Монография Георгиева, В. Military English: from Theory to PracticeДата17.10.2018
Размер2.74 Mb.
ТипМонография
РЕЗЮМЕТА

на публикациите

на ст. преп. д-р Валентина Иванова Георгиева

кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент” 1. МонографияГеоргиева, В. Military English: from Theory to Practice, Издателство на Военна академия „Г. С. Раковски”, София, 2015, ISBN ISBN 978-954-9348-71-2Монографията е посветена на анализ на основните характеристики на военния английски език от теоретична и от прагматична гледна точка. След определяне на езиковите особености на военния английски (произход, словообразуване, взаимоотношения с общия английски, с другите специализирани езици, с военния сленг и др.), особено внимание е отделено и на NATO English като подвид на военния английски. Тенденциите в образуването на английски военни неологизми са разгледани в контекста на явлението 'политическа коректност' и е подчертано влиянието върху терминообразуването на политически коректни военни термини и в българския език.

Представени са особеностите на стандартизиране на българските военни термини в съответсвие с утвърдените от страните-членки на НАТО.

Последната глава е посветена на проблеми на преподаването и усвояването на военен английски. Систематизирани са ситуации за езикова употреба с прилагането на конструктивистки подход и на базата на отговори в анкета с български миротворци. Целта на тази практическа част е да подпомогне българските военни специалисти при усвояването на важна военна терминология, а също така да даде насоки на преподавателите по военен английски за провеждането на обучение на български миротворци чрез обучение в реални ситуации.
 1. Учебни пособия
2.1.


Георгиева, В. English for the Military, Военно издателство, София, 2005, ISBN – 10: 954-509-336-6; ISBN – 13: 978-954-509-336-4


Учебникът е предназначен за обучение на военнослужещи по специализиран военен английски език. Широкият спектър на теми от различни области на военното дело го правят подходящ и полезен за курсанти от Националния военнен университет, офицери от Българските въоръжени сили, сержанти и всички специалисти, които работят във военната сфера или имат отношение към военните въпроси.

Написването на предлагания учебник бе продиктувано от нуждата от материали по специализиран военен английски език, които да подготвят бъдещите и настоящи офицери и военнослужещи за работа в структурите на НАТО, за изпълнение на задачи по време на международни учения и мироопазващи мисии. Ето защо съдържанието на учебника е в дванадесет урочни единици, в които са включени материали, касаещи структурата, организацията и задачите на военното дело в основните родове въоръжени сили, военни звания и етикет, въоръжение, гражданско-военно сътрудничество и мироопазващи операции.

Всяка урочна единица се състои от три основни части. В първата, “Presentation”, се представя основната военна терминология по съответната тема на базата на богат илюстративен материал и чрез автентични и адаптирани текстове. Следва упражняване и затвърждаване на въведената лексика в градирани по трудност упражнения. Целта на такова структуриране и степенуване на упражненията е да подпомогне усвояването на терминологията от обучаеми с различно ниво на владеене на общ английски език, като по този начин ги подготви за различните видове задачи за изпита по STANAG 6001.

Втората част на всяка урочна единица - “Grammar focus” - представя и упражнява граматичен компонент, като обясненията на граматичните особености са на български език. Отново идеята за такова структуриране е максимално улесняване на обучаемите при запознаването, обогатяването и затвърждаването на знанията им по английски език.

В третата част на урочната единица - “Integrating skills” - са представени различни по вид и трудност задачи, които упражняват четирите вида езикови умения: четене, слушане, говорене и писане. Голяма част от тези упражнения следват формата на задачите от изпита по STANAG 6001, за да бъдат улеснени обучаемите за успешното им представяне на този изпит. Такова е и предназначението на рубриката For your information (FYI), която често следва даден текст и представя термините на български и английски език.

В някои случаи тълкуването на даден военен термин на английски език е предшествано от съкращението NATO. Toва е да покаже, че обяснението на термина е от NATO Glossary of Terms and Definitions, което е с цел запознаване на обучаемите с възприетото от страните-членки на НАТО тълкуване на военните термини и повишаване на тяхната оперативна съвместимост.

В края на урочната единица са включени рубриките Did you know и Time for fun, както и на кръстословици и въпросници с цел разнообразяване и по-приятно усвояване на трудната терминология. В допълнение, обучаемите имат възможност да работят и самостоятелно, като използват ключа към упражненията, приложенията и английско-българския речник с военните термини, които се срещат в учебника.
2.2.

Георгиева, В. Анчева, К., Горидкова, Ю. Тестове по английски език за кандидатстване във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2006, ISBN – 10: 954-8991-47-0; ISBN – 13: 978-954-8991-47-6.Помагалото с тестове по английски език е съставено с цел да улесни кандидат-студентите на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна при подготовката им за кандидатстване. То ги запознава с формата на теста, неговите компоненти и степента на трудност.

Помагалото съдържа десет теста, които са със структурата на теста по английски език, който е задължителен за постъпване във ВВМУ.

Всеки тест включва три задачи:

I задача: Изберете правилния отговор. Тази задача проверява знанията за различни компоненти на английския език, като във фокуса е неговата лексика: съществителни имена (броими и неброими), глаголи (пълнозначни, спомагателни, модални, окончания и начини за образуване на основните глаголни времена), местоимения (лични, притежателни, въпросителни, относителни); прилагателни имена и форми на степенуването им, думи и изрази за количество, наречия, числителни имена, нелични глаголни форми (инфинитив, ing-форми, минало причастие), предлози.

II задача: Изберете правилната глаголна форма. Тази задача има за цел да провери владеенето на следните глаголни времена: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Continuous, Future Simple, както и на начините за изразяване на бъдеще време, инфинитив за цел, основни глаголи, изискващи инфинитив или ing-форма.

III задача: Прочетете текста и изберете правилния отговор. Тази задача включва текст за четене, последван от пет въпроса, с които се проверява правилното му разбиране.

В края на помагалото са ключовете с отговорите на задачите от примерните тестове.III. Методическа разработка
3. Георгиева, В., Байръм, М., Боцманова, М., Гагарова, С., Георгиева, И., Давчева, Л., Зарева, Д., Карастатева, В., Кацарска, М., Маджарова, Т., Маркова, Д., Стефанова, Д., Фей, Р., Филипова, Ф., Харакчийска, Ц., Цветкова, Н., Якимова, Т. Рамки за анализ на учебни материали в България от гледна точка на маргинализационни практики и дискриминативни нагласи. Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните средства. София, 2006. ISBN 954-91834-1-6Изданието представя материалите на авторския колектив на Консултативния център за антидискриминационна оценка на учебните средства, който работи в периода от април 2004 до март 2006 г. по проект, наречен „Преодоляване на маргинализацията и дискриминацията в учебните материали чрез междукултурно и гражданско образование”. Изданието представя част от дейността на Консултативния център: разработените Рамка за анализ на учебниците в българските училища от гледна точка на националната идентичност и на идентичностите на етносите в България и Модел за оценка на потенциала на учебниците в България да реализират целите на междукултурното образование. Разработените материали имат за цел да създадат и пилотират модулна учебна програма за професионално развитие на учител(к)и, която да подпомага изграждането на по-пълно разбиране на маргинализацията и дискриминацията като социални и културни явления и да развиват умения за тяхното преодоляване, както и да обучават педагози от начален и горен курс на българското училище да откриват и преодоляват конкретни проявления на маргинализация и дискриминация в учебниците и класната стая.
 1. Научни статии и доклади
Доклади на международни научни форуми4.1. Георгиева, В. English for Peacekeepers: Can We Teach It? In: Collection of papers from the International Conference Success and Challenges in Foreign Language Teaching at the National University of Public Service, Budapest 9-11 April 2014, Nemzeti Kozszolgalati Egyetem, Будапеща, 2014, стр. 11-18, ISBN 987-615-5305-37-5.
Докладът поставя проблеми, свързани с преподаването на специализиран английски език на миротворци и отговаря на въпроса: от какъв английски език се нуждаят миротворците - общ английски, военен английски или специализиран език, който можем да наречем английски за миротворци? Кои са особеностите на езика, използван по време на мироопазващи операции? Български миротворци споделят своя езиков опит и езиковите трудности по време на мисия в специален въпросник, който е използван като основа за предложения за подобряване на тяхното езиковото обучение.


  1. Георгиева, В., Воронова, Л., Балчиунаитиене, А. Green Approaches: Promoting Education for Sustainable Developmen in the Engish Classroom at Tertiary Level. В: Proceedings from the International Scientific Conference “Human and Nature Safety”, Part 2, Akademija, Kaunas, Lithuania, 2011, стр. 162-165, ISSN 1822-1823.

Докладът представя резултатите от изследване, проведено едновременно във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна и Университет Витаутас Магнус – гр. Каунас, Литва, което цели установяване на отношението и разбирането на студентите за целите и същността на образованието за устойчиво развитие (ОУР). Установено е, че в резултат на проведеното изследване студентите в двата университета развиват положително отношение към ОУР и оценяват високо важността му за тяхното собствено устойчиво развитие. Авторите заключават, че зелените подходи и проблематика могат и трябва да бъдат интегрирани в учебните програми по английски език и съвременните преподавателски практики.
  1. Георгиева, В. Synonymy in English Military Terminology. Language, Culture and Civilization (III): New Roads to Success, Vol. 1, The Polytechnic University of Bu charest, Politehnica Press, Bucuresti, стр. 36-43, Букурещ, 2009, ISSN 2067–1628.

Докладът представя проблема за наличието на явлението синонимия в английската военна (в частност военноморска) терминология. Анализирани са многобройни случаи на синонимни термини, които се установяват въпреки изискването за избягване на съществуването им. Представена е класификация на видовете синонимни термини, която да бъде прилагане в подобни терминологични изследвания.
4.4. Георгиева, В. Systematization of Military Terminology: Mission (Im)Possible?, В: сб. Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile, University of Defence, Brno, 2007, стр. 85-104, ISBN 978-80-7231-261-0.
Статията разглежда проблемите на систематизирането на английската военна терминология, като анализът и изводите се основават на теорията за терминосистемите. Теоретичните принципи се разглеждат и от практическа гледна точка поради важността на систематизацията за улесняване на комуникацията между военни специалисти от една страна и облекчаването на усвояването на специализирана военна терминология от друга. Предложена е схема за класификация на основните военните термини, която разкрива генеративните и партитивни отношения между тях.


  1. Георгиева, В., Василева, Н. On Some Contemporary Trends in the Bulgarian Military Terminology. В: Collected Papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 2004, стр. 285-292, ISBN 961-6500-51-1.

Докладът дефинира тенденциите в съвременната българска военна терминология, като представя процесите на активно заемане на английски военни термини в българския език, които са класифицирани в три групи: 1/ военни английски термини материални заемки, които изместват съществуващ термин със славянски произход; 2/ заемки от общоразговорния английски, които получават ново специализирано значение в българската военна терминология, и 3/ английски калкирани военни термини.
4.6. Георгиева, В., Стоянова-Атанасова, Л. Assessing and Evaluating English Competence for Navigators: A Necessary Way to Meet the STCW Safety Requirements. In: Proceedings of the International Seminar on Maritime English, Istanbul Technical University, March 2002, Истанбул, Турция, стр. 119-130.

Докладът анализира оценяването на английските езикови компетенции на бъдещите навигатори – обучаеми във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Представени са различните видове практически задачи и методически техники, които са част и от учебната програма на специалността „Корабоводене за търговския флот” и които са в съответствие с изискванията за безопасност на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) 1995
Доклади на национални научни форуми


  1. Георгиева, В. Military English Language Capabilities as a Requirement for Security Environment. В: Годишник на ФНСО, ВА „Г. С. Раковски”, 2015, под печат

Докладът разглежда езиковите способности и умения по военен английски език от гледна точка на развиване на способностите на НАТО. Подчертава се важността им за постигане на военна езикова оперативност, тъй като езиковите умения са неотменима част от военните способности и условие за осъществяване на успешна комуникация. Разгледани са трудностите при стандартизирането на българската военна терминология и особеностите на превод на английски военни термини на български.
4.8. Георгиева, В. За политическата коректност и приятелския огън. В: Сб. от конференцията „Актуални проблеми на сигурността” в НВУ „В. Левски”, 13-14.11.2014 г., Велико Търново, 2014, под печат.
Докладът разкрива процесите на създаване и употреба на нови английски военни термини, които са резултат от тенденцията за създаване и налагане на политически коректни термини, а също така се изследват техните български еквиаленти. На базата на многобройни примери се достига до извода, че се създават много нови английски термини-евфемизми, образувани чрез метафоричен пренос, които се калкират и утвърждават и в българската военна терминология.


  1. Георгиева, В. Преподаване на военна терминология в часовете по английски език. В: Сборник “Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана” на Военна академия «Г. С. Раковски», София, 2011, стр. 175-182, ISBN 978-954-9348-28-6

Разгледани са някои проблеми, свързани с необходимостта от преподаване и по-добро усвояване на специализирана военна терминология в часовете по английски език. Разгледани са резултатите от анкети, проведени с обучаеми във Военна академия «Г. С. Раковски» и ВВМУ – гр. Варна, които очертават необходимостта от по-задълбочено изучаване на специализирана лексика във връзка със изискванията, поставени в стратегиите за обучение по английски език на Министерството на отбраната. Посочени са някои от специфичните особености на обучението по английски за специални цели, като ролите на преподавателя по английски език и връзката преподавател-обучаем.
4.10. Георгиева, В. Антонимия в българската военна терминология. В: Сборник доклади от международна конференция на НВУ „В. Левски”, Велико Търново, 2011, стр. 72-79, ISSN 1314-1937
Докладът разглежда особеностите на българските военни антоними. Предложена е класификация, според която антонимите се подразделят на: 1/ словообразувателни - разнокоренни и еднокоренни, и 2/ лексикални, които се подразделят на контрарни (война – примирие – мир), контрадикторни (тероризъм – антитероризъм), конверсивни (миниране – разминиране) и обратни (настъпление – отстъпление). Изводът е, че явлението антонимия е разпространено в българската военна терминология и става средство за изразяване на необходимите и неизбежни екстралингвистични явления от тази сфера на човешките дейности. Лексикосемантичните процеси, характерни за разговорния, неспециализиран език, намират проявление и във военната терминология, където се срещат много примери на противопоставяне на явления, признаци, свойства, качества и действия от военната сфера с помощта на лексикални антоними.


  1. Георгиева, В. Teachng Terms Effectively in ESP. – В: Трудове от конференцията на Българската асоциация на преподавателите по английски език, ISSN 1311-7351, Велико Търново, 2010. Онлайн достъпна на http://www.beta-iatefl.org/1638/blog-publications/teaching-terms-effectively-in-esp/.

Докладът разглежда някои аспекти на ефективно преподаване на специализирана лексика в часовете по чужд език. Проблемите на селектирането, представянето и затвърждаването на термини са анализирани от теоретична и практическа гледна точка. Примерите и изводите се основават на преподаване на военна терминология на възрастни специалисти-обучаеми, но наблюденията могат да бъдат използвани при преподаване на специализирана терминология и в други области.
  1. Георгиева, В. Синонимия в българската военноморска терминология. В: Морски научен форум, т.4, Варна, 2008, стр. 116-126, ISSN 1310-9278.

Докладът представя явлението синонимия в българската военноморска терминология. Анализирани са многобройни случаи на синонимни термини двойки и редици, които доказват факта, че българската военноморска терминосистема е все още в период на формиране. Установява се наличието на синонимни двойки, в които едновременно се употребяват чужд и български термин, както и навлизането на английски терминологични съчетания, които в повечето случаи се калкират.

  1. Георгиева, В. Системни отношения на термините за морски мини. В: сб. Научни трудове на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, т. 28, Варна, 2007, стр.145-150, ISSN 1312-0867.

Докладът анализира и представи в схематичен вид системните отношения на термините за морски мини, следвайки определен модел. Целта на систематизирането на изследваните термини е да се постигне ефективност на комуникацията между ползвателите на дадената терминосистема чрез систематизиране на качествата и свойствата на концептите, назовани от изследваните термини.
  1. Георгиева, В. Gender Issues in Canadian and Bulgarian Armed Forces: A Contrastive Study. В: Сборник научни трудове, ч. III, от Научна сесия на 11-12.10.2007 в НВУ „Васил Левски”, ф-т "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, 2008, стр. 107-118, ISBN 978-954-9681-21-5.

Изследването представя някои джендър проблеми на българските въоръжени сили на базата на сравнение със ситуацията в канадските въоръжени сили. Анализът се осъществява въз основа на съпоставка на данни относно процентното отношение на жените в двете армии и в различните родове войски, позициите на жените-военнослужещи и възможностите им за кариерно израстване и др. Направени са предложения за осъвременяване на кадровата политика и подобряване на службата на жените-военнослужещи.
  1. Георгиева, В. Advantages of Using English for the Military Textbook. В: Сборник от Юбилейна научна сесия от 20-21.04. 2006, НВУ „Васил Левски”, Факултет “Авиационен”, гр. Долна Митрополия, 2006, т. 2, стр. 490- 498, ISBN 978-954-713-080-7.

Докладът представя целите, структурата на учебника като цяло и на отделните урочни единици, съдържанието на учебника и видовете задачи и упражнения на English for the Military, публикуван непосредствено преди провеждането на конференцията. Подчертава се основната цел на учебника: да помогне за подготовката по военен английски на най-широка аудитория от военни лица и предимствата на този първи по рода си български учебник.
  1. Георгиева, В. Intercultural Learning and Learner’s Culture in the EFL Classroom. В: Научни трудове, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, т. 27, Варна, 2005, стр. 152-155, ISSN 1312-0867.

Докладът разглежда различни аспекти на междукултурното образование, подчертавайки важноста му в часовете по английски език за развиване на нагласите и способностите на студентите за междукултурна комуникация. Представени са резултати от дискусия в клас по въпросите «Какво харесваш най-много от живота си тук?» и «Какво би ти липсвало, ако живееше в чужбина?», които потвърждават дефиницията за 'култура' като споделен комплекс от цености, вярвания и обичаи. Резултатът от подобни дискусии в часовете по английски език са по-добро разбиране не само на изучаваната, но и на собствената култура от страна на студентите. Представени са и методически препоръки и видове задачи за междукултурното образование с цел разнообразяване на часовете по ЧЕО.
  1. Георгиева, В., Карастатева, В. Rethinking the Common European Framework in the Context of the IMO Model Course 3.17. Технически университет във Варна, стр. 286-294, Варна 2005, ISBN 954-20-0316-1 ((Vol. III).

Целта на изследването е да съпостави нивата за езикова компетентност от Общата европейска езикова рамка (CEF) с тези от Курса 3.17. на Международната морска организация (IMO Model Course 3.17.). Авторите изхождат от презумпцията, че езиковите умения и компетенции на обучаемите са дефинирани по сходен начин с цел успешна комуникация в междукултурна среда. Авторският принос на изследването е в създаване на таблица с дескриптори по общоморски английски език, в която тези дескриптори се съпоставят с дескрипторите от Европейската езикова рамка.
  1. Георгиева, В. From Analyzing Students’ Needs to Implementation of the Teaching Objectives. В: сб. Научни трудове, т. 26, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, Варна 2004, стр. 82-86, ISSN 1312-0867.

Докладът разкрива важността на анализа на потребностите на обучаемите за подобряване на ефективноста на ЧЕО. Предложен е въпросник за оценка на потребностите на обучаемите и са анализирани резултатите от проведено изследване с този въпросник. Целта на изследването е да се подобри процеса на планиране, прилагане и изпълнение на образователните цели в даден езиков курс в отговор на съобразяването му с предпочитанията и изискванията на обучаемите.
  1. Георгиева, В., Карастатева, В. Ethnographic Observation in the EFL Classroom. Food Ethnography. В: сб. Научни трудове, т. 26, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, Варна, 2004, стр. 87-91, ISSN 1312-0867.

Докладът разглежда етнографското наблюдение като нов и поради това – не особено познат и прилаган метод в ЧЕО. Подчертават се предимствата на този метод за развиване на уменията за междукултурна комуникация на обучаемите, тъй като прилагането му позволява интегриране на езиковото обучение с развиване на културната образованост, в резултат на което се постига по-добре разбиране на собствената и чуждата култура(и) и по-ефективна междукултурна комуникация. Предложени са практически указания за учителя за провеждане на етнографско наблюдение, като детайлно се разглежда прилагането на този метод при запознаване с темата „Храна”.
  1. Георгиева, В., Вичева, П. Омонимия при съкращенията в съвременните средства за комуникация. В: Сборник научни трудове, Научна сесия 2003, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, част I, Шумен, 2004, стр. 183-190, ISBN 954-9681-01-7.

Докладът се занимава с омонимията и по-специално с нейното проявление при абревиатурите. Изследването се основава на корпус от абревиатури, които се използват при съвременните средства за навигация. Омонимията се разглежда във връзка с полисемията, като се подчертават нейните характерни черти в резултат на специфичната характеристика на абревиатурите.
  1. Георгиева, В. Using Our Textbooks Interculturally? Moving On Possible. В: Трудове от конференцията на Българската асоциация на преподавателите по английски език, Варна, 2004. ISSN 1311-7351.

Докладът представя целите, идеите, структурата и хода на презентация, проведена по време на конференцията на Българската асоциация на преподавателите по английски (БАПА) в гр. Варна, 2004 г. Целта на презентацията е да повиши информираността на колегите-преподаватели и да ги запознае с различни проблеми на междукултурното образование (МКО), на базата на примери от български учебници и в частност – с учебника “Moving On In a World of English” за 9 кл. за ученици с интензивно изучаване на английски език. Участниците в презентацията вземат активно участие, запознавайки се с Модела за оценка на потенциала на учебниците в България, разработен от Консултативния център за антидискриминационна оценка на учебните средства, чийто съучредител е авторката на презентацията и на доклада.
  1. Георгиева, В. За вербалната агресия в някои български, руски и английски идиоми. В: Годишник на Техническия университет във Варна, т.1, Варна, 2003, стр. 273-280, ISSN 1311-896Х.

Докладът дефинира вербалната агресия като вид езиково поведение, отразяващо стереотипите на дадено културно съзнание, и проследява различни начини за изразяването й чрез сравнение на български, руски и английски идиоми. Голяма част от сравняваните идиоматични изрази съдържат като компонент названия на различни части на тялото, които стават обект на вербална агресия. Установяват се сходни идиоми в двата или трите езика (напр. дера/одирам/смъквам кожата <от гърба> на някого // драть/сдирать шкуру// to skin s.b. alive), изградени на сходна матафорична образност.
4.23. Георгиева, В., Вичева, П. Beating about Bush, В: Научни трудове, Юбилейна научна конференция с международно участие „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2003, стр. 298-304, ISSN 0861-0312.

В доклада се разглеждат някои от речите на президента на САЩ Дж. Буш след 11. 09. 2001 от лингвистична гледна точка. Определен е жанрът им - политическа реч - и е разгледана структурата на текста и изложените аргументи. Анализират се приложените техники в корпус от речи, за да се открият лингвистичните реторични средства, посредством които се постига значимо емоционално социално въздействие.
  1. Георгиева, В. How to Take the Shock out of Culture Shock. В: сб. Морски научен форум, т. 4, стp. 152-159, Варна, 2003, ISSN 1310-9278.

Целта на доклада е да предложи идеи за междулкултурно обучение на студентите-бъдещи морски специалисти, и да развие компетенциите им за междукултурно общуване до степен, която да ги предпази от изпитване на каквито и да било затруднения в чужбина. В доклада се представят степените на културен шок, анализират се резултатите от анкета за междукултурния опит от учебно плаване на студенти и се обобщават резултатите от проведената анкета, като се предлагат идеи за преодоляване на културния шок.
  1. Георгиева, В. Military Oath of Allegiance – the Bridge between Cultural Differences of the Military Personnel Worldwide. В: сб. Научни трудове, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, стр. 75-80, Варна 25/2002, ISSN 1312-086.

Докладът разглежда проблеми на междукултурното обучение на курсанти, което следва да е съществена част от тяхното езиково обучение, тъй като им помага да преодолеят културните различия между военнослужещите от различни държави.Особено внимание е отделено на ролята на военната клетва за развиване на груповата култура на курсантите и на тяхната междукултурна образованост. Представени са най-важните характеристики на военната култура и общите ценности на военния етичен код.
  1. Георгиева, В. NATO Standardization of Military Terminology in Teaching ESP. В: Морски научен форум, т. 3, Варна, 2001, стр. 165-171, ISSN 1310-9278.

Основната цел на доклада е да анализира и подкрепи с примери възможните теми и задачи, които да се включат в обучението по английски език във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, за да се хармонизира преподаването на специализиран военен английски език с най-новите тенденции в езиковото обучение на военнослужещите чрез влючване в обучението на Речника на термини и дефиниции на НАТО.
  1. Георгиева, В. The Communicative MTAP Teacher Trainer Programme at the CFLS: Challenge and Advantages for ESP Teachers. В: Морски научен форум, т. 3, Варна, 2001, стр. 216-223, ISSN 1310-9278.

Докладът информира за програмата за повишаване на квалификацията на преподавателите по английски език от военни вузове, прилагане от Езиковата школа на Канадските въоръжени сили (CFLS). Разгледани са основните цели на тази програма, която акцентира върху прилагането на комуникативния подход в ЧЕО, и начините за постигането на целите на езиковото обучение чрез прилагане на най-новите методологично-ефективни практики.
4.28. Георгиева, В. Mastering Communicative Competence while Teaching EFL. В: Научни трудове, кн. 69, Велико Търново 2001, стр. 267-274, ISSN 0861-0312.
Докладът представя основните характеристики на комуникативната компетентност от теоретична гледна точка, на базата на които представя някои комуникативни задачи с цел подобряване на преподаването на английски език. Разгледани са и новите роли на преподавателя и ученика в процеса на развиване на комуникативните умения.


Публикации в международни/национални издания с импакт фактор


  1. Георгиева, В. Терциум компарационис и преподаването на специализирана английска терминология. – В: сп. Чуждоезиково обучение, Vol. 42, бр. 1, 2015, стр. 28-39: ERIH PLUS.

препечатана със съкращения в приложение на в-к „Азбуки”, бр. 9, 26.02 – 05.03. 2015 г., стр. 2-6.


Статията разглежда проблема за преподаването на специализирана терминология в тясна връзка с проблема за съпоставителните лингвистични изследвания и основата, върху която те трябва да се градят. Представени са съществуващите мнения по този въпрос, като се защитава тезата, че в ролята на терциум компарационис е най-подходящо да се прилагат специализираните тематични области, които включват основните понятия на дадена област. На базата на примери от областта на военна терминология се прави извода, че това позволява решаването не само на важни теоретични проблеми на съпоставителното терминознание, но, което е от особена важност в методиката на чуждоезиковото обучение – по-висока ефективност в преподаването на специализирана терминология.


4.30. Георгиева, В. Military Language and Sexual language. В: Научни трудове на Русенския универстет – 2015. том..., серия... под печат: Винити
Целта на доклада е да анализира отношенията между военния английски като специализиран език със специфични особености и сексуалния език. Посочени са причините за насищане на английския военния език със сексуални конотации и съществуването на богат военен сленг с табуистични названия, които изразяват обидно отношение към жените. Многобройни примери показват използването на английски военни термини за означаване на сексистко отношение към жените, както и влиянието на детерминологизираните военни термини върху общоразговорния език.


  1. Георгиева, В. Полисемия в българската и английска военноморска терминология. – В: сп. Съпоставително езикознание, год. XXXIV, бр. 2, 2009, стр. 21-35: ERIH

В статията се разглеждат както традиционните, така и по-малко разпространените разбирания за явлението полисемия в терминологията, което явление е илюстрирано с примери от българската и английската военноморска терминология. Установява се, че полисемията, която е проява на вариантността на езика и на тенденцията за икономия, е по-силно представена в английската военноморска терминология. Между двата езика често се проявява езикова асиметрия, тъй като единият от двата корелиращи термина е с по-широко или с по-тясно (специализирано) значение от другия. При заемането на английски термини в българския език в някои случаи се наблюдава суфиксално разграничаване на значенията. Полисемията при военноморските термини в повечето случаи не предизвиква двусмислици; развитието й свидетелства за развитието в значенията на понятията, резултат от развитието на военното и военноморското изкуство.Публикации в международни специализирани научни издания


4.32. Георгиева, В. Synonymy In English And Bulgarian Military Terminology (A Contrastive Study). Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. 1-2 (11)/2013, Ереван, стр. 17-30.
Статията представя съпоставително изследване на явлението синонимия в българската и английската военна терминология, което установява и доказва факта, че българската военна терминология е в процес на активно създаване и установяване именно поради наличието на много синонимни термини. Предложена е класификация за съпоставително изследване на синонимни термини, според която основните видове са лексикални, морфологични, синтактични и графични, които са анализирани с техните подвидове и на основата на примери от двете терминологии. Обобщени са тенденциите в образуването и употребата на синонимни термини в разглежданите терминосистеми.


Публикации в национални издания с редколегия


4.33. Георгиева, В. За особеностите на NATO English (през погледа на българския миротворец). В: Сборник от Седма международна конференция по лексикография и лексикология на Института за български език към БАН. София, 2015, под печат
Възприемайки конструктивисткия подход на научно изследване, предлагаме систематизация на особеностите на един от видовете английски за специални цели - т.нар. NATO English, от гледна точка на ситуациите на употребата му. Особеностите на този подвид военен английски език са обобщени след проведена анкета с българи – участници в мироопазващи операции в различни страни по света през последните десет години. Разгледани са факторите, които налагат обособяването на NATO English като отделен подвид английски език за специални цели: осъзнатата необходимост от цялостна стандартизация на терминологията, използвана от страните-членки на НАТО, с цел осигуряване на ясна и недвусмислена комуникация.

4.34. Георгиева, В. Термини словосъчетания в българската и английска военна терминология. В: сб. от Юбилейна научна конференция '50 години – врата към образованието и прозорец към света' по случай 50 години от създаването на Департамента за езиково обучение - ИЧС, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София, 2013, стр. 457-463, ISBN 978-954-07-3610-5.
Докладът разглежда особеностите на термините словосъчетания (ТСС) в българската и английската военна терминология в областта на мироопазващите операции. Това съпоставително изследване обобщава някои от насоките на развитие на българската военна терминология и степента на влияние на английската военна терминология върху нея. Анализът е на основата на контрастивен модел на анализ. Класификацията включва термини словосъчетания със съчинително и с подчинително отношение между компонентите им, които в много случаи са формално симетрични, а в други – формално асиметрични поради типологичните характеристики на двата съпоставяни езика.


4.35. Георгиева, В. Терминологизация в българската и английска военна терминология. В: Сб. «70 години българска академична лексикграфия» Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология ‘70 години българска академична лексикография (в чест на 70 години от създаването на Института за български език при БАН)’ 24 – 25 октомври 2012 г., Акад. издателство „Проф. М. Дринов”, София, 2013, стр. 497-506, ISBN 978-954-322-578-1.
Докладът представя съпоставително изследване на процеса на терминологизация чрез метафоричен и метонимичен трансфер на значението на общоупотребими думи. Анализирани са видовете метафорични и метонимични названия и са установени общи закономерности на терминологична номинация в неродствени езици. Предложена класификация, която е подкрепена с многобройни примери.


4.36. Георгиева, В., Попова, Р. Canadian Impact on Teaching Military English in Bulgaria. В: сб. Canada: A View from Without, New Bulgarian University Press, Sofia, 2007, стр. 173-182, ISBN: 987-954-535-469-4.
Авторите на статията са участвали в специализиран курс за преподаватели по английски език от висши военни институти в Езиковото училище на канадските въоръжени сили (ЕУКВС) в гр. Отава, Канада, и представят основните цели и задачи на този курс. Подчертава се значението на обучението в ЕУКВС за подобряване на качеството на преподаване на военен английски език в България и ценните методически практики, които могат да бъдат приложени в българските военни вузове.Публикации в национални издания

4.37. Георгиева, В., Давчева, Л., Кацарска, М. Пол и характер на българските учебници. В: сп. Алтера, бр. 3, 2005, стр. 14-17, ISSN 1312-5273.


Статията представя анализ (рецензия) на учебника „Домашен бит и техника” за първи клас (Витанов, Л. И Г. Иванов на из-во „Просвета”, 2002 г.) от гледна точка на представянето на социалния пол. Констатиран е фактът, че този учебник е един типичен български учебник, тъй като отразява и пресъздава съществуващи конфликти и предубедености в българското общество: неравностойно съотношение на визуалното присъствие на момчета и момичета – приблизително 3:1; стереотипно представяне на набора от възможни за двата пола дейности, които подсилват разделението на двата „свята”, в които на момичетата се пада „поддържащата” роля.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница