Монреал, Квебек, КанадаДата30.04.2017
Размер281.73 Kb.
Правилник

на

Българската Източно - Православна църква

Св. Иван Рилски”


Монреал, Квебек, Канада
ЧАСТ I
Организация на църковната общинаЧл. 1 (1) Българите, източно – православни християни от България и родени в други страни, живeeщи в Монреал, Квебек и околностите му, които по своята християнска вяра принадлежат към Източно - Православната Църква, се организираха на 27 април 2002 г., инкорпорираха на 20 август 2002 г. и регистрираха под №1160967791 като Българска Източно - Православна църква “ Св. Иван Рилски ”.

Име и териториална юрисдикцияЧл. 2 (1) Българската църква в Монреал е юридическо лице, със седалище в град Монреал, с адрес: 1195, Sauvé Est, Montreal, Quebec, H2C 1Z8, Canada и с териториална юрисдикция за провинция Квебек.

(2) Църковната община се нарича Източно - Православна църква “ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ.

(3) Първи енорийски свещеник е отец Димитър Шумов.

Религия и духовна юрисдикцияЧл. 3 – (1) Църквата съществува и действа съгласно каноните на Източно – Православната Църква,Правилника на Българската Православна Църква, законите на Квебек и Канада.

(2) Като съставна и неделима органическа – каноническа част от Българската Източно – Православна Църква, в духовната юрисдикция на епархията за Северна и Южна Америка и Австралия, казаната църковна община признава за свой църковен и духовен ръководител Епархийския Архиерей.
Цели и задачи
Чл. 4 – Главната цел на тази църковна община е да задоволи религиозните и духовни потребности на православните християни и да работи за съхраняването, развитието и популяризирането на българското културно и духовно наследство.

Чл. 5 – За реализирането на тези цели, Българската Източно – Православна църква ”Св. Иван Рилски” :

(а) Поддържа собствен храм, където: да се извършват християнски църковни служби и обреди, членовете на енорията могат да отправят своите молитви към Бога, да провеждат своите събрания и неделно училище, както и да организират други културни и социални прояви, които да съдействат за съхраняването и популяризирането на българското културно и духовно наследство.

(б) Има и издържа свой енорийски свещеник. По необходимост и при възможност, църквата може да наеме и други църковни служители.

(г) Организира благотворителни прояви за нуждаещи се.

(д) Поддържа духовни връзки с други християнски общини.

е) Извършва всякакви други дейности, които подпомагат реализирането на горепосочените цели.Финанси и издръжка на църкватаЧлен 6 Приходи и разходиРаздел І
ПРИХОДИ
      
Член 7 Средствата на Българската православна църква се набират от:
1. дарения, завещания и наследства от физически лица;
2. дарения от юридически лица, обществени учреждения, организации и фондове;
3. печатане и издаване на църковна литература, производство и продажба на църковни свещи, треби, дискос и други вещи, свързани с богослужебната и религиозна дейност и потребност;
4. дивиденти от дейността на търговски дружества, собственост на Българската православна църква;
5. дивиденти от дейността на търговски дружества, в  които Българската православна църква имат дялово или акционерно участие;
6. приходи от учредени вещни права на строеж и вещни права на ползване, наеми и арендни вноски от отдадени за ползване на трети лица недвижими имоти, принадлежащи на българската православна църква;
7. приходи от лихви по банкови сметки и приходи от притежаване или от продажба на ценни книжа;
8. доходи от църковни стопанства;
9. държавни субсидии за  Българската православна църква;

10. проходи от организирани срещи, забави, празници, пикници и други мероприятия;

11. проходи от доброволен труд и стопанска дейност, не влизаща в противоречие с настоящия устав;
12. други източници, съответстващи на изискванията на настоящия Правилник и квебекското законодателство.

Раздел ІІ
РАЗХОДИ

Член 8 Средствата на Българската православна църква се разходват за:
1.възнаграждения на свещенослужителите и църковнослужителите;
2. издръжка на Църковния хор;

3. поддръжка и ремонт на храма;

4. подпомагане на създаденото към българската Източно-Православна църква училище «Свети Климент Охридски»;

5. реализиране на различни проекти, които съдействат за реализирането на целите на църквата;

6. изплащане на задълженията на църквата;
7. други обосновани необходими разходи.

ЧАСТ II

Членство
Чл.9 Членството в църковната община се определя от Правилника на Българската православна църква и от гражданското законодателство на Квебек.

Чл.10 Членове на църковната община могат да бъдат кръстени православни християни, които са платили определения от Общото събрание членски внос.

Чл.11 Членовете на църковната община се вписват в нарочен регистър на членовете, който съдържа: трите имена на всеки член, неговия адрес, електонна поща и телефон.

Членски внос и редовни членове
Чл. 12 (1) – Размерът на членския внос, сроковете и начина за неговото заплащане се определя с решение на Общото Събрание по предложение на Управителния съвет.

(2) Общото събрание може да реши за определен период от време да намали размера на членския внос или да освободи от неговото заплащане определени лица извършили дарения в определени размери или допринесли със средства или дела за популяризирането, благоденствието и развитието на българската църковна общност.Тези лица не губят статута си на редовни членове и могат да упражнят правото си на глас по реда предвиден в настоящия правилник.

(3) Лицата над седемдесет (70) годишна възраст са освободени от заплащането на членски внос, но същите нямат право на глас в Общото Събрание.

Чл. 13 Право на глас в Общото Събрание имат редовнитe членове на общината, над 18 годишна възраст, по 1 от семейство, които са платили членския си внос за отчетната година и са редовни членове по времето, за което е насрочено Общото събрание.


Изгубване на членството
Чл.14 (1) – Членството се изгубва:

 1. При незаплащане на членския внос;

 2. При изключване от Общото Събрание.

(2) Член, който чрез действия или по друг начин пречи за осъществяване на целите на църковната община, вреди на престижа и репутацията на църквата и нейните деятели, разпространява слухове и клевети, или има поведение несъвместимо и непристойно за член на църквата, се изключва от Общото Събрание по предложение на Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет предупреждава писмено, с писмо или по електронен път, лицето извърващи действия несъвместими с настоящия правилник и му дава подходящ срок за тяхното прекратяване.

(4) В случай, че лицето, въпреки направеното предупреждение продължи своята дейност, Председателят на Управителния съвет внася случая за разглеждане и гласуване от Управителния съвет и предоставя материалите по случая на Надзорния съвет.

(5) Надзорният съвет може по своя преценка да направи допълнително проучване на случая и да препоръча на Управителния съвет да извърши определени действия. Препоръките на Надзорния съвет нямат задължителен характер за Управителния съвет.

(6) Случаят се предоставя на разглеждане на следващото Общо събрание, като Управителния съвет изнася пред събранието всички свързани със случая факти, които са довели до предложението за изключване.

(7) На лицето, предложено за изключване, се дава възможност да изясни своето поведение, преди да се гласува предложението за изключване. Лицето, предложено за изключване не участва в гласуването.

(8) За изключването на един член трябва да са гласували утвърдително най-малко две трети от присъстващите членове.

(9) Изключен член може да бъде приет отново за член на църквата най-малко една година след решението на Общото Събрание и при условие, че същото се задължава да спазва настоящия правилник.

(10) При повторно изключване лицето няма право да бъде прието отново за член на църквата.

(11) Изключените членове нямат право на връщане на платения членски внос. Същите носят пълна гражданска и имуществена отговорност за вредите нанесени на църквата.
Права и задължения на членовете
Чл. 15 Членовете на църквата трябва да спазват правилата за поведение, подобаващо на православен християнин:


 1. Да присъстват на Божествената Света Литургия и другите служби в неделните и празнични дни.

 2. Да се стараят да спазват правилата и постите на Православната Църква.

 3. Да приемат Светото Причастие, според изискванията от Правилника на Българската Православна църква.

 4. Да отдават уважение на енорийския свещеник, на епархийския митрополит, на всички от църковната йерархия и духовенството.

 5. Да им бъдат извършвани треби, според предписанията на Правилника на Българската Православна Църква.

 6. Да сътрудничат по всякакъв начин за добри резултати в делата на църковната община.

 7. Да насочват дейността си към благополучие и напредък на църковната община.

 8. Да присъстват на редовните и извънредни събрания.

 9. Да вземат участие в разискванията и да гласуват.

 10. Да бъдат избирани като членове на управителния съвет (църковни настоятели) и като служебни лица да вземат участие в ръководството на църковно – общинските дела и насочването на живота и проявите на църквата.

 11. Да ползват преференциални тарифи за религиозните и светски церемонии, в съответствие с предварително установен от управителния съвет и утвърден от Общото събрание ценоразпис.


Част III

Управление

Чл. 16 Делата на църквата се управляват и ръководят от Управителен съвет и Общото Събрание.
Част IV

Управителен съвет (Църковно Настоятелство) и заседания


Чл. 17 (1) Броят на членовете на Управителния съвет (Църковно Настоятелство) са девет (9).

(2) Управителният съвет се състои от членове по право и избрани членове.

(3) Членове по право са: Енорийският Свещеник, в качеството си на почетен председател, Ръководителят на училището и един представител на църковния хор. Хорът излъчва своя представител в Управителния съвет чрез решение взето с обикновено мнозинство от неговите членове.

(4) Членовете на Управителния съвет избрани от Обшото събрание са : Председател, Заместник председател, Секретар и 6 члена. Избирането на Управителен съвет се извършва на Общо събрание, съгласно разпоредбите на този правилник.

(2) Всеки член на Управителния съвет има един глас.
Избор на членове на Управителния съвет (църковни настоятели)
Чл. 18 (1) Всеки редовен член на църквата може да бъде избран за член на Управителния съвет и може да бъде преизбиран неограничен брой пъти, с изключение на Председателя, който може да заема този пост максимално два поредни мандата.

(2) Мандатът на Управителния съвет е (3) три години.

(3) Всеки редовен член на църквата може да се кандидатира за член на Управителния съвет като отправи писмено заявление до Надзорния съвет.

(4) Изборът на членове на Управителния съвет се ръководи от Надзорния съвет. Председателят на Надзорния съвет обяснява правилата и техническата процедура по провеждането на избори за членове на Управителния съвет.

(5) На Общото събрание редовните членове могат да правят предложения за членове на Управителния съвет.

(6) За всеки член на Управителния съвет се гласува отделно и с явно гласуване. При гласуването се посочва и длъжността на кандидата-Председател, Заместник Председател, Секретар и членове.

(7) Всяко лице предложено за член на Управителен съвет може да си направи отвод.

(8) За избрани се считат лицата получили най-много гласове. При получаване на равен брой гласове за определени кандидати, за да се излъчи на победител се провежда повторно гласуване.

(9) Управителният съвет може да изготви процедурен правилник за избора на членове на Управителния съвет.
Чл.19 (1) – Председателят свиква Управителния съвет на редовни и извънредни заседания.

(2) Енорийският свещеник може да свика Управителния съвет на извънредно заседание.

(3) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя или Енорийския Свещеник да свика Управителния съвет на извънредно заседание. В случай на отказ, трима (3) членове на Управителния съвет могат да свикат Управителния съвет на извънредно заседание.

(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват с писмено уведомление изпратено по електронен път или по пощата най-малко 3 дни преди определената за заседание дата.

(5) Кворумът на заседанието се състои от най-малко шест (6) члена.

(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. В случай на разногласия, които не могат да бъдат решени със средствата на предвиденото в правилника мнозинство, Председателят има решаващ глас. Енорийският свещеник има решаващ глас по всички въпроси, по които не може да бъде постигнато съгласие, и които се отнасят до религиозния живот на църковната община.

(7) Решения на Управителния съвет могат да бъдат взети неприсъствено при условие,че всички членове на Управителния съвет гласуват единодушно по поставените в дневния ред въпроси. Гласуването се извършва по електронен път.

Чл. 20 - За всяко заседание се води протокол. Всеки член на Управителния съвет има право да изрази особено мнение като Секретарят е длъжен да го отбележи в протокола.Чл. 21 – Член на Управителния съвет, който не се яви на заседанията на Управителния съвет три последователни пъти без уважителни причини, се счита за доброволно напуснал длъжността си. Неговото място остава вакантно до следващото Общо Събрание, а Управителният съвет продължава да функционира в намален състав. В случай, че броят на вакантните места станат повече от три (3), се свиква извънредно Общо събрание за тяхното попълване.

Чл. 22 – В случай на доброволно напуснал член на Управителния съвет, неговото място остава вакантно до следващото Общо Събрание, освен в случаите предвидени в правилника.

Чл. 23 – В случай, че длъжността на Председателя стане вакантна, неговите функции се поемат от Заместник Председателя до следващото Общо Събрание, на което се избира нов председател, чийто мандат е до изтичането на мандата на предходния председател.

Чл. 24 – Всеки напуснал или освободен член на Управителния съвет, се освобождава от отговорност със решение на Общото събрание.
Права и Задължения на Управителния съвет (Църковно Настоятелство)
Чл. 25 –Управителният съвет управлява и ръководи делата на църковната община, в съответствие с Правилника на Правилника на Българската Православна Църква, гражданското законодателство и съгласно разпоредбите на този правилник. При възникване на случаи, непредвидени в правилника, Управителният съвет може да сезира Надзорния съвет за съдействие.

Чл. 26 – Управителният съвет, освен когато Правилникът предвижда друго, представлява църковната община.

Чл. 27 - По всички духовни въпроси, Управителният съвет следва указанията на енорийския свещеник.

Чл. 28 – Управителният съвет:

(1) отговаря: 1. За събирането на членския внос.

 2. За месечното преглеждане на приходите и разходите на общината и за полагането на грижи свързани с увеличаване на приходите.

 3. За съставянето на годишния доклад и бюджет на църковната община.

 4. За подготовката на дневния ред на Редовните и Извънредни Общи събрания.

 5. За свикването на Общи Събрания съгласно разпоредбите на този правилник.

 6. За привеждането в изпълнение решенията на Общите събрания.

 7. За стопанисването, управляването и увеличаването на движимото и недвижимо имуществото на църковната общност.

 8. За назначаването, определянето на задълженията и възнаграждението, както и за вземането на решения за освобождаването на всички лица назначени на служба в църковната община съгласно разпоредбите на този правилник, освен ако друго не е предвидено в него.

 9. За воденето на съответната кореспонденция с Българската Православна Църква и Православна йерархия.

 10. За популяризирането дейностите, извършвани от църковната община, съгласно разпоредбите на този правилник.

 11. За изпълнението на всички други задължения, възложени му от Правилника на Църковната община.

 12. За уреждането и ръководенето на всички други дела на църковната община, които не са предвидени в Правилника.

 13. За извършването на всички дейности и за вземането на решения по всички въпроси, които не са от изключителната компететност на Общото Събрание.

(2) Съдейства за реализирането на целите на църковната община като:

 1. Взема необходимите мерки за тържественото честване на Патронния празник - Св. Иван Рилски, 19-ти октомври всяка година.

 2. Грижи се за съблюдаването на празниците с подходящи църковни служби, както и за посещаването на домовете на енориашите от енорийските свещеници със Света Вода и Кръста.

 3. Поддържа, развива и популяризира православния дух и българската културна традиция.

 4. Подпомага и насърчава дейността на училището и църковния хор, както и на всички културно-просветни дейности съгласно целите и задачите на църковната община.

 5. Организира екип от доброволци и професионалисти, които да работят за развитието на църковната община в духа на православната християнска любов.

 6. Полага усилия за помиряване в случай на раздори и спорове между двама или повече членове и да се старае да поддържа братство и дух на християнска любов между тях.

 7. Устройва възпитателни и спортни прояви, пикници и други забави.

 8. Поддържа библиотека.

 9. Издава и публикува бюлетин на църковната община.

 10. Организира дарителски компании чрез различни светски мероприятия (забави, разпродажби, състезания).


Чл.29 – За всички изгубени, откраднати, счупени, амортизирани материални ценности и притежания се прави протокол, който се подписва от 3-ма членове от Управителния съвет, който протокол се прилага към инвентарната книга.
Чл.30 – Всеки новоизбран Управителен съвет се запознава със съдържанието на гореизброените документи и поема отговорността за тяхното редовно водене и съхраняване.
Чл.31 – Всички книжа, документи, кореспонденция, нотариални актове, застрахователни полици и други важни документи, се пазят в хранилището на църковната канцелария, достъп до което имат Енорийският Свещеник, Председателят на Управителния съвет и Секретарят.
ЧАСТ V

Права и задължения на членовете на Управителния съвет (настоятели)

Председател
Чл. 32 – Председателят се избира от редовните членове на църквата по реда определен в настоящия правилник, за не повече от два последователни мандата, всеки с продължителност от три (3) години.

Чл.33 - Председателят заедно с Енорийския свещеник, ръководят църковната община.

Чл.34 (1) Председателят председателства всички събрания на Управителния съвет и Общите Събрания на църковната община.

(2) Председателят, освен ако се разпорежда друго от правилника, решава всички въпроси по реда, съобщава резултатите от гласуването и изпълнява всички други задължения, които обичайно влизат в неговите функции.

(3) Председателят по право членува във всички комитети.

Чл. 35 – Всички документи на църквата, се издават и подписват от Председателя и Секретаря.

Чл. 36 – Председателят представя доклад на годишното Общо събрание за работата на Управителния съвет.

Заместник Председател
Чл. 37 При отсъствие на Председателя, неговите функции се упражняват от Заместник Председателя.
Секретар

Чл. 38 –Секретарят:


 1. води, подписва и съхранява протоколите от събранията на Управителния съвет и Общото Събрание;

 2. води кореспонденцията на църковната община;

 3. организира, води и съхранява всички текущи книги, книжа, протоколи, кореспонденция, договори, регистри и други документи,

 4. извършва и всички други длъжности, които му се предписват от енорийския свещеник, председателя и Управителния съвет.


Чл.39 – Секретарят води и съхранява следните книги и регистри:

 1. Протоколите от събранията на Управителния съвет и Общите събрания, подредени по пореден номер и дата. Протоколите се съхраняват на хартиен и електронен носител.

 2. Съхранява регистъра за записване кръщения, венчавания и погребения, който се води от енорийският свещеник.

 3. Членска книга.

 4. Книга за записване на всички дарения.

 5. Книга за записване на всички ангажирания на залите.

 6. Инвентаризационна книга.

 7. Всяка друга документация, която е нужна за правилното ръководене делата на църковната община.

(2) Книгите, регистрите и документите на хартиен и електронен носител се съхраняват в хранилището на църковната община.


Чл.40 (1) Секретарят получава всички средства на църковната община и незабавно ги депозира по банковите сметки на църквата. Разходва средствата на църквата в съответствие с указанията и разпорежданията на Председателя и Управителния съвет срещу фактура или разписка. Предоставя на Управителния съвет информация за приходите и разходите, които е извършил като секретар, както и предоставя информация за финансовото положение на църквата.

(2) В случай на необходимост, Управителният съвет може да назначи Касиер за изпълнението на функциите по предходната алинея, както и да му вмени други задължения, свързани с оперативната дейност на църковната община.Чл. 41 – Секретарят отговаря за пазенето на счетоводните книги на църковната община и всички приходно-разходни документи, които се съхраняват в хранилището на църквата.

Част VI

Комитети
Чл. 42 – Управителният съвет, за попомагане постигането на целите на църквата, може да сформира следните комитети:

 1. Епитропски Комитет, който отговаря за работата на клисаря, грижи се за биенето на църковните камбани при църковните служби, снабдява потребите за Божествената служба, набавя цветя, зеленина и грозде за съответните празници и обслужва продажбата на свещите. Този комитет отговаря за получаването на даренията през деня и ги предава на касиера или упълномощеното служебно лице на църквата срещу разписка.

 2. Комитет по собствеността, който отговаря за извършването на ремонтните работи и стопанисването на църковната собственост и за рекламата на този вид дейности.

 3. Училищен и културен Комитет, който:

а) координира съвместните мероприятия на училището и църковната община, както и участията в културни мероприятия.

б) Изготвя и съгласува календара на културните и социални мероприятия с църковния и граждански календар.

в) Поддържа връзки с други културни и обществени организации.

г) Подготвя обявите за съответните културни и социални мероприятия.

д) Издава месечен бюлетин, който се представя на Управителния съвет за одобрeние.

Чл.43 – Всеки комитет отчита дейността си на заседанията на Управителния съвет.

Чл.44 (1) Съставът на всеки комитет се определя от Управителен съвет.

(2) Всеки комитет може да организира група от доброволци специалисти, с които да работят съвместно за изпълнение на поставените задачи и за напредъка на църковната община в дух на разбирателство, взаимно сътрудничество и християнска любов.


Част VII

Общо Събрание- състав, свикване, кворум, заседания и решения
Чл. 45 (1)– Общите събрания са редовни и извънредни.

(2) Общото събрание се състои от всички редовни членове на църковната общност. Управителният съвет може да реши присъствието на други лица, които не са редовни членове на църковната общност.

(3) Редовното Общо събрание се свиква веднъж годишно от Управителния съвет не по-късно от 31 март на текущата година. Този срок може да бъде продължен, когато Общото събрание не се е състояло поради липса на кворум или когато изънредни обстоятелства са препятствали свикването на Общото Събрание в указания срок.

(4) На всяко редовно Общо събрание се представя доклад за изтеклата година, доклад за финансовото състояние на църквата, както и се обсъждат и решават всички други въпроси от компететността на Общото събрание.

(5) На редовно Общо събрание се избират членове на Управителния съвет и Надзорния съвет в случай на овакантяване на длъжности, както и се избират нови Управителен и Надзорен съвети след изтичане на техния мандат в съответствие с правилата на настоящия правилник,

Чл. 46 – (1) Управителният съвет може по всяко време да свика извънредно Общо Събрание за решаването на въпроси от компететността на Общото Събрание.

(2) Извънредно общо събрание може да се свиква и по писмено искане на Председателя, Свещеника, Надзорния съвет или на членове на църковната общност представляващи най-малко тридесет процента (30%) от общия брой редовни членове. Искането за свикване на извънредно Общо събрание трябва да бъде отправено до Управителния съвет като в него се посочва целта на събранието. Управителен съвет е задължен да свика Извънредно Общо Събрание като се спазят процедурата и сроковете, указани в настоящия правилник.

(3) В случай че Управителният съвет не свика Общо събрание в двадесет и пет (25) дневен срок от получаване на искането за свикване, председателят, свещеникът, надзорният съвет и най-малко тридесет процента (30%) от редовните членове на църквата могат да свикат извънредно Общо Събрание по реда установен в настоящия правилник.

Чл. 47 – Освен ако е предвидено друго в този Правилник, Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват не по-малко от петдесет и един процента (51%) от редовните членове.

Чл. 48 – Ако Общото Събрание не се състои, поради липса на кворум, Управителният съвет свиква ново Общо Събрание по предвидения в правилника ред. При повторно свикване на Общо Събрание отложено поради липса на кворум, Общото Събрание се провежда и неговите решения се считат за законни, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 49 (1) Общото Събрание се свиква с писмено уведомление, изпратено най-малко (7) седем дни преди определената дата. Писменото уведомлнеие се изпраща по електронен път на електронния адрес посочен от всеки член. При липса на електронен адрес, писменото известие се изпраща по пощата на адреса, посочен от редовния член.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в правилника не е предвидено друго мнозинство. При равен брой гласове, Председателят има решаващ глас при гласуването.

(3) Гласуването е явно, с вдигане на ръка, освен когато Правилникът разпорежда друго или, когато Общото събрание реши по определени въпроси решенията да се вземат с тайно гласуване.
Член 50: Общото Събрание:


  1. Избира Управителен съвет, Председател и заместник Председател, Секретар, Проверител, Надзорен съвет, както и попълва длъжностите в случай на овакантяване преди изтичането на техния мандат.

  2. Освобождава членове от членство в случаите, опрделени в правилника.

  3. Приема отчетния доклад на председателя.

  4. Приема доклада на проверителя.

  5. Решава създаването на комисии, които да подпомагат Управителния съвет в реализиранто на целите на църквата.

  6. Разрешава покупката, продажбата на недвижими имоти, тяхното ипотекиране, както и всички сделки на разпореждане с недвижимите имоти на църквата.

  7. Приема решение за построяването на сграда за целите и ползването на църковната община.

  8. Приема изменения в настоящия правилник.

  9. Отменя и приема нов правилник.

  10. Избира свещеник по реда установен в част X от Правилника.


Чл.51 – (1) Кворумът, който се изисква за решенията по точки 6,7, и 9 на член 50, трябва да бъде най-малко две трети (2/3) от редовните членове. Решението е законно ако за него са гласували най-малко шестдесет процента (60%) от присъстващите членове.

(2) При липса на необходимия кворум, ново Общо Събрание не може да бъде свикано не по-рано от шестдесет (60) дни като Управителният съвет полага необходимите усилия за убеждаването на членовете в необходимостта на решенията по посочените в предходната алинея точки. Свиканото ново Общо събрание е редовно при присъствието на не по-малко от петдесет и един процента (51%) от редовните членове, като решението е законно ако за него са гласували най-малко шестдесет процента (60%) от присъстващите членове.Част VIII

Проверител

Чл. 52 – Общото събрание избира проверител, който да направи финансова проверка на книгите и сметките на църквата.

Чл. 53 – Проверителят има свободен достъп до всички счетоводни книги и документи, отнасящи се до църковните финансови дела в присъствието на Секретаря.

Чл. 54 – Проверителят предоставя на Управителния съвет годишен доклад, който се приема от Общото Събрание.

Част IX

Надзорен съвет
Чл. 55 – Надзорният съвет се избира от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Надзорният съвет се състои от пет (5) члена, избрани измежду редовните членове на църковната община. Членовете на Надзорния съвет се избират за мандат от три (3) години, с право да бъдат преизбирани. При овакантяване на място в Надзорния съвет, същият продължава да фунционира в намален състав до следващото редовно Общо събрание, когато се провежда избор за нови членове на Надзорния съвет. Техният мандат изтича с мандата на Надзорния съвет.

Чл. 56 – Функциите на Надзорния съвет са контролни и подпомагащи.

Чл. 57 (1)– Надзорният съвет може да изиска от Управителния съвет или всяко служебно лице сведения, които са му нужни за изпълнение на възложените му функции. Управителният съвет е длъжен да предостави изискваната от Надзорния съвет информация, която може да бъде използвана единствено и само във връзка с изпълнение на предоставените му с настоящия правилник функции.

(2) Надзорният съвет може да прави предложения или да даде мнение по въпроси от неговата компететност.Чл. 58 - Надзорният съвет може да взема участие в заседанията на Управителния съвет във всички разисквания без право на глас.

Чл. 59 - Надзорния съвет има право да поиска от Управителния съвет да свика извънредно Общо събрание по реда, определен в настоящия правилник.

Чл. 60 – Всички разходи, оправдани с документи, направени от Надзорния съвет за канцеларски и пощенски разходи се заплащат от църковната каса.

Чл. 61 – Всички събрания, свикани от Надзорния съвет се ръководят съгласно разпоредбите на този правилник.

Част X

Енорийски свещеници
Чл. 62. Правата, задълженията и отговорностите на енорийските свещеници са в съответствие с църковното и гражданско право и в духа на православната традиция.

Чл. 63 – Съгласно Правилника на Правилника на Българската Православна Църква, каноните и практиката на Източната-православна църква и този правилник, кандидатът за енорийски свещеник е избран от Общото Събрание след като е назначен от Епархийския Архиерей с благословията на Светия Синод на Българската Православна Църква.

Чл. 64 – Службата и прекратяване на службата на енорийските свещеници се извършва в съответствие с църковното и гражданско право.

Чл. 65 – При овакантяване мястото на свещеника, както и при желание да се увеличи броя на енорийските свещеници, Управителният съвет уведомява Епархийския Архиерей за нуждата от свещеник.

Чл. 66 – Управителният съвет предлага на Епархийския Архиерей кандидат за енорийски свещеник.

Чл. 67 – (1) Изборът на енорийски свещеник се извършва на Общо събрание, председателствано от свещеник, назначен за тази цел от Епархийския Архиерей съгласно разпоредбите на този правилник.

Чл. 68 – В случай, че Общото събрание желае ръкополагането на мирски кандидат за свещеник, когато Епархията е овдовяла, той може, с благословията и разрешението на Св.Синод, да се ръкоположи от друг православен митрополит.

Чл. 69 – В случай, че църковната община се оваканти, тя може да се обслужва, със съгласието на Общото събрание и одобрението и благословията на Епархийския Архиерей от друг православен свещеник, докато се избере свещеник по установения ред.

Чл. 70 – Ако стане нужда църковната община да има едновременно повече от един свещеник, старшията в енорията има почетно старшинство при всички църковни функции.

Чл. 71 – (1) Всички евентуални неразбирателства между енорийските свещеници по духовни въпроси, които не са от компетентността на Управителния съвет или Общото събрание, и които те не могат да разрешат помежду си, ще трябва да се отнесат до Епархийския Архиерей.

Чл. 72 – Всяко неразбирателство от нецърковен характер между енорийския свещеник или свещеници от една страна и Управителния съвет от друга, засягащи въпроси от компетентността на Общото събрание, трябва да се отнесе за разрешаване от Общото събрание.

Чл. 73 – Свещениците от енорията са длъжни да носят облеклото на ръкоположеното английско свещеничество в Канада, именно:черен галостник с права бяла яка, обикновена жилетка и тъмно палто.

Чл. 74 – Свещеникът е длъжен да извършва добросъвестно духовните си длъжности, той е длъжен да извършва всички служби, обряди и треби, които се изискват от него като свещеник и да извършва редовно и на време съответните църковни служби, които се предписват от приложенията към правилника.

Чл. 75 – На свещеника се забранява да членува в политическа партия или организация, както и да участва в политически прояви и програми. Като духовен баща на всички енорияши, той полага усилия за омекотяване на разногласията в църковната община и обединява членовата на църковната общност с дух на християнска любов, в името на Светата Църква и в интерес на културниия напредък.

Чл. 76 – Енорийският свещеник е по право член на църковната община.Той съветва събранието в Духа Христов и го осветлява по духовни въпроси.

Чл.77 – Енорийският свещеник е длъжен да отговаря на потебностите на хората за извършване на треби, съгласно Правилника на БПЦ и църковния канон.

Чл. 78 - Енорийският свещеник може да посещава места извън Монреал, където има нужда от неговото благословение, като предварително уведоми Управителния съвет и спазвайки Правилника на БПЦ и църковните разпоредби.

Чл. 79 – Свещеникът има право на платена годишна отпуска съгласно законодателството на провинция Кебек. През кое време на годината може да вземе отпуската си, се урежда между него и Управителния съвет, за което се уведомява Епархийския Архиерей .Чл. 80 – Отсъствията на свещеника от енорията се съгласуват с Управителния съвет.

Чл. 81 – (1) Енорийският свещеник не може да извършва религиозни служби или трeби извън енорията си без предварително съгласие на Епархийския Архиерей и Управителния съвет.

(2) Ако свещеникът е поканен и му е разрешено да отслужи Божествена Литургия или друга религиозна церемония извън Квебек, пътните му разнозки се заплащат от тези, които са го поканили.Чл. 82 – Когато Свещеникът води кореспонденция с каквото и да било учреждение, лице или институт от името на Църковната община, той предоставя копие на Управителния съвет.

Чл. 83 – Енорийският свещеник представлява църковната община на събрания на православните общности и други срещи, за които е уведомен Управителния съвет.

Чл. 84 – В случай, че на свещеника е възложено да представлява църковната община, пътните разноски се заплащат от църковната каса.

Чл.85 – Препоръчително писмо или свидетелство за благонадеждност, което се изисква да се даде от свещеник, може да се издаде от свещеника на църковната община, след като се класира препис от него в църковната община.

Чл.86 – Свещеникът е пълноправен член на Управителния съвет, участва в разискванията по всички въпроси и има право на един глас. Свещеникът има право на вето по всички въпроси, указани в правилника.

Чл.87 – При назначаване на повече от един свещеник, член на Управителния съвет със съответните права е най-старшия от тях.

Чл. 88- Заплатата на свещеника се определя от Управителния съвет.
Част XI

Учители
Чл. 89 – Кандидатурата на Ръководителя на училището се одобрява от Управителния съвет като за взетото решение се уведомява Общото събрание.

Чл. 90 –(1) Ръководителят на училището е член по право на член на Управителен съвет, участва в разискванията по всички въпроси и има право на един глас.

(2) Заплатата на Ръководителя на училището се определя от Управителен съвет на базата на субсидията отпусната от Българкото Министерство на образованието и на базата на реализираните резултати от предходните години.

(3) Дейността на училището се урежда с правилник приет от Управителния съвет.

Част XII
Общи разпоредби
Финансова година
Чл. 91 – Финансовата година на църковната община свършва на 31-ви декември всяка година.
Църковен печат
Чл. 92 – Църковният печат е кръгъл по форма и надпис наоколо:Българска Православна Църква “Св.Иван Рилски” – Монреал, Канада.

Църковни празници

Чл.93 – Датите, на които се празнуват Великден и другите църковни празници трябва да бъдат тези, на които се празнуват от Българската Източно-Православна Църква, определени от Светия Синод на Българската Православна Църква.

Ограничения

Чл.94 – Забранява се даването на църковните зали на лица, дружества или организации, чиято дейност е с расистка, антихуманна насоченост, уронва престижа на България или Канада, или е в нарушение на гражданското законодателство и православните църковни норми.

Чл.95 – Не се позволява внасянето, държането или употребата на алкохолни напитки в църковните имоти, освен съгласно разрешенията на The Quebec Liquor Control Act and The Canada Temperance Act.

Чл.96 (1) Продажбата, рекламната дейност и всички други прояви в църковните имоти стават с разрешението на Управителния съвет. Не се разрешава дейност с расистка, антихуманна насоченост, която уронва престижа на България или Канада, или е в нарушение на гражданското законодателство и православните църковни норми.

(2)Такова позволение, дадено от Управителния съвет, не дава право на дейности по време на църковната служба.ТълкуванеЧл. 97 В този правилник, освен ако не е предвидено друго, следните термини имат следното съдържание:

(а) Употребата на мъжки род единствено число е с цел да се олекоти текста и включва женски и мъжки род, единствено и множествено число в зависимост от контекста.

(б) “Епархийски митрополит” означава духовно лице от степен не по-ниска от тази на Архиерей, Архиепископ или Митрополит, управляващ епархията на Българската Източно – Православна Църква в Съединените Щати, Канада и Австралия или Светия Синод на Българската Източно – Православна Църква.

в) Църковно Настоятелство по смисъла на този правилник отговаря на определението за Управителен Съвет по смисъла на действащото гражданско законодатество. Църковното Настоятелство изпълнява фунциите и задачите на Управителен съвет.

g) Думите-Българска църква и Българска църковна община се използват в настоящия правилник като синоними.

д) Думите Член на настоятелстото е синоним на член на Управителния съвет.

е) за целите на настоящия правилник, семейство са лицата, живеещи на един и същи адрес, обединени в едно общо домакинство.
Датата на влизане в сила на този правилник
Този правилник,който е обсъден и приет от членовете, събрани на Извънредно Общо Събрание в църковната зала, ХХХХХ. отменя всички предходни правилници, и влиза в сила от датата на санкционирането и одобрението му от Негово Високо Преосвещенство, Светивеличкия Архиепископ Йосиф, Митрополит на Източно-Православната Църква в Съединените Американски Щати и Канада.

Приложение 1
Дните и часовете на църковните служби
Вечерни

Вечернята почва в 7 часа вечерта в събота и в дните преди празника през седмицата.Литургия

Литургията се извършва в Неделните дни и на следните празници, когато са през седмицата и службата почва в 9 часа сутринта:
Дата Дата

Нов стил Стар стил

Януари Декември

7 Рождество Христово 25

8 Прав.Йосиф Обручник 26

9 Св. Първомъченик Стефан 27

Януари


14 Св.Василий Велики 1

19 Богоявление 6

20 Ивановден 7

30 Св. Антон Велики 17

31 Св. Атанасий Александрийски 18

Февруари Февруари

15 Сретение Господне 2

Април Март

7 Св.Благовещение 25

Май Април

6 Св. Георги 23

Май


24 Св.Св. Кирил и Методий 11

Юни


3 Св. Св.Константин и Елена 21

Юли Юни


3 Св. Наум Охридски 20

7 Св. Йоан Кръстител 24

12 Св.Св. Петър и Павел 29

13 Събор на 12-те Апостоли 30

Август Юли

9 Св.Св. Седмочисленици 27

(Св. Пантелеймон)

Август


19 Преображение Господне 6

28 Успение Богородично 15

29 Св.Йоаким Осоговски 16

Септември Септември

27 Кръстовден 14

Ноември Октомври

8 Димитровден 26

Ноември


21 Св. Архангел Михаил 8

27 Св.Апостол Филип(Коледни заговезни)

Декември

4 въведение Богородично 21

8 Св.Климент Охридски 26

Декември


19 Св. Никола Чудотворец 6

25 Св. Спиридон (Канадска Коледа) 12Приложение 2

Дните и часовете на Великденските служби

Първата седмица от Великите пости

Утрините и вечерните служби през първата седмица на Великите пости, почват в 9 ч. сутринта и 7 ч. вечерта.Страстна седмица

Утрините и Вечерните служби почват в 9 ч. сутринта и 7 ч. вечерта в понеделник, вторник и сряда на Страстната седмица и съответните Богослужения на:

Великия Четвъртък почва от 9 ч. сутринта и 7 ч. вечерта.

Великия Петък почва в 9 ч. сутринта и 7 ч. вечерта

Великата Събота почва в 9 ч. сутринта и 7 ч. вечерта


Великден
Събота среднощ - Възкресение - 12.01 ч. Неделя сутринта

Пасха, Неделя 3 ч. След обед.

Светъл Понеделник, Литургия почва в 9 ч. сутринта

Светъл Вторник, Литургия почва в 9 ч. сутринтаВъзнесение, Свети Дух, Литургия почва в 9 ч. сутринта


Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница