 броя акции. Останалото допустимо за обратно изкупуване количество съгласно ограничението на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК може да бъде изкупено в сроковете и рамките на овластяването по чл. 20а от Устава на дружеството.

Минимална цена на обратно изкупуване – минималната цена, постигната на БФБ в последния ден, предхождащ конкретното решение на УС за начална дата на обратното изкупуване.

Максимална цена на обратно изкупуване – максималната дневна цена, постигната на БФБ на 29.05.2008 г.

Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 180 календарни дни, считано от деня, следващ датата на оповестяване по реда на чл.111, ал.6 от ЗППЦК. В случай на изчерпване на количеството , а именно дружеството изкупи до 115 380 броя акции процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции УС по своя преценка може да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение.

УС овластява Председателя на УС – Атанас Бобоков да извърши всички необходими правни и фактически действия по процедурата по обратното изкупуване чрез лицензиран инвестиционен посредник, в това число да обяви в Търговския регистър решението на УС.


За “Монбат” АД

/Атанас Бобоков – Председател на УС/Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница