Монографични изследвания и учебници савова, Ж. Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. София: „Просвета”Дата14.07.2017
Размер72.34 Kb.
#25663
ТипУчебник
МОНОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и УЧЕБНИЦИ
1. Савова, Ж. Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. София: „Просвета”, 2014. 200 с.

ISBN 978-954-01-3080-4

2. 5. Савова, Ж. Култура на академичното писане. Пловдив: “Астарта”, 2014.

ISBN 978-954-350 - xxx-x

3. Савова, Ж., Критерии за избор на учебници, София: „Сиела”, 2003, 120 с.

ISBN 954-649-620-0

4. Савова, Ж., Как да следваме в Англия, Габрово, Алма матер Интернационал, 1999.134 с.

ISBN 954-9577-11-2

5. Савова, Ж., Педагогическото общуване в обучението, София: НП, 1989. 152 с.

Kod 01/9534121211/4706-5-89

6. Андреев, М., Ж. Савова и Е. Василева. Педагогика, Учебник за СОУ. София: „Просвета”, 1992. 191

ISBN 954-01-0085-216 теми от 30 теми са на Ж. Савова - гл. 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.

7. Андреев, М., Ж. Савова и Е. Василева. Дидактика. Учебник записки за 11 клас за подготовка на учители по английски език. София: Издателство МНП, 1992.7 теми от 30 теми са на Ж. Савова - гл. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 30.

8. Савова, Ж. И Е. Василева. Педагогика, Учебник за ЕСПУ, групи с педагогическа ориентация, Първа част , София: Издателство МНП, 1990.6 глави от 12 глави са на Ж. Савова - гл. 7, 8, 9, 10, 11, 12
В. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И КНИГИ НА УЧИТЕЛЯ

9. Савова, Ж, И. Николова и Ц. Маринова. Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 1. клас. София: „Просвета”, 2014,

ISBN 978 -954-01-3063-7

10. Савова, Ж, Р. Рангелова, И. Николова и Ц. Маринова. Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 2. клас. София: „Просвета”, 2015, ISBN 978 -954-01-3064-4

11. Савова, Ж, Р. Рангелова, И. Николова и Ц. Маринова. Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 3. клас. София: „Просвета”, 2015, ISBN 978 -954-01-3063-7

12. Савова, Ж, Р. Рангелова, И. Николова и Ц. Маринова. Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 4. клас. София: „Просвета”, 2015, ISBN 978 -954-01-3107-8.

13. Савова, Ж. Книга за учителя за 1. клас. Азбука на правилата, София-Просвета, 2015, ISBN 978 -954-01-3108-5.

14. Савова, Ж. Книга за учителя за 2. клас. Азбука на правилата, София-Просвета, 2015, ISBN 978 -954-01-3110-8.

15. Савова, Ж. Книга за учителя за 3. клас. Азбука на правилата, София-Просвета, 2015, ISBN 978 -954-01-3116-0.

16. Савова, Ж. Книга за учителя за 4. клас. Азбука на правилата, София-Просвета, 2015, ISBN 978 -954-01-3117-7.


Г. МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЮНЕСКО, СЪВЕТА НА ЕВРОПА И ЯПОНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ (3 )

17. Savova, J. (2003) In:. Initial Training for History Teachers; Structures and Standards in 13 Members States of the Council of Europe. History Education, Council of Europe, Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2003, 13-15 и 71-84

Издание на Съвета на Европа, изследване, съавтор, английски и френски), 295 с.

ISBN 92-871-5335-3

18. Savova, J. (1996). Education and Teachers in Central and Eastern European Countries: 1991-1995. A Comparative Research, Reference paper for the Preparation of the 45th Session of the World Conference on Education, International Bureau of Education, Paris, France: Публикация на UNESCO/МБО, 52 p., английски и френски език).

19. Savova, J. (1993). Changing Contexts for Evaluation in Distance Education with a Special Reference to Bi-National Distance Education Institutions and Applied Research. Chiba, Japan: National Institute for Multimedia Education (Research and Development Division,), 52 p.(брошура, английски език ).

039-E-93
Д. ЗАЩИТЕНА ASSOCIATESHIP ТЕЗА В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (1 )

20. Savova, J. Professionalism in Education: - comparison of Bulgaria and England. Asssociateship thesis, University of London, London, UK: Institute of Education, (постдокторско изследване, Институт по образованието, Лондонски университет, английски), 1990. 150 с.Е. ПУБЛИКАЦИИ НА ЖУЛИЕТА САВОВА В НАУЧНИ

СПИСАНИЯ, СБОРНИЦИ И БЮЛЕТИНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - СТУДИИ И СТАТИИ
21. Савова, Ж. Инструмент за оценяване представянето на учителя (TPAI – R) Педагогически Алманах, ВТУ, 2014. (под печат). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”.

ISSN 1310-358X

22. Савова, Ж., Идеи и практики на професионализъм. Американски модел за подготовка(и оценяване) подготовката на учители, В: Сборник с доклади от конференция с международно участие - „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014.

ISBN 978-954-07-3522-1

23. Савова, Ж. Милост за българското образование, Клуб Z, 2014.

24. Савова, Ж., Рефлексия върху малка отсечка от пътя на българското образование днес (представи за преподаване и комуникация, училищни модели), Е-списание Реторика и комуникация, бр.8, 2013.

ISSN 1314-4464

25. Савова, Ж., Дистанционно обучение, професионални практики и професионализъм във висшето образование, Педагогически Алманах, ВТУ, бр. 1, 2013, 7-27.

ISSN 1310-358X

26. Савова, Ж., Съвременни тенденции във висшето образование –академично писане. ВТУ 50 год. Юбилейна конференция, 2013. (под печат, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”).

27. Савова, Ж., Тенденции в развитието на образованието и предизвикателства пред квалификацията на учителите в условията на „плоския свят”, 60 години ДИУУ, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, 34-41.

ISSN 928-959-07-3799-7

28. Савова, Ж., Новите технологии в началното образование, В: Е сборник с доклади от международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“, Стара Загора, 2013, 8 с.

ISBN 978-954-314-076-3

29. Савова, Ж., Професионализмът в образованието и учителската професия, Педагогически Алманах, ВТУ, бр. 2, 2012, 7-18.

ISSN 1310-358Х

30. Савова, Ж., Рефлексивното преподаване в училище, сп. Педагогика, бр. 4, 2000, 3-8.

ISSN 0861-3982


31. Савова, Ж., Учителят на настоящето и бъдещето ( премахване на бариерите във възприемането му), сп. Стратегии на научната и образователната политика, бр. 1, 1997, 16-21.

ISSN 1310 – 0270

32. Савова, Ж., Групово учене - измерения и стратегии в началното образование, сп. Начално образование, бр. 8, 1996, 9-15.

ISSN 0204-4951

33. Савова, Ж., Образование за демокрация, толерантност и взаимно разбиране, ЮНЕСКО, МБО, Женева, 1994, 4 С.

34. Савова, Ж. Съвременното образование: традиционализъм и предизвикателства, с. Училище, бр.1, 1993, 13-25.

ISSN 0861-9131

35. Савова, Ж. Многоликият образ на изследванията в японското образование, сп. Училище, бр. 3, 1993, 29- 32.

ISSN 0861-9131

36. Савова, Ж. Училището в търсене на себе си, сп. Училище, бр.1, 1992, 8-15.

ISSN 0861-9131

37. Савова, Ж., Завръщането на Европа в Европа или преоткриване на норвежкото образование, Информационен бюлетин Управление на образованието, МОН, бр. 1-2, 1992, с. 47-58.

38. Савова, Ж., Какво знаем и какво все още не знаем за американското образование, Информационен бюлетин Управление на образованието, МОН, бр. 7-8, 1992, с. 45-52.

39. Савова, Ж., Отзвукът на новата реформа в английското образование, Бюлетин Управление на образованието, бр.2, 1991, с. 87-96.

40. Савова, Ж., Английската образователна реформа и езиковото обучение, сп. Български език и литература, бр. 3, 1991, 50-55.

ISSN 0323-9519

41. Савова, Ж., Националната система за тестиране и оценяване на училищните постижения в Англия, сп. Педагогика, бр. 10, 1991, с. 42-51.

ISSN 0861-3982

42. Савова, Ж., Завръщане от бъдещето на началното образование опит за образователни прогнози, сп. Начално образование, бр.1, 1992, 8-16.

ISSN 0204-4951

43. Савова, Ж., Държавните стандарти в образованието, Сборник “За хуманно и демократично българско училище”, Част 1, НИО, 1991.Ж. ПУБЛИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКИ , ФРЕНСКИ И РУСКИ ЕЗИЦИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ
* (вкл. в т. Г) Savova, J. (2003). Introduction. Models of Initial Teacher Training for History Teachers. In: Initial Training for History Teachers; Structures and Standards in 13 Members States of the Council of Europe. Ecker., A. (Ed.), History Education, Council of Europe, Editions du Conseil de l”Europe. Starsbourg, France: Council of Europe Publishing, 2003, 13-15, 71-84.

ISBN 92-871-5335-3

44. Savova, J., Bulgaria – Country Report). In: Ecker, A., McLaughlin, M. (2004). The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in South East Europe., Council of Europe, Starsbourg, France, 77-90.

ISBN: 978-92-871-5335-7

45. Savova, J., ). Educational Attainment: 15.1 General Education and 15.3 Continuing Education: In: Genov, N. and Anna Krasteva (Eds). Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995.Canada, Toronto: McGill-Queen’s University Press, Montreal @ Kingston, London: Ithaka, 2001, 426-430, 439.

ISBN 3-89626-2016-5

46 Savova, J. (2000) In: The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Thirteen Member States of the Council of Europe. A comparative study. Draft version. Project “Learning and teaching the history of Europe in the 20th century”. Ecker., A. (Ed.) Council of Europe, Vienna, 2000, Council of Europe Publishing, 7-9; 62-77.

47. Savova, J. (1998). Major Outcomes of Lviv Seminar. Seminar “Initial Training fir history teachers in thirteen member states of the Council of Europe” Keynote paper. Project: Learning and Teaching About the History in Europe in the 20th Century, Comparative Study, Vienna, Austria: Council of Europe, 3-15.

DECS/EDU/HIST20?FORM(98) 1

48. Savova, J. (1998). Appraisal Challenges for History Teachers in Time of Economic Constraints; Do We Need to Appraise Teachers and Why?, Keynote paper, Nijni Novgorod, Russian Federation: 15-15 April, 1999, Council of Europe, 1-9.

42. Savova, J. (1997). Teacher Training of History Teachers, Keynote paper, Ekaterinburg, Russian Federation, Council of Europe, 1-15.

49. Savova, J. (1997). The Initial and In-Service Training of History Teachers in European Countries in Democratic Transition, Keynote paper, Lviv, Ukraine, Council of Europe, 1-16.

CC-ED/HIST (97) 14

50. Savova, J.(1997). The Initial and In-Service Training of History Teachers in European Countries in Democratic Transition, Final Report, Lviv, Ukraine, Council of Europe, 1-54.

CC-ED/HIST (97) 42

51. Савова, Дж..(1997). Новая инициатива генерального секретаря. Семинар по теме: „Первоначалная местная подготовка преподавателей истории в европейских странах в период демократических преобразований”. Львов, Украина, 12-14 июня, 1997. Final Report, Lviv, Ukraine, Council of Europe, 1-32.

CC-ED/HIST (97) 42

* (вкл. в т. Г) Savova, J. (1996). Education and Teachers in Central and Eastern European Countries: 1991-1995. A Comparative Research, Reference paper prepared for the European Consultation on the theme of the 45th Session of the World Conference on Education( Warsaw , Poland, 25-27 April, 1996). International Bureau of Education – Geneva. France: UNESCO, 1-52.

52. Savova, J. The Bulgarian Experience of Reform. European Journal of Education 31(1), 85-96.ISSN: 1465-3435

53. Savova, J. (1995). Reforms in Central and Eastern Europe. A Case Study on the Bulgarian Experience, In Council of Europe Publication document: Symposium on “Educational reforms in Central and Eastern Europe: processes and outcomes”, Case Studies: Bulgaria, Lithuania, Visegrad countries, Russian Federation.( Prague, Czech Republic, 4-7 October 1995), Council of Europe, Strasbourg, France, 5-23.

DECS/SE/Sec (95) 44

54. Savova, J. (1995). Les reformes en Europe centrale et orientale: la Bulgarie”. In: Conseil de la cooperaion culturelle (CDCC) document. Symposium sur “Les reformes educatives en Europe centrale et orientale: bilan et processus”. Etudes de gas: Bulgarie, Lituanie, Pays du Grouped u Visegrad, Federation de Russie.(Prague, Republique tcheque, 4-7 octobre, 1995), 5-23.

DECS/SE/Sec (95) 44

55. Savova, J. (1995). Five Baisc Issues with Regard to Education of Minorities, Council of Europe Conference, Bautzen, Germany, Council of Europe Publication, 1-5.

DECS/Rech (94) 75 Or. Engl.

* (вкл. в т. Г). Savova, J. (1993). Changing Contexts for Evaluation in Distance Education with a Special Reference to Bi-National Distance Education Institutions and Applied Research. Chiba, Japan: National Institute for Multimedia Education, 1-52.

039-E-93.

56. Savova, J. (Review) The Ways School Work, A Sociological Analysis of Education, UK, London: Journal of Educational Policy, 7 (3), 342-343.

ISSN 1740-2743* (вкл. в т. Д). Savova, J. (1990), Professionalism in Education: A comparison Between Bulgaria and England. Asssociateship thesis, University of London, London, UK: Institute of Education, 1-150.
З. ПРЕВОДИ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ (от английски на български език)
57. Илг, Тим и съавтори, Образователен мениджмънт за директори на училища,

учебник за дистанционно обучение на училищни директори, Дейтънски университет, 2002.

58. Хол, Скот, Отговорности и предизвикателства пред училищните съветници в американските училища, Педагогика, бр. 1, 2002, с. 88-95.

ISSN 0861-3982

59. Хънли, Сойер, Училищният психолог в американските училища, Стратегии на образователната и научната политика, бр.1, 2002, 50-53.

ISSN 0861-398260. Хънли, Сойер, Решаването на проблеми в американските училища, Педагогика, бр.1, 2002, с.79-87.

ISSN 0861-3982
Каталог: userinfo -> 1260 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Биография на проф д-р Жулиета Иванова Савова вту „Св св. Кирил и Методий Катедра „Педагогика, Педагогически факултет Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница