Монографии (2013) Славянската православна цивилизация, Неделникът на българските патриарси и архиепископиДата26.09.2018
Размер112.5 Kb.
#83413
БИБЛИОГРАФИЯ

АНЧО КАЛОЯНОВ 

МОНОГРАФИИ

(2013) Славянската православна цивилизация, 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В.Търново: изд. „Фабер“, 2013, 274 с., ISBN 978-954-400-975-5 След Преславския номоканон у дома си се „завърна“ и Неделникът на българските патриарси и архиепископи. Неговите текстове са без дати и имена и в монографията за пръв път са разпознати поученията на патриарсите на Велики Преслав (св. Йоан Екзарх, Дамян, св. Йоан Екзарх Нови, св. Григорий Мизийски) и на Средец, на архиепископите на Дръстър (Георги, Сергий и св. Климент) и на Охрид (Теофилакт и Йоан Комнин), а също и на цар Симеон и на св. цар Петър. Историческото битие на Неделника свидетелства, че през Х–ХІІ в. българи, руси и сърби са „едно стадо с един пастир" (главата на Българската църква), което е важно основание за преразглеждането на Покръстването на Рус от Византия – в монографията е доказано, че то е извършено от България през 987 г.

(2012) Славянската православна цивилизация, 2. Преславският номоканон. В.Търново: изд. „Фабер“, 2012, 295 с., ISBN 978-954-775-747-8 Вторият том от поредицата "Славянската православна цивилизация" е посветен на атрибуцията на номоканон от XIV титула /с тълкования/. Преславският номоканон е Номоканонът на Българската църква в Охрид и е допълван от нейните архиепископи през XI-XII м., а през XIII в. става достояние на всички славянски православни Църкви. Две от приложените четири малки студии са свързани със законотворчеството на цар Симеон в Закон за Църквата и в Послание до български патриарх.

(2007) Славянската православна цивилизация, 1. Славянската православна цивилизация. Дата и място на раждане: 894 г. в Плиска. В.Търново: изд. „Фабер“, 2007, 336 с., ISBN 9789547757387 В монографията е осъществена достоверна реконструкция на поместен събор на Българската църква през 894 г. в Плиска, на който на 28 март е бил одобрен внесеният от Симеон "Закон за съдене на хората" (и свързаното с него решение за въвеждането на старобългарския език в богослужението). Законът ограничава автономията на свободната селска община и засилва централизацията на държавата, чиято мощ заставала зад старобългарския език като трети свещен за Европа език, а с последвалия Златен век във Велики Преслав се полагат основите на славянската православна цивилизация. Ето защо 28 март 894 г. може да се смята за нейна рождена дата.

(2003) Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.). София, 2003.

(2000, 2002) Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. В. Търново: ВТУ, 2000, 240 с. // Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002. Книгата обединява студии и статии, в които се анализират редица проблеми, свързани с българското езичество и етноспецифичната картина за свят у българите ­ терминология, институции и държавна традиция; божествения пантеон и митологични деятели; миторитуалната сфера; наследство в средновековната българска култура и фолклора (етнично християнство, основни митопоетични и митоепични сюжети, писмени паметници, култови средища, топонимия, археоастрономия). http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/content.htm

(1995) Българското шаманство. София: ROD, 1995, 214 с. Книгата е пръв опит за пълноценно и системно представяне на старобългарското шаманство като специфика на българския религиозен опит от периода на езичеството, който след покръстването задава някои основни параметри на българската етноспецифична картина за свят във всички сфери на културата (и най-вече във всички дялове на фолклора, където се оразличават множество митопоетични мотиви, фабули и клишета, производни от фолклорната народнохристиянска версия на шаманизма).

(1979) Български митове. (С предговор от Л.Парапулова), София, изд. „Народна младеж“, 244 с., 1979

СТАТИИ – ЕТНОЛОГИЯ, СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, ФОЛКЛОР

(2016) Ранните служби за св.Иван Рилски като исторически извори. // In honorem 3. Quadrivium Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с.305-318

(2015) Григорий Цамблак, „Архиепископ Росийски“ – автор на Сказание за Българската и Сръбската Патриаршии в руските преписи на Кръмчаята от XV-XVI в. // Търновска книжовна школа, т.10, Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново 17-19 октомври 2013 г. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2015, с.163-172, ISBN 954-524-339-2 (Т10)

(2015) Събития и книжовни паметници от първите десетилетия след покръстването през погледа на Юрдан Трифонов. // Научна сесия 150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 26 септември, 2014 г. Сборник доклади. Съюз на учените в България – клон Плевен. Регионален исторически музей – Плевен, Плевен, печатница Кентавър, 2015, с.29-39, ISBN 978-954-397-037-7

(2015) „Историческите корени“ на названието „шарапташи“ за археологически паметници, описвани от Шкарел Шкорпил. // Наследство и културен пейзаж. Известия на Регионален исторически музей - Русе. т. XVII, В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините по поречието на река Русенски Лом“, Русе, ТС Груп ООД – Русе, 2015, с.10-14, ISSN 1313-7336

(2014) За добавените слова в старозаветните чети-минеи.// Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, 2014, с.188-199

(2014) Молитвата за ръкополагане на митрополит от Григорий Цамблак в архиерейски служебник, преписан през 1664 г. за русенския владика Герасим Хилендарец. // Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.8, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Изд. „Лени-Ан“, 2014, с.9-15, ISBN 978-619-7058-33-8

(2014) Свети Йоан Екзарх – първият български патриарх // Преславска книжовна школа, т.14, доклади от Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и българският Златен век“, 1-13 ноември 2013 г. Шумен, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2014, с.13-25, ISBN 978-619-00-0138-6

(2013) Старобългарският езически пантеон от времето на двоеверието в „Чинъ покаянiя, паче же и скимницамъ“ // Проглас. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2013 (год. XХII), кн.1, с.99-112, ISSN 0861-7902

(2013) Неделникът на българските патриарси и архиепископи. // Простори. Списание за литература и изкуство, кн.2, Варна, Изд. Славена – Варна, 2013, с.46-57

(2013) „Планът Кантакузин“ в Слово за свършека на света през 1492 г. // Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф.д-р Петко Ст.Петков, В.Търново: изд. „Фабер“, 2013, с.101-114, ISBN 978-954-400-982-3; също Електронно списание LiterNet, 08.04.2012, № 4 (149) http://liternet.bg/publish/akaloianov/planyt-kantakuzin.htm

(2012) Архивският номоканон – номоканонът на йеромонах Симеон. // Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му. Девети Международен симпозиум за Търновска книжовна школа, кръгла маса 15-17 октомври 2009 г. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2012, с.218-227, ISBN 978-954-524-859-7

(2012) Закон за Църквата на цар Симеон в Архивския номоканон (ЦИАИ 1160) // Преславска книжовна школа, т.12, доклади от Международен симпозиум „Свети Наум – дело, съратници и последователи“, 29-30 октомври 2010 г., посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум. Шумен, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2012, с.248-262, ISBN 978-954-400-692-1

(2011) Патриарх Йоаким – автор на т.нар. първо проложно житие на св.Йоан Рилски. // Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, книга IV, Силистра, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, с.67-83, ISBN 978-954-8467-42-1

(2011) За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон. // Търновска книжовна школа, т.9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век. Девети международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009г. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2011, с.524-539, ISBN 954-524-339-2 (Т9)

(2011) Търновските патриарси след Евтимий. // Дни на науката' 2011, т.1, Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф.Александър Бурмов, Съюз на учените в България - клон Велико Търново, В.Търново: изд. "Фабер", 2011, с.15-26, ISBN 1314-2283

(2011) За десет поместни събора на Българската църква през Средновековието. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т.IV, Доклади от Международна конференция в памет на проф.дин Йордан Андреев "България, земя на блажени...", В.Търново, 29-31 октомври 2009г., В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2011, с.17-38, ISBN 978-954-524-776-7

(2010) Св.Йоаким Патриарх Търновски – първият игумен на „Големия манастир на името на Великия архистратиг Михаил“ край Иваново. // Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т.6, Научен център по фолклор и литература „Св.Димитър Бесарбовски“, Русе, Изд. „Лени-Ан“, 2010, с.9-16, ISBN 978-954-8190-76-3

(2009) Посланието на цар Симеон до български патриарх в историята на Преславския номоканон. // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. Д-р Лила Мончева, Шумен, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2009, с.19-28, ISBN 978-954-577-494-2

(2009) "Последното време" в служба за цар Петър (по преписа на Драгановия миней от XIII в.) // Oratio Vitae Simulacrum (Словото е отражение на живота) Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф.д-р Христина Станева. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2009, с.270-278, ISBN 978-954-524-693-7

(2009) За т.нар „руска компилация“ от беседата на Презвитер Козма. // Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф.Тодор Ив.Живков, Бургас, изд. „Бряг“, 2009, с.113-123, ISBN 978-954-8752-13-8

(2008) Посланието на архиепископ Георги до знатен духовен син. // Християнската култура в средновековна България. Студии по случай 1100 години от смъртта на Св.Княз Борис Първи, В.Търново: изд. „Фабер“, 2008, с.120-124, ISBN 978-954-775-978-7

(2008) Сборникът на българския патриарх Герман. // Проглас. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2008 (год. XVII), кн.1, с.47-63, ISSN 0861-7902

(2006) "Индексът на забранените книги" по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. Съавтор: Тодор Моллов. // Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003. София, 2005, с. 196-206 (със съкращения). Също: Електронно списание LiterNet, 09.12.2006, № 12 (85). http://liternet.bg/publish/akaloianov/indexyt/indexyt.htm

(2005) Славянската православна цивилизация, 1.  Славянската православна цивилизация. Дата и място на раждане: 894 г. в Плиска. Академична реч, произнесена на Тържествено общо събрание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" на 11 май 2005 г. Електронно списание LiterNet, 24.05.2004, № 6 (66) http://liternet.bg/publish/akaloianov/civilizacia.htm

(2005) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов. // Българска етнология, год. ХХVІІІ, 2002, № 4, 25-41. Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005. http://liternet.bg/publish/akaloianov/slovo.htm

(2004) Фалшификат ли е каменната плоча с надпис на цар Самуил от Воден? // Електронно списание LiterNet, 04.06.2004, № 6 (55) http://liternet.bg/publish/akaloianov/samuil.htm

(2000) И Благолаж е вкусил от "меда на поезията". // Филологически сборник: В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). В. Търново: ВТУ, 2000, 58-67. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/blagolazh.htm

(1999) Михаил Воин от Потука ­ българският двойник на великомъченик Георги: Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините. // Проглас (В. Търново: ВТУ), год. VII, 1999, №. 2, с.3-18. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/mihail.htm

(1999) Петко и петимата в "смешната песен" от Прилеп и в коледната песен от Казичене, Софийско: (Към въпроса  за пантеона в българското езичество). // Литературата (София), кн. 1 (9), 1999, с.107-114. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/petko.htm

(1999) Император Траян или бог Троян в името на град Троян? (С оглед на култовото средище от езическата епоха в подножието на Маторие гори). // Поселищни проучвания (София), 1999, № 1-2 [Старопланински проучвания. 1], 1999, с.53-66. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/traian.htm

(1998) Посвещението на шамана и митическите песни за любовта между мома (овчар) и змей (змеица). // Балканите: Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев. София, 1998, с.186-194.

(1998) Покровителят и помощниците на българските шамани по фолклорни извори. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, с.197-214.

(1998) Колобрите ­ религиозните вождове на войската: Боян Магьосника. // Български месечник. Списание за словесност (София), 1997, кн. 1, 97-114; 1998, кн. 2-3, с.179-201.

(1998) Плеядите в българската народна култура. // Етнографски проблеми на народната култура. Т. 5. София, 1998, 248-274 (съавт. с Дим. Колев и Вес. Колева от НАО-Рожен).

(1996) "Месец" и "месечина" в народната астрономия и в българския обреден фолклор. // Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. IV. Кюстендил '92. София, 1996, с.147-152.

(1996) Един сюжет от българската политическа митология ­ Поп Андрей с топа срещу "жетваря" Христос. // Библия. Фолклор. Литература. В. Търново (ВТУ), 1996, с.204-213.

(1996) Влах-власи във фолклора и в топонимията с оглед на стб. влъхъ-влъси / влъхвъ-влъсви и влъхва-влъхви в диалектите. // Дни на науката '96. В. Търново: Съюз на научните работници, 1996, с.61-68.

(1996) Коледната песен "Слънце и юнак" ­ семантика и астрономическа основа. // Български фолклор, 1996, № 1-2, 4-20. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/koledna.htm

(1996) Семантиката на еротичната сцена от Преслав в контекста на фолклорните извори за българското шаманство. // Празници и зрелища в европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. София, 1996, 68-80.

(1995) Юнашката песен "Марково оране" и граничните окопи от Първото българско царство. // Палеобалканистика и старобългаристика: Първи есенни национални четения "Проф. Иван Гълъбов". В. Търново: ВТУ, 1995, 397-410. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/markovo.htm

(1994) Девташларите и русалските гробища (Към въпроса за посветителните обреди за юноши в българското езичество). // Историко-археологически изследвания: В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов, В. Търново: ВТУ, 1994, 187-194. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/rusalski.htm

(1994) "Верско-митичното и религиозно-езическото" в две жътварски песни. // Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 2. София: БАН, 1994, 227 ­ 245. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/versko.htm

(1994) Нестинарите (огнеиграчите) в Странджа ­ наследници на българските шамани. // Проглас (В. Търново: ВТУ), 1994, № 1, 36-49.

(1994, 2000) Българските народни песни за цар Иван Шишман // сб. "Алманах VI клас", В. Търново, изд. „Слово“, 1994. Също Изд.LiterNet, 13. 05. 2000 http://liternet.bg/publish/akaloianov/shishman.htm

(1993) Българското езичество ­ капища, кумири и жреци. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на професор Веселин Бешевлиев. В. Търново: ВТУ, 1993, 281-288. http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/kapishta.htm

(1993) Българското шаманство по данни от фолклора. // Славянска филология, Т. 21. София, 1993, 319-326.

(1992) Кой стои зад името Град в лазарската песен от Прилеп? // История и култура на Карнобатския край. Сборник научни материали, Т. 2. София: ЕИМ при БАН, 1992, 136-146.

(1992) Народни песни и предания за потурчвания, записани в село Аспарухово, Варненско. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII век [Междунар. науч. конф., В. Търново, 20-22 май 1987 г.]. В. Търново: ВТУ, 1992, 510-520.

(1991) Пирин планина в българския фолклор: (Към въпроса за етничното усвояване на пространството). // Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция [Проблеми на българския фолклор, Т. 8]. София: БАН, 1991, 168-175.

(1989) Етничното усвояване на пространството, отразено в българския фолклор (Влашка земя и Богданска). // Етнографски проблеми на народната култура [Т. 1.]. София, 1989, 75-96.

(1989) Света гора в българския фолклор (С оглед на Малка Света гора в Сливенско). // Фолклорната традиция на Сливенския край (Регионални проучвания на българския фолклор, Т. 2). София: БАН, 1989, 50-58.

(1989) Фолклорно-митологични представи в летописния разказ на поп Петър от село Мирково. // Проблеми на литературната наука, история и критика: (В чест на проф. д-р Георги Димов). В. Търново: ВТУ, 1989, 94-97.

(1988) Митологични персонажи в поемата "Долабан войвода". // Стефан Стамболов ­ революционер и книжовник (Материали от Националната сесия, проведена на 5 дек. 1984 г.). В. Търново: ВТУ, 1988, 112-121.

(1987) Митологични персонажи в "Историята" на Спиридон Габровски. // Смехът във фолклора [Проблеми на българския фолклор, Т. 7]. София, 1987, 126-131.

(1987) Етничното усвояване на пространството, отразено в българския фолклор (Черно море и бял Дунав). // Трудове на ВТУ, т. 22/1 (София), 1987, 57-89.

(1984) Скалните манастири край средновековния град Червен ­ книжовно средище през ХIII-ХIV в. // Търновска книжовна школа, Т. 3. [Григорий Цамблак: Живот и творчество]. София, 1984, 384-388.

(1983) Пробитият камък (Куклата) край Равна ­ култов обект и древна обсерватория. // Бълг. етнография, 1983, № 4, 56-65.

(1983) Фолклорно-митологични представи в духовната култура на Втората българска държава (Топонимите Царевград, Девинград, Света гора, Марнополе и Трапезица). // Славистични проучвания (Сборник в чест на IХ Междун. славистичен конгрес). София, 1983, 89-102.

(1982) Фолклорно-митологични представи в някои паметници на средновековното ни приложно изкуство. // 1300 години българска държава [Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 5 и 6 ноември 1981 г. в чест на 1300-годишнината на Българската държава]. В. Търново: ВТУ, 1982, 141-148.

(1976) Една новозаписана народна песен за Христо Ботев. // Литературна мисъл, 1976, № 3, 67-69.

(1976) Нови данни за юнашката епическа традиция в Източна България. // Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура [Проблеми на българския фолклор, Т. 2]. София, 1976, 200-204.-

(1999, 2007) The poet: a key to the secret of the universe. Who Is the Owner of the Bronze Key from Pliska. VOX. Bulgarian Literary Magazine. Spring 1999. Soros Centre for the Arts - Sofia, 1999, p. 79-86.; E-magazine LiterNet, 15.02.2007, № 2 (87) http://liternet.bg/publish/akaloianov/the_poet.htm


ФОЛКЛОРНИ СБОРНИЦИ

(2011) Разигра се Черно море. 101 Български народни песни за морето / съст. и предговор, Варна, Изд. МС ООД, 2011, 178 с., ISBN 978-954-8493-14-7

(1999) Български народни песни / Предг., състав. и прилож., В. Търново, изд. „Слово“ 1999, 220 с. (Малка ученическа библиотека) ISBN 954-439-590-3

(1999) Български народни приказки / Състав., предг. и прилож., В. Търново, изд. „Слово“, 1999, 222 с. (Малка ученическа библиотека) ISBN 954-439-601-2 Съдържа и Нашите народни приказки /Анчо Калоянов; Из Народната приказка. Общ характер, произход, техника и видове, публикувана в Омчерци по българския фолклор 1934 г. /Михаил Арнаудов;Из Битови приказки и анекдоти, предговор към Българско народно творчество, т. 10, С., 1963 г. /Петър Динеков; Из Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката 1978 г./Любомира Парпулова; Из Приказки, раздел от Етнография на България, т. 3, С., 1985 г./Йорданка Коцева; Из Поетика на смешното в българските народни приказки 1987 г. /Екатерина Рускова; Из За българската приказка, за нейните събирачи и проучватели, предговор към Български фолклорни приказки. Каталог 1994 г. /Тодор Ив. Живков

(1992, 2002) Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни, 4 благословии. / съст., ком. и бел., Велико Търново: Слово, 1992. 134 с.; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002 http://liternet.bg/publish/akaloianov/slavite/content.htm

(1992) Български словесен фолклор: Нар. песни и приказки / Състав., предг. и прил., В. Търново, изд „Слово“, 1992, 144 с. (Малка ученическа библиотека) ISBN 954-439-046-4

(1986, 2002) Добър юнак с добра коня: 152 обредни песни от село Аспарухово, Варненско /Предговор и съст. Варна, изд. „Г. Бакалов“, 1986, 292 с; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002 http://liternet.bg/publish/akaloianov/iunak/content.htm
ПРОЗА. ДРУГИ

(2015) Обновеният образ на Левски (за Иван Стоянов : „Нови щрихи…“). // Проглас. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2015 (год. XXIV), кн.1, с.169-172, ISSN 0861-7902

(2014) Литературна анкета с Анчо Калоянов, проведена от Иван Станков в периода от 25-и април до 17-и май 2013 г. // Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения, В.Търново: изд. „Фабер“, 2014, с.198-277, ISBN 978-619-00-0123-2

(2014) Снимки, шаржове, портрети. // Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения, В.Търново: изд. „Фабер“, 2014, с.307-373, ISBN 978-619-00-0123-2

(2013) Нощта срещу Десети (драма) // Великотърновската Алма Матер в съвременната българска литература. Драма. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2013, с.225-268, ISBN 978-954-524-916-7

(2013) Колкото и да вярвам в паметта на кръвта, повече вярвам в писаното слово (предговор) // Зебилянова, М. Пътуване към спомена, Русе, 2013, с.6-9, ISBN 978-954-337-202-7

(2012) За Болен Дойчин – отново, но и за последно… (рецензия, М.Йованович, Т. Моллов. Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор. В. Търново: Фабер, 2011, 288 стр.) // Проглас. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2012 (год. XХI), кн.1, с.168-172, ISSN 0861-7902; LiterNet, 2011 http://liternet.bg/publish/akaloianov/za-bolen-doychin.htm

(2010) Право в десетката (предговор) // И ние в литературата. В.Търново: Унив. изд. „Св.св.Кирил и Методий“, 2010, с.7-12, ISBN 978-954-524-731-6

(2007) От същия автор... (рецензия,  Ненов, Н. Летописът на свещеник Кирил и фолклорът на село Беляново. (Библ. Извори, т. 4). Русе: Род, 2006, 160 с.) RuseNews.eu, 12.04.2007; Електронно списание LiterNet, 10.07.2011, № 7 (140)

(2004) Черното слънце на Сивила (пиеса) // Света гора. Алманах за литература и изкуство, бр.5, В.Търново: изд. ПИК, Фабер, Слово и Абагар, 2004, с.294-316, ISSN 1311-0209

(2004) Моите предци - на мене, аз - на вас, а вие - на вашите деца!... (предговор) // Милим Божне ле, Коладе ле. Съст. Димитър Атанасов. Варна: LiterNet, 2004. http://liternet.bg/publish/akaloianov/milim.htm

(2003) Девети (роман) София, изд. „Труд“, 2003, 496 с., ISBN 9545283998

(1997, 2011) Див огън (ист.роман) В.Търново: изд. „Фабер“, 2011, 304 с., ISBN 9789547758889 Романът „Див огън" заварва света в кризисен момент на метафизичен отпор - срещу свръхреалността на приключилата Европейска война, срещу последвалите болестни епидемии и всеобща екзистенциална неадекватност. Срещу битийния срив, срещу Голямата Боля, срещу тоталната деструкция на живота и на света Селото се изправя със запалването на див огън. Завъртат се необяснимите трансмисии на старата българска магика в съчетание със строгата църковност, с неканоничния профетизъм и със слабосилния институционализъм на падналата държава, със силиците и на българската интелигенция - един копнежен устрем да се възвърне порядъкът и сред погребалната миризма на тамяна да се възнесе отново плачът на новородените. Иван Станков

(1985) Престолнина (есета), София, изд. „Отечествен фронт“,1985, 172 с.

(1981) Седмият живот (разкази и новели), София, изд. „Български писател“, 1981, 144 с. По разказа "Страдивариус" от "Седмият живот" е заснет едноименен филм от режисьора Ст. Заверджиев

(1978, 1987) Димитър Злочести и Войводата Патрев (ист.роман), София, изд. „Отечествен фронт“, 1978, 135 с

(1976) Селищна могила (новели), София, изд. „Народна младеж“, 1976, 135 с.

(1970) Последното жито на лятото (разкази), Варна, Държавно изд., 1970, 164 с.


ЗА АНЧО КАЛОЯНОВ
Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения, В.Търново: изд. „Фабер“, 2014, 373 с., ISBN 978-619-00-0123-2

Велкова-Гайдаржиева, А. "Девети". Или за опита да се живее с истините за девети // Литературен вестник, № 21, 26.05-1.06.2004; Електронно списание LiterNet, 09.04.2004, № 4 (53)

Лебедова, Р. За "Девети". Интервю с Анчо Калоянов // Електронно списание LiterNet, 29.12.2004, № 12 (61)

Любенов, М. Открих текст на цар Симеон Велики (Интервю с Анчо Калоянов) // в-к Утро, 06.05.2004.; Електронно списание LiterNet, 21.04.2005, № 4 (65)

Моллов, Т. Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 ("З"). В. Търново, 2007, с. 535-536.; Електронно списание LiterNet, 21.06.2008, № 6 (103)

(2012) Ненов, Н. "Свети Георги и българите - топос в родната картина за свят от времето на създаването на Преславската православна цивилизация" // Електронно списание LiterNet, 19.04.2012, № 4 (149)

Станков, Ив. Историята е винаги друга ("Девети", роман от Анчо Калоянов) // © Електронно списание LiterNet, 03.05.2004, № 5 (54)

Станков, Ив. Похвално слово за Анчо Калоянов Слово, четено по повод 70-годишнината на проф. Анчо Калоянов, във Велико Търново, 17.12.2013 // Електронно списание LiterNet, 01.01.2014, № 1 (170)

Станков, Ив. (съст.) Романът "Девети" на Анчо Калоянов и мисленето за историята в съвременната българска литература Дискусия по повод романа "Девети" на Анчо Калоянов // Електронно списание LiterNet, 26.08.2005, № 8 (69)
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница